Зв язок психології з іншими науками: Взаємозв’язок психології з іншими науками. Реферат – Освіта.UA

Содержание

Зв’язок психології з іншими науками

Зв’язок
психології з іншими науками обопільний:
в одних випадках психологія використовує
досягнення інших наук для розв’язання
своїх проблем, в інших — різні науки
використовують психологічні знання
для пояснення або розв’язання своїх
питань. Від того, яке місце відводиться
психології в системі наук, багато в чому
залежить і розуміння можливостей
використання психологічних знань в
інших галузях суспільного виробництва:
духовного і матеріального. І навпаки,
розуміння того, якою мірою психологія
може використовувати здобутки інших
наук, сприяє проведенню психологічних
досліджень.

Одна
з перших класифікацій наук створена
Платоном. Класифікація надавала схему
всіх наукових знань тієї епохи, що
збігається із структурою самої психології
— структурою пізнавальних здібностей
людини.

1.
Діалектика — розум, виступає як мистецтво
міркування.

2.
Фізика — почуттєве пізнання, сприймання.

3.
Етика — воля і прагнення.

У
системі наук, розробленій Гегелем,
психологія посідає місце на одній із
сходинок саморозвитку духу:

— суб’єктивний
дух — набуває форми індивідуальної
свідомості;

— антропологія
— вияви природно-душевного;

— феноменологія
— «свідомість, що виявляється» в
зовнішній дії;

— психологія
— духовна субстанція — мисляча і втілююча
зміст. У класифікаціях XIX століття — в
системі О. Конта — для психології взагалі
не було місця.

Психологія
посідала місце між біологічними і
соціальними науками. І вже наприкінці
XJX століття психологія потрапила до
складу наук. Підставою для такого рішення
була очевидна істина: психологія є одним
із двох аспектів будь-якого знання:

по-перше,
завдяки своєму об’єктивному змісту —
відображенню властивостей і відношень
предметів, які досліджує наука;

по-друге
— завдяки своїй внутрішній будові, тобто
відповідно до психологічних моментів
наукового аналізу ідей, концепцій і
теорій, що пов’язані із законами і
процесами пізнавальної діяльності
людини.

Справді,
ні математика, ні логіка, ні фізика ніяк
не залежать від психології у своїх
методах або теоретичних структурах,
але опанування цих структур можливе
лише через здатність людини впливати
на предмети і явища. І лише психологія
здатна вивчити ці впливи і діяльність
людини в розвиткові знань.

У
класифікації наук, створеній Б. Кедровим,
психологія посідає належне їй місце.
Схема має вигляд трикутника, вершини
якого означають науки:

1)
природничі;

2)
соціальні;

3)
філософські.

Вони
пов’язані за принципами: по-перше —
субординації розвитку від нижчого до
вищого рівня; по-друге — об’єктивності,
оскільки науки повинні розташовуватися
так само, як пов’язані між собою предмети
їх дослідження; по-третє — за принципом
розвитку науки і знань, які вони створюють.

Отже,
психологія розташовується всередині
трикутника і тісно взаємопов’язується
з трьома групами наук. Таке розташування
психології обумовлене реальною близькістю
предмета і методів кожної з цих наук до
предмета і методів психології,
зорієнтованих залежно від завдань у
бік однієї з вершин трикутника.

Б.
Кедров, уточнюючи положення психології
на схемі, підкреслює: психологія
розташовується всередині трикутника
не симетрично до вершин, а ближче до
філософських наук, бо, наприклад, мислення
є предметом вивчення не лише психології,
а й діалектики і логіки.

Зв´язок психології з іншими науками :: MegaLib.com.ua

Коли місце психології в колі інших наук визначав В. Вундт, він стверджував, що із природничими науками вона входить у відношення доповнення (бо вони вивчають різні сторони єдиного досвіду людини), для наук про дух (філологія, правознавство тощо) вона виступає надійним підґрунтям, а щодо філософії вона становить підготовчу емпіричну науку. Останнє твердження — щодо відношення психології до філософії — має сенс тільки відносно певних філософських напрямів, а не до філософського пізнання в цілому.

Психологія має тісний генетичний зв´язок передусім із філософією. У нашій метафорі «дерева» філософія виступає тим «ґрунтом», який тримає в собі «коріння» психології. Філософія (й передусім філософська антропологія — для загальної психології, та соціальна філософія — для соціальної психології) становить наукову методологію психологічної науки, тобто систему найбільш загальних засад, до якої психологи повинні звертатися, щоб їх дослідницькі дії не втрачали наукової вартості. Сучасна філософія багатоманітна, тож психолог може вирішувати, якої саме філософської методології він буде дотримуватись у конкретному дослідженні: екзистенціалізму, позитивізму, герменевтики, феноменології чи, може, марксизму.

Психологія пов´язана із природничими науками. На перетині з фізикою Г. Т. Фехнером утворена галузь психології психофізика, яка вивчає психічні явища в залежності від фізичних ситуацій, наприклад, залежність інтенсивності відчуття від сили чи тривалості фізичного подразника. На перетині з нейрофізіологією існує спеціальна галузь дослідження психофізіологія, головною проблемою якої є причинне пояснення психічних явищ через діяльність нейрофізіологічних механізмів. На перетині медичної психології, нейрофізіології та патопсихології склалася галузь психофармакологія, яка досліджує вплив на психіку людини фармакологічних засобів. На перетині з зоологією існує наука зоопсихологія, яка займається особливостями психіки тварин. Плідні зв´язки психології з гуманітарними науками. Синтетичною науковою дисципліною є психолінгвістика, яка вивчає обумовленість процесів мовлення та сприйняття мови структурою самої мови.

Психологія активно застосовує у власне-психологічних цілях методи математичного моделювання й статистики, при цьому математичний апарат, що його застосовують у психології, має певну специфіку.

Предмет психології. Зв`язок з іншими науками

ПЕРЕДМОВА

Курс “Основи психології та педагогіки” являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Психологія та педагогіка – дисципліни, що тісно пов`язані між собою і складають наукову основу процесів навчання та виховання. Найважливіші знання з основ психології, такі, як структура діяльності людини, психологічні особливості процесу спілкування, зміст та механізми пізнавальних процесів різного рівня психічної організації, являють собою теоретичну та практичну підставу педагогіки. Саме тому у даному посібнику знанням з курсу загальної та педагогічної психології приділяється найбільше уваги.

Посібник адресований студентам ІІІ – ІV курсів Харківської державної академії міського господарства, що вивчають даний курс згідно з навчальними планами. Рекомендується як студентам денної, так і заочної форм навчання.

Головна мета посібника – надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.

ЗМІСТ

1.Предмет психології. Зв`язок з іншими науками………………………………5
2.Діяльність……………………………………………………………………………………..7
3.Спілкування…………………………………………………………………………………..10
4.Особистість……………………………………………………………………………………13
5.Основи диференціальної психології. Темперамент. Характер. Здібності………………………………………………………………………………………..

14

6.Темперамент………………………………………………………………………………….14
7.Характер………………………………………………………………………………………..16
8.Здібності………………………………………………………………………………………..19
9.Основи соціальної психології………………………………………………………….20
10.Пізнавальні процеси……………………………………………………………………….23
11.Відчуття…………………………………………………………………………………………23
12.Сприймання……………………………………………………………………………………26
13.Увага………………………………………………………………………………………………28
14.Пам`ять…………………………………………………………………………………………..30
15.Мислення……………………………………………………………………………………….32
16.Уява……………………………………………………………………………………………….35
17.Емоційно-вольова сфера людини…………………………………………………….37

^

 1. Поняття про психологію та педагогіку. Історія формування психології як науки.
 2. Мозок та психіка. Етапи еволюції психіки. Внесок І.М.Сеченова та І.П.Павлова у розвиток світової психології.
 3. Структура сучасної психології.

Предмет вивчення в психології — людина. Людину вивчає багато наук. Соціальні: соціологія, філософія, політологія. Природознавчі: медицина, антропологія, фізіологія. Психологія вивчає людину з точки зору її психічної діяльності. По — грецьки слово «псюхе» – душа.

Психологія – наука про факти, закономірності та механізми психіки людини. Предмет дослідження – психічна діяльність людини та її особливості. Педагогіка як наука тісно пов`язана із психологією, це наука про навчання людини та її виховання.

Душею людина почала цікавитися з того часу, як тільки відокремила себе від світу природи та усвідомила себе як людину. Давні люди смерть, сон, непритомність розглядали як однорідні явища. Сон, наприклад, вважали явищем, коли душа тимчасово залишає тіло. Смерть – коли душа зовсім не повертається до тіла. Тому у давніх людей не було трагедії смерті. Душі людей, що вмерли, розглядалися як своєрідні співбратства, як і у живих.

З появою релігії поняття душі набуває нематеріального змісту.

V — VII ст. до н.е. – Фалес, Анаксімен, Анаксіман в основу душі покладали те, з чого створений навколишній світ: вода, вогонь, повітря. Вони відокремлювали душу від її носія – людини. Душа становила ту субстанцію, з якої утворено першоджерело світу.

V ст. до н.е. — Геракліт розглядав душу як частину природи. Життя душі, на його думку, підпорядковувалось загальним законам природи.

IV ст. до н.е. – Аристотель написав трактат «Про душу», в якому довів, що душа та тіло — єдине ціле. На його думку, дух присутній в усьому живому: рослинах, тваринах, людях.

Проблемою душі цікавились Декарт, Дидро, Радищев.

Значний внесок у розвиток психології як науки було зроблено російським вченим І.М. Сеченовим у IХ ст. І.М. Сеченов довів, що джерелом психічної діяльності людини є мозок, ввів поняття рефлексу як реакції організму на зовнішні подразнення.

Роботу І.М.Сеченова було продовжено російським психофізіологом І.П.Павловим наприкінці IХ — початку ХХ ст. І.П.Павлов відкрив закономірність регулювання мозоком взаємодії вищих тварин та людей із зовнішнім середовищем. Йому належить теорія про так звану другу сигнальну систему. Перша сигнальна система — це безпосереднє сприйняття світу: бачити, слухати, чути.

Друга притаманна лише людині, це так званий «образ образу» — слова та думки.

Джерело психіки — зовнішній світ, зміст же її формується характером взаємодії із оточуючим середовищем. Психічна діяльність людини відтворюється спеціально пристосованим органом – мозоком. Він складається із двох частин: спинний та головний. Так звані безумовні (природжені) рефлекси містяться у спинному мозоку. Умовні (придбані) – у головному.

У співкулях головного мозоку психічні функції людини розподіляються відповідним чином: ліва співкуля контролює логічні операції, мовлення, мислення. Права — уяву, образи, емоції, орієнтацію у просторі. Дане явище отримало назву функціональна асиметрія головного мозоку.

Психологія як наука займає проміжне місце між природними, соціальними та філософськими науками. Структуру сучасної психології можна розглядати залежно від підстав класифікації.

А. За конкретним видом діяльності людини: психологія праці, педагогічна, медична, юридична, психологія спорту, художньої творчості та ін..

Б. За різними аспектами розвитку : психологія немовлят, підлітків, людей середнього віку, старих людей, порівняльна психологія.

В. За психологічним аспектом співвідношення особистості та суспільства: соціальна, диференціальна, загальна.

Загальна психологія – своєрідна збірна назва. Загальна психологія вивчає психічні явища, що у тій чи іншій мірі представлені у будь-якому психологічному напрямку дослідження.

Матеріали досліджень загальної психології, а також педагогічної та вікової дають багатий теоретичний матеріал для розвитку педагогіки як науки про навчання та виховання людини.

1.Охарактеризуйте зв’язок психології з іншими науками

Психологія
має тісний генетичний зв’язок передусім
із філософією. У нашій метафорі «дерева»
філософія виступає тим «ґрунтом», який
тримає в собі «коріння» психології.
Філософія (й передусім філософська
антропологія — для загальної психології,
та соціальна філософія — для соціальної
психології) становить наукову методологію
психологічної науки, тобто систему
найбільш загальних засад, до якої
психологи повинні звертатися, щоб їх
дослідницькі дії не втрачали наукової
вартості. Сучасна філософія багатоманітна,
тож психолог може вирішувати, якої саме
філософської методології він буде
дотримуватись у конкретному дослідженні:
екзистенціалізму, позитивізму,
герменевтики, феноменології чи, може,
марксизму.

Психологія
пов’язана із природничими науками. На
перетині з фізикою Г. Т. Фехнером утворена
галузь психології психофізика, яка
вивчає психічні явища в залежності від
фізичних ситуацій, наприклад, залежність
інтенсивності відчуття від сили чи
тривалості фізичного подразника. На
перетині з нейрофізіологією існує
спеціальна галузь дослідження
психофізіологія, головною проблемою
якої є причинне пояснення психічних
явищ через діяльність нейрофізіологічних
механізмів. На перетині медичної
психології, нейрофізіології та
патопсихології склалася галузь
психофармакологія, яка досліджує вплив
на психіку людини фармакологічних
засобів. На перетині з зоологією існує
наука зоопсихологія, яка займається
особливостями психіки тварин. Плідні
зв’язки психології з гуманітарними
науками. Синтетичною науковою дисципліною
є психолінгвістика, яка вивчає
обумовленість процесів мовлення та
сприйняття мови структурою самої мови.

Психологія
активно застосовує у власне-психологічних
цілях методи математичного моделювання
й статистики, при цьому математичний
апарат, що його застосовують у психології,
має певну специфіку.

2. Розкрийте зв’язок мови і мовлення

Зв’язок
мислення і мови

Мислення
дорослої, нормальної людини нерозривно
пов’язане з промовою. Думка не може ні
виникнути, ні протікати, ні існувати
поза мовою, поза промови. Ми мислимо
словами, які вимовляємо вголос або
проговорюємо про себе, тобто мислення
відбувається у мовній формі.

Загалом мову і мовлення
розрізняють за такими параметрами:

1.
Мова — явище загальне, абстрактне;
мовлення — конкретне. Загальне (мова)
реалізується в конкретному (мовленні).

2.
Мова — явище відносно стабільне,
довговічне, загальноприйняте; мовлення
— динамічне (рухливе), випадкове й
унікальне. У мовленні люди можуть
припускатися помилок.

3.
Мова — явище психічне, а мовлення —
психофізичне. Мова існує в індивідуальних
мозках, у душах, у психіці людей, які
становлять певну мовну спільність.
Мовлення, крім психічного, має ще фізичний
(фізіологічний) аспект, пов’язаний із
його породженням і сприйманням.

4.
Мовлення — лінійне, мова — нелінійна.
Мовлення розгортається в часі.

Дехто
з мовознавців протиставляє мову мовленню,
як соціальне індивідуальному. Насправді
і мова, і мовлення — явища соціальні,
бо основна функція мови — бути засобом
спілкування, і люди розмовляють
(користуються мовленням) не для того,
щоб демонструвати своє вміння говорити,
а щоб передати комусь якусь інформацію.

1.Охарактеризуйте зв’язок психології з іншими науками

Психологія
має тісний генетичний зв’язок передусім
із філософією. У нашій метафорі «дерева»
філософія виступає тим «ґрунтом», який
тримає в собі «коріння» психології.
Філософія (й передусім філософська
антропологія — для загальної психології,
та соціальна філософія — для соціальної
психології) становить наукову методологію
психологічної науки, тобто систему
найбільш загальних засад, до якої
психологи повинні звертатися, щоб їх
дослідницькі дії не втрачали наукової
вартості. Сучасна філософія багатоманітна,
тож психолог може вирішувати, якої саме
філософської методології він буде
дотримуватись у конкретному дослідженні:
екзистенціалізму, позитивізму,
герменевтики, феноменології чи, може,
марксизму.

Психологія
пов’язана із природничими науками. На
перетині з фізикою Г. Т. Фехнером утворена
галузь психології психофізика, яка
вивчає психічні явища в залежності від
фізичних ситуацій, наприклад, залежність
інтенсивності відчуття від сили чи
тривалості фізичного подразника. На
перетині з нейрофізіологією існує
спеціальна галузь дослідження
психофізіологія, головною проблемою
якої є причинне пояснення психічних
явищ через діяльність нейрофізіологічних
механізмів. На перетині медичної
психології, нейрофізіології та
патопсихології склалася галузь
психофармакологія, яка досліджує вплив
на психіку людини фармакологічних
засобів. На перетині з зоологією існує
наука зоопсихологія, яка займається
особливостями психіки тварин. Плідні
зв’язки психології з гуманітарними
науками. Синтетичною науковою дисципліною
є психолінгвістика, яка вивчає
обумовленість процесів мовлення та
сприйняття мови структурою самої мови.

Психологія
активно застосовує у власне-психологічних
цілях методи математичного моделювання
й статистики, при цьому математичний
апарат, що його застосовують у психології,
має певну специфіку.

2. Розкрийте зв’язок мови і мовлення

Зв’язок
мислення і мови

Мислення
дорослої, нормальної людини нерозривно
пов’язане з промовою. Думка не може ні
виникнути, ні протікати, ні існувати
поза мовою, поза промови. Ми мислимо
словами, які вимовляємо вголос або
проговорюємо про себе, тобто мислення
відбувається у мовній формі.

Загалом мову і мовлення
розрізняють за такими параметрами:

1.
Мова — явище загальне, абстрактне;
мовлення — конкретне. Загальне (мова)
реалізується в конкретному (мовленні).

2.
Мова — явище відносно стабільне,
довговічне, загальноприйняте; мовлення
— динамічне (рухливе), випадкове й
унікальне. У мовленні люди можуть
припускатися помилок.

3.
Мова — явище психічне, а мовлення —
психофізичне. Мова існує в індивідуальних
мозках, у душах, у психіці людей, які
становлять певну мовну спільність.
Мовлення, крім психічного, має ще фізичний
(фізіологічний) аспект, пов’язаний із
його породженням і сприйманням.

4.
Мовлення — лінійне, мова — нелінійна.
Мовлення розгортається в часі.

Дехто
з мовознавців протиставляє мову мовленню,
як соціальне індивідуальному. Насправді
і мова, і мовлення — явища соціальні,
бо основна функція мови — бути засобом
спілкування, і люди розмовляють
(користуються мовленням) не для того,
щоб демонструвати своє вміння говорити,
а щоб передати комусь якусь інформацію.

4. Зв’язок юридичної психології з іншими науками

Теоретичними
основами будь-якої науки є методоло­гічні
положення, які визначають принципи й
напрями дослідження. Для судово-психологічних
досліджень та­ку роль відіграють
науки, що сформулювали закономір­ності
розвитку суспільства, природи, мислення.

Дослідження
психологічних закономірностей у сфері
правозастосовчої та правоохоронної
діяльності ґрунту­ється на використанні
законів і категорій діалектики,
що
дає змогу пізнати психічні явища в
їхньому русі й розвиткові, в різноманітних
проявах залежно від певних умов, місця
і часу. Наприклад, такі категорії
діалектики, як аналіз і синтез, сутність
і явище, причина і наслідок, тотожність
і відмінність щодо явищ психічного
життя дають можливість пояснити психічні
процеси, що ле­жать в основі формування
протиправної поведінки й ви­ховного
впливу, неадекватності сприйняття та
інтерпре­тації окремих фактів і
обставин, причинно-наслідкових
зв’язків
між властивостями особи та їх проявами
у кон­кретних умовах. Водночас
використання категорій ана­лізу й
синтезу, сутності та явища є основою
для дослі­дження і пояснення таких
особливостей особи, як конфор-мність,
професійна деформація, віктимна
поведінка, що має певне значення у
формуванні, з одного боку, про­фесійних
якостей особи, з іншого — її негативних
про­явів, що спричиняють правові
наслідки. Розгляд бага­тьох психічних
процесів, властивостей і станів з позицій
їхнього взаємозв’язку і взаємозумовленості
дає змогу по­яснити багато проявів
людини, що характеризують особу у
звичайних і екстремальних ситуаціях,
в її реакціях на подразник, особливостях
мислення, комунікабельності, сприйняття
різноманітних форм психологічного
впливу, здатності виконувати ті чи інші
професійні функції. Діалектика дає
можливість використовувати для цілей
юридичної психології концепції соціальної
психології, що пояснюють причини
формування мікрогруп, їхню спрямованість,
референтний характер відносно окремої
особи. Ці залежності, перенесені в
негативне середовище, дають можливість
з’ясувати їхні окремі сторони і прояви
серед правопорушників і розробити
рекомендації зі здійс­нення
профілактичної та виховної діяльності.
Остання може бути ефективною лише в
тому разі, якщо ґрунту­ється на аналізі
психологічних характеристик негатив­них
проявів, а отже, може науково пояснити
як їхні при­чини, так і способи впливу
на правопорушника, що спри­яють їх
усуненню.

Як
природничо-наукову основу юридична
психологія використовує методологічні
засади фізіології вищої нер­вової
діяльності.
Стосовно
юридичної психології базо­вою наукою
є загальна психологія,

тому перша, будучи за своїм характером
і спрямованістю суспільною на­укою,
тяжіє до природничих засад свого
походження. Усі психічні прояви, що
виявляються в психічних процесах,
властивостях і станах, як і в інших
характеристи­ках психологічної
структури особи, зумовлені фізіо­логічними
закономірностями. Психічні процеси, що
ви­никають у людини внаслідок дії
внутрішніх і зовнішніх факторів, є
відповіддю на подразники, що викликають­ся
рухом матерії в її різноманітних формах.
Так, способи відображення навколишньої
дійсності, їхня своєрід­ність,
залежність від стану органів чуття і
психічного стану особи дають пояснення
багатьом закономірностям формування
показань свідків, потерпілих,
обвинуваче­них, а отже, створюють
певне підґрунтя для розробки за­ходів
і рекомендацій із використанням даних
вищої нер­вової діяльності. Рефлекторна
теорія у фізіології, теорія єдності
процесів збудження і гальмування
дозволяють пояснити безліч психічних
процесів, що специфічно відображаються
в юриспруденції, зокрема фізіологічний
афект, мотиви вчинення злочину, прагнення
правопо­рушника поділитися «таємницею»
злочинного діяння, замаскувати свій
емоційний стан під час процесуального
спілкування тощо. Психічні явища,
пов’язані з певними закономірностями
психічної організації особи, можуть
бути пояснені за допомогою положень
фізіології вищої нервової діяльності,
яка дає уявлення про типи темпера­менту
та їхні прояви, типові риси характеру,
спрямо­ваність особи, її вольові
процеси та інші дані, що лежать в основі
життєдіяльності людини. Знання і
використан­ня цих закономірностей,
що є природничо-науковими засадами
юридичної психології, сприяють розвитку
тео­ретичних концепцій науки і
розроблюваних нею прак­тичних
рекомендацій.

У
формуванні юридичної психології значне
місце на­лежить їі правовим основам.
Сама
назва науки — юри­дична психологія
— передбачає не лише спрямованість на
використання психологічних знань, а й
певні режими, в яких вони можуть
застосовуватися. Наявність правових
настанов для юридичної психології
означає, що її дослідження і рекомендації
мають точно відповідати де­мократичним
засадам судочинства, його принципам і
змісту окремих правових норм, тобто за
своєю сутністю не суперечити тим
демократичним і моральним настано­вам
судочинства, які забезпечують виконання
завдань, поставлених державою перед
правоохоронними органа­ми. Демократизм
судової системи і суворе дотримання
законності в її діяльності зумовлюють
характер судово-психологічних досліджень
і межі допустимості тих реко­мендацій,
які є результатами даних досліджень. У
цьому аспекті неприпустимою є розробка
таких методів дослі­джень людської
психіки і заснованих на них рекоменда­цій,
що суперечать морально-правовим вимогам,
пов’я­зані з порушенням демократичних
прав і гарантій особи, проголошених
Конституцією України і закріплених у
кримінально-процесуальному і
цивільно-процесуально­му законодавстві.
Застосування окремих методик, зокре­ма
методів дослідження психіки за допомогою
приладів, методів психологічного впливу
на особу, що включає елементи насильства,
і таких прийомів, які містять су­гестивний
(навіювальний) вплив, є неприпустимим
у ре­жимі судочинства.

У
практиці судочинства неприпустимі
також експери­менти, розраховані на
прояв емоцій, що спеціально викли­каються
для оцінки ступеня винуватості,
причетності до події злочину, вірогідності
показань, що даються, тощо. Норми
кримінального і кримінально-процесуального
за­конодавства містять ряд заборон,
спрямованих на забезпе­чення охорони
демократичних свобод особи в судочинстві.
Зокрема, заборонено одержувати показання
шляхом за­стосування насильства чи
погроз, проводити експеримен­ти, що
принижують гідність особи або завдають
шкоди здоров’ю людини, неприпустимою є
постановка навідних запитань, які
містять елементи навіювання, тощо.
Отже,
правові основи юридичної психології
закріп­люються не лише в принципах
судочинства, а й у кон­кретних правових
нормах, що регулюють судово-слідчу і
пенітенціарну діяльність, оскільки
саме вони є визна­чальними при вирішенні
питань про спрямованість судо­во-психологічних
досліджень і можливість використан­ня
в режимі судочинства даних загальної
й експеримен­тальної психології.
Правова спрямованість психології має
визначатися тими потребами практичної
діяльності, що зумовлюють її високу
ефективність і наукову обґрун­тованість,
тобто включати таке використання даних
пси­хології, яке сприяє більш глибокому
розумінню психіч­них процесів, що
лежать в основі різних видів діяльності
людини, пов’язаної із застосуванням
норм права. їхнє дослідження дасть змогу
розробити рекомендації, що за­безпечують
найбільш високу організацію
правозастосов-чої діяльності.

Юридична
психологія пов’язана з різними юридич­ними
науками. Існує
зв’язок юридичної психології з тео­рією
держави і права.

Необхідно зазначити, що в теорії держави
і права досліджуються проблеми правової
свідо­мості, механізму дії правової
системи, правомірної та протиправної
поведінки, дії юридичної відповідальності.
Усі зазначені проблеми (категорії теорії
держави і права) не можуть бути вивчені
без залучення психологічної на­уки.
Певною мірою і юридична психологія
вивчає дані проблеми, хоча відмінності
в дослідженнях теорією дер­жави і
права та юридичною психологією цих явищ
ле­жать у глибині підходу й аспектності.

Тісний
зв’язок юридичної психології
прослідковується з такими юридичними
науками, як кримінальне і цивільне
право, кримінальний і цивільний процеси,
кримінологія і криміналістика.

Так, кримінальне право, досліджуючи
питання, пов’язані із суб’єктом злочину
і його суб’єктивною стороною, осудністю,
мотивом злочину, виною, вчиненням злочину
в стані сильного душевно­го хвилювання,
доведенням до самогубства тощо, — не
може обійтися без використання положень
юридичної психології. Зокрема, дані
психології сприяють визначен­ню віку
кримінальної відповідальності, покарання
тощо.

Юридична
психологія взаємопов’язана і з
процесу­альними науками
(кримінально-процесуальним і
цивіль­но-процесуальним правом).

Дослідження проблем дока­зування,
внутрішнього переконання судді,
процесуаль­ного статусу учасників
кримінального процесу тощо не може бути
здійснене без залучення даних психології.
У цьому плані набули розвитку «психологія
показань свід­ків», «психологія
внутрішнього переконання», «психо­логія
потерпілого чи обвинуваченого» та ін.

Існують
тісні зв’язки між юридичною психологією
і криміналістикою
.
Криміналістика служить цілям роз­криття,
розслідування, судового розгляду і
попереджен­ня злочинів, а також
розробляє оптимальні прийоми і ме­тоди
збирання, дослідження, оцінки і
використання до­казів. Тому криміналістика
максимально використовує дані психології.
Юридична психологія сприяє розробці
тактичних прийомів, заснованих на
використанні на не­обхідному рівні
психологічного впливу, що дає змогу
встановити психологічний контакт,
викрити неправду, актуалізувати забуте.

Міжпредметні зв’язки педагогічної психології з іншими науками — ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА

 

РОЗДІЛ 1

 

1 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА

 

1.2. Міжпредметні зв’язки педагогічної психології з іншими науками

 

Як галузь психологічної науки педагогічна психологія має тісні міжпредметні зв’язки з такими психологічними дисциплінами, як загальна й соціальна, вікова й спеціальна психологія. Особливий характер міжпредметних відношень існує між педагогічною психологією та педагогікою.

Загальна психологія є базовою наукою для педагогічної психології. Це проявляється в активному використанні педагогічною психологією наукових фактів щодо специфіки, структури й проявів окремих психічних функцій як об’єктів психолого-педагогічного дослідження. Крім того, педагогічна психологія активно використовує досягнення загальної психології у царині методології психологічних досліджень. На цій базі педагогічна психологія створює власну, похідну від загально-психологічної, систему категорій і принципів наукової теорії. У традиціях вітчизняної психології основними вважаються принципи детермінізму й розвитку (це найстаріші, найуніверсальніші наукові евристики), відображення та єдності психіки й діяльності, об’єктивності, системного підходу тощо.

Категорія педагогічної взаємодії як центральне поняття педагогічної психології позначає однозначні родо-видові відношення педагогічної психології із соціальною психо-логією. Як відомо, предметом дослідження соціальної психології виступають явища формування, протікання й результативності впливу соціальної взаємодії на соціальні об’єкти й соціально-психологічні характеристики соціальних об’єктів (будь-то особистість чи група осіб). Педагогічна взаємодія в цьому відношенні виступає як окремий випадок соціальної взаємодії, для якої є дійсними всі основні соціально-психологічні особливості спілкування людей та закономірності їхньої взаємодії між собою й з груповими суб’єктами. Тенденція до зближення зазначених дисциплін на сьогодні реально відображена у виникненні нової галузі психолого-педагогічної науки, яка має назву соціальна педагогічна психологія. Вона вивчає проблеми соціалізації особистості учня, психології особистості вчителя як суб’єкта педагогічного спілкування та діяльності, питання специфіки міжособистісних відносин в учнівських групах у процесі педагогічної взаємодії тощо.

Єдність педагогічної та вікової психології зумовлена, перш за все, єдністю їхнього об’єкта дослідження, за який приймається онтогенез особистості в соціальних умовах. Якщо цей об’єкт розглядається в плані особливостей та закономірностей вікового розвитку особистості в умовах її соціалізації, то ми одержуємо предмет вікової психології. У випадках, коли необхідно з’ясувати особливості й закономірності процесів соціального впливу на особистість з метою її розвитку, перед нами виникає предмет дослідження педагогічної психології. Цілком логічно, що розділ, який охоплює проблеми співвідношення навчання і розвитку, належить і до вікової, і до педагогічної психології. Тенденція інтеграції їх відображається у виникненні й розвитку в останнє десятиріччя генетичної психології, науково-методологічні засади якої активно розробляє Інститут психології АПН України.

Взаємозв’язок педагогічної психології зі спеціальною пси-хологією проявляється насамперед через взаємозбагачування теоретичного й науково-методичного інструментарію цих дисциплін. З позиції педагогічної психології у цих процесах завжди реалізується установка на пильне вивчення досвіду навчання і виховання дітей зі специфічними вадами розвитку. Будь-який момент соціалізації цих дітей у статичному, законсервованому вигляді розкриває специфічність окремих стадій розвитку людського індивіда, визначає реальний діапазон дії спрямованих соціальних впливів на розвиток особистості людини, вказує на магістральні напрями та головні психологічні передумови її ефективної спрямованої соціалізації. Прикладом інструментально-методичних запозичень педагогічної психології є історія виникнення автодидактичних іграшок, тобто ігрових пристосувань для самонавчання дітей. На початку XX ст. відомий італійський педагог і психолог Марія Монтессорі запропонувала використовувати для навчання співвідносним рухам дітей раннього дошкільного віку так звану дошку Сегена — діагностичний пристрій, який до того було винайдено у спеціальній психології для визначення відставання в розумовому розвитку дітей. Дослідниця справедливо розсудила, що те, що діагностує й допомагає в розвитку дітям з інтелектуальними вадами, може розвивати і нормальних дітей на ранніх етапах онтогенезу. Таким чином вона започаткувала новий напрям творення науково-методичних засобів для потреб педагогічної психології.

Найочевиднішим є взаємозв’язок педагогічної психології з педагогікою. У середині XIX ст. класик вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинський у роботі «Людина як предмет вихо-вання» висловив афористичну думку про те, що, якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна й пізнати її в усіх відношеннях (тобто, психологічно). Тим самим він заклав реальні підвалини виникнення педагогічної психології як самостійної науки, результати якої активно використовуються й в сучасній педагогіці. За своєю суттю педагогіка, яка покликана вивчати цілі, зміст та методи ефективної соціалізації особистості, є наукою комплексною. Ця наука поєднує науково обґрунтовані й емпірично підтверджені закономірності загальної дидактики та методики викладання певного предмета, анатомії й фізіології дитини, психогігієни, вікової й педагогічної психології. Психолого-педагогічне знання тут виступає хоч і центральним, але тільки окремим моментом складнішої системи педагогічного дослідження, що, звичайно, не применшує його суттєвості. Таке розуміння співвідношення психолого-педагогічних і педагогічних досліджень запропонував свого часу О. М. Леонтьев, сформулювавши його таким чином:

• педагогічна дійсність як відправний момент досліджень із педагогічної психології;

• психологічна діяльність учня, виділена як один із моментів цієї дійсності, як предмет педагогічної психології;

• результат психологічного дослідження — це нове уявлення про психологічну діяльність учня;

• педагогічне дослідження, яке реконструює педагогічний процес на основі врахування нового уявлення про психологію діяльності учня;

• нова педагогічна дійсність як результат попередньої реконструкції.

Объявление основного или второстепенного психологического уровня | Психологические науки и науки о мозге

________________________________________________________________________________________

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: после весенних каникул консультирование будет переведено на дистанционное консультирование. Перейдите по этой ссылке для получения информации об удаленном консультировании и важной информации.

Для получения обновленной информации об ответах UMass на коронавирус посетите https: // www.umass.edu/coronavirus/
________________________________________________________________________________________

Объявление мажора

Вы должны прийти в Консультационный центр по психологии в Тобине 501 в определенные часы, отведенные для входа на майор; пожалуйста, смотрите часы, указанные ниже. Пожалуйста, возьмите с собой следующие предметы:

 • Выписка. Пожалуйста, принесите копию вашего транскрипта и вашего отчета об академических требованиях (ARR) и выделите все курсы психологии в вашем транскрипте.
 • Когда вы встречаетесь с консультантом, вы заполняете декларацию основной формы.

Пожалуйста, не дожидайтесь периода регистрации в следующем семестре, чтобы объявить вашу специальность; классы заполняются быстро, и вам не разрешат зарегистрироваться, пока ваша специальность не будет официально изменена.

Чтобы присоединиться к специальности «Психология», обратитесь к консультанту для аспирантов по адресу Тобин 501.
Осень 2020 Часы для объявления специальности «Психология»; вы можете записаться на прием через навигацию.

Понедельник 3: 30-6: 00
вторник 10-12: 30
пятница 11-1 и 2: 00-5: 00

Перейдите по ссылке выше к Инструкциям по удаленному декларированию

Если вы хотите присоединиться к треку Neuroscience, помимо объявления BS в Psych в качестве своей специализации, вы должны войти в систему с одним из консультантов по неврологии (и у вас должен быть средний балл 3.0). Вы можете найти их часы здесь.

Объявление минорного

Перед выпуском необходимо заполнить онлайн-форму декларации о несовершеннолетнем.Заявление на получение второстепенного психолога можно будет объявить сразу после того, как вы будете официально зачислены на последний курс (ы) психологии. Несовершеннолетний не будет отображаться в вашей стенограмме SPIRE, пока все курсы не будут успешно завершены и оценены. После того, как вы получите оценку за последний курс, вы сможете найти информацию о своем несовершеннолетнем в неофициальной транскрипте или в центре обслуживания студентов на SPIRE. Несовершеннолетний должен быть заявлен до окончания учебы. Вопросы, касающиеся онлайн-формы, можно направлять Лори Дав по адресу Тобин 509.

Психология второстепенные требования

 • Студенты, желающие продолжить обучение по психологии, должны пройти 5 курсов (минимум 3 кредита на курс) и получить не менее 15 баллов по психологии.
 • Для несовершеннолетнего психолога нет особых требований к курсу, но для несовершеннолетних отказываться от предварительных требований не будут
 • Psych 100 — необходимое условие для прохождения всех курсов психологии
 • Кредит AP Psych не может заменить один из 5 курсов, необходимых для несовершеннолетних.

  • Кредит AP для Psych 100 удовлетворяет предварительному условию, но он не будет засчитан в счет несовершеннолетнего, студенты с кредитом Psych 100 AP могут записаться в 5 классов выше Psych 100, чтобы завершить несовершеннолетний
 • Проверьте SPIRE на предмет ограничений курса; для несовершеннолетних ограничения не снимаются
 • Все предметы, учитываемые для несовершеннолетнего, должны иметь оценку C или выше (без исключений).
 • Практикум (Psych 398) не засчитывается для несовершеннолетнего
 • По крайней мере, 9 из 15 кредитов для несовершеннолетних должны быть сданы в UMass Amherst или UMass Amherst Continuing and Professional Education.
 • Никакие требования к несовершеннолетнему не принимаются.
 • Курсы, используемые для несовершеннолетних по психологии, могут использоваться для других выпускных требований, таких как генеральные.
 • Старшеклассники, закончившие курсы для несовершеннолетних в течение последнего семестра, увидят, что несовершеннолетний будет размещен в их окончательной транскрипте UMass.
 • Несовершеннолетние не указаны в вашем дипломе UMass

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЗАВИСИМЫХ ФОРМАХ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ И НИКОГДА НЕ ПЕРЕХОДИТЕ В ОФИС РЕГИСТРАТОРА.

.

Специальность по психологии | Кафедра психологии

Перейти к основному содержанию

Колумбийский университет в Нью-Йорке

Переключить поиск

Колумбийский университет

Кафедра психологии

Переключить поиск

Отправить ключевые слова

Поиск по сайту

Основная навигация расширена

.

специальностей психологии — Тихоокеанский университет Азуза

Узнайте больше о нашей реакции на COVID-19

APU бакалавр гуманитарных наук и бакалавр психологии обучает студентов пониманию человеческого поведения, обеспечивая прочную основу в науке психологии. Студенты проходят курсы, которые применяют психологию для удовлетворения человеческих потребностей, и пользуются возможностью участвовать в практических занятиях и / или исследованиях. Специалисты по психологии учатся с научной точки зрения анализировать человеческое поведение и взаимодействия в различных контекстах реального мира.

Программа бакалавриата психологии способствует широкому обучению изучению человеческого поведения, что позволяет студентам оценивать и решать проблемы на рабочем месте, дома и в обществе, и программа идеально подходит для мужчин и женщин, заинтересованных в изучении человеческого поведения. и познание. Студенты выпускников подготовлены к карьере в сфере социальных услуг, человеческих ресурсов, администрации и связей с общественностью, а также к обучению в аспирантуре по прикладным аспектам психологии, таким как консультирование или клиническая психология, школьная психология, образование, социальная работа, право и менеджмент.Учебный план подчеркивает системные аспекты человеческого поведения, а также полевые исследования, и дает студентам возможность разрабатывать более конкретную подготовку по различным психологическим дисциплинам.

Программа Бакалавр психологии предназначена для студентов, стремящихся подготовиться к карьерной траектории, требующей сильных фундаментальных знаний о человеческом мозге и нейропсихологическом функционировании, а также сильных навыков в области психологических исследований. Выпускники программы хорошо подготовлены для получения последипломного образования и карьеры в области психологии и смежных областях здравоохранения (например,g., физиотерапия, трудотерапия, логопедия), нейробиология и различные профессии, связанные с исследованиями.

На протяжении обеих программ студенты исследуют пересечение христианской веры и психологии, а также роль христианина в психологических науках. Для студентов, которые хотят получить степень магистра или доктора, эта программа обучает навыкам и дисциплине, необходимым для этого. Специалисты по психологии покидают APU, готовые исследовать человеческое поведение и влиять на него.

Зачем изучать психологию?

Все более изощренные методы маркетинга обеспечат постоянную потребность в знаниях в области психологии в бизнес-среде, а все более взаимосвязанный, политически и идеологически разделенный мир потребует психологов, выполняющих политические, военные и следственные роли. Кроме того, старение бэби-бумеров и растущий спрос на психологов в психиатрических учреждениях, реабилитационных центрах и больницах обеспечат должности для успешных выпускников факультетов психологии.Специалисты APU по психологии имеют уникальную возможность воспользоваться этими тенденциями и, как следствие, могут рассчитывать на готовую работу.

Получите опыт углубленного обучения

Более 60 процентов студентов-психологов проходят практику, участвуя в возможностях стажировки в различных областях, связанных с их специализацией. Учащиеся проходят практику во многих местах по всей Южной Калифорнии, таких как Город Надежды, Клиника помощи при беременности в Голливуде, Калифорнийский христианский дом, Больница Чартер-Оук и в местных школьных округах.Стажировки обеспечивают выпуск специалистов по психологии с контактами в выбранной ими области, убедительным доказательством их навыков и значительным опытом работы в своих резюме.

Подходит ли вам одна из этих специальностей?

Вам следует подумать о том, чтобы стать специалистом по психологии, если верно одно из следующих утверждений:

 • Вам интересны человеческий разум и мотивации.
 • Вы чуткий и хороший слушатель.
 • Вы хотите помогать другим.
 • Вы хотите провести исследование по определенной теме.
 • У вас сильные коммуникативные навыки.

Azusa Pacific также предлагает программу завершения бакалавриата по психологии в региональных кампусах High Desert, Inland Empire, Murrieta и San Diego. Эта программа предназначена для переводчиков, у которых не менее 15 единиц.

Примечание: эта информация актуальна на 2020-21 учебный год; однако вся указанная академическая информация может быть изменена.Пожалуйста, обратитесь к текущему Академическому каталогу для получения дополнительной информации.

.

Бакалавриат по психологии (BS) — Психология по специальности

Учебная программа

Приведенная ниже примерная последовательность курсов иллюстрирует учебные занятия по специальности «Психология». Обратитесь к официальному каталогу курсов Университета Ксавьера для получения подробной информации о регистрации и рекомендаций.

Первый год

Осень

 • BIO 102 Жизнь: Биология человека………… 2кр.
 • BIO 132 Life: Лаборатория биологии человека ………… 1cr.
 • CORE 100 Первый год семинара ………… 3cr.
 • CORE 101: (GOA I) ………… 0cr.
 • MATH 105 или 120 ………… 3кр.
 • Иностранный язык I ………… 3cr.
 • ENGL 101 English Comp ИЛИ 115 Риторика ………… 3кр.

Пружина

 • PSYC 130 Психология, научная перспектива ………… 2cr.
 • PSYC 131 Psych-Science Perspective Lab ………… 1cr.
 • PSYC 200 Ориентация на мажор ………… 1кр.
 • PSYC 231/261/277 Dev / Soc / Ab Psych ………… 3cr.
 • MATH 140 Концепции исчисления ………… 3кр.
 • Иностранный язык II ………… 3cr.
 • Core 102 (Гоа: II) ………… 0кр.

На втором курсе

Осень

 • PSYC 210 Статистические методы ………… 3cr.
 • Лаборатория статистических методов PSYC 212 ………… 1cr.
 • PSYC 221 Методы исследования и дизайн I………… 2кр.
 • PSYC 223 Research Methods & Design I Lab ………… 1cr.
 • PSYC 231/261/277 Dev / Soc / Ab Psych ………… 1cr.
 • PHIL 100 Введение в этику ………… 3cr.
 • Творческие или исторические перспективы ………… 3cr.

Пружина

 • PSYC 222 Методы исследования и дизайн II………… 2кр.
 • PSYC 224 Research Methods & Design II Lab ………… 1cr.
 • PSYC 231/261/277 Dev / Soc / Ab Psych ………… 3cr.
 • THEO 111 The Ignation Imagination ………… 3cr.
 • PHIL 200 Elective ………… 3cr.

Младший год

Осень

 • PSYC по выбору………… 3кр.
 • PSYC 460 Learning & Behavior или PSYC 427 Cognitive Psych ………… 3cr.
 • THEO 200 Elective ………… 3cr.
 • Выборный флаг разнообразия ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив ………… 3cr.

Пружина

 • PSYC по выбору ………… 3cr.
 • PHIL 300 Выборочный………… 3кр.
 • Общий университетский факультатив ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив ………… 3cr.

Старший год

Осень

 • PSYC 301 История и системы психики ………… 3cr.
 • PSYC 499 Capstone в области психологии………… 3кр.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.

Пружина

 • Этика / религия и общество на выборной основе ………… 3cr.
 • CORE 499 — Отражение на ядре XU………… 0cr.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.
 • Общий университетский факультатив / минор ………… 3cr.

Примеры курсов

Xavier известен тем, что дает образование, которое одновременно является сложным и личным.Вот несколько курсов, которые являются частью специализации «Психология» в Xavier:

Psychology Science Perspective / Lab (PSYC 130/131) — Предназначен для ознакомления с научными методами, используемыми в психологических исследованиях в контексте области психологии.

Психология развития (PSYC 231) — Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека. Применение к этапам физиологического созревания, задачам развития, социальному обучению, интеграции личности.

Аномальная психология (PSYC 277) — Динамика нарушенной личности; симптомы, причины, лечение психоневрозов, психозов, девиантных личностей.

Булавы

Psi Chi / Психологический клуб

Отделение Пси Чи является официальным отделением Национального Психологического Общества Чести. Психологический клуб открыт для всех студентов любого уровня подготовки и повышения осведомленности и интереса ко всем областям психологии.Оба клуба работают как один, чтобы повысить осведомленность и интерес к психологии.

Все клюшки Xavier

Результатов

99% выпускников программ Xavier в области здравоохранения, в том числе в области психологии, трудоустраиваются, учатся в аспирантуре или работают волонтерами в течение 6 месяцев после выпуска.

Лучшие должности: Реклама, здравоохранение, образование, исследования, менеджмент, продажи, аналитик по работе с клиентами, координатор клинических исследований, директор по персоналу, представитель пациентов

Лучшие работодатели: Медицинский центр детской больницы Цинциннати, Госпиталь Христа, Мерси Хелс, Госпиталь Доброго Самаритянина, Св.Elizabeth Healthcare, TriHealth, Anthem

Изучите результаты выпускников Xavier

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *