Навчальний план практична психологія: Річний план роботи практичного психолога в закладах освіти

Содержание

Примірний навчальний план підготовки бакалавра з напряму 521000 «Психологія»

Міністерство освіти Російської федерації

Кваліфікація — бакалавр психолог

Нормативний термін навчання — 4 роки

10.03.2000 № 77 гум/бак

Примірний навчальний план підготовки бакалавра з напряму 521000 «Психологія»

Найменування дисциплін

(у тому числі практик)

Годин

Приблизний розподіл по семестрах

Форма підсумкового контролю (іспит, залік)

Трудомісткість за держстандартом

з них

Аудиторні заняття

Самостійна робо-та

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цикл загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

1800

1108

692

Федеральний компонент

1260

838

422

1.

Іноземна мова

340

170

170

х

х

х

х

х

х

5 зарахування пі., екз.

2.

Фізична культура

408

408

х

х

х

х

залік

3.

Вітчизняна історія

х

іспит

4.

Культурологія

х

залік

5.

Політологія

х

залік

6.

Правознавство

х

залік

7.

Педагогіка

100

50

50

х

іспит

8.

Російська мова і культура мови

залік

9.

Соціологія

х

залік

10.

Філософія

х

іспит

11.

Економіка

х

іспит

Національно-регіональний (вузівський) компонент

300

150

150

1.

Логіка

х

іспит

2.

Естетика

х

залік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.

Етика

х

залік

4.

Історія і теорія релігій

х

залік

Дисципліни та курси за вибором студента, встановлюються вищим навчальним закладом

240

120

120

х

залік

Цикл загальних математичних і природничо-наукових дисциплін

1200

600

600

Федеральний компонент

900

450

450

1.

Математика

300

150

150

х

х

зарахування пі., екз.

2.

Інформатика та ЕОМ в психології

60

30

30

х

залік

3.

Концепції сучасного природознавства

60

30

30

х

залік

4.

Антропологія

60

30

30

х

залік

5.

Анатомія центральної нервової системи

120

60

60

х

іспит

6.

Фізіологія центральної нервової системи

120

60

60

х

іспит

7.

Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем

120

60

60

х

іспит

8.

Безпека життєдіяльності

60

30

30

х

залік

Національно-регіональний (вузівський) компонент

180

90

90

1.

Екологія

2.

Диференціальна психофізіологія

3.

Нейрофармакология

Дисципліни та курси за вибором студента

120

60

60

х

залік

Цикл загально-професійних дисциплін

3500

1750

1750

Федеральний компонент

2800

1400

1400

1.

Введення в професію

60

30

30

х

залік

2.

Загальна психологія

540

270

270

х

х

х

х

х

х

4 зарахування пі.,4эк.

3.

Експериментальна психологія

180

90

90

х

іспит

4.

Загальний психологічний практикум

310

155

155

х

х

х

х

4 заліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.

Історія психології

180

90

90

х

іспит

6.

Зоопсихологія та порівняльна психологія

90

45

45

х

іспит

7.

Психогенетика

60

30

30

х

залік

8.

Психологія особистості

60

30

30

х

іспит

9.

Психодіагностика

240

120

120

х

2 заліку

10.

Методологія і теорія психології

60

30

30

х

залік

11.

Математичні методи в психології

120

60

60

х

іспит

12.

Психологія розвитку та вікова психологія

180

90

90

х

іспит

13.

Педагогічна психологія

120

60

60

х

іспит

14.

Соціальна психологія

120

60

60

х

залік

15.

Психологія праці

120

60

60

х

іспит

16.

Клінічна психологія

120

60

60

х

іспит

17.

Спеціальна психологія

60

30

30

х

залік

18.

Психофізіологія

60

30

30

х

іспит

19.

Методика викладання психології

120

60

60

х

залік

Національно-регіональний (вузівський) компонент

550

275

275

1.

Основи нейропсихології

2.

Консультативна психологія

3.

Психологія спілкування

4.

Інженерна психологія та ергономіка

5.

Юридична психологія

6.

Психологія менеджменту

7.

Етнопсихологія

8.

Політична психологія

9.

Психологія соціальної роботи

10.

Історична психологія

11.

Психологія здоров’я

12.

Диференціальна психологія

Дисципліни та курси за вибором студента

150

75

75

х

х

зарахування пі., екз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цикл спеціальних дисциплін

1200

600

600

х

х

х

х

10 екз.

7 зарахування пі.

Цикл факультативних дисциплін

450

450

Військова підготовка

450

450

Всього годин теоретичного навчання: 8150

Справжній навчальний план складено виходячи з таких даних:

 • Теоретичне навчання, включаючи науково-дослідну роботу студентів, практикуми, в тому числі лабораторні, а також екзаменаційні сесії

— 155 тижнів

 • Підсумкова державна атестація, включаючи підготовку і захист випускної кваліфікаційної роботи

— 6 тижнів

 • Канікули, включаючи 4 тижні післядипломної відпустки

— 32 тижні

— 15 тижнів


РАЗОМ — 208 тижнів

Примітка:

 1. Цей зразковий навчальний план використовується вищим навчальним закладом при складанні свого робочого навчального плану за напрямом підготовки.
 2. Відповідно до п. 6.1.2. державного стандарту вищий навчальний заклад має право:
 • змінювати обсяг годин, що відводиться на опанування навчального матеріалу для циклів дисциплін в межах 10%;
 • самостійно формувати федеральний перелік циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у межах передбачених у стандарті обсягів годин по циклу. При цьому в переліку обраних внз дисциплін обов’язково повинні входити дисципліни «Іноземна мова» в обсязі не менше 340 годин, «Фізична культура» в обсязі не менше 408 годин, «Вітчизняна історія» та «Філософія».

УМО по психології рекомендує також в якості обов’язкових циклу ГСЭ наступні дисципліни: «Педагогіка» (в обсязі 100 годин), «Право», «Економіка» та «Соціологія».

Інші базові дисципліни цього циклу можуть реалізовуватися на розсуд навчального закладу, як у федеральному, так і регіональному (вузівському) переліку або в переліку дисциплін за вибором студента. Обсяги базових дисциплін з циклу ГСЭ навчальні заклади визначають самостійно (крім фіксованих).

 1. Обов’язковими є переліки дисциплін федерального компонента з циклу загальних математичних і природничо-наукових і циклу загально-професійних дисциплін стандарту.
 2. Рада УМО з психології по всіх циклах дисциплін стандарту рекомендує перелік курсів національно-регіонального (вузівського) компонента. При цьому передбачаються загальні обсяги годин без розбивки по окремим дисциплінам. Вищі навчальні заклади самостійно визначають перелік включаються в навчальний план цих та (або) додаткових дисциплін, їх обсяги, розподіл за курсами і семестрами та форми звітності.
 3. Виходячи з передбаченого в стандарті загального обсягу спеціальних дисциплін з напряму 521000 «Психологія» вищий навчальний заклад встановлює в робочих навчальних планах перелік цих дисциплін, включаючи дисципліни за вибором студента, і їх обсяги.

Голова відділення психології УМО університетів РФ професор Е. А. Клімов

План роботи практичного психолога ЦППРК № 1

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1. Діагностика

1.1  Діагностика учнівського колективу

Діагностичний мінімум № 1 « Діагностика стартової готовності до професійної діяльності»

1.1.1

Визначення соціально-психологічної готовність до навчання за опитувальником «Особливості вашої поведінки»

вересень-жовтень

I курс

1.1.2

Визначення психофізіологічної готовності до навчання за опитувальником Айзенка «Тип ВНД. Особливості темпераменту» (підлітковий варіант у модифікації   Т.В. Матоліна)

вересень-жовтень

I курс

1.1.3

Визначення мотиваційної готовності до навчання за опитувальником ДДО Є. Клімова

вересень-жовтень

I курс

Діагностичний мінімум № 2 «Адаптованість до умов навчання»

1.1.5

Дослідження емоційної сфери за методикою самооцінки психічних станів Г. Айзенка

вересень-жовтень

I курс

Діагностичний мінімум № 3 «Соціальна компетентність»

1.1.6

Визначення рівня соціалізованості (методика М.Рожкова)

листопад

II курс

Діагностичний мінімум № 4 «Готовність до трудової діяльності»

1.1.7

Визначення рівня професійної визначеності  (опитувальник суб’єктивної оцінки професійної визначеності)

грудень

III курс

1.1.8

Індивідуальна психодіагностика учнів «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

1.1.9

Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом

Протягом року

Учні Центру

1.2  Діагностика педагогічного колективу

1.2.1

Визначення індивідуального стилю педагогічної діяльності (опитувальник Маркова А.К.)

вересень

Педагоги Центру

1.2.2

Тип поведінки в конфліктній ситуації

жовтень

1.2.3

Опитувальник на виявлення емоційного вигорання (опитувальник МВІ)

листопад

1.2.4

Опитувальник «Психологічна компетентність вчителя»

грудень

1.3 Діагностика учнів, які проживають в гуртожитку

1.3.1

Анкетування «Ти і твої батьки»

Вересень

Учні, які проживають в гуртожитку

1.3.2

Анкетування  для діагностики проблем насильства

Жовтень

1.3.3

Усне опитування «Види насилля в сім’ї»

Листопад

1.3.4

Інтерв’ю «Твої шкідливі звички»

Грудень

1.3.5

Усне опитування «Статеві стосунки – секс чи кохання?»

Січень

1.3.6

Опитування «Інтернет – інформаційний помічник чи джерело агресії»

Лютий

1.3.7

Інтерв’ю «Що ви знаєте про шкоду наркотичних речовин?»

Березень

1.3.8

Усне опитування «Толерантність – що це?»

Квітень

1.3.9

Опитування «Твої плани на літні канікули»

Червень

1.3.10

Діагностика першокурсників по проблемах адаптації (Техніка «Дім, дерево, людина», Тест «Люшера»)

Протягом року

2. Профілактика

2.1

Бесіда з елементами тренінгу «Вчинки та їх наслідки»

Жовтень

учні Центру

2.2

Відео-тренінг «Види насилля в сім’ї»

Листопад

2.3

Лекція «Дружба і кохання в нашому житті»

Січень

2.4

Лекція «Що таке ІПСШ»

Лютий

2.5

Бесіда з елементами тренінгу «Моя індивідуальність»

Березень

2.6

Лекція « Як правильно сказати – Ні!»

Квітень

2.7

Лекція «Роль емоцій в нашому житті»

Травень

2.8

Бесіда «Позбуваємось шкідливих звичок»

Червень

3. Корекція

3.1

Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з учнями «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

учні Центру

3.2

Групова корекційно-відновлювальна робота з учнями «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

учні Центру

3.3

Індивідуальні корекційно — розвивальні заняття з учнями, які мають проблеми особистісно-емоційного характеру

Протягом року

учні Центру

4. Консультування

4.1

Консультації для батьків та пед.працівників по проблемах взаємодії з учнями

Протягом року

Батьки, педагоги

4.2

Консультації та психологічна допомога дітям-сиротам, інвалідам, учням з девіантною поведінкою, та учням, які знаходяться на обліку «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

4.3

Індивідуальне та групове консультування батьків щодо питань труднощів у взаєминах з дітьми, питань вибору місця роботи

Протягом року

Батьки, учні Центру

4.4

Індивідуальне консультування підлітків з особистими проблемами

Протягом року

Учні Центру

4.5

Індивідуальне та групове консультування пед.працівників з особистими проблемами

Протягом року

Педагоги Центру

5. Просвіта

5.1 Просвіта учнівського колективу

5.1.1

Заняття з елементами тренінгу «Конфлікти і причини їх виникнення»

3 тиждень вересня

Учні Центру

5.1.2

Лекція «Правда про алкоголь та куріння»;

3 тиждень жовтня

5.1.3

Бесіда «Толерантність – що це?»

3 тиждень листопада

5.1.4

Лекція «СНІД — загроза безпеці людства»

1 тиждень грудня

5.1.5

Заняття з елементами тренінгу «Важливі життєві навички».

3 тиждень січня

5.1.6

Заняття з елементом тренінгу «Як сказати «Ні» у ситуації ризику»

1 тиждень лютого

5.1.7

Лекція  «Телебачення – інформаційний помічник чи джерело агресії

2 тиждень березня

5.1.8

Лекція «Уміння сказати «Ні» в екстремальних ситуаціях

1 тиждень квітня

5.1.9

Бесіда «Позбуваємось шкідливих звичок»

1 тиждень травень

5.2 Просвіта педагогічного колективу

5.2.1

Лекторій роль емоцій в нашому житті

3 тиждень вересня

Педагоги, майстри в/н

5.2.2

Заняття з елементами тренінгу «Психологічне благополуччя та його складові

2 тиждень жовтня

5.2.3

Лекторій  «Суїцидальна    поведінка   неповнолітніх:

сутність, причини,  профілактика»

2 тиждень листопада

5.2.4

Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт»

2 тиждень грудня

5.2.5

Лекторій «Вибір адекватних методів педагогічної дії»

4 тиждень січня

5.2.6

Заняття з елементами тренінгу «Профілактика емоційного вигорання педагога»

4 тиждень лютого

5.2.7

Лекторій  «Лабіринти сновидінь»

2 тиждень березня

5.2.8

Заняття з елементами тренінгу «Стрес. Способи відновлення та профілактики»

2 тиждень квітня

5.2.9

Лекторій «Виявлення комп’ютерної залежності учнів»

2 тиждень травня

5.2.10

Лекторій «Педагогічне спілкування»

2 тиждень червня

6. Інше

6.1 Організаційно-методична робота

6.1.1

Складання річного плану роботи

Протягом року

 

6.1.2

Складання щомісячного плану роботи

В кінці місяця

 

6.1.3

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах

Протягом року

 

6.1.4

Участь у навчально-методичних семінарах

Протягом року

 

6.1.5

Підготовка (розробка) навчальних, корекційних і розвивальних програм

Протягом року

 

6.1.5

Підготовка програм психодіагностичних досліджень

Протягом року

 

6.1.7

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо)

Протягом року

 

6.1.8

Виявлення учнів: «групи ризику», обдарованих дітей, учнів пільгових категорій

Протягом року

 

6.1.9

Розробка та друк пам’яток, інструкцій вчителям, батькам, учням

Протягом року

 

6.1.10

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом року

 

6.2 Зв’язки з громадськістю

6.2.1

Співробітництво з районним центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді та співробітниками поліції

Протягом року

 

6.2.2

Співпраця з педагогами навчального закладу

Протягом року

 

6.2.3

Співпраця з батьківською громадою

Протягом року

 

6.2.4

Співпраця з медпрацівниками

Протягом року

 

6.2.5

Співпраця з працівниками психологічної служби, секцією психологів ПТНЗ міста

Протягом року

 

Освітня програма «Психологія»

Деталі
Категорія: Спеціальність 053 Психологія

Мета програми

Освітня програма є нормативним документом Національного університету «Києво-Могилянська академія», у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу першого  (бакалаврського) рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 – «Психологія». За національною Рамкою кваліфікації – сьомий рівень.

Ця освітня програма використовується при:

—         розробці та коригуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

—         розробці засобів оцінки рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця;

—         визначення змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;

—         ліцензуванні та акредитації спеціальності у НаУКМА.

Обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців

Розподіл змісту освітньої програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки

Освітня програма містить:

1)    нормативні навчальні дисципліни та практику;

2)    вибіркові навчальні дисципліни та практику, що включають:

—         дисципліни професійної  та практичної підготовки;

—         дисципліни вільного вибору студента.

Розподіл бюджету навчального часу, змісту освітньої програми й максимальний навчальний час за циклами підготовки зазначено в таблиці 1.

         

 

 

Таблиця 1.  

Розподіл бюджету навчального часу в кредитах (30 години за 1 кредит) та академічних годинах.

 

  

 

 

Кредити

Годин

 1. Нормативні навчальні дисципліни та практика

 

 

149,0

4470

Нормативні навчальні дисципліни

144,0

4320

 Практика

6,0

180

 

 

 

 

 

 2. Вибіркові навчальні дисципліни

 

 

76,0

2280

 Дисципліни професійної  та практичної підготовки

51

1530

 Дисципліни вільного вибору студента

  

25,0

750

3.  Державна атестація

 

 

15,00

450

РАЗОМ

 

 

240

7200

 

          Зміст освітньої  програми

Система знань у вигляді переліку дисциплін із нормативною кількістю навчальних годин/кредитів їх вивчення наведена у таблиці 2.

Вибіркова частина ОП підготовки бакалавра складається з дисципліни професійної  та практичної підготовки (2а) та дисциплін вільного вибору студента (2б), які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Всього варіативна частина навчального плану складається з 76 кредитів (один кредит – 30 академічних годин).

 НаУКМА має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін та їх обсяг.

Анотації нормативних та вибіркових дисциплін  наведені у додатку А.

 

 

 

 

Таблиця 2.

Перелік  дисциплін із нормативною кількістю кредитів/навчальних годин та форма підсумкового контролю знань  при підготовці бакалавра:

 


№ п/п

Назва дисципліни

Загальна кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1. Нормативні навчальні дисципліни та практика

 

Анатомія та еволюція нервової системи людини

3,0

І

 

Англійська мова — 1

7,0

З/І

 

Вступ до спеціальності

3,0

І

 

Загальна психологія

15,0

З/І

 

Історія психології

3,0

І

 

Основи біології та генетики людини

3,0

І

 

Практикум з загальної психології

8,0

3

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5,0

З/І

 

Фізичне виховання

4,0

З

 1.  

Антропологія

3,0

І

 1.  

Математична статистика

3,0

І

 1.  

Основи психоаналітичної теорії

3,0

З

 1.  

Психологія самосвідомості

3,0

З

 1.  

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

7,0

З/І

 1.  

Вікова психологія

7,0

З/І

 1.  

Зоопсихологія та порівняльна психологія

3,0

І

 1.  

Диференційна психологія

3,0

І

 1.  

Педагогічна психологія

3,0

З

 1.  

Соціальна психологія

7,0

З/І

 1.  

Математичні методи в психології

3,0

З

 1.  

Патопсихологія

3,0

I

 1.  

Психодіагностика

6,0

І

 1.  

Психологія особистості

6,0

І

 1.  

Експериментальна психологія

3,0

І

 1.  

Клінічна психологія

7

З\І

 1.  

Організаційна психологія

6,0

І

 1.  

Педагогіка

3,0

З

 1.  

Інженерна психологія та психологія праці

5,0

І

 1.  

Методика викладання психології

3,0

З

 1.  

Курсова робота

6,0

 

Всього:

 

149,0

 

                               2. Вибіркові навчальні дисципліни

2.1. Дисципліни професійної  та практичної підготовки

 

Вступ до «Могилянських» студій

2,0

З

 

Основи психосоматики

3,0

З

 

Психологія управління

3,0

З

 

Основи індивідуального консультування

3,0

З

 

Основи конфліктології

3,0

З

 

Основи психологічного тренінгу

3,0

З

 

Основи соціального впливу та успіху

3,0

З

 

Глибинне інтерв’ю

3,0

З

 

Гостьовий курс -1

3,0

З

 1.  

Екологічна психологія

3,0

З

 1.  

Психологія криз

3,0

З

 1.  

Психологія сім’ї

3,0

З

 1.  

Етнопсихологія

3,0

З

 1.  

Основи психотерапевтичного впливу

3,0

З

 1.  

Політична психологія

3,0

З

 1.  

Психологія конфлікту та культури поведінки у конфліктній ситуації

4,0

З

 1.  

Психологія творчості

3,0

З

 1.  

Соціалізація та соціальна адаптація особистості

4,0

З

 1.  

Підказки починаючому шкільному психологу – Освіта.UA

Підказки починаючому шкільному психологу

Ви вирішили працювати психологом у школі. Із чого ж почати?

1. Твій начальник — директор. Саме йому ти й підкоряєшся, і саме він дає вказівки. У директора довідайся про цілі та задачі школи і під ці цілі й задачі склади свій план роботи.

Вивчи правову базу (Положення про службу практичної психології в системі освіти, права й обов’язки шкільного психолога; етичний кодекс психолога, які рекомендуються тимчасові нормативи діагностичної та корекційної діяльності).

Довідайся, якою бачить роботу психолога директор, детально обговори свої посадові обов’язки (це дуже важливо!), запропонуй свій варіант діяльності (з якою віковою групою хотів би працювати, співвідношення нормативного часу з посадовими обов’язками, обґрунтуй свою думку).

Детально обговори з директором: хто і як буде контролювати твою діяльність, строки та форми поточної звітності.

Обговори з директором розпорядок твоєї роботи, наявність методичного дня, можливість обробки даних поза школою.

Директор і завучі беруть участь в обговоренні твого річного плану, тому що він є частиною річного плану школи.

Директор обов’язково завіряє своїм підписом і печаткою твій річний план, посадові обов’язки.

     

2. Твій основний помічник у роботі — газета «Школьный психолог». Багато корисної інформації можна знайти в журналах «Вопросы психологии» та «Психологическая наука и образование». Книги, наприклад, Марини Бітянової, допомагають зробити вдалий старт:

a) «Организация психологической работы в школе», де викладається цілісна авторська модель організації психологічної служби у школі. Видання знайомить читача зі схемою планування роботи шкільного психолога протягом навчального року, дає авторські варіанти змістовного наповнення основних напрямів його роботи: діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної й ін. Особлива увага приділяється питанням взаємодії психолога з педагогами, дитячою спільнотою, шкільною адміністрацією.

б) «Работа психолога в начальной школе», де викладається система роботи шкільного психолога з дітьми 7-10-ти років. Наводяться конкретні діагностичні, корекційно-розвивальні й консультативні методики та технології. Пропонується авторський підхід до побудови роботи психолога протягом навчального року, заснований на ідеї психолого-педагогічного супроводу. Автори побудували книгу таким чином, щоби психологи могли скористатись нею як практичним посібником для організації роботи з дітьми, їхніми батьками та педагогами.

3. У виборі пріоритетів діяльності є деякі нюанси

Якщо у школі існує психологічна служба, то ти працюєш за наявним річним планом, заздалегідь обговоривши особливості своєї діяльності.

Якщо ти у школі єдиний психолог, то краще організувати діяльність на підставі плану, затвердженого шкільною адміністрацією. Візьми «під крило» основні моменти розвитку дитини: 1-і класи (адаптацію до школи), 4-і класи (психологічну й інтелектуальну готовність до переходу в середню ланку), 5-і класи (адаптація до середньої ланки), 8-і класи (найбільш гострий період підліткового віку), 9-11-і класи (профорієнтаційна робота, психологічна підготовка до іспитів).

4. Основні напрями діяльності.

Діагностичний — один із традиційних напрямів.

Підказка 1. Працюючи більше семи років психологом у школі, я перед діагностикою ставлю собі запитання: «Навіщо?», «Що я одержу в результаті?». Проводжу її у крайніх випадках (М. Бітянова рекомендує діагностичні мінімуми), адже діагностика, обробка результатів, інтерпретація займають багато часу. Частіше спостерігаю за дітьми, спілкуюся з ними, учителями, батьками. Результати діагностики обговорюються (у рамках дозволеного — «НЕ НАШКОДЬ ДИТИНІ») на педагогічному консиліумі, до якого входять завучі із середньої та початкової ланки, психолог, логопед, шкільний лікар (в ідеалі), намічаються шляхи, які будуть ефективними при рішенні виявлених проблем.

Корекційно-розвивальна робота. Консультативний напрям

Підказка 2. Не чекай, що до тебе відразу підуть із запитаннями, проблемами, йди сам. Провів діагностику — обговори (у рамках дозволеного — «НЕ НАШКОДЬ ДИТИНІ») з учителем реальність виконання рекомендацій. Якщо дитині потрібні корекційні або розвивальні заняття, запропонуй свою допомогу. Якщо в посадових обов’язках цей вид діяльності не передбачений, то порекомендуй фахівця, готового допомогти.

Підказка 3. Графік твоєї роботи, коли й у який час ведеш консультації для дітей, батьків, педагогів, повинен висіти на дверях твого кабінету, у вчительській, у фойє школи.

Підказка 4. У вчительській рекомендую оформити свій стенд з оригінальною назвою. Я розміщую там план на місяць, план-сітку батьківських зборів (порожню, учителі записуються), статтю з газети, що допомагає вчителям проводити тематичні класні години, популярний тест для емоційної розрядки.

Просвітительська робота (педради, батьківські збори, бесіди з дітьми, лекторії тощо).

Підказка 5. Запропонуй класному керівнику 7-8-х класів провести, наприклад, із класом тренінг спілкування, креативності або «Пізнай себе», заінтригуй і вчителя, й дітей. У вчительській напиши оригінальне оголошення про проведення батьківських зборів із приблизними темами, повісь план-сітку (порожню) на місяць, куди вчителі зможуть записати свій клас. І їм буде приємно, що про них піклуються, і ви без перевантаження часу заплануєте на місяць роботу.

Підказка 6. А ще ми із завучем з виховної роботи стали проводити загальношкільні батьківські збори в паралелях. Один місяць — одна паралель. Дуже зручно й ефективно.

Диспетчерська робота (рекомендація психолога звернутись до батьків, дітей по консультацію до суміжного фахівця: логопеда, психоневролога).

5. Документація

а) Папка з документацією (зручно завести папку з файлами):

 • Положення про службу практичної психології в системі освіти.
 • Посадові обов’язки (завірені печаткою й підписом директора).
 • Перспективне планування на рік (завірено печаткою й підписом директора, із цілями школи, метою та задачами психолога чи служби, видами діяльності та строками).
 • Етичний кодекс психолога.
 • Нормативи діагностичної та рекомендаційної, корекційної діяльності психолога.
 • Тематика батьківських зборів на рік.
 • План-сітка батьківських зборів (включає кожний місяць).
 • План психолого-медико-педагогічного консиліуму школи.
 • Різні накази, інструкції.

б) Журнали:

 • Плани роботи на тиждень, чверть.
 • Журнал консультацій. Можна оформити у вигляді таблиці, що включає такі стовпці: Дата / ПІБ тих, хто звернувся / Проблема / Шляхи рішення проблеми / Рекомендації.

Підказка 7. У журналі під №2 указую, хто звернувся за консультацією: учитель (У), дитина (Д), батьки (Б) і клас. Така система допомагає заощаджувати час при підрахунку кількості консультацій за місяць.

Журнал обліку групових видів робіт. Можна оформити у вигляді таблиці, що включає такі стовпці: Дата / Клас / Вид роботи / Рекомендації / Примітка.

Підказка 8. У папках із файлами дуже зручно зберігати результати обстежень.

Папки з методичними матеріалами.

Підказка 9. У мене папки з різних розділів: робота з батьками, робота з учителями, робота з учнями, методичні розробки, сказкотерапія, консультування. (Цікаві матеріали перезнімаю з журналів і газет і розкладаю за темами.)

Підказка 10. Щоб не було рутини у веденні документації, заповнюю журнали наприкінці кожного робочого дня, узагальнюю все у п’ятницю. Наприкінці місяця залишиться тільки проаналізувати, чи все виконано, ефективність роботи, підрахувати кількість проведених консультацій, батьківських зборів, корекційних або розвивальних занять, тренінгів.

6. Методики.

 • Користуюся стандартизованими методиками. В арсеналі в мене є:
 • Діагностика готовності дитини до навчання в 1-му класі (методика Л. Ясюкової).
 • Діагностика готовності дитини до навчання у 5-му класі (методика Л. Ясюкової).
 • Діагностика психофізіологічних властивостей (тест Тулуз-Пьерона).
 • Діагностика інтелектуальних здібностей (тест структури інтелекту Р. Амтхауера, кубики Косса).
 • Діагностика особистих якостей (колірний тест М. Люшера, факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, тест С. Розенцвейга, тест на тривожність, на вивчення акцентуацій характеру).

7. Особливості побудови взаємин.

а) Психолог і шкільна адміністрація. Труднощі можуть виникнути через «вічне питання»: кому ти підкоряєшся, перед ким звітуєш. Буває, що адміністратор навантажує психолога роботою, яка не входить у його посадові обов’язки. Що ж робити? Уважно вивчити пункти даної статті.

б) Психолог і колектив учителів. Думаю, що суть цих взаємин — рівноправне співробітництво. І в учителя, і у психолога є загальна мета — ДИТИНА, її розвиток і благополуччя. Спілкування з учителем повинно будуватись на принципах поваги його досвіду та/або віку, дипломатії й компромісу. У колективі завжди знайдеться група вчителів, які з інтересом включаться у вашу з нею спільну діяльність. І в тебе з’являться однодумці.

в) Психолог та учні. Відкритість, усміхненість, щирість, уміння вийти з важкої ситуації — усе це забезпечує твій авторитет. Важливий і стиль твоєї поведінки: як запрошуєш дітей прийти на обстеження, як ходиш по коридору, як реагуєш на провокації, агресію, несподіваний прихід підлітків. І на останок: я закриваю двері до кабінету тільки у випадку консультації чи обстеження. На перерві я виходжу до рекреації поспілкуватися з дітьми або діти (особливо молодших класів) прибігають до мене.

У запасі в мене є притчі, які виручали мене не один раз, адже підлітки люблять перевірити твою компетентність і вміння викрутитися з будь-якої ситуації. Бажаю удачі, щиро сподіваюся, що у вас усе вий де!

Автор: Н. Ніжегородцева

Стаття журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»

Освіта.ua
11.02.2010

Что такое практический интеллект? И как это можно улучшить?

Практический интеллект не так распространен, как вы думаете. С этим рождаются немногие счастливчики. Но как насчет остальных из нас?

Что такое — это практический интеллект ? На этот вопрос может быть труднее ответить, чем мы думали ранее.

В 1900-х годах ученые снизили интеллект до одной цифры: G-фактора. И именно из этих тестов возникли наши современные тесты IQ.

Давайте будем честными, измерение интеллекта человека одним числом кажется довольно ограничивающим. Именно поэтому Роберт Штернберг придумал совершенно другой подход: — триархическую теорию интеллекта.

В этой статье мы ответим на следующие вопросы:

 1. Каковы три типа интеллекта Штернберга?
 2. Что такое практический интеллект в психологии?
 3. Какой тест используется для измерения практического интеллекта?
 4. Как развить практический интеллект?

Начнем!

Каковы три типа интеллекта Штернберга?


Для Штернберга интеллект — это гораздо больше, чем просто число.Фактически, теория интеллекта Штернберга выходит за рамки книг и абстрактного мышления и предлагает более конкретный подход.

На протяжении десятилетий Штернберг работал, чтобы найти предсказуемую меру успеха на всю жизнь. Стандартный тест на IQ не был хорошим предиктором успеха, потому что он может измерить только узкий диапазон аналитических способностей. По словам Штернберга, успех в жизни основан на совершенно другом наборе навыков.

Штернберг считает, что практический интеллект — лучший показатель успеха на протяжении всей жизни. И практический интеллект — лишь одна составляющая его теории. Триархическая теория интеллекта включает три типа интеллекта, в том числе:

 • Аналитический интеллект: способность анализировать, критиковать и оценивать.
 • Творческий интеллект: способность открывать, изобретать и создавать новые решения.
 • Практический интеллект: способность применять, использовать и реализовывать то, что вы знаете.

tacit knowledge

Что такое практический интеллект в психологии?


Практический интеллект — это разум здравого смысла. Некоторые называют это уличным умом. Это способность быстро решать повседневные проблемы, требующие немедленных решений.

Эта форма интеллекта также помогает вести сложные переговоры и оперативно решать проблемы. Те, у кого есть практический интеллект, адаптивны и рефлексивны. Они меняют свой подход в соответствии с требованиями окружающей среды и ситуации.

Особо выделяются люди с сильным практическим интеллектом. Эта форма интеллекта также может переводиться как социальная смекалка — способность хорошо общаться и строить хорошие отношения с командами.

Какой тест используется для измерения практического интеллекта?


Для измерения практического интеллекта Штернберг использует то, что он называет: неявное знание . Неявное знание имеет три характеристики:

 • Он включает в себя практические знания о том, как выполнять задачи
 • Он интуитивно понятен и приобретается из опыта, который нелегко передать или записать
 • Это личный и близкий пользователю, часто усваивается без инструкций или указаний

Тесты неявных знаний Штернберга основаны на общих проблемах, с которыми мы сталкиваемся в реальном мире.Чем больше опыта вы приобретете в выбранной вами области, тем больше вы приобретете неявных знаний.

Те, кто умеют развивать неявные знания, хорошо справляются с ролями, включающими менеджмент, продажи, научные круги и психологию.

how to develop practical intelligence

Как развить практический интеллект?


Некоторые люди рождаются с природной предрасположенностью к практическому интеллекту. Но даже если вы чувствуете, что вам не хватает уличного ума, есть — это вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить его.

Вот две важные привычки, которые помогут развить ваш практический интеллект:

1. Открытость и гибкость

На протяжении веков буддисты демонстрировали, что одним из основных препятствий на пути к обучению является фиксированное мышление . Фиксированное мышление — это вера в то, что мы уже знаем все, что нам нужно. Когда твой стакан полон, ты не так много сможешь добавить, верно?

Вместо этого попробуйте работать над тем, что буддисты называют умом новичка .Отпустите все, что вы думаете, что знаете, и позвольте себе начать все заново. Это лучший способ освободиться от старых предположений. Вы даже можете обнаружить одно или два слепых пятна, которые сдерживают вас.

Обучение — лучший способ развить свой практический интеллект. А способность эффективно учиться — это навык, который стоит развивать.

Дело не в том, насколько вы умны, а в том, насколько вы умны. Если знания — это сила, то обучение — ваша суперсила.

— Джим Квик, автор Superbrain Quest компании Mindvalley

2.Мышление, ориентированное на решение

Иногда кажется, что весь мир лежит на наших плечах. С таким большим количеством проблем не всегда легко найти решение.

Эта умственная привычка называется проблемно-ориентированным мышлением. И один из способов справиться с этим — изменить объем вашего внимания.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих проблемах, поставьте перед собой задачу сосредоточиться на потенциальных решениях. Сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить. Сосредоточьтесь на том, что в вашей жизни является позитивным и заставляет вас чувствовать себя хорошо.

Если вы не можете что-то изменить, посмотрите, сможете ли вы изменить свое отношение к этому. Вы не всегда можете контролировать свои внешние обстоятельства, но вы, , можете контролировать, как вы решите реагировать на то, что происходит вокруг вас.

Развивайте свой практический интеллект, развивая ум новичка и практикуя мышление, ориентированное на решения. Вы можете удивиться тому, насколько эти простые умственные практики могут изменить вашу жизнь.

Насколько развит ваш практический интеллект? Какие методы вы будете использовать для его улучшения?


Присоединяйтесь к Джиму Квику, ведущему эксперту в области улучшения памяти и работы мозга, в этом БЕСПЛАТНОМ мастер-классе и узнайте, как разблокировать свой сверхмозг, чтобы вы могли учиться быстрее, удерживать больше и забывать меньше

В этом мастер-классе вы обнаружите:

Самая большая ложь, которую нам всем рассказывали о нашем мозге , которая удерживает нас от нашего потенциала.Вопреки расхожему мнению, ваша память на самом деле не фиксирована. Как только вы поймете, насколько у вас есть контроль, вы начнете понимать, на что вы действительно способны.

10 эффективных ментальных приемов, которые вы можете применить, чтобы разблокировать своего внутреннего супер-ученика . Небольшие хитрости в этих областях могут помочь вам стать забывчивым человеком или человеком с почти идеальной памятью.

Мощная техника запоминания , которую можно использовать в любой ситуации.Вы сможете произнести речь, не используя свои заметки, и даже запомнить весь свой список покупок, не записывая его!

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы открыть для себя мощные уловки, раскрывающие ваш сверхмозг (почувствуйте результаты через 1 час)

how to develop practical intelligence.

Обучение на основе проектов: преимущества, примеры и ресурсы

Обучение на основе проектов — это учебный подход, призванный дать учащимся возможность развивать знания и навыки посредством увлекательных проектов, связанных с вызовами и проблемами, с которыми они могут столкнуться в реальном мире.

Обучение на основе проектов или PBL — это больше, чем просто проекты. Как объясняет Buck Institute for Education (BIE), студенты PBL «исследуют подлинную, интересную и сложную проблему или вызов и реагируют на них» с глубоким и постоянным вниманием.ArchForKids LLC выразилась еще более кратко: PBL — это «обучение на практике».

Почему проектно-ориентированное обучение? Мы живем в мире проектов.

По правде говоря, многие специалисты в сфере образования признают, что мы живем в современном мире, который поддерживается и развивается благодаря успешному завершению проектов. Или, как выразился швейцарский психолог Жан Пиаже, «знание — это следствие опыта».

Это правда! Работа на выходных, предстоящая презентация или организация мероприятия по сбору средств — это все проекты.

Для большинства современных работников это будет серия проектов, знаменующих их карьеру, а не годы службы в конкретной организации. «Решение реальных проблем важно для нас, взрослых, и важно для наших учеников», — объясняют Латрам, Ленц и Вандер Арк в своей электронной книге « Подготовка студентов к проектному миру» .

Короче говоря, если мы хотим подготовить студентов к успеху в жизни, нам нужно подготовить их к жизни в мире проектов.

Каковы основные элементы проектного обучения?

Хотя определения и параметры проекта могут отличаться от школы к школе, а PBL иногда используется как синоним «экспериментального обучения» или «обучения открытию», характеристики проектного обучения ясны и постоянны.

По сути, модель PBL состоит из этих семи характеристик:

 • Сосредоточивает внимание студента на большом открытом вопросе, проблеме или проблеме, которую нужно исследовать, ответить и / или решить.
 • Включает в уравнение то, что учащиеся должны академически знать, понимать и уметь делать.
 • На основе запроса.
 • Использует навыки 21 века, такие как критическое мышление, общение, сотрудничество и творчество, среди прочего.
 • Включает выбор учащихся в процесс.
 • Предоставляет возможности для обратной связи и пересмотра плана и проекта.
 • Требует, чтобы студенты излагали свои проблемы, исследовательский процесс, методы и результаты.

После пятнадцатилетнего обзора литературы и накопленного образовательного опыта Институт образования Бака также определил семь основных элементов PBL, но сосредоточил их на разработке проекта. В совокупности эти элементы называются Золотым стандартом PBL.

Согласно BIE, ключевые элементы разработки проекта включают:

 • Сложная проблема или вопрос
 • Постоянное расследование
 • Подлинность
 • Студенческий голос и выбор
 • Отражение
 • Критика и пересмотр
 • Общедоступный продукт

Все эти элементы при правильном сочетании приводят к тому, что учащиеся усваивают ключевые знания, понимание и навыки для достижения успеха.

Примером объединения всех этих элементов является наш класс бизнес-инкубатора для старших классов. Команды студентов предлагают и разрабатывают продукт, исходя из сложной потребности или сложной проблемы. Эти молодые предприниматели делятся своими идеями с лидерами бизнеса и сообщества, чтобы заручиться поддержкой для запуска своего продукта.

Одна группа студентов разработала мобильное приложение, обеспечивающее показания качества воздуха в реальном времени по всему миру. Повышение осведомленности о загрязнении воздуха, поддержка путешественников, заботящихся о своем здоровье, и установление глобальных связей стимулировали реальные провокации для их проекта.

Стоит отметить, что хотя проектное обучение может показаться какой-то конкретной или изолированной учебной практикой, приведенные выше списки должны показаться вам знакомыми. Они действительно являются элементами отличного обучения. Вам не нужно подписываться на обучение на основе проектов, чтобы включить его элементы в свои классы.

При этом есть преимущества, которые дает истинное проектное обучение.

Преимущества проектного обучения

Слишком часто традиционное обучение никогда не выходит за рамки чисто академического.Обучение на основе проектов соединяет студентов с реальным миром. PBL готовит студентов к принятию и решению проблем в реальном мире, отражая то, что профессионалы делают каждый день.

Вместо краткосрочных стратегий запоминания, проектное обучение дает студентам возможность глубоко погрузиться в целевой контент, делая упор на долгосрочное запоминание. PBL также улучшает отношение студентов к образованию благодаря своей способности удерживать студентов. Структура PBL поддается созданию внутренней мотивации, поскольку она сосредотачивает обучение студентов вокруг важного центрального вопроса или проблемы и значимого результата.

Дэниел Пинк в своем выступлении на TEDTalk и влиятельной книге « Drive » говорит, что люди внутренне мотивированы тремя вещами — автономией, мастерством и целью. Популярные термины, такие как упорство и строгость, становятся укоренившимися установками, когда учащиеся погружаются в значимые усилия.

Недавнее совместное исследование, проведенное Университетом и университетом штата Мичиган и Мичиган, показывает, что внедрение проектного обучения положительно коррелирует с успеваемостью учащихся, особенно в школах, обслуживающих общины с высоким уровнем бедности.В этом исследовании подчеркивается важность того, чтобы проекты соответствовали стандартам и поддерживались проверенными исследованиями учебными стратегиями.

Из-за того, что модель PBL ориентирована на навыки 21 века, она также расширяет технологические способности студентов. Дженнифер Гонсалес отметила, как обучение на основе проектов помогает учащимся развивать навыки командной работы и решения проблем, а также способность эффективно общаться с другими. Совместная природа проектов также усиливает программы социально-эмоционального обучения (SEL), реализуемые в прогрессивных школах по всему миру.

Эти межличностные аспекты PBL идеально сочетаются с использованием технологий в классе. По словам Кристы Лав из TechnoKids, технологические проекты являются междисциплинарными, совместными, основанными на запросах, самоуправляемыми, мотивирующими и удовлетворяющими весь спектр потребностей студентов и стилей обучения. Кроме того, цифровая грамотность и цели цифрового гражданства становятся неотъемлемой частью технологических проектов.

Говоря о целях обучения, беглый обзор недавно пересмотренных стандартов ISTE для учащихся раскроет актуальность PBL для современного обучения.Выделив стандарты, в том числе наделенные полномочиями учащегося, инновационного дизайнера, творческого коммуникатора и глобального сотрудника, можно подумать, что эти стандарты были специально разработаны с учетом PBL.

Проблемы проектного обучения

Корпорация Intel определила несколько причин, по которым проектное обучение может радикально отличаться от того, к чему мы привыкли в образовании. PBL требует, чтобы вы больше тренировали и меньше инструктировали, использовали междисциплинарное обучение вместо того, чтобы оставаться замкнутыми в отдельных предметах, и чувствовать себя более комфортно с неопределенностью и открытиями в процессе обучения.

Для многих инструкторов PBL резко контрастирует с традиционным образованием, которое они получили. Изменения требуют времени и редко обходятся без опасений и проблем. Однако, когда мы рассматриваем типы образовательного опыта, которые мы ценим для наших современных учеников, становится очевидным, что традиционная учебная модель «мудрец на сцене» значительно не справляется.

Однако правда в том, что вы можете преодолеть эти проблемы PBL. Хорошие проблемы или идеи могут исходить от ваших учеников, родителей или членов сообщества.Вместо лекций и изучения книг учителя могут продумать шаги, необходимые для решения проблемы, и использовать эти шаги в качестве учебной деятельности по проекту. Вместо того чтобы планировать масштабный проект, процесс обучения можно сделать более управляемым, разбив проект на более мелкие части с частыми контрольными точками, встроенными в временную шкалу. Вместо традиционного итогового экзамена аутентичные оценки могут быть разработаны путем общения с профессионалами в данной области относительно того, как будет выглядеть презентация в связи с конкретным проектом.

Примеры проектного обучения в действии

В одном научно обоснованном проекте учащиеся начинают с посещения зоопарка, узнавая о средах обитания животных и формируя мнения о том, какие среды обитания лучше всего подходят выбранному животному. В этом примере компонент проекта включал группы студентов, которые сотрудничали для разработки плана среды обитания при поддержке исследований для представления профессиональным зоологам и студентам.

В то время как науки четко вписываются в среду PBL, образовательная стратегия естественным образом поддается междисциплинарному обучению.В примере, который сочетает в себе искусство английского языка и общественные науки, студенты отвечают на классический основной вопрос: «Какую роль цензура играет в обществе?» После вводных инструкций учащиеся выбирают запрещенную книгу, читают ее, составляют убедительное эссе и принимают участие в пробном испытании, связанном с цензурой, которое проводится в присутствии экспертов.

Хотите найти утешение в скучных уроках математики? В этом примере учащиеся берут на себя роль взломщика кода Агентства национальной безопасности со сценарием проекта «жизнь или смерть», в котором они должны расшифровать сообщение, потенциально раскрывающее место запланированной террористической атаки на Соединенные Штаты.Студенты расшифровывают сообщение, отправляют собственное закодированное сообщение и представляют свою работу. Класс посещает профессионал в соответствующей области, чтобы запустить проект и связать его с реальным опытом.

Вы ищете другие примеры школ PBL? Джон Лармер, редактор и руководитель блога PBL Института образования Бака, приводит несколько ярких примеров того, как школы взяли на себя обязательство углублять обучение посредством преподавания PBL. Лармер предлагает изучить школы, входящие в сеть Deeper Learning Network.Эти инновационные школы включают основные элементы, часто упоминаемые в Золотом стандарте PBL BIE.

Планы уроков на основе проектов

The Buck Institute также предоставляет центр для планов уроков PBL, соответствующих стандартам Common Core. Они упрощают поиск в своей базе данных по источнику плана урока, предмету и курсу.

Несколько быстрых примеров из более чем 100 уроков PBL включают:

 • Конечная задача дизайна — учащиеся разрабатывают решения текущей проблемы, используя математические модели.
 • Протягивая руку помощи. Студенты становятся финансовыми консультантами, и перед ними стоит задача максимально эффективно использовать 25 долларов таким образом, чтобы это повлияло на их сообщество.
 • Lost! — В этом проекте учащиеся изолированы где-то в мире и должны создать цивилизацию, которая выдержит испытание временем.

Важно отметить, что некоторые планы уроков в этой библиотеке ресурсов бесплатны, а другие платные. Многие планы уроков, требующие оплаты, содержат образцы страниц, так что вы можете получить представление о том, как воссоздать их по-своему.

Теперь, когда вы знаете, что такое PBL, как он выглядит в классе и где найти планы уроков, давайте посмотрим, как на самом деле можно начать.

Начало работы с обучением на основе проектов

Каждое путешествие может начинаться с одного шага, но иногда этот шаг может показаться пугающим. Кэрол Энн Томлинсон, писавшая о дифференциации в классе, посоветовала учителям начинать с «небольших, хорошо спланированных изменений», выбирая несколько целевых целей каждый год, сосредотачиваясь на том, чтобы делать эти вещи хорошо и концентрироваться на росте.

Та же концепция применима к обучению на основе проектов. Мечтайте о большом, но начинайте с малого. Эндрю Миллер, писавший для Edutopia, посоветовал учителям не усложнять задачу, ограничивая объем и продолжительность проекта, используя или обновляя существующий проект, и находя время для получения содержательной обратной связи и участия в профессиональных размышлениях.

Вы также можете изменить свое понимание того, как начать работу с проектным обучением, подойдя к нему с точки зрения учащихся и предоставив им ресурсы, необходимые для осмысления PBL как концепции и практических шагов после того, как они начнут заниматься. процесс.

Том Вандер Арк, пишущий для Getting Smart, делится полезной вводной структурой для высококачественного PBL. Эта структура включает шесть критериев, предназначенных для поддержки учащихся, родителей и преподавателей, когда они начинают свой путь к PBL. Эти критерии включают: подлинность, вызов, сотрудничество и размышления. Дополнительные примеры и ресурсы, связанные с обучением на основе проектов, можно найти здесь.

Обучение на основе проектов проще, чем вы думаете, и оно вполне доступно.Иногда придумывание проектных идей может поставить учеников в тупик. Этот пост от TeachThought включает ресурсы для учителей, а также идеи проектов для студентов. Как бы вы хотели 42 подсказки для ваших учеников, чтобы они могли создавать свои собственные проекты? Вы можете начать с малого, мыслить практично и изменить то, как вы и ваши ученики относитесь к изучению содержания и овладению знаниями.

Пора серьезно подумать о проектном обучении

Как выглядит обучение? В каких условиях происходит наиболее глубокое и лучшее обучение? Для большинства из нас мы лучше всего учимся, делая, исследуя, размышляя и повторяя.

Успешный предприниматель Ричард Брэнсон сказал: «Вы не научитесь ходить, следуя правилам. Вы учитесь, делая… и падая ». В отличие от этого, но все еще в соответствии с принципами PBL, гуру PBL Джон Дьюи сказал: «Мы не учимся на опыте. Мы учимся, размышляя над своим опытом ».

Обучение на основе проектов берет основные характеристики того, что мы больше всего ценим в образовании, и ставит их во главу угла нашей формальной учебной среды. Это популярное и благородное стремление преподавателей вдохновлять и развивать учащихся на протяжении всей жизни.Неоспоримо, PBL помогает подготовить студентов к «реального мира», так что, естественно, где происходит их обучение.

Итак, в какой проект вы сегодня погрузитесь?

Исследования, ресурсы и дополнительная литература по обучению на основе проектов

Ниже приведены ресурсы и исследования, которые вы должны изучить, чтобы начать или улучшить свою практику PBL.

implementing choice based learning

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *