Перші дні дитини в школі заняття: Перші дні дитини в школі Поради батькам

Содержание

Перші дні дитини в школі

Документи для завантаження

Звітна документація студентів з педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» (переглянути)

Практика «Перші дні дитини в школі» Розподіл студентів по школах м.Хмельницького (2009-2010 н.р.) (переглянути)

Контроль та оцінювання практичних умінь і навичок студентів на педагогічній практиці «Перші дні дитини в школі» (переглянути)

Брошура для студентів (2012-2013 н.р.) (переглянути)

Щоденник (2012-2013 н.р.) (переглянути)


Мета, завдання і зміст педагогічної практики «Перші дні дитини в школі»
Метою педагогічної практики “Перші дні дитини в школі” є ознайомлення з особливостями періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень її перебування у школі. Завдання педагогічної практики “Перші дні дитини в школі”: 1. Ознайомлення студентів з особливостями формування перших класів. 2. Розкриття особливостей, змісту і методики навчально-виховної роботи з дітьми у перший тиждень навчання. 3. Ознайомлення студентів з особливостями роботи вчителя з батьками першокласників у перший тиждень навчального року. 4. Формування у студентів дослідницьких вмінь, пов’язаних з виявленням рівня готовності дітей до навчання в школі. Зміст педагогічної практики “Перші дні дитини в школі” 1. Спостереження і аналіз зустрічі вчителя з учнями (свято знань, свято першого дзвоника, початок першого навчального року). 2. Бесіда з учителем про порядок комплектування класів, техніку запису дітей і перше знайомство з ними, принципи розподілу учнів по класах, розміщення учнів у класі залежно від їх зросту, особливостей зору, слуху. 3. Ознайомлення з планом роботи вчителя на першу чверть, із планами-конспектами уроків першого тижня, іншою документацією. 4. Щоденне спостереження усіх уроків, виховних заходів першого тижня навчання першокласників, їх обговорення. 5. Щоденний запис та аналіз даних спостережень в щоденник практиканта. 6. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей першокласника. Зібрати матеріали для написання характеристик на одного з учнів першого класу. 7. Збір матеріалів про зміст, організацію та методику проведення навчально-виховної роботи учителя в першому класі в перший тиждень навчання в школі. 8. Проведення виховних завдань з першокласниками (фізкультхвилинок, фізкультпауз, організованих перерв, індивідуальних та групових бесід на етичну тему, ознайомлення дітей з школою, класом, з порядком вступу до школи, в клас). 9. Допомога учителеві: виготовлення наочності, підписування зошитів, зустріч дітей і відправлення їх додому, чергування, організація ігор та розваг, індивідуальна та групова робота з батьками, підготовка до батьківських зборів, оформлення класу. 10. Підготовка до заліку. Здача керівникові практики звітної документації (щоденник, характеристика, твір, 2-3 кращі зразки наочності чи дидактичного матеріалу).

Обов’язкові результати практики “Перші дні дитини в школі“
Вивчити: — особливості, зміст і методичні основи організації та проведення навчально-виховної роботи вчителя з учнями першого класу у перший тиждень навчальних занять в школі; — зміст роботи вчителя початкових класів з батьками дітей у перші дні їх навчання у школі; — ступінь готовності дітей до навчання та їх ставлення до школи. Оволодіти: — уміннями спостерігати, аналізувати і виявляти особливості навчально-виховної діяльності вчителя початкових класів у перші дні навчання дітей; — уміннями організовувати фізкультхвилинки на уроках і рухливі ігри дітей на перервах; — умінням визначати готовність дітей до навчання, їхнє ставлення до школи, аналізувати отримані результати та на їх основі визначати напрям подальшої навчально-виховної діяльності вчителя початкових класів з першокласниками.

Організація педагогічної практики
Педагогічна практика “Перші дні дитини в школі” проводиться в перший тиждень 7 семестру по 6 годин щоденно. У процесі практики студенти виступають у ролі спостерігачів і помічників учителів перших класів. За цей вид практики студентам виставляється залік. Підготовчий етап до цього виду педагогічної практики “Перші дні дитини в школі” розпочинається наприкінці попереднього навчального року, коли студентам повідомляється про цей вид практики, строки її проведення та здійснюють розподіл студентів по школах. Студентам пропонується література, з якою слід попередньо ознайомитись, а також можуть бути дані окремі психолого-педагогічні завдання дослідницького плану, як, наприклад: провести бесіду із декількома майбутніми першокласниками і батьками до початку навчального року та після першого тижня перебування у школі. Перед початком навчального року (30 серпня) проводиться настановча конференція, на якій студенти знайомляться із завданнями і змістом практики “Перші дні дитини в школі”; отримують інформацію про особливості прийому першокласників до школи, планування навчально-виховної роботи; складають план-графік проведення практики на тиждень.

Організація педагогічної практики “Перші дні дитини в школі”
1. Педагогічну практику “Перші дні дитини в школі” студенти гуманітарно-педагогічної академії проходять у першому класі на першому тижні навчальних занять в школі. 2. Для проходження педагогічної практики студенти-практиканти розподіляються на підгрупи. Кожна підгрупа закріплюється за одним із класів, де вони виконують всі завдання, передбачені справжньою програмою практики. 3. Протягом педагогічної практики студенти разом із керівником практики (викладачем педагогіки або психології) відвідують всі заняття, які проводить вчитель початкових класів, ведуть щоденник, у якому фіксують свої спостереження та роблять щоденно аналіз його навчально-виховної діяльності. 4. У ході педагогічної практики студенти виявляють рівень готовності дітей до навчання та вивчають їхнє ставлення до школи. Кожен практикант спостерігає за однією дитиною та проводить діагностику готовності до навчання та вивчає її ставлення до школи. Матеріали діагностики рівня готовності дитини до навчання та її ставлення до школи оформлюються в щоденнику педагогічної практики. 5. Після закінчення педагогічної практики студенти здають груповому керівнику практики звітні документи, які перевіряються та оцінюються ним. Щоденники педагогічної практики повертаються практикантам.

Керівництво педагогічною практикою
Керівництво педагогічною практикою “Перші дні дитини в школі” здійснюють проректор з педагогічної практики, груповий керівник (викладач педагогіки, психології або фахових методик) і досвідчені вчителі початкових класів.

Обов’язки суб’єктів педагогічної практики
I. Проректор з педагогічної практики: — підбирає школи для проведення педагогічної практики та узгоджує з начальником управління освіти і науки; розподіляє студентів по школам; — організовує та проводить настановчу і підсумкову конференції з педагогічної практики; — контролює роботу групових керівників педагогічної практики, приймає конкретні міри з ліквідації недоліків у її організації та проведенні. ІІ. Груповий керівник педагогічної практики: — бере участь у настановчій та підсумковій конференціях з педагогічної практики; — разом із студентами-практикантами протягом усього тижня відвідує уроки і виховні заходи у першому класі, організовує їхнє щоденне обговорення та аналіз; — надає допомогу практикантам у виконанні завдань з педагогічної практики; — контролює своєчасне і якісне ведення практикантами звітної документації з педагогічної практики, перевіряє та аналізує її; — спільно із вчителем початкових класів виставляє студентам-практикантам залік, оформляє документи до оплати вчителю за участь в її організації. ІІІ. Вчитель початкових класів: — проводить для студентів протягом першого тижня занять у школі відкриті уроки, виховні заходи з першокласниками та батьківські збори; — надає допомогу студентам-практикантам у виконанні ними завдань з педагогічної практики; — разом із практикантами і груповим керівником щоденно аналізує свою навчально-виховну роботу з першокласниками. ІV. Студент-практикант: 1. Кожен день за 15-20 хвилин до початку уроків з’являтися у школу. 2. Вчасно, грамотно і акуратно вести щоденник практики та виконувати передбачений обсяг завдань. 3. Давати допомогу учителеві в організації учнів, у обладнанні уроків, у виготовленні наочності. 4. Активно включатися у роботу з учнями до уроків і на перервах, вивчати психолого-педагогічні особливості першокласників. 5. Бути дисциплінованим, організованим. 6. Мати належний зовнішній вигляд.

Пам’ятка груповому керівнику практики
1. Провести попередню бесіду у школі з вчителем класу, в якому буде проходити педагогічна практика. 2. Ознайомити вчителя з метою педагогічної практики: познайомити студентів з організацією початку навчання першокласників, з особливостями періоду адаптації дитини до нових умов. 3. Продумати питання організації педагогічної практики у школі: 3.1. Присутність студентів на святі, присвяченому зустрічі першокласників, і на кожному уроці у першому класі під час першого тижня вересня. 3.2. Вказівки до ведення щоденників практики та перевірка щоденників. 3.3. Організація роботи студентів по виготовленню посібників для першого класу та контроль за виконанням. 3.4. Організація ігор для дітей на перервах, організація початку і кінця робочого дня. 3.5. Організація і проведення сніданків дітей. 3.6. Організація чергування студентів у школі в якості помічників вчителів початкових класів. 3.7. Вказівки до спостережень за учнями та контроль за складанням характеристик учнів перших класів.

Захист практики “Перші дні дитини в школі”
В останній день педагогічної практики у школі організовується її захист практикантами. Захист з педагогічної практики „Перші дні дитини в школі” проводиться в кожній групі зокрема. Кожен керівник практики узагальнює роботу підгрупи і підводить підсумок про роботу вчителя в перші дні навчання учнів першого класу. Питання, які слід розглянути під час захисту: 1. Формування перших класів, свято “Першого дзвінка” і посвята в учні. 2. Організація навчально-виховного процесу в першому класі протягом першого тижня навчання. 3. Зміст програмового матеріалу по предметах у 1 класі. 4. Особливості методів і прийомів роботи в першому класі, використання наочності, вимоги до неї. 5. Педагогічні та психологічні особливості навчання і виховання в першому класі. 6. Методичні підходи введення учнів у наукові основи пізнання світу. 7. Рівень знань і вихованості дітей на кінець першого тижня навчання. 8. Особливості роботи з батьками в перший тиждень навчання. 9. Психологічні дослідження, їх методика проведення, робота практичного психолога перед початком навчального року. 10. Організація роботи групи продовженого дня. 11. Аналіз рекомендованої літератури. За результатами педагогічної практики у академії проводиться підсумкова конференція.

Розробки занять з майбутніми першокласниками (10 занять)

Заняття № 8

Мета: збудити і підтримувати у дітей інтерес до книжки, до читання; ознайомити з найпростішими структурними елементами дитячої книжки, учити уважно слухати читання дорослого, відповідати на поставлені запитання; сприяти глибшому розумінню змісту прослуханого твору шляхом відтворення міміки й жестів персонажів; розвивати навички виконувати вправи у верхньому, нижньому рядку; виробляти у дітей навички правильного сидіння, уміння користуватися ручкою, олівцем; виховувати дбайливе ставлення до книжки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Привітання

Доброго дня, ліси і поля!

Доброго дня, плането Земля!

Щастя й здоров’я всім людям бажаємо,

З радістю в школу до знань поспішаємо.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Загадка

Дуже я потрібна всім:

І великим, і малим.

Всіх я розуму учу,

А сама завжди мовчу. (Книга)

2. Розповідь учителя «Як книжка потрапила до людей»

— Хто з вас любить читати? Розгортаєш книжку — й опиняєшся у далекій казковій країні.

Розглядання книжок із малюнками.

— Давно на землі не існувало книжок, а люди не вміли їх виготовляти. Вони писали на каменях, стінах печер, вояцьких щитах, адже не було ані паперу, ані олівців, ані ручок. Потім почали писати на книжках, виготовлених із глини.

Дещо згодом люди навчилися писати на тонкій телячій шкірі, на папірусі (болотяній рослині). Справжній папір, на якому пишуть зараз, люди навчилися виготовляти дві тисячі років тому. Тоді почали писати книги, хоча це потребувало багато часу. Нині книги друкують. Сьогодні книжка всюди поруч із нами. Вона — наш друг і порадник.

ІІІ. Фізкультхвилинка

Станем струнко! Руки в боки!

Пострибаєм, як сороки,

Як сороки-білобоки.

Стрибу-стрибу! Скоки-скоки!

А тепер, як жабенята,

Хочеш трохи пострибати?

Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!

Щоб спочила голова.

ІV. Робота з книгою

1. Розглядання книг з дітьми. Ознайомлення з правилами збереження книги

— Як улаштована книга?

Діти розглядають книгу з першої та четвертої сторінки обкладинки (ілюстрації, назва). Згодом ознайомлюються з книгою посторінково.

— Розгляньмо обкладинку книжки.

— Хто (що) зображено на малюнку?

— Розгортаємо першу сторінку…

Правила поводження з книгою

• Книжки не можна рвати, бруднити, заламувати сторінки.

• Перегортати сторінки можна лише за краї.

• Надірвані сторінки необхідно охайно підклеювати.

• Слід користуватися закладкою.

2. До якої казки загадка?

На городі виростала,

Сили набирала,

Непомітно, дуже швидко,

Великою стала.

Став тут дід усіх гукати

Та красуню рвати.

А цю казку, діти, ви

Встигли відгадати? («Ріпка»)

3. Виразне читання казки вчителем

4. Бесіда за прочитаним з використанням ілюстрацій до казки з книги та додаткових малюнків героїв казки

V. Практичні вправи

1. Інсценування епізодів казки з імітацією рухів

2. Розглядання малюнка пилки

3. Письмо ліній, «як у пилки»

4. Письмо паличок, півовалів, овалів

5. Малювання орнаментна в рядках без виходу за межі рядка

VІ. Підсумок заняття

— Чого навчилися на занятті?

— Що вам найбільше запам’яталося?

Як добре вміти читати!

 «Хто міг подумати, що шестирічну дитину, котра кілька років ходила в дитячий садочок, потрібно готувати до школи ще й удома?!» Такі обурені репліки можна було часто почути навесні й улітку від батьків, які приводили малюків записуватися до першого класу. Багатьох справді чекав неприємний сюрприз: попри те, що освіта в нас обов’язкова, до хорошої школи дитини без підготовки не візьмуть.

І хоча готовність хлопчика чи дівчинки до школи визначати повинні психологи за певними психолого-фізіологічними параметрами розвитку, знання в цій справі відіграють аж ніяк не останню роль. Майбутній першокласник повинен уміти більш-менш вправно читати, володіти основами математики (вміти рахувати, знати геометричні фігури, склад числа, розв’язувати нескладні задачки), мати уявлення про навколишній світ (свою родину, країну, природу тощо), а в деяких школах необхідно показати вміння писати й розмовляти англійською мовою.

Дечого навчають у дитячому садочку, але більшість вимог, які висувають до учня спеціалізовані школи чи ліцеї, — це програма підготовчої групи садочка, яку сьогодні вже скасовано. Шляхів у батьків кілька: змиритися з тим, що дитина навчатиметься у звичайнісінькій загальноосвітній школі (туди беруть без жодного тестування), водити малого (малу) до підготовчого класу при вподобаному навчальному закладі або займатися нею самим.

Як правило, підготовка до школи триває приблизно впродовж навчального року — тому прийом до підготовчих класів розпочинається вже у вересні (співбесіди в школах — з 1 квітня). У це самий час можна починати вишкіл майбутнього першокласника вдома. Судячи з відгуків батьків, найскладніше (не для малюка, для дорослих!) — навчити читати. Хоча насправді нічого особливо складного тут немає: просто не потрібно намагатися змусити дитину за одним присідом засвоїти абетку й почати читати.

Спершу необхідно розвинути цілу низку певних навичок і вмінь. Передусім дитині потрібно навчитися впізнавати форми й розпізнавати мало відмінні одна від одної деталі. Жодних особливих підручників для цього не потрібно: достатньо разом складати мозаїку, пазли, роздивлятися малюнки, в яких потрібно знайти приховані форми чи розбіжності. Словом, знадобляться різноманітні ігри, здатні розвивати спостережливість.

Далі малюк повинен навчитися розташовувати предмети в послідовності — зліва направо й навпаки (годяться для цього традиційні матрьошки чи будь-які інші іграшки, не вельми відмінні одна від одної — кубики, деталі конструктора). І, нарешті, розрізняти звуки слів на слух. Дитина в цьому віці цілком може назвати слово, що розпочинається з певного звука, знайти місце звука в слові (який за ліком звук «в» у слові «ківшик»?), тобто робити звуковий аналіз слова. Психолог Світлана Ладивір, керівник лабораторії дошкільного виховання Інституту психології ім. Г.Костюка пояснює: коли дитина вміє виділяти звуки в словах і визначати їхню послідовність, отже, вона готова опановувати читання і письмо.

Самі по собі заняття з малюком мають відбуватися в легкій невимушеній формі, ніби між іншим: на прогулянці, увечері під час читання казки тощо. Приміром, «назви перший і останній звук (не букву!) в слові «мама», «назви послідовно всі звуки в слові «дім», «давай пошукаємо риму до слова «сік» і т.ін. Спочатку потрібно пропонувати проаналізувати слова з трьох букв (дім, ліс, кіт), а потім із чотирьох і п’яти.

Дуже важливо, аби до моменту навчання грамоти дитина правильно вимовляла всі звуки мови — інакше можуть виникнути серйозні проблеми з читанням і грамотним письмом. Раніше за цим дуже суворо стежили в дитячому садку, а тепер усе віддано на відкуп батькам.

Вивчення безпосередньо букв краще розпочинати не за Букварем, а за звичайним плакатом-абеткою. Нехай дитина вивчить спочатку всього чотири-п’ять літер, зможе називати предмети чи тварин, чиї назви починаються з цієї букви. Можна запропонувати їй пограти в навчальну гру: написати на аркушику в довільному порядку всі букви, які вона вивчила, і запропонувати з’єднати в алфавітному.

Малюкам дуже подобається зображувати букви з допомогою власного тіла, вишукувати їх у вигляді різноманітних предметів (на яку букву схожий бублик?), знаходити на різноманітних табличках і вивісках на вулиці, ліпити з пластиліну. (До слова, у всі ці ігри можна грати і з цифрами.) Ще дуже непогано готує дитину до читання — запам’ятовування цілого образу слова. Для цього можна прикріпити до предметів домашнього інтер’єра таблички: «стіл», «шафа», «двері», «вікно».

Опанувавши всі ці навички, дитина цілком може братися до вивчення Букваря. Краще з цією метою взяти не шкільний підручник, а спеціально призначений для дошкільнят — у деяких є спеціальні методичні пояснення для батьків, без яких нефахівцеві обійтися складно.

Крім читання, як уже зазначалося, на співбесіді дитина має показати знання основ математики. Її можуть попросити полічити від одного до 10 й назад, продовжити ряд (приміром, «1, 3, 5…» або «2, 4, 6…), сказати, яка цифра стоїть після п’яти, але до семи, на скільки чотири більше від двох, чим відрізняється одна геометрична фігура від іншої тощо. Ясна річ, у кожній школі свої вимоги, і тому не зайве все-таки поцікавитися заздалегідь, що вимагатимуть від майбутнього школяра на співбесіді: нерідко дитина «зрізається» не тому, що не вміє, а тому, що просто ніколи цього не робила.

Готувати руку до письма психологи радять також ігровими методами — ліпленням, малюванням дрібних деталей, вирізанням із паперу, поступово розвиваючи дрібну моторику руки. Запропонуйте синові чи доньці повторити ваш малюнок, заштрихувати великі та дрібні деталі різними олівцями. Можна залучати малого й до домашньої роботи: приміром, разом із мамою ліпити вареники, пиріжки, перебирати гречану крупу (тренується впізнавати форму та виокремлювати зайве) тощо.

При цьому психологи наполягають: навчання має проходити в легкій, невимушеній формі, а самі заняття не мають тривати довше 10—15 хвилин — рівно стільки здатний утримати увагу дошкільник. Адже найважливіше в таких заняттях — прищепити дитині інтерес до роботи зі словом і числом, показати, що отримання знань — процес серйозний, але захопливий, який може приносити задоволення й нові відкриття.

Программа для майбутніх першокласників «Кроки до школи»

hello_html_m78db8b00.png

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Запрошую Вас на збори — зустріч Про навчання — від «А» до «Я»

Під час гри ви, сподіваюся, знайдете відповіді на всі ваші запитання.

hello_html_m6432deae.png

hello_html_m78db8b00.png

З повагою, ваш вчитель

Зhello_html_m75960c07.pnghello_html_m78db8b00.pngбори-зустріч Про навчання — від «А» до «Я»

Діти-найсвятіше, що є у людства,вони наше майбутнє!

Мета: Створення умов для включення батьків майбутніх першокласників у процес підготовки дитини до школи.
Задачі зборів-зустрічі: 

1. Обговорити з батьками проблему психологічної готовності до шкільного навчання. 
2. Дати практичні рекомендації по підготовці дитини до школи. 
3. Формування активної педагогічної позиції батьків. 
4. Озброєння батьків психолого-педагогічними знаннями і вміннями.

5. Розвивати інтерес батьків до педагогічної та психологічної літератури. Обладнання: запрошення, мультимедійний супровід, ігрове поле, значки «хрестики», «нулики»,шаблони «плямок», музичний супровід, педагогічна та психологічна література. Форма проведення: гра «Хрестики» — «нулики» з елементами дискусії.
Етапи батьківських зборів.

Етап №1: Організація батьківських зборів-зустрічі. 
Запрошення учасників зборів.
Оформлення приміщення для проведення зборів. 
Оформлення книжкової виставки, де представлена література з проблеми підготовки дітей до школи. 
Етап №2: Проведення зборів-зустрічі. 

Хід зборів-зустріч
Добрий день, шановні мами і тата! Залишилося не так багато часу, коли Ваші діти переступлять поріг школи. Перший раз у перший клас! Вступ дитини до школи — це завжди переломний момент у житті дитини. Змінюється місце дитини в системі суспільних відносин, це перехід до нового способу життя і умов діяльності, це перехід до нового положення в суспільстві, до нових взаємин з однолітками і дорослими. Дуже важливо, щоб дитина була готова до цих змін, була готова до навчання в школі. Щоб відповісти на всі хвилюючі питання батьків майбутніх первачків я вас запрошую на гру-дискусію «Хрестики» — «нулики». Дозвольте нагадати правила гри. Гра «Хрестики» — «нулики» є однією з найпростіших та найпоширеніших ігор. Грають дві команди. В нашому випадку команда батьків та команда педагогів . Ігрове поле представляє собою таблицю пустих кліток розмірності 3 × 3. Кожна з клітинок на початок гри закрита нhello_html_54c80ac9.jpgазвою. Гравці по черзі обирають ігрове поле, надають відповіді на питання. У разі правильних відповідей поле відкривається і гравці ставлять у пусті клітки значки «хрестик» та «нулик». Виграє та команда‚ котра першою побудує три однакових значки у ряд по горизонталі‚ вертикалі чи діагоналі.

У цьому році дошкільник стає школярем, а його батьки — це тепер батьки учня. Тому всі завhello_html_54c80ac9.jpgдання на гральному полі будуть пов’язані з шкільним життям майбутніх першачків.
За жеребкуванням першими починають… Ваш хід…

hello_html_m2f43606c.jpghello_html_m3bcf9f5.jpg

hello_html_62368fea.jpg

hello_html_614a3e1b.jpg

hello_html_4e59216e.jpghello_html_3574d9ca.jpghello_html_54c80ac9.jpg

hello_html_62dd98c.jpg

hello_html_3203eec9.jpg

hello_html_m11e9c98b.jpg

Сюрприз

Фотозагадка

Портфелик першачка

Добавлянки

Балаболи

«Страхи» та «складнощі»

Капелюшок запитань

Пляма

Режим – всьому голова

hello_html_m78db8b00.png

«Хід» команд гравців

Рубрика «Страхи» та «складнощі»

? Які «страхи» та «складнощі» можуть з’явитися у школяра?

Порада або «хід» .

У віці 6-7 років, міняється вся психологічна зовнішність дитини, перетворюються його особа, пізнавальні і розумові можливості, сфера емоцій і переживань, круг спілкування.

Початок шкільного навчання є для кожної дитини сильним стресом. Всі діти поряд з відчуттями радості, що переповнюють їх, захвату або здивування з приводу того, що відбувається в школі переживають тривогу, розгубленість, напругу. У першокласників в перші дні (тижні) відвідин школи знижується опірність організму, можуть порушуватися сон, апетит, підвищуватися температура, загострюватися хронічні захворювання. Діти, здавалося б, без приводу вередують, гарячаться, плачуть.

Період адаптації до школи, пов’язаний з пристосуванням до її основних вимог, існує у всіх першокласників. Лише в одних він триває один місяць, в інших — одну чверть, в третіх — розтягується на весь перший навчальний рік. Багато що залежить тут від індивідуальних особливостей самого малюка, від самої дитини, від тих передумов опанування учбової діяльності, що є у нього.

Включення в нову соціальну середу, початок освоєння учбової діяльності вимагають від дитини якісно нового рівня розвитку і організації всіх психічних процесів (сприйняття, уваги, пам’яті, мислення).

Проте можливості першокласників в цьому плані поки що досить обмежені. Це багато в чому пов’язано з особливостями психофізіологічного розвитку дітей 6-7 років.

За даними фізіологів, до 7 років кора великих півкуль є вже в значній мірі зрілою (що і забезпечує можливість переходу до систематичного навчання). Проте найбільш важливі, специфічно людські відділи головного мозку, що відповідають за програмування, регуляцію і контроль складних форм психічної діяльності, у дітей цього віку ще не завершили свого формування (розвиток лобових відділів мозку закінчується лише до 12-14 років, а за деякими даними — лише до 21 року), унаслідок чого регулюючий і гальмівний вплив кори виявляється недостатнім.

Недосконалість регулюючої функції кори виявляється у властивих дітям особливостях емоційної сфери і організації діяльності. Першокласники легко відволікаються, не здібні до тривалого зосередження, володіють низькою працездатністю і швидко стомлюються, збудливі, емоційні, вразливі.

Моторні навики, дрібні рухи рук ще дуже досконалі, що викликає природні труднощі при опануванні письма, роботі з папером і ножицями і ін.

Увага учнів 1-х класів ще слабо організована, має невеликий об’єм, погано розподіляється, нестійка.

У першокласників добре розвинена мимовільна пам’ять, що фіксує яскраві, емоційно насичені для дитини відомості і події його життя.

Довільна пам’ять, що спирається на вживання спеціальних прийомів і засобів запам’ятовування, у тому числі прийомів логічної і смислової обробки матеріалу, для першокласників поки що не характерна через слабкість розвитку самих розумових операцій.

Мислення першокласників переважно наочно-образне. Це означає, що для здійснення розумових операцій порівняння, узагальнення, аналізу, логічного виводу дітям необхідно спиратися на наочний матеріал. Дії «в голові, про себе» даються першокласникам поки що важко, внаслідок недостатньо сформованого внутрішнього плану дій.

Поведінка першокласникі також нерідко відрізняється неорганізованістю, незібраністю , недисциплінованістю.

Ставши школярем і приступивши до опанування премудрощів учбової діяльності, малюк лише поступово вчиться управляти собою, будувати свою діяльність у відповідності з поставленими цілями і намірами.

Батьки і вчителі повинні розуміти, що вступ дитини до школи само по собі ще не забезпечує появи цих важливих якостей. Вони потребують спеціального розвитку. І тут необхідно уникати досить поширеного протиріччя: з порогу школи від дитини вимагають того, що лише ще має бути сформоване.

Першокласники, що вже переступили семирічний рубіж, є більш зрілими в плані психофізіологічного, психічного і соціального розвитку, чим шестирічні школярі. Тому семирічні діти, за інших рівних умов, як правило, легше включаються в учбову діяльність і швидше освоюють вимоги масової школи.

Перший рік навчання визначає деколи все подальше шкільне життя дитини. У цей період школяр під керівництвом дорослих здійснює надзвичайно важливі кроки в своєму розвитку.Багато чого на цьому шляху залежить від батьків першокласника.

«Хід» команд гравців

Рубрика « Балаболи»

? Яким повинен бути словниковий запас дитини,що вступає до школи?

Порада або «хід» — виступ логопеда

Мовна функція є однією з важливих психічних функцій людини. До 7 років в дитини має бути сформована мовна готовність до навчання в школі:  *малюк повинен уміти правильно і чітко виголошувати слова і всі звуки рідної мови, говорити досить гучно в помірномутемпі; *дитина повинна володіти звуковим аналізом слова та чітко визначати місце звука в слові;

*малюк повинен правильно будувати речення різної конструкції, погоджувати слова в роді,числі і відмінку;

*дитина повинна логічно, послідовно, виразно, досить повно і точно передавати зміст знайомих казок, самостійно складати розповіді по сюжетних картинках, просліджуючи послідовність подій і уловлюючи причинно-наслідкові зв’язки;

*словниковий запас дитини,що вступає до школи повинен складати не менше 2000 слів, причому в ньому мають бути присутніми всі основні частини мови: іменники, прикметники, дієслова, числівники, займенники, прийменники, частки, вигуки. Це найголовніше на що слід звернути увагу. І дуже важливо навчити малюка правильно говорити, терпляче добиватися від нього правильної вимови.

«hello_html_m78db8b00.pngХід» команд гравців

Рубрика « Портфелик першачка »

? Що на вашу думку повинно міститися у портфелику першачка?

Порада або «хід» — виступ вчителя.

Приблизний список канцтоварів для першого класу:
1. Пенал. Він повинен бути компактним, краще з двома відділеннями, а не з десятком кишеньок, де малюк буде шукати потрібну річ пів-уроку. У пенал покладіть 2 сині ручки, 2 прості олівці, лінійку, гумку і 2 кольорові олівці: червоний і зелений. Інші скарби покладіть в окремий футляр.
2. Зошити: 12 листків, по 10 шт. у клітинку та косу лінію (Папір у зошитах повинен бути білим, але не глянцевим, без залишків деревини, волокон, плям. Лінії на сторінках мають бути чіткими і контрастними, бажано голубого, фіолетового або сірого кольору).

3. Обкладинки для зошитів: 10-15 шт. 
4. Обкладинки для підручників – 10 шт. 
5. Сині кулькові ручки – 4 шт. (Ручки повинні бути

простими та легкими, не дуже яскравими, щоб не відволікати увагу дитини. Поверхня ручки має бути ребристою, щоб її було зручно тримати).
 6.Олівці прості – 2 шт.

7.Олівці кольорові – 12 шт.
8.Точилки – 2 шт. 
9.Гумки – 5 шт.
10.Альбом для малювання.
11. Фарби акварельні (12 кольорів).
12. Пензлики – 2 шт. (товстий та тонкий).
13. Ножиці.
14. Клей-олівець.
15. Клей ПВА.
16. Кольоровий папір.
17. Кольоровий картон.
18. Пластилін (бажано на основі натуральних компонентів: він не викликає алергію, зручний при використанні).
19. Дошка для ліплення.
20. Лінійки – 2 шт.
21. Косинець.
22. Папка для зошитів.
24. Тека з файлами (20 шт.) для дитячих робіт. 
25.Набір «Лічи до ста», «Звуко -буквенний аналіз»

«Хід» команд гравців

Рубрика «Режим — всьому голова !»

? Поясніть вислів: « Режим – всьому голова!»

Порада або «хід» — виступ вчителя.

Режим життєдіяльності першокласника:

8.00 – 8.10 — прийом дітей

8.10 – 8.30 — сніданок

8.30 – 9.05 — 1 урок

9.05 – 9.20 — перерва

9.20 – 9.55 — 2 урок

9.55 – 10.15 — перерва

10.15 – 10.50 — 3 урок

10.50 – 11.10 — перерва

11.10 – 11.45 — 4 урок

11.45 – 11.55 — перерва

1hello_html_m78db8b00.png1.55 – 12.30 — 5 урок

12.40 – 13.10 — обід

13.10 — 14.10 — прогулянка

14.00 — 15.00 — тиха година

15.00 — 15.10 — гімнастичне пробудження

15.10 — 15.30 — полуденок

15.30 — 16.30 — прогулянка

16.30 — 17.00 — гурткова робота

17.00 — 17.30 — ігри, індивідуальна робота

Режим – один із важливих засобів фізичного виховання. Це певний розпорядок дня, встановлений для кращої організації життя дитини в школі й сім’ї. Він передбачає чергування різних видів діяльності та відпочинку. Режим сприяє організованості дитини протягом доби і дуже необхідний для її здоров’я. Організм дитини й оточуючий світ взаємопов’язані. На організм у цілому й нервову систему зокрема впливають різні подразники зовнішнього середовища, які діють у певній послідовності й утворюють постійну систему умовних рефлексів – динамічний стереотип. Системність підвищує життєдіяльність організму, полегшує вироблення навичок і звичок.

Діти не можуть одразу звикнути до нового режиму, але привчати до режиму потрібно, адже він має педагогічне значення: сприяє вихованню організованої поведінки, дисциплінованості; формуванню звичок до певного порядку; гарному самопочуттю.

Порушення режиму призводить до збудливості, поганого сну й апетиту. Режим має бути точним, доцільним, установленим на добу.

hello_html_m419e9360.png

«Хід» команд гравців

?hello_html_m7e201a00.gif Рубрика « Сюрприз» (видео-притча «Все оставляет свой след», вузлики на пам’ять )

«Я іду до школи!»

Поради батькам щодо організації святкування першого дня перебування дитини в школі:

hello_html_m4d466bb7.png  до того, як дитина розплющить очі, прикрасьте її кімнату повітряними кульками, яскравим плакатом із веселим написом;

hello_html_m4d466bb7.pngпокладіть поруч з подушкою яскравий пакуночок з подарунком, який дещо розвіє дитячі хвилювання і, разом з тим, підкреслить важливість події;

hello_html_m4d466bb7.png   усміхайтеся;

hello_html_m4d466bb7.png  не повчайте дітей, не хмуртеся, не гнівайтесь, не підвищуйте голос, не залякуйте дитину;

hello_html_m4d466bb7.png відкладіть усі свої справи;

hello_html_m4d466bb7.png не забудьте сказати своєму малюку, який він має чудовий вигляд і як ви його любите;

hello_html_m4d466bb7.png коли дитина прийде зі школи, влаштуйте святковий обід;

hello_html_m4d466bb7.pngвірте в дитину! Вірити треба навіть тоді, коли опускаються руки, коли зробив усе, а нічого не виходить. Пам’ятайте, що доля дитини залежить від нас.

«Хід» команд гравців

? Рубрика « Фотозагадка »

Великий будинок у місті стоїть,
Та завжди, як вулик бджолиний, шумить.
Як чаша, він повний знаннями,
Ласкавий будинок цей з нами.  

«Хід» команд гравців

? Рубрика «Пляма»

Перетворіть малюнок плямки на малюнок шкільного приладдя.

hello_html_4333fba4.jpg

«hello_html_m78db8b00.pngХід» команд гравців

? Рубрика « Добавлянки »

Доповніть вислів:

hello_html_m4d466bb7.pngВикористайте будь-яку можливість, щоб висловити дитині свою ( любов) .

hello_html_m4d466bb7.png Оцінюйте кожну самостійну справу дитини

( позитивно).

hello_html_m4d466bb7.pngНамагайтеся помітити і похвалити дитину за зміни до кращого в її поведінці, навіть якщо вона дуже

( незначна).

hello_html_m4d466bb7.pngРозмовляйте з дитиною в тоні поваги і

( співробітництва).

hello_html_m4d466bb7.pngПам’ятайте, що Ви даєте дитині зразок правильної (поведінки).

«Хід» команд гравців

? Рубрика «Капелюшок запитань»

 • Відповідно до яких законів України розпочинають діти навчання в школі?

 • В якому віці здійснюється приймання дітей до 1 класу ЗНЗ?

 • Якою є тривалість уроків у 1класі ?

 • Який термін навчання у початковій школі?

 • Реалізація змісту навчальних програм здійснюється за відповідними…?

Підсумок гри «Хрестики» — «нулики»

До записної книжки батьків :

«Щоб рости і бути щасливою, дитині потрібна любов, впевненість у своїх силах, у своїй значущості для нас, дорослих» Я.Корчак

Д/з для батьків:

 • придбати речі до « Портфелика першачка »;

 • грайте разом з дітьми на сайті « GO-TO-PLAY» — флеш-ігри «Хрестики» — «нулики» — розвиваємо логічне мислення.

До нових зустрічей!

Список використаної літератури

 1. Амонашвілі Ш.О. Посмішка моя, де ти? — Хмельницький, 2007. — 32 с.

 2. Амонашвілі Ш.О. Школа життя. — Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2002. – 169с.

 3. Корнієнко С.М, Коблюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник. — Тернопіль, 1995. — с.64.

 4. Ревіна О. Батьківські збори “Дослідницька лабораторія” //Початкова освіта. — 2009 р. — №42 — с.14.

 5. Психолог на батьківських зборах / Упоряд. О. Главник — К.; Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. — 112 с.- (Бібліотека “Шкільного світу”)

6.Інтернет – ресурси, сайт « GO-TO-PLAY».

7. www.youtube.com/watch?v=6V9vp6JSGAo.

hello_html_m75960c07.png

Режим дня першокласника

23 Січня 2013

views.png 24,371

Якщо у дитини з’являються дратівливість, неспокій, поганий апетит, порушення сну, відставання у фізичному розвитку, то причина найчастіше полягає саме в недотриманні режиму дня. Раціоналізація режиму — одна з найбільш ефективних заходів профілактики захворювань і оздоровлення дітей.

Режим дня дитини в першому класі

 

Правильно організований режим дня сприяє встановленню фізіологічної рівноваги організму з середовищем, в якому здійснюються виховання і навчання, тому що він заснований на всебічному обліку особливостей росту, розвитку, умов життя дитини. Оскільки всі процеси в організмі носять ритмічний характер, регулярність окремих елементів режиму та їх чергування сприяють нормальному функціонуванню та чіткій взаємодії всіх органів і систем.

Режим — основа нормальної життєдіяльності дитини, він забезпечує високу працездатність протягом навчального дня, тижня, року, захищає нервову систему від перевтоми, підвищує загальну стійкість організму, створює сприятливі умови для фізичного і психічного розвитку. 

Для першокласників дотримання режиму дня має особливе значення. З одного боку, їх нервова система ще далеко не зріла і межа виснаження нервових клітин досить низька, а з іншого боку — нові умови життя, необхідність адаптації до нелегких для організму дитини фізичних і психічних навантажень, пов’язаних із систематичним навчанням, зміна старих стереотипів поведінки та діяльності та створення нових пред’являють підвищені вимоги до всіх фізіологічних системам. Впорядкованість чергування праці і відпочинку сприяє оптимізації функцій організму, кращої адаптації до умов школи з мінімальними фізіологічними витратами, а порушення режиму дня призводять до серйозних відхилень у здоров’ї дитини, і насамперед до неврозів.

Режим дня першокласника

 

Якщо у дитини з’являються дратівливість, неспокій, поганий апетит, порушення сну, відставання у фізичному розвитку, то причина найчастіше полягає саме в недотриманні режиму дня. Раціоналізація режиму — одна з найбільш ефективних заходів профілактики захворювань і оздоровлення дітей.

З гігієнічних позицій чітко нормуються всі види діяльності та відпочинку дітей. Надзвичайно важливо, щоб всі елементи режиму здійснювалися послідовно і в один і той же час. Коли попередній етап денного ритму є умовним сигналом для здійснення подальшого, це сприяє закріпленню системи стійких умовних рефлексів. Школярі, які неухильно дотримуються режиму дня, швидше втягуються в роботу, ефективніше трудяться, швидше засинають і менше втомлюються. На батьківських зборах, під час індивідуальних бесід з батьками вчитель повинен пропагувати необхідність обов’язкового дотримання режиму дня, пояснювати значення кожного елемента режиму для успішності і збереження здоров’я учнів.

Основними компонентами режиму є наступні: сон, перебування на свіжому повітрі (прогулянки, рухливі ігри, заняття фізкультурою і спортом), навчальна діяльність у школі і вдома, відпочинок за власним вибором (вільний час), прийом їжі, особиста гігієна.

Для того, щоб без шкоди для здоров’я справлятися з численними навантаженнями, дитині необхідно дотримувати раціонального режиму дня, тобто доцільно встановлений і постійно виконуваний порядок чергувань праці (розумової і фізичної), відпочинку, прийому їжі і сну. Добре складений і дотримуваний режим дня підвищує працездатність, успішність, дисциплінує школяра. Систематичне виконання режиму дня сприяє нормальному росту і розвитку організму. 

Основні режимні моменти  доби учнів — це навчальні заняття в школі і вдома, заняття в установах додаткової освіти, гуртках і т.д., рухливі ігри та спорт, прогулянки, допомога в сім’ї і самообслуговування, вільний час, прийом їжі і нічний сон . З віком співвідношення окремих компонентів режиму за часом змінюється, більш тривалими стають навчальні заняття, менш тривалими прогулянки. Можуть з’являтися нові види діяльності, наприклад, зараз досить поширена трудова діяльність школярів у позаурочний час. Проте головним у розпорядку дня має бути розумне чергування розумових та фізичних навантажень і праці та відпочинку, при цьому будь-яка діяльність, як інтелектуальна, так і фізична, за характером і тривалістю повинна бути посильною для підлітка, не перевищувати меж його працездатності, а відпочинок — забезпечувати повне функціональне відновлення організму.

Зразок режиму дня першокласника:

 

 • 7.00 — 7.10 — підйом
 • 7.10 — 7.30 — зарядка, умивання, прибирання ліжка
 • 7.30 — 7.50 — сніданок
 • 7.50 — 8.10 — дорога до школи
 • 8.10 — 8.20 — підготовка до уроків
 • 8.20 — 8.30 — ранкова зарядка до уроків
 • 8.30 — 12.10 — уроки
 • 12.10 — 13.10 — прогулянка
 • 13.10 — 13.20 — підготовка до обіду 13.20 14.00 — обід
 • 14.00 — 16.00 — відпочинок, денний сон
 • 16.00 — 16.15 — полуденок
 • 16.15 — 17.15 — виконання домашніх завдань (з другого півріччя)
 • 17.15 — 19.00 вільний час
 • 19.00 — 19.30 — вечеря
 • 19-30 — 20.З0 — вільний час
 • 20.30 — 21.00 — підготовка до сну, сон.

Як підготувати дитину до школи. Підготовка до 1 класу в домашніх умовах: заняття самостійно або онлайн


Підготовка до 1 класу завжди хвилююча і для дітей, і для дорослих. Найвідповідальніші батьки поспішають навчити майбутнього першокласника читати і рахувати, виводять букви і вирішують приклади. До чого потрібно готувати майбутнього першокласника насправді?


У розділі «Підготовка до школи» ми ділимося рекомендаціями про те, як підготувати дитину до школи самостійно, а також онлайн.


Батькам на допомогу — корисні матеріали, питання, завдання

 • Завдання, ігри та вправи для підготовки до 1 класу в домашніх умовах.
 • Заняття логікою і математикою для дошкільнят і молодших школярів.

3 признака успешного первокласника


1. Фізичний розвиток


З дитинства прищеплюйте дитині інтерес до спорту і занять фізкультурою. Найкраще тут працює особистий приклад. Знаходьте час на активні заняття з дітьми вдома і на вулиці.


Запропонуйте дитині спробувати різні спортивні секції: плавання, гімнастику, єдиноборства, танці. Нехай вона вибере те, що їй дійсно сподобається.


Якщо син або дочка самі нагадують вам про чергове тренування і намагаються не пропускати жодного заняття в тиждень — це успіх.


2. Психологічний розвиток


Навіть зовні спокійній і впевненій в собі дитині буває складно адаптуватися до незвичної шкільної обстановки. Чому важливо навчити дітей, щоб допомогти їм з переходом до нового життєвого етапу?


1. Учіть дитину керувати емоціями і мислити позитивно.


Уміння контролювати такі емоції як гнів, злість або образа вбережуть дитину від необдуманих вчинків чи слів. Поясніть дитині, що проблем буває багато. Але якщо мислити позитивно, то буде простіше поглянути на ситуацію з іншого боку і знайти правильний вихід.


Підійдіть до питання свідомо: моделюйте різні життєві ситуації і допомагайте дитині разом розібратися, як варто чинити в тому чи іншому випадку.


2. Тренуйте увагу і вміння концентруватися.


Учіть дитину завжди доводити почате до кінця. Давайте йому завдання, які реально виконати протягом півгодини. Вибирайте не тільки улюблені справи, а й ті, де дитина може чинити опір. Якщо вдалося зосередитися на поставленому завданню хоча б на 20 хвилин і довести справу до результату, ви впоралися.


3. Виховуйте відповідальність і розвивайте силу волі.


Вчіть мріяти, ставити цілі і досягати їх, незважаючи на труднощі. Спочатку допомагайте зовнішніми стимулами, але поясніть, що найсильніша мотивація — її власна.


Доручайте дитині дорослі завдання. Нехай у нього буде свій перелік закріплених справ по дому: полити квіти або витерти пилюку, вигуляти або погодувати домашнього улюбленця.


3. Інтелектуальний розвиток


Читати, писати, рахувати і вирішувати прості математичні завдання дитину навчать в школі. Цінніше, що можуть зробити батьки для своїх дітей — навчити їх правильно мислити, міркувати, аналізувати інформацію і бачити головне.


Что именно нужно делать?


1. «Запаліть» пізнавальний інтерес. «Запаліть» пізнавальний інтерес b> і стимулюйте до вивчення нового: в книгах, відеосюжетах, будинках і на прогулянках. Організуйте дитині різноманітне дозвілля, щоб вона розуміла, скільки в світі нового і цікавого, про що їй треба дізнатися.


2. Розвивайте мову і вміння спілкуватися. Учіть дитину знаходити спільну мову з однолітками і дорослими. Важливо навчити вмінню слухати, аргументовано доводити свою точку зору і отримувати задоволення від самого процесу спілкування.


3. Розвивайте логічне мислення. Вирішувати типові завдання дитина навчиться на уроках математики. А ось щоб вона успішно могла справлятися із завданнями із зірочкою і побутовими завданнями, не обійтися без уміння міркувати і мислити нестандартно. Ці здібності можна і потрібно тренувати.


Яким чином?


Для цієї мети потрібно регулярно виконувати нестандартні завдання і вирішувати завдання на логіку. Додаткова користь: у дитини формується посидючість і звичка доводити розпочату справу до кінця. Читайте докладніше, як і навіщо розвивати логіку.


Де шукати завдання?


10 років тому на думку приходили тільки збірники та дитячі журнали. Зараз набагато більше якісних цікавих матеріалів можна знайти в інтернеті. Але як не загубитися в цьому океані розвивальних завдань?


Щоб оцінити приблизний рівень інтелектуальної готовності дитини до школи, подивіться невелику підбірку математичних задач для дошкільнят від ЛогікЛайк або почніть заняття на сайті.

Готуємо дитину до школи: практичні завдання – Освіта.UA

Готуємо дитину до школи: практичні завдання

Сучасні завдання в цікавій та захоплюючій формі допоможуть підготувати дитину до навчання у школі

Сайт «Розвиток дитини» пропонує батькам та вихователям дитсадків двадцять три практичних завдання, що допоможуть у цікавій ігровій формі підготувати дитину до роботи у класі під час шкільних уроків.


Виконання таких завдань сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до занять письмом, читанням, математикою, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостях, що є важливою запорукою подальшого всебічного розвитку дитини та адаптації майбутнього першокласника до нових умов.


Доповни й прочитай: складаємо слова. Цей комплект завдань спрямований на розвиток навичок читання, фонематичного слуху й уважності. Кожне з 8-ми завдань містить 6 слів. У кожному слові відомо перший або останній склад, а решта складів мають декілька варіантів. Дитині пропонується вибрати один з трьох варіантів, щоб утворити в кожному випадку ціле слово. Правильний варіант складу потрібно розмалювати.


Проходимо лабіринти з різних типів ліній. Цей комплект завдань допоможе дитині вивчити різні типи ліній, розвинути абстрактне мислення та навчитись краще орієнтуватися в просторі. Кожне з восьми завдань містить лабіринт з декількома типами ліній. Герой в завданні може рухатися тільки по одному типу ліній.


Кольорові пори року. Цей комплект завдань допоможе формувати художньо-продуктивну компетентність дитини. Комплект про пори року уміщує 4 завдання. Дитині потрібно розмалювати тюбики з фарбами відповідними кольорами. Також пропонується провести від них стрілочки й намалювати те, що бачила дитина такого кольору в природі під час прогулянки.


Головоломка «Ремонтуємо годинники». Це завдання-головоломка допоможе дитині розвинути логіко-математичне мислення, увагу й кмітливість. Дитині пропонується розглянути малюнки та з’єднати циферблати з відповідними годинниками. В процесі виконання завдання дитина вчитиметься розпізнавати знайомі геометричні фігури як серед об’єктів навколишнього світу, так і на малюнках.


Розвиваємо увагу, шукаючи секретний код. Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути логіко-математичне мислення, увагу й кмітливість, навчитися зосереджувати свою увагу на потрібному об’єкті. Комплект складається з 8-ми завдань, у яких дитині пропонується знайти й обвести зазначену послідовність предметів.


Домалюй тварин: розвиваємо навички малювання й уважність. Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути навички малювання й стати більш уважною, а також запам’ятати зовнішній вигляд деяких тварин і птахів. Дитині потрібно порівняти малюнки й домалювати відсутні частини тіл тварин, а потім розмалювати доповнені малюнки.


Описуємо властивості предметів, істот і речовин. Цей комплект допоможе дитині навчитися порівнювати й описувати предмети та істот за конкретними ознаками, розвиваючи водночас навички малювання. Кожне з 8-ми завдань присвячено окремій властивості: розмір, висота, фактура, вага, рідкість/твердість, температура, смак.


Відшукай малюнки: розвиваємо просторове мислення. Цей комплект завдань допоможе дитині навчитися краще орієнтуватися в просторі. Кожне з 9-ти завдань містить поле, внизу кожної сторінки подано 4-6 схем руху, у яких напрямок кожного кроку вказано стрілками. Дитині потрібно «пройти» по полю за кожною зі схем, починаючи від жовтої клітинки «Старт», і знайти відповідні малюнки.


Вчимось орієнтуватись у просторі. Цей комплект завдань покликаний навчити дитину орієнтуватися в просторі, допомогти їй засвоїти поняття угору, вниз, вправо, вліво тощо, а також пропонує поринути у світ фантазії та малювання, одночасно тренуючи вправність рук.


Вивчаємо кольори. Такий комплект завдань дозволяє дитині пов’язати наявні знання та уявлення про кольори із представниками живої та предметами неживої природи, яким вони притаманні, та закріпити знання про кольори у наочній формі.


Розповідь у картинках: тренуємо логіку. Такий комплект завдань допоможе розвивати логічне мислення, уяву та зв’язне мовлення дитини, а також сприятиме активізації її розумових процесів.


Вчимося міркувати за аналогією. Цей комплект завдань є відмінним практичним засобом для розвитку й тренування логічного мислення та вміння робити обґрунтовані висновки, що базуються на визначенні схожості й певних спільних принципів, закладених у двох наданих предметах. Принцип аналогії, використаний у завданнях, дозволяє дитині більш ефективно міркувати та набувати нових знань про навколишній світ.


Знайди літери українського алфавіту. Цей комплект завдань допоможе поєднати вивчення великих літер української абетки з тренуванням уваги, розвитком дрібної моторики та набуттям таких поведінкових навичок, як посидючість, старанність та цілеспрямованість, що є незамінними у школі. Важливо, що вивчення літер за допомогою таких завдань відбуватиметься у цікавій формі, із залученням зорової та м’язової пам’яті для кращого запам’ятовування.


Літерний лабіринт (український алфавіт). Такі завдання закріплюватимуть знання дитиною українського алфавіту, а також розвиватимуть логічне мислення. Комплект містить 5 завдань, що мають різний рівень складності завдяки пропущеним літерам.


Розмальовка «Малюємо за українським алфавітом». Цей комплект завдань пропонує поєднати вивчення українського алфавіту з тренуванням дрібної моторики та зорово-моторної координації під час розмальовування наданих зображень.


Збери слово. Цей комплект завдань вдало поєднує в собі елементи гри, головоломки та навчання й покликаний допомогти дитині набути навичок читання та правопису слів, роблячи це у цікавій формі, із залученням уваги, мислення й трішечки кмітливості. Особливістю комплекту є можливість власноруч скласти слово й найкращим чином проявити свою ерудицію.


Розшукай сховані слова. Завдання цього комплекту мають форму головоломки й покликані допомогти дитині засвоїти правопис слів, збагатити словниковий запас та розширити кругозір, окрім цього вони сприятимуть розвитку уваги, кмітливості й просторової орієнтації. Виконуючи завдання цього комплекту, дитина розвиватиме старанність, посидючість і завзятість, що знадобляться їй не лише у першому класі, а протягом усього життя.


Знайди літери слова. Цей комплект завдань покликаний поєднати розвиток мовленнєвого слуху і фонематичного сприйняття дитини із вивченням нею правопису слів, а також залученням зорової та м’язової пам’яті для кращого засвоєння інформації. Всі ці знання та навички вкрай важливі для читання та грамотного письмового мовлення.


Вчимось читати по складах. Завдання для тих, хто вже знає літери, але має проблеми з їх поєднанням у склади. Виконуючи завдання комплекту, дитина залучатиме зорову пам’ять та тренуватиме логічне мислення, а також неодмінно отримає задоволення від неодмінно позитивного результату.


«Ділимо порівну»: учимось мислити та рахувати. Цей комплект завдань допоможе дитині потренувати одразу декілька важливих навичок, а саме вміння аналізувати та робити висновки, рахувати та розділяти запропоновані предмети на однакові за кількістю групи, а також сприятиме розвитку уваги, мислення та дрібної моторики. Виконання завдань також сприятиме розвитку просторового мислення та кмітливості.


Числові лабіринти: цифри та числа від 1 до 20. Цей комплект завдань закріплюватиме знання цифр та чисел, вміння рахувати по порядку. Прогулянки такими «лабіринтами» стануть добрим підґрунтям для подальшого навчання рахунку.


Навчальна розмальовка «Геометричні фігури». Цей комплект завдань поєднує в собі одразу кілька важливих функцій: він допоможе дитині запам’ятати вісім основних геометричних фігур, потренувати навички рахунку до 14-ти та навички порівняння — пошук найбільшого та найменшого з наведених зображень, а також сприятиме розвитку уваги, дрібної моторики та допоможе повторити основні кольори.


Пізнавальна розмальовка «12 місяців». Цей комплект завдань-розмальовок не тільки допоможе дитині потренувати дрібну моторику, увагу та покращити вміння підбирати різні кольори, а й познайомить її з характерними особливостями кожного з дванадцяти місяців року. Виконуючи таке креативне завдання, дитина зможе розвивати уяву й асоціативне та творче мислення, а також навички читання.


Кожне завдання із запропонованих можна роздрукувати на звичайному або кольоровому принтері та використовувати необмежену кількість разів.


ВСІ ЗАВДАННЯ

Освіта.ua
07.05.2019

Розклад дня для школяра 4-5 класу

Коли режим дня для учня складений не правильно, тобто як такого його не існує, наприклад, замість того щоб йти в вихідний день на прогулянку, дитина замість цього проводить час за телевізором або проводить час за комп’ютерними іграми. Такий режим дня буде тиснути на психіку школяра, і в той час коли треба йди в школу, у дитини пропадає інтерес до навчання, до ігор з однолітками, йому здається, що часу не вистачає, він швидко втомлюється.

Дитина повинна розуміти, якщо слідувати певним розпорядком дня — свіже повітря, заняття спортом, повноцінне харчування, спілкування з однолітками, прогулянки, виконання уроків, то повинно залишатися ще і вільний час.
Якщо розклад дня для школяра 4-5 класу складено правильно, чергуючи основні елементи (ранкове пробудження, прийом їжі, домашні завдання і т. Д.), То це справжня палочка-виручалочка в життя. Іншими словами, режим дня потрібен для того, щоб виконувати якомога більше завдань на протязі дня, і при цьому мати успіх у всьому.

29, 30 квітня робота за звичайним розкладом, уроки не скорочені, їдальня працює. 1,2,3,4,5,6 травня – вихідні дні. 7 і 8 травня - робота за звичайним ...

Розклад дня для школяра 4-5 класу для першої і другої зміни

час Режим дня для учнів першої зміни час Режим дня для учнів другої зміни
7. 00 Час вставати 7. 00 Час вставати
7. 00-7. 30 Час для занять зарядкою 7. 00-7. 15 Час для занять зарядкою
7. 30-7. 50 ранковий перекус 7. 15-7. 35 ранковий перекус
7. 50-8. 20 Дорога в шкільний заклад 8. 00-10. 00 Пора робити домашню роботу
8. 30-12. 30 Навчальний час 10. 00-11. 00 Час на особисті потреби
12. 30-13. 00 Дорога додому 11. 00-11. 30 Час другого сніданку
13. 00-13. 30 Час обідати 11. 30-12. 30 У вільний час на вулиці
13. 30-14. 30 Час відпочинку і сну 12. 45-13. 00 Час обідати
14. 30-16. 00 У вільний час на вулиці 13. 00-13. 20 Дорога в шкільний заклад
16. 00-16. 15 час полудня 13. 30-18. 00, 19. 00 Навчальний час
16. 15-18. 00 Пора робити домашню роботу 19. 00-20. 00 У вільний час на вулиці
18. 00-19. 00 Час творчих занять (спокійні ігри, музичні заняття, допомога мамі, і так далі) 20. 00-20. 30 час вечеряти
19. 00-19. 30 час вечеряти 20. 30-21. 30 Час творчих занять (спокійні ігри, музичні заняття, допомога мамі, і так далі)
19. 30-20. 30 Час на особисті потреби 21. 30-22. 00
Пора зайнятися вечірніми процедурами і готується до сну 20. 30-21. 00 Пора зайнятися вечірніми процедурами і готується до сну 22. 00 Сон
21. 00 Сон

ДОДАТОК ДО УРОКУ 5 2. Робота за картками — Розгляньте малюнки. Домалюйте стрілки на годинниках. — Чому необхідно дотримувати розпорядку дня?

Найважчим і відповідальним в житті будь-якого школяра є контрольні або іспити. Але це не означає, що потрібно порушувати встановленого режиму. Не можна цього робити, а навпаки потрібно дотримуватися всіх правил. Якщо збільшити час на виконання домашніх завдань, і зменшити сон і час прогулянок, то це може привести до перевтоми і ослаблення організму.
Багато дітей вчать уроки в самий останній момент, думаючи що все запам’ятають, але це не так. За цей час нервова система дитини сильно перевтомлюватися і мозок нічого не запам’ятовує, отже, коли настає день написання контрольної або здачі іспитів — дитина нічого не пам’ятає. Тому батькам необхідно допомагати своїй дитині, правильно виконувати протягом деякого часу всі поставлені завдання.
Якщо школяр сам навчиться розподіляти свій день, і навчитися виконувати не одну справу, а кілька справ протягом дня, то швидко привчить себе слідувати щоденного складеним розкладом. І тоді сам того не помічаючи, буде виконувати всі ці умови рефлекторно.

Мультіпедія часу. Розпорядок дня дитини

Поділіться з друзями:

8 советов по подготовке к первым дням в школе | Scholastic

Переход в дошкольное учреждение или детский сад — важная веха как для вас, так и для вашего ребенка. Это может быть ее первый шаг вдали от дома или переход в новую обстановку и друзей. Даже в возвращении к знакомой программе есть свои волнения, удовольствия и тревоги. На 3-, 4- и 5-летних стадиях развития «изменение» может вызвать множество чувств и мыслей (вот основные вехи в области языка и грамотности, которых следует ожидать в этом возрасте).Некоторые дети принимают перемены и получают от них больше удовольствия, чем другие. Но нет ничего необычного в том, что даже самому «опытному» ребенку требуется дополнительное внимание в первые дни и недели в школе.

Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять на пути к отличному новому году!

 1. Посетите школу или класс до первого дня. Некоторые учителя заранее приглашают семьи в гости. Если нет, сходите в школу, чтобы увидеть здание и детскую площадку. Вы также можете подумать о том, чтобы пригласить учителя к вам домой.
 2. Читайте хорошие книги о поступлении в школу. Литература — отличный способ побудить вас к дискуссии о том, чтобы пойти в школу — ознакомьтесь с этими 11 книгами, чтобы облегчить нервное дрожание перед возвращением в школу.
 3. Поговорите со своим ребенком о его чувствах к школе, друзьям, учителям и новым занятиям. (Psst: Эта книга поможет облегчить тревогу разлуки!)
 4. Практика, практика, практика! Чтобы каждое утро готовиться к поездке в школу, нужно время и практика.Полезно попрактиковаться в этом до самого первого дня. Представьте, что сейчас школьный день, и пройдите все этапы: встать, одеться, поесть и выйти за дверь. Попробуйте эту распечатанную таблицу, чтобы помочь вашему ребенку запомнить все, что ему нужно делать.
 5. Репетируйте навыки самопомощи , такие как одевание, раздевание и мытье рук. Ваш ребенок будет чувствовать себя более уверенно, когда его попросят сделать это в школе.
 6. Сделайте портативный семейный альбом. Вы не можете оставаться с ребенком круглый год, но ваши фотографии могут! Процесс создания фотоальбома — это объединяющий и успокаивающий проект.Используйте небольшой альбом из мягкой пластмассы (продается в большинстве долларовых магазинов), который можно легко постирать, носить с собой и целовать!
 7. Спросите вашего ребенка, какую закуску он хочет принести. Купите вместе ингредиенты и предложите ей приготовить и упаковать закуски.
 8. Отправляйтесь за покупками в школу. Одежда и предметы для школы пользуются популярностью как у маленьких, так и у взрослых. Еще не рано начинать ритуал покупки специальной школьной экипировки или рюкзака.Это не обязательно должно быть что-то дорогое. Даже «новый для вас» предмет будет иметь значение, если он предназначен специально для возвращения в школу.

Чтобы получить дополнительные ресурсы по возвращению в школу, ознакомьтесь с нашими руководствами по успехам в школе для каждого класса. Вы также можете покупать книги для дошкольников и книги для детских садов в магазине Scholastic Store, которые помогут вашему ребенку ощутить ожидания нового учебного года.

Хотите больше занятий и идей для чтения? Подпишитесь на нашу рассылку Scholastic Parents.

,

20 традиций первого дня учебы, которые понравятся вашим ученикам

Мы попросили наших подписчиков в Facebook поделиться своими традициями и занятиями в первый день школы. Вот наши фавориты и еще несколько, которые мы подобрали по пути.

1. Сделайте селфи.

Фото: Даниэль Г.

Начните год с селфи с каждым учеником. Отправьте их домой к родителям или распечатайте и повесьте на стене в классе. Персонализируйте свои селфи в первый день школы с помощью красочной рамки или фона и попросите детей показать свои цели на год, как Лейда Х.делает. (Перед тем, как попробовать эту, убедитесь, что ваша школьная политика разрешает вам делать фотографии.)

2. Нарисуйте селфи-портреты.

Если в вашей школе не разрешено фотографировать или вы просто хотите поощрять творчество, попросите учащихся нарисовать селфи. Ива К. говорит: «Я попросила своих второклассников нарисовать себя с головы до ног. Я спас их, и последняя неделя в школе сделала это снова. Интересно сравнивать! Первый дал мне некоторое представление о моем новом классе, а последний показал, как они выросли за год.Они ставят свое напечатанное имя на первом и курсивом на последнем. Приятно слышать их реакцию, когда они видят перед собой оба автопортрета. Просто, весело и информативно! »

3. Позвоните в звонок.

Нам нравится эта традиция первого дня обучения в начальной школе Галлатин, когда учителя звонят в гигантский колокол, чтобы начать год. В вашей школе может не быть колокола такого размера, но и поменьше было бы весело!

4. Пишите анонимные заметки.

Избавьтесь от нервозности, попросив учащихся записать что-нибудь, что заставляет их нервничать по поводу поступления в школу — без имен! Затем сложите все ответы в стопку и прочитайте их по очереди.Дети, вероятно, будут удивлены, узнав, как много похожих ответов.

5. Узнай о них.

Источник: Giggles Galore

Знакомство со своими новыми учениками — важный способ подготовиться к успешному году. Возьмите бесплатный распечатанный лист интервью по ссылке выше, объедините студентов в пары и предложите им представить друг друга классу. Или попробуйте это от Мардж Джи: «Я прошу их написать мне письмо, в котором рассказывается то, что они хотят, чтобы я знал о них.Совет: держитесь за них и попросите учащихся повторить упражнение в последний день занятий. Тогда сравните их ответы!

6. Расскажите им о себе.

Дети так же интересуются своими учителями, как и вы. «У меня есть слайд-шоу, в котором я знакомлюсь с детьми. Я показываю им свою семью, моих домашних животных и свои увлечения и рассказываю, кто я. Надеюсь, это сделает меня более «человечным» для них », — делится Мардж Г., преподающая в средней школе. Мелисса К. поступает так же, но в конце первой недели у нее проводится конкурс (с призами), чтобы узнать, кто больше всего о ней помнит.

Слайд-шоу — не единственный вариант. «Я даю им викторину с несколькими вариантами ответов обо мне. Они смеются над глупыми решениями, и это лучше, чем стоять перед бубном про себя », — говорит Джойс Д.

.

7. Сделайте капсулу времени.

Фотография предоставлена: English Teaching 101

Возможности капсулы времени первого дня учебы безграничны! Фотографии, отпечатки ладоней, заметки, газетные статьи, опросы … в каждом классе будет что-то свое. Разложите их на полке, чтобы открыть ее в последний день учебного года.

8. Поделитесь советом.

Вам придется планировать это заранее, но оно того стоит. «В конце каждого года я поручаю своим ученикам писать советы будущим ученикам, чтобы добиться успеха в моем классе», — объясняет Мелисса К. «В первый день учебы я делюсь советами, которые дали ученики предыдущего года. Новым студентам это нравится. Некоторые советы довольно забавные! »

9. Сделайте групповое фото.

Рея В. любит собирать класс для группового фото, «чтобы показать, что мы — семья и поддерживаем друг друга на территории кампуса.«Это не обязательно должна быть традиционная фотография. Вместе выберите позу, которая представляет ваших учеников и их цели на год.

10. Проведите охоту за мусором.

Это забавный и интерактивный способ познакомить детей с их новым классом или даже с их первым годом в новой школе. Составьте список предметов, которые нужно найти, или мест, которые стоит посетить, и отправьте их парами или группами. Так они узнают друг друга одновременно. Совет: вместо того, чтобы собирать предметы, попросите их захватить разные наклейки или штампы в каждом месте, чтобы доказать, что они там были.

11. Прочтите книгу.

Есть много замечательных книг, которые идеально подходят для первого дня в школе. «Мой первый класс посвящен обезьянам, поэтому мы читаем Curious George’s First Day of School », — отмечает Анджела О. «Джордж пытается рисовать, но создает беспорядок. Мы сами рисуем, и будем надеяться, что там нет беспорядка! » Здесь вы найдете больше учебников для школьных занятий.

12. Создайте измерительную стену.

Обозначьте одну секцию вашей комнаты в качестве измерительной стены.Отметьте рост всех учеников в первый день занятий. Используйте для этого огромный лист бумаги — просто приклейте его к стене. Затем сверните его и отложите, пока не придет время для сравнения в конце года.

13. Постройте доску для дня рождения.

Источник: Digital Meanderings

«Мой день рождения обычно в первый день в школе», — говорит Джен С. «Поэтому я всегда провожу урок о нашей доске для дня рождения, беру их фото и делюсь с ними чем-нибудь особенным. Это всегда хит, потому что дети любят говорить о вечеринках, подарках, праздниках и т. Д., и мы узнаем друг друга ».

14. Выберите новое имя.

Это популярно на уроках иностранного языка. «Я преподавал испанский язык, и каждый студент получил бы испанское имя, надеюсь, их английский эквивалент», — объясняет Нил Ф.. «Затем я« крестил »каждого, надувая мыльные пузыри, пока они не лопнут. Глупо, но им это понравилось! »

15. Украшаем детскую площадку.

Фото: Моя творческая жизнь

Заполните игровую площадку или тротуар — где бы ни собирались ученики по дороге в школу — красочными и вдохновляющими произведениями искусства.В школе Меган В. «все учителя выходят на улицу до прихода учеников и мелом наносят на игровую площадку надписи, где выстраиваются классы. Затем мы пишем вдохновляющие сообщения по всей игровой площадке, такие как «Добро пожаловать!», «You Rock» и «Be Kind» ».

16. Снимите видеодневник.

Для этого не нужна красивая видеокамера — просто используйте камеру на телефоне или планшете. Некоторые дети могут быть застенчивыми, поэтому попробуйте объединить их в группы. Затем пройдите по кругу и попросите каждую группу представить свой раздел в классе.Детям понравится посмотреть это позже в этом году!

17. Разыгрывайте пародии.

Ник П. преподает в детском саду, и его дети придумывают и разыгрывают пародии на тему уместного и неадекватного поведения в классе. «Они действительно увлекаются этим, и это делает изучение правил увлекательным!»

18. Пройдите по красной ковровой дорожке.

Фотография предоставлена: Чартерная школа TCD

В школе Кэти С. учителя выстраиваются в очередь по обе стороны красной ковровой дорожки, чтобы стильно приветствовать каждого ученика, «хлопая и аплодируя, когда первокурсник впервые входит в здание.Девятиклассники в основном смущены, но это действительно особенное. Мне нравится, что когда они впервые видят персонал, мы рады их видеть и уже аплодируем им! »

19. Создайте комикс.

Забери новые коробки с мелками и цветными карандашами! Это отличный способ помочь детям рассказать родителям историю их первого дня в школе. Распечатайте шаблон комикса, а затем попросите детей показать, что они делали в течение дня. Отправьте его домой, чтобы показать родителям, как их малыш провел в первый день своего рождения.

20. Сделайте так, чтобы они почувствовали себя желанными гостями.

В конце концов, большинство детей просто хотят знать, что их учитель рад их видеть. Роб Х. говорит просто: «Я жму руку каждому ученику, приветствую его, повторяя его имя в классе, и с широкой улыбкой делюсь с ними, что с нетерпением жду возможности работать с ними».

,

15 творческих идей уроков для первого дня в школе

Снова в школу. В заключение! В Бельгии школа начинается 1 сентября после двухмесячного летнего перерыва. В других странах новый учебный год уже начался, у других осталось еще несколько недель.

У всех нас есть одно общее: первый день в школе. Особый день для студентов и учителей. День, полный эмоций. Стресс, страх, облегчение, счастье, радость,…

Как сделать так, чтобы эмоции первого дня в школе были хорошими? Я делаю ставку на творческие идеи для уроков, которые ученики найдут для себя интересным занятием.

Вот они!

15 развлечений снова в школе

Первый день школьных занятий преследует одну цель: узнать друг друга. Большинство занятий в первый день школы предназначены для начальной школы, но я также включил несколько занятий для учащихся средних и старших классов. Некоторые можно использовать для всех возрастов.

Первый день школьных занятий для учеников начальной школы

1. Все о сумке

Раздайте бумажный пакет всем своим ученикам в первый день в школе и сделайте на нем записку:

Направление:

 • Заполните этот пакет 4 вещами или предметами, которые что-то говорят о вас.(всего 4 штуки, не больше, не меньше)
 • Все ваши предметы должны поместиться в эту сумку.
 • Украшайте сумку, если хотите!
 • Принесите сумку завтра и будьте готовы поделиться с классом.

Back to school activities

2. Найдите меня

В четвертом классе ученики уже выучили арифметику. Вы можете позволить им создать свой профиль, описывая некоторые забавные факты с помощью арифметики. Взгляните на изображение ниже в качестве примера.

Back to school activities

Студенты должны определить человека, подсчитав факты.Затем они должны угадать, кто этот человек.

3. Игра в пляжный мяч

Все, что вам понадобится в этот первый школьный день, — это пляжный мяч и маркер. Запишите несколько вопросов на пляжном мяче в произвольном порядке.

Примеры вопросов:

 • Чем вы больше всего гордитесь?
 • Что ты сделал самым героическим?
 • Какое ваше любимое животное?
 • Какого цвета ваша зубная щетка?
 • Благодарю _____
 • Какой ваш любимый фильм?
 • Какой твой любимый вид спорта?
 • Сколько у вас братьев и сестер?
 • Какой твой любимый десерт?
 • Чем вы любите заниматься после школы?
 • Когда у тебя день рождения?
 • И так далее.

Теперь сформируйте круг и бросьте пляжный мяч ученику. Куда бы ни приземлился большой палец левой руки ученика, он должен ответить на этот вопрос. После ответа на этот вопрос он может бросить мяч другому ученику.

Back to school activities

4. Создайте капсулу времени

Вы, наверное, уже знаете концепцию капсулы времени. Если у вас есть собственные идеи, используйте их. Если вы этого не сделаете, вот что вы можете сделать с капсулой времени в первый день в школе.

Позвольте вашим ученикам записать свои пожелания и надежды на следующий учебный год.Что они хотят узнать в этом учебном году? Затем поместите все в капсулу времени и закопайте ее где-нибудь под землей. Вы также можете поместить в него забавную картинку класса.

В конце учебного года вы выкапываете капсулу времени и позволяете учащимся поразмышлять над тем, что они узнали, и осуществились ли их желания в начале учебного года. Вы также можете попробовать сделать такую ​​же картину класса. Забавно видеть, кто изменился за один год, а кто нет.

В этот первый день школьной деятельности ты тоже можешь заниматься в колледже! Если ваши ученики намного старше, например, студенты колледжей, вы можете позволить им записать профессию, которой они хотят заниматься, по окончании учебы.Многие из них со временем изменятся, но интересно наблюдать, как их мечты и ожидания меняются со временем. Также интересно просто включить список желаний каждого учащегося. Это то, чем они хотят заниматься во время учебы в колледже.

Back to school activities

5. Приятно тебя видеть

Все любят mnm’s. Помимо того, что вы их съедите, вы также можете использовать их для развлечения на школьном уроке. Разделите мнемоники на несколько чашек и поделитесь ими со своими учениками. Студенты должны выбрать мнм с завязанными глазами и рассказать историю или ответить на вопрос.Каждый цвет представляет свою историю.

Расскажите нам

 • Красный: что-то о вчерашнем дне
 • Апельсин: кое-что у вас хорошо получается
 • Желтый: кое-что из вашего детства
 • Синий: кое-что, что вы узнали на прошлой неделе
 • Коричневый: то, без чего нельзя жить
 • Зеленый: то, что вы смотрите или слушаете

О, еще кое-что … Конечно, студенты могут съесть мнм после того, как ответят на вопрос. Угадайте, кто станет самым популярным учителем в этом году? 😉

Back to school activities

6.Случайность

Виджет «Случайность» от BookWidgets удобен для создания разнообразных школьных игр. Вращайте колесо, чтобы создать ученика и попросить его рассказать о случайно выбранной теме. Как вариант, вы можете указать конкретную тему и крутить колесо, чтобы увидеть, какой студент выбран. Хотите посмотреть наш пример? Кликните сюда.

Темы могут включать:

 • Что бы вы сделали с 1 миллионом евро?
 • Какое ваше любимое место на земле?
 • Какая у вас самая большая мечта?

Back to school activities

Щелкните здесь, чтобы начать создавать свое собственное задание на случайное возвращение к школе с помощью BookWidgets.

7. Вы бы предпочли

,

Когда дети пойдут в школу? Уже в июле или уже в сентябре

г.
Первоклассники незаметно направляются в кафетерий начальной школы Tulip Grove в Боуи, штат Мэриленд, 4 сентября 2018 года. Округ входит в число 22% округов государственных школ, которые начинают занятия после Дня труда. (Марвин Джозеф / The Washington Post через Getty Images)

Это вторая полная неделя августа, а это означает, что миллионы американских школьников возвращаются в школу или уже пошли. И в зависимости от того, где вы живете, это утверждение может вызвать реакцию либо «Это звучит примерно правильно», либо «Кажется, слишком рано!»

When elementary and secondary students go back to school Даты возвращения в школу в Соединенных Штатах, как выяснилось, значительно различаются в зависимости от штата и региона, основываясь на нашем анализе выборки из более чем 13 000 школьных округов страны.К концу этой недели, например, почти все ученики начальной и средней школы в Восточно-Южно-Центральном регионе — подразделении Бюро переписи населения, которое включает Алабаму, Кентукки, Миссисипи и Теннесси — вернутся в школу. Но ни один округ в девяти штатах Новой Англии и Средней Атлантики не возобновит занятия до 26 августа, и многие ждут до Дня труда.

Приз за самую раннюю дату начала обучения среди более чем 500 округов в нашей выборке получает Объединенный школьный округ Чендлер в Аризоне, который обслуживает часть пригорода Феникса.Примерно 44 000 студентов Chandler Unified вернулись 23 июля (хотя они получают первый из трех двухнедельных перерывов на «межсессионный» период, начиная с 30 сентября). Другая крайность — государственные школы Трентона, штат Нью-Джерси, почти 14 000 учеников которых вернутся в школу до 9 сентября — последней даты открытия в нашей выборке.

In the U.S., first day of school varies by region

Вообще говоря, более ранние стартапы более распространены на юге и юго-западе: в грубой полосе из 13 штатов, простирающейся от Аризоны до Флориды и до Южной Каролины, 79% округов, которые мы исследовали, вернутся в школу к концу этого года. неделя.Более поздние запуски более распространены вдоль восточного побережья (от штата Мэн до Северной Каролины), верхнего Среднего Запада (Висконсин, Миннесота, Мичиган) и Северо-Запада (Орегон и Вашингтон).

Исторически сложилось так, что в индустрии туризма и гостеприимства предпочтение отдается более позднему возвращению в школу, утверждая, что они дают семьям больше времени для отпуска, а подросткам — больше времени для работы летом. Например, с 1986 года «Закон Королевства Доминиона» Вирджинии (названный в честь парка развлечений к северу от Ричмонда) запрещал открывать большинство школ в этом штате до Дня труда.Ранее в этом году в закон были внесены поправки, разрешающие округам открываться на две недели раньше, при условии, что они также предоставляют студентам четырехдневные выходные в День труда. Тем не менее, шесть из 10 округов Вирджинии в нашей выборке начинают учебу в 2019-20 годах после Дня труда; два откроются 26 августа, один 22 августа и один (в соответствии с особыми условиями) 12 августа.

Чтобы понять, когда учащиеся возвращаются в школу, мы изучили 10 крупнейших местных школьных округов по количеству учащихся в каждом штате (за исключением Гавайев и округа Колумбия, где каждый округ состоит только из одного округа).Мы также исследовали дополнительные округа в Техасе, Флориде и Калифорнии, чтобы окончательная выборка из 509 округов включила 100 крупнейших округов страны. Мы исключили частные и приходские школы, государственные чартерные школы, государственные школы и другие учебные заведения, которые часто работают по собственному расписанию. Наша окончательная выборка охватила около 36% из 50,6 миллионов учащихся начальных и средних школ страны.

Для каждого округа в выборке мы определили дату или даты, когда большинство их учеников с первого по двенадцать классов начали осенние классы.(Воспитанники детского сада часто идут в школу позже, чем их старшие сверстники.) Хотя в некоторых районах есть круглогодичный график, а во многих других есть отдельные школы, которые работают круглый год, мы сосредоточились на «традиционных» календарях, которым следуют большинство школы в данном районе. Когда даты начала варьировались в зависимости от школы или класса, мы использовали диапазон дат.

В целом, 124 округа в нашей выборке (что составляет 29% учащихся) начинают обучение в период с 12 по август.16, что делает эту неделю самой популярной. Еще 74 округа (с 14% студентов) вернулись ранее этим летом; 93 (19% студентов) снова пойдут на следующую неделю.

Но 105 округов (14% студентов) не начнут работу до последней недели августа — и почти половина из них (48) находится в Новой Англии или штатах Средней Атлантики (Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания). Еще 113 округов (с 23% студентов) не возобновят занятия до Дня труда, все, кроме 22, находятся к северу от линии Мейсон-Диксон.(22 исключения находятся в соседнем Делавэре, Мэриленде и Вирджинии.)

Вернутся ли ученики в школу раньше, чем раньше? Поиск школьных календарей за годы и десятилетия для выбранных нами округов оказался за пределами досягаемости этого анализа, но есть некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, все больше учащихся средних школ проводят часть своего лета в классе.

Отдельный анализ Pew Research Center показал, что американские подростки тратят больше своих летних часов на образовательную деятельность — и меньше — на досуг, чем раньше.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.