Катарсис википедия: Катарсис — Вікіпедія

Содержание

Катарсис — Вікіпедія

Ката́рсис  (від дав.-гр. κάθαρσις— підняття, очищення, оздоровлення) — моральне очищення, піднесення душі через мистецтво, що виникає в процесі співпереживання та співчуття.Також при пересиленні складної задачі.

Поняття виникло в античності, його вживали у філософії, медицині, естетиці й через свою поліфункціональність воно набуло чимало тлумачень. Давньогрецький мислитель Аристотель зв’язав його з трагедією як літературним жанром. Трагедія викликає гнів, страх, співчуття, і цим змушує глядача відчувати духовне переживання, тим самим виховуючи людину й очищаючи її душу.

У сучасній філософії катарсис трактується як особлива, найвища форма трагізму, коли втілення конфлікту та емоція потрясіння, що його супроводжує, не пригнічують своєю безвихіддю, а «очищують» і «просвітлюють» глядача чи читача.

Щодо мети трагедії (і не лише трагедії, а й комедії), традиційно вважається, що, як про це писав Арістотель, вона полягає в очищенні душі, — звичайно ж, у найвищому сенсі слова. Проте вже Полібій вважав метою трагедії цікавість, розвагу і задоволення, Солон дорікав першому трагікові Феспісові за «брехню» і «удавання», Платон ставився до трагічного лицедійства як до несерйозної спокуси, а Главкон у Платона стверджував, що безглуздо зараховувати до мудреців і любомудрів «театралів» — любителів видовищ і любителів слухати (театр, за Арістотелем, — задоволення для слуху), оскільки їх анітрохи не тягне до такого роду бесід, де щось обговорюється, зате немов їх хто підрядив слухати всі хори, вони бігають на свята на честь Діоніса, не пропускаючи ні міських Діонісій, ні сільських. Невже ж усіх цих і інших, хто прагне впізнати щось подібне або навчитися якогось нікчемного ремесла, ми назвемо філософами?

Що ж до знаменитого Арістотелевого «очищення пристрастей», якого досягає трагедія, воно служить зазвичай опорою для тих, хто приписує глядачеві ослаблені, естетизовані переживання екстазу.

Однак, у сучасній науці, починаючи з Я. Бернайса та його «медичної» теорії (1857 р.), дедалі більшого поширення набуває точка зору, згідно з якою катарсис трактується як релігійна й медична (ледве не гігієнічна) функція. Приміром, В’ячеслав Іванов тлумачив катарсис як музикотерапію, котра застосовувалася піфогорейцями у процесі лікування маній. Ольга Фрейденберг пише, що обряди очищення супроводжували містерії і драматичну обрядність як дублікат; таке очищення називалося «катарсис» або «катармос» і полягало у вбивстві жертовної тварини.

На думку Н. Брагінської, традиційне розуміння терміну «катарсис» виникло внаслідок невірного перекладу. І далі сенс катарсису дослідниця пояснює у такий спосіб: слово катарсис дійсно використовується у «Поетиці», коли йдеться про технічний термін для ритуального очищення (ритуальний катарсис Ореста після убивства матері). Але катарсис відноситься до героя, а не до глядача.

Ще гуманісти виходили з того, що в «Поетиці» йдеться про катарсис у тому ж сенсі, в якому це слово вживається у кн. VIII «Політики» Арістотеля, на сторінках якої він пише про катартичні мелодії, що використовуються у священних ритуальних піснеспівах. На збудливих і емоційних осіб вони дуже впливають, приносячи їм «свого роду зцілення й очищення (катарсис)» і «очищення і полегшення, сполучене із задоволенням». Ці катартичні мелодії в театральних виставах Арістотель призначає глядачам найнижчого роду — людям вульгарним, заради яких і доступного їм відпочинку й існує, за Арістотелем, видовищний і музичний бік театральних видовищ. Глядачам іншого роду — вільнонародженим і вихованим, катартичні й ентусіастичні мелодії не потрібні.

Ще прозорішою стає думка у Платона, котрий пише про катарсис, розглядаючи фізичні вправи, лазні, а головне вживає термін у значенні «очищення думок», тобто «усунення думок», «очищення від думок».

 • Клековкін О. Античний театр: Навчальний посібник для студентів вищих навчальний закладів культури і мистецтв І-V рівнів акредитації. — К.:Артек, 2004. — 208 С.
 • «Катарсис» Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416с. ISBN 978-966-485-156-2

Катарсис — Википедия

Ка́та́рсис[1] (др.-греч. κάθαρσις — «возвышение, очищение, оздоровление») — сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение.

 1. Понятие в античной философии; термин для обозначения процесса и результата облегчающего, очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов.
 2. Понятие в древнегреческой эстетике, характеризующее эстетическое воздействие искусства на человека. Термин «катарсис» употреблялся многозначно; в религиозном значении (очищение духа посредством душевных переживаний), этическом (возвышение человеческого разума, облагораживание его чувств), физиологическом (облегчение после сильного чувственного напряжения), медицинском.
 3. Термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии. По Аристотелю, трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его.
 4. В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии, символдраме) катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя[2][3].

История понятия

В философской литературе понятие катарсиса имеет более полутора тысяч различных толкований. Традиционно трактуется как категория древнегреческой философии и эстетики, обозначающая сущность и эффект эстетического переживания, связанного с очищением души [от аффектов].

Понятие катарсиса впервые использовалось в древнегреческой культуре для характеристики некоторых элементов мистерий и религиозных праздников. В греческом религиозном врачевании катарсис — освобождение тела от какой-либо вредной материи, души — от «скверны» и болезненных аффектов.

Было унаследовано древнегреческой философией и употреблялось в ней в различных значениях (магическом, мистериальном, религиозном, физиологическом, медицинском, этическом, философском и др.). Представления о катарсисе были перенесены из религиозно-медицинской сферы в область теории искусств еще до Аристотеля. Гераклит, по свидетельству стоиков, говорил об очищении огнём. В традиционном понимании термин восходит к древнему пифагорейству, которое рекомендовало музыку для очищения души. Пифагорейское учение о катарсисе оказало влияние на Платона и Аристотеля[4]. Платон выдвинул учение о катарсисе как об освобождении души от тела (вар. — очищение духа от тела[5]), от страстей или от наслаждений.

Катарсис у Аристотеля

Аристотель отмечал воспитательное и очистительное значение музыки, благодаря которой люди получают облегчение и очищаются от аффектов, переживая при этом «безвредную радость».

По учению Аристотеля, трагедия «при помощи сострадания и страха производит катарсис подобных (то есть сострадания, страха и родственных им) аффектов» («Поэтика», VI). Истолкование этих слов представляет значительные трудности, так как Аристотель не объясняет, как он понимает это «очищение», а греческое выражение «катарсис аффектов» (κάθαρσις τῶν παθημάτων) имеет двоякий смысл и может обозначать: 1) очищение аффектов от какой-либо скверны; 2) очищение души от аффектов, [временное] освобождение от них.

Однако системный анализ применения термина «катарсис [души]» (κάθαρσις [τῆς ψυχῆς]) у Аристотеля и других античных теоретиков убеждает в том, что катарсис следует понимать не в этическом смысле, как нравственное очищение [от] аффектов (Лессинг и др.), а в вышеупомянутом медицинском (Бернайс и др.). Все люди подвержены ослабляющим аффектам, и, согласно учению Аристотеля, одной из задач искусства является безболезненное возбуждение этих аффектов, приводящее к катарсису, то есть к разряжению, в результате которого аффекты [на время] оказываются как бы удаленными из души.

Трагедия, возбуждая в зрителе сострадание и страх, производит разряжение этих аффектов, направляя их при этом по безвредному руслу эстетической эмоции, и создает чувство облегчения, подобно тому как в греческом религиозном врачевании энтузиастические (кликушеские) состояния излечивались посредством исполнения перед больными энтузиастических мелодий, которые вызывали повышение аффекта и последующий катарсис в его области.

По некоторому утверждению, связь понятия катарсиса с трагедией у Аристотеля является частью его определения трагедии, вызывающей наибольшее количество споров[6].

Толкования нового времени

Новый импульс в своём развитии идея аристотелевского катарсиса получила в эпоху Возрождения. Идея воспитательного воздействия трагедии развивалась как средство очищения страстей человека. В то же время получило развитие так называемое гедонистическое понимание катарсиса, то есть восприятие высшего эстетического переживания непосредственно ради удовольствия.

Позже Г. Лессинг истолковывал понятие катарсиса этически, немецкие учёные XIX в. Я. Бернайс — по образцу медицинского очищения (то есть облегчения), Э. Целлер — чисто эстетически и т. д., тем самым продолжая полемику о толковании аристотелевского катарсиса либо как просто устранения каких-либо аффектов, либо как их гармонизации.
В. Шадевальдт толковал понятие катарсиса как потрясение, а А. Ничев — как освобождение от ложных мнений.

С конца XIX века понятие катарсиса получило значительное распространение в психологии и психотерапии. В решающей мере это было обусловлено использованием его в теории и психотерапевтической практике И. Брейера и З. Фрейда. Суть метода заключается во введении пациента в гипнотическое состояние, в котором возможно получение информации о патологических воспоминаниях и различных травмирующих переживаниях. В результате реакции пациента на возникшие воспоминания происходит освобождение от патогенных эффектов, а также возможно устранение истерических симптомов. В учении Фрейда термин «катарсис» употреблялся для обозначения одного из методов психотерапии (а именно отреагирования), приводящего к очищению психики от глубинных конфликтов и к облегчению страданий пациентов. Ряд современных психотерапевтических методик и приёмов ориентированы на достижение катарсиса.

См. также

Примечания

Литература

 • Аристотель. Поэтика / Перев. Н. И. Новосадского. — Л., 1927. — С. 111—113.
 • Ахманов А. С., Петровский Ф. А. Вступительная статья // Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957.
 • Бычков В. В. Эстетика. — М.: Гардарики, 2005.
 • Катарсис: метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. — СПб.: Алетейя, 2007.
 • Иванов В. Дионис и прадионисийство. — 1923.
 • Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — М., 1930. — Т. 1. — С. 728—734.
 • Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. — М., 1965. — С. 85–99.
 • Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития, кн. II. — М., 1994. — С. 76–87.
 • Рабинович Е. Г. «Безвредная радость»: О трагическом катарсисе у Аристотеля // Mathesis. Из истории античной науки и философии. — М., 1991.
 • Троцкий И. М. Катарсис // Литературная энциклопедия: В 11 т. — М.: Изд-во Ком. Акад., 1931. — Т. 5. — Стб. 156—157
 • Фрейд 3. О клиническом психоанализе. — М., 1991.

Катарсис — Википедия. Что такое Катарсис

Ка́та́рсис[1] (др.-греч. κάθαρσις — «возвышение, очищение, оздоровление») — сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение.

 1. Понятие в античной философии; термин для обозначения процесса и результата облегчающего, очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов.
 2. Понятие в древнегреческой эстетике, характеризующее эстетическое воздействие искусства на человека. Термин «катарсис» употреблялся многозначно; в религиозном значении (очищение духа посредством душевных переживаний), этическом (возвышение человеческого разума, облагораживание его чувств), физиологическом (облегчение после сильного чувственного напряжения), медицинском.
 3. Термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии. По Аристотелю, трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его.
 4. В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии, символдраме) катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя[2][3].

История понятия

В философской литературе понятие катарсиса имеет более полутора тысяч различных толкований. Традиционно трактуется как категория древнегреческой философии и эстетики, обозначающая сущность и эффект эстетического переживания, связанного с очищением души [от аффектов].

Понятие катарсиса впервые использовалось в древнегреческой культуре для характеристики некоторых элементов мистерий и религиозных праздников. В греческом религиозном врачевании катарсис — освобождение тела от какой-либо вредной материи, души — от «скверны» и болезненных аффектов.

Было унаследовано древнегреческой философией и употреблялось в ней в различных значениях (магическом, мистериальном, религиозном, физиологическом, медицинском, этическом, философском и др.). Представления о катарсисе были перенесены из религиозно-медицинской сферы в область теории искусств еще до Аристотеля. Гераклит, по свидетельству стоиков, говорил об очищении огнём. В традиционном понимании термин восходит к древнему пифагорейству, которое рекомендовало музыку для очищения души. Пифагорейское учение о катарсисе оказало влияние на Платона и Аристотеля[4]. Платон выдвинул учение о катарсисе как об освобождении души от тела (вар. — очищение духа от тела[5]), от страстей или от наслаждений.

Катарсис у Аристотеля

Аристотель отмечал воспитательное и очистительное значение музыки, благодаря которой люди получают облегчение и очищаются от аффектов, переживая при этом «безвредную радость».

По учению Аристотеля, трагедия «при помощи сострадания и страха производит катарсис подобных (то есть сострадания, страха и родственных им) аффектов» («Поэтика», VI). Истолкование этих слов представляет значительные трудности, так как Аристотель не объясняет, как он понимает это «очищение», а греческое выражение «катарсис аффектов» (κάθαρσις τῶν παθημάτων) имеет двоякий смысл и может обозначать: 1) очищение аффектов от какой-либо скверны; 2) очищение души от аффектов, [временное] освобождение от них.

Однако системный анализ применения термина «катарсис [души]» (κάθαρσις [τῆς ψυχῆς]) у Аристотеля и других античных теоретиков убеждает в том, что катарсис следует понимать не в этическом смысле, как нравственное очищение [от] аффектов (Лессинг и др.), а в вышеупомянутом медицинском (Бернайс и др.). Все люди подвержены ослабляющим аффектам, и, согласно учению Аристотеля, одной из задач искусства является безболезненное возбуждение этих аффектов, приводящее к катарсису, то есть к разряжению, в результате которого аффекты [на время] оказываются как бы удаленными из души.

Трагедия, возбуждая в зрителе сострадание и страх, производит разряжение этих аффектов, направляя их при этом по безвредному руслу эстетической эмоции, и создает чувство облегчения, подобно тому как в греческом религиозном врачевании энтузиастические (кликушеские) состояния излечивались посредством исполнения перед больными энтузиастических мелодий, которые вызывали повышение аффекта и последующий катарсис в его области.

По некоторому утверждению, связь понятия катарсиса с трагедией у Аристотеля является частью его определения трагедии, вызывающей наибольшее количество споров[6].

Толкования нового времени

Новый импульс в своём развитии идея аристотелевского катарсиса получила в эпоху Возрождения. Идея воспитательного воздействия трагедии развивалась как средство очищения страстей человека. В то же время получило развитие так называемое гедонистическое понимание катарсиса, то есть восприятие высшего эстетического переживания непосредственно ради удовольствия.

Позже Г. Лессинг истолковывал понятие катарсиса этически, немецкие учёные XIX в. Я. Бернайс — по образцу медицинского очищения (то есть облегчения), Э. Целлер — чисто эстетически и т. д., тем самым продолжая полемику о толковании аристотелевского катарсиса либо как просто устранения каких-либо аффектов, либо как их гармонизации.
В. Шадевальдт толковал понятие катарсиса как потрясение, а А. Ничев — как освобождение от ложных мнений.

С конца XIX века понятие катарсиса получило значительное распространение в психологии и психотерапии. В решающей мере это было обусловлено использованием его в теории и психотерапевтической практике И. Брейера и З. Фрейда. Суть метода заключается во введении пациента в гипнотическое состояние, в котором возможно получение информации о патологических воспоминаниях и различных травмирующих переживаниях. В результате реакции пациента на возникшие воспоминания происходит освобождение от патогенных эффектов, а также возможно устранение истерических симптомов. В учении Фрейда термин «катарсис» употреблялся для обозначения одного из методов психотерапии (а именно отреагирования), приводящего к очищению психики от глубинных конфликтов и к облегчению страданий пациентов. Ряд современных психотерапевтических методик и приёмов ориентированы на достижение катарсиса.

См. также

Примечания

Литература

 • Аристотель. Поэтика / Перев. Н. И. Новосадского. — Л., 1927. — С. 111—113.
 • Ахманов А. С., Петровский Ф. А. Вступительная статья // Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957.
 • Бычков В. В. Эстетика. — М.: Гардарики, 2005.
 • Катарсис: метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. — СПб.: Алетейя, 2007.
 • Иванов В. Дионис и прадионисийство. — 1923.
 • Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — М., 1930. — Т. 1. — С. 728—734.
 • Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. — М., 1965. — С. 85–99.
 • Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития, кн. II. — М., 1994. — С. 76–87.
 • Рабинович Е. Г. «Безвредная радость»: О трагическом катарсисе у Аристотеля // Mathesis. Из истории античной науки и философии. — М., 1991.
 • Троцкий И. М. Катарсис // Литературная энциклопедия: В 11 т. — М.: Изд-во Ком. Акад., 1931. — Т. 5. — Стб. 156—157
 • Фрейд 3. О клиническом психоанализе. — М., 1991.

Катарсис Википедия

Ка́та́рсис[1] (др.-греч. κάθαρσις — «возвышение, очищение, оздоровление») — процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения (в том числе через искусство) или сопереживания при восприятии произведений искусства.

 1. Понятие в античной философии; термин для обозначения процесса и результата облегчающего, очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов.
 2. Понятие в древнегреческой эстетике, характеризующее эстетическое воздействие искусства на человека. Термин «катарсис» употреблялся многозначно; в религиозном значении (очищение духа посредством душевных переживаний), этическом (возвышение человеческого разума, облагораживание его чувств), физиологическом (облегчение после сильного чувственного напряжения), медицинском.
 3. Термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии. По Аристотелю, трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его.
 4. В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии, символдраме) катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя[2][3].

История понятия

В философской литературе понятие катарсиса имеет более полутора тысяч различных толкований. Традиционно трактуется как категория древнегреческой философии и эстетики, обозначающая сущность и эффект эстетического переживания, связанного с очищением души [от аффектов].

Понятие катарсиса впервые использовалось в древнегреческой культуре для характеристики некоторых элементов мистерий и религиозных праздников. В греческом религиозном врачевании катарсис — освобождение тела от какой-либо вредной материи, души — от «скверны» и болезненных аффектов.

Было унаследовано древнегреческой философией и употреблялось в ней в различных значениях (магическом, мистериальном, религиозном, физиологическом, медицинском, этическом, философском и др.). Представления о катарсисе были перенесены из религиозно-медицинской сферы в область теории искусств ещё до Аристотеля. Гераклит, по свидетельству стоиков, говорил об очищении огнём. В традиционном понимании термин восходит к древнему пифагорейству, которое рекомендовало музыку для очищения души. Пифагорейское учение о катарсисе оказало влияние на Платона и Аристотеля[4]. Платон выдвинул учение о катарсисе как об освобождении души от тела (вар. — очищение духа от тела[5]), от страстей или от наслаждений.

Катарсис у Аристотеля

Аристотель отмечал воспитательное и очистительное значение музыки, благодаря которой люди получают облегчение и очищаются от аффектов, переживая при этом «безвредную радость».

По учению Аристотеля, трагедия «при помощи сострадания и страха производит катарсис подобных (то есть сострадания, страха и родственных им) аффектов» («Поэтика», VI). Истолкование этих слов представляет значительные трудности, так как Аристотель не объясняет, как он понимает это «очищение», а греческое выражение «катарсис аффектов» (κάθαρσις τῶν παθημάτων) имеет двоякий смысл и может обозначать: 1) очищение аффектов от какой-либо скверны; 2) очищение души от аффектов, [временное] освобождение от них.

Однако системный анализ применения термина «катарсис [души]» (κάθαρσις [τῆς ψυχῆς]) у Аристотеля и других античных теоретиков убеждает в том, что катарсис следует понимать не в этическом смысле, как нравственное очищение [от] аффектов (Лессинг и др.), а в вышеупомянутом медицинском (Бернайс и др.). Все люди подвержены ослабляющим аффектам, и, согласно учению Аристотеля, одной из задач искусства является безболезненное возбуждение этих аффектов, приводящее к катарсису, то есть к разряжению, в результате которого аффекты [на время] оказываются как бы удаленными из души.

Трагедия, возбуждая в зрителе сострадание и страх, производит разряжение этих аффектов, направляя их при этом по безвредному руслу эстетической эмоции, и создает чувство облегчения, подобно тому как в греческом религиозном врачевании энтузиастические (кликушеские) состояния излечивались посредством исполнения перед больными энтузиастических мелодий, которые вызывали повышение аффекта и последующий катарсис в его области.

По некоторому утверждению, связь понятия катарсиса с трагедией у Аристотеля является частью его определения трагедии, вызывающей наибольшее количество споров[6].

Толкования Нового времени

Новый импульс в своём развитии идея аристотелевского катарсиса получила в эпоху Возрождения. Идея воспитательного воздействия трагедии развивалась как средство очищения страстей человека. В то же время получило развитие так называемое гедонистическое понимание катарсиса, то есть восприятие высшего эстетического переживания непосредственно ради удовольствия.

Позже Г. Лессинг истолковывал понятие катарсиса этически, немецкие учёные XIX в. Я. Бернайс — по образцу медицинского очищения (то есть облегчения), Э. Целлер — чисто эстетически и т. д., тем самым продолжая полемику о толковании аристотелевского катарсиса либо как просто устранения каких-либо аффектов, либо как их гармонизации.
В. Шадевальдт толковал понятие катарсиса как потрясение, а А. Ничев — как освобождение от ложных мнений.

С конца XIX века понятие катарсиса получило значительное распространение в психологии и психотерапии. В решающей мере это было обусловлено использованием его в теории и психотерапевтической практике И. Брейера и З. Фрейда. Суть метода заключается во введении пациента в гипнотическое состояние, в котором возможно получение информации о патологических воспоминаниях и различных травмирующих переживаниях. В результате реакции пациента на возникшие воспоминания происходит освобождение от патогенных эффектов, а также возможно устранение истерических симптомов. В учении Фрейда термин «катарсис» употреблялся для обозначения одного из методов психотерапии (а именно отреагирования), приводящего к очищению психики от глубинных конфликтов и к облегчению страданий пациентов. Ряд современных психотерапевтических методик и приёмов ориентированы на достижение катарсиса.

Влияние на культуру

В 1981 году кинодраматург Владимир Карев в сценарии «Катарсис» впервые в русской и мировой литературе показал связь катарсиса в театральной драматургии русского классицизма с катарсисом в повседневной жизни просвещённых современников XVIII века[7].

См. также

Примечания

Литература

 • Аристотель. Поэтика / Перев. Н. И. Новосадского. — Л., 1927. — С. 111—113.
 • Ахманов А. С., Петровский Ф. А. Вступительная статья // Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957.
 • Бычков В. В. Эстетика. — М.: Гардарики, 2005.
 • Катарсис: метаморфозы трагического сознания / Сост. и общ. ред. В. П. Шестакова. — СПб.: Алетейя, 2007.
 • Иванов В. Дионис и прадионисийство. — 1923.
 • Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — М., 1930. — Т. 1. — С. 728—734.
 • Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. — М., 1965. — С. 85–99.
 • Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития, кн. II. — М., 1994. — С. 76–87.
 • Рабинович Е. Г. «Безвредная радость»: О трагическом катарсисе у Аристотеля // Mathesis. Из истории античной науки и философии. — М., 1991.
 • Троцкий И. М. Катарсис // Литературная энциклопедия: В 11 т. — М.: Изд-во Ком. Акад., 1931. — Т. 5. — Стб. 156—157
 • Фрейд 3. О клиническом психоанализе. — М., 1991.
 • Владимир Карев «Катарсис», альманах «Киносценарии», 1988, № 3. Москва, Госкино СССР, 1988, № 3, стр. 41—64, ISSN 0206-8680.

Catharsis — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Cathársis (др.-греч. очищение), или рус. Ката́рсис — российская рок-группа, играющая музыку в стиле пауэр-метал.

История

Сольное творчество и сайд-проекты

Олег Жиляков
 • В 2005 году спел в песне «Everythin is falling again» зеленоградской группы «Obsession»[2]
 • В феврале 2007 года принял участие в презентации второго альбома «Театр Военных Действий, Акт 2» московской группы «Фактор Страха».
 • В начале 2009 года принял участие в качестве бэк-вокалиста в записи одной из песен альбома «Я тот, кто я есть!» группы «Чёрный кузнец».[3]
 • В ноябре 2009 года принимает участие в презентации дебютного альбома «Last Hero» санкт-петербургской группы «Amalgama», вместе с группой исполнив песню «Здесь и сейчас».
 • В 2010 году совместно с другими музыкантами принял участие в записи кавера на песню «Новорожденный Огонь» из к/ф «Не бойся, я с тобой», в рамках проекта Кирилла Немоляева «Тяжёлые песни о главном-2».
Олег Мишин
 • В 2006 году вышло его первое демо, а в 2007 году — дебютный альбом «Ангел». 17 марта 2011 года состоялся релиз мини-альбома «Бестия».
 • На альбоме «1079» группы «Salantina», вышедшем в конце 2010 года, Олег Мишин записал партию флейты в песне «Тринадцать звезд».

Состав

Нынешний состав

 1. Олег Жиляков — вокал (с 1999)
 2. Олег «Mission» Мишин — гитары, флейта, клавиши (с 2001)
 3. Игорь «Jeff» Поляков — ритм-гитары (с 1996)
 4. Юлия «Red» Чумакова — клавиши (с 1997)
 5. Александр «Граф» Тимонин — бас (с 2002)
 6. Анатолий Левитин — ударные (с 2008)
 7. Андрей Ищенко — ударные (2001—2006, сессионно с 19.06.2009)

Бывшие участники

 • Антон Арих — гитары, клавиши (1996—2001)
 • Сергей «Immortal» Бендриков — вокал (1996—1999)
 • Людмила Абрамова — бэк-вокал (1997—1998)
 • Андрей Барткевич — вокал (1999)
 • Андрей Капачев — вокал (1999 на сессионной основе)
 • Ярослав Еремин — клавиши (1996—1997)
 • Татьяна Кораблина — клавишные 1999
 • Александра Абанина — клавишные, бэк-вокал (1997—1998)
 • Максим Полднев — ударные (1996—1997)
 • Владимир Мучнов — ударные (1997—2001)
 • Алексей Барзилович — ударные (2006—2007, сессионно 2010)
 • Юрий «Дракон» Бочаров — бас (1996—1997)
 • Алексей Краев — бас (1997—1998 на сессионной основе)
 • Константин (?) — бас (1998 на сессионной основе)
 • Стас (?) — бас (1998 на сессионной основе)
 • Алексей Карлин — бас (1998 на сессионной основе)
 • Роман Сенкин — бас (1999—2000 на сессионной основе)
 • Вадим Быстров — бас (2000—2001 на сессионной основе)

Состав по годам

Награды

Дискография

Студийные полноформатные альбомы

Мини-альбомы

Видео / DVD

Переиздания

Демо

Литература

Интервью, статьи
 • Интервью журналу Dark City № 77, 2013 год, стр. 79
 • Интервью журналу Dark City № 65, 2011 год, стр. 82
 • Интервью журналу Dark City № 61, 2011 год, стр. 56
 • Интервью журналу Dark City № 56, 2010 год, стр. 22
 • Статья о Catharsis и Edguy в журнале Dark City № 29, 2005 год, стр. 16
 • Интервью журналу Dark City № 25, 2005 год, стр. 8
 • Интервью журналу Dark City № 11, 2002 год, стр. 14
 • Интервью журналу Dark City № 7, 2002 год, стр. 23
 • Интервью журналу Dark City № 3, 2001 год, стр. 26
Рецензии

Примечания

Ссылки

КАТАРСИС — Психотерапевтическая энциклопедия

Психотерапевтический смысл понятия К. заключается в эмоциональном потрясении, испытываемом человеком под воздействием вторичного переживания личных патогенных и (или) стрессогенных аффектов, послуживших источником психической травмы, и в последующем адекватном отреагировании, т. е. освобождении от болезнетворных симптомов. К. является как целенаправленным процессом организованного лечебного воздействия, так и достигнутым состоянием очищения страдающего субъекта. Латинским синонимом К. является абреакция.

Понятие К. (очищение) в описание переживаемых человеком состояний ввел Аристотель (384-322 гг. до н. э.), характеризуя воздействие трагедии на зрителя, совершающее посредством сострадания и страха внутреннее очищение. Древнегреческая трагедия имеет мифо-теологическое основание, таким образом, переживание сакрального действия, сопричастность к которому обусловлена личностной значимостью происходящего, вызывает отреагирование. Античный театр следует ритуальным акциям мистерий, которые, как позже литургическая практика христианства, способствуют переживаниям катарсического типа. Визуальное восприятие и вербальное выражение (и самовыражение) — деятельные механизмы К.

Архитектоника религиозной жизни во все времена строилась с учетом организации возможности транквилизировать общинную и (или) персональную ситуацию; этому служили и древние инициации, и христианские таинства, прежде всего исповедь.

К. — исповедальный подход к лечению душевных травм, использующий абреакцию эмоций, с ними связанных. «Благодаря Брейеру (Breuer J.) и особенно Фрейду (Freud S.) эта разновидность психоаналитической терапии была развита до уровня специального метода. …Мы позволяем больному выговориться, помогаем ему выбрать соответствующее направление в тех случаях, когда, как кажется, он умалчивает о чем-то существенном, демонстрируем полное понимание того, что он говорит, и убеждаем его в собственной моральной толерантности. Такие «исповеди» часто приносят облегчение» (Jaspers K., 1997). По Юнгу (Jung С. G.), речь идет не об интеллектуальной констатации травмирующих переживаний, необходимым является «подтверждение такого признания сердцем» (Юнг, 1988). В психотерапевтических методах различных школ использован светский вариант института религиозной исповеди. Аналогами являются также задушевные утешительные беседы, т. е. простой непринужденный разговор с доброжелательным человеком о своих проблемах и тревогах, но чем слабее связь с традиционным регламентом межличностного общения (ученика с наставником, младшего со старшим и пр.), тем более поверхностен эффект очищения.

Иное объяснение механизмов К. предлагается Атанасовым с позиций учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. К. — это физиологический (соответственно патофизиологический) процесс снижения и нормализации возбуждения в патодинамической структуре инертного сверхвозбуждения, возникающего под действием психотравмы. Он может быть предметом исследования как нормальной, так и патологической физиологии. В первом случае это касается незначительных психотравм, почти ежедневно переживаемых, но не вызывающих невроза. Сверхвозбуждение функциональной структуры быстро выравнивается и исчезает. Этот ежедневный К. — явление осознанное и хорошо известное. Сверхсильный для определенных индивидов раздражитель может стать поводом для возникновения патодинамических очагов с высоким инертным возбуждением, которые сохраняются длительное время и являются предметом патофизиологии. Не все в процессе снижения возбуждения может быть осознанно, к тому же не все осознанное адекватно (Атанасов Ат., 1969).

При тяжелых психических травмах у людей, предрасположенных к невротическим расстройствам, спонтанный К. не наступает, и именно поэтому требуется психотерапевтическое вмешательство. Как лечебная техника или, точнее, как принцип любой техники К. используется во многих психотерапевтических методах, объединяемых понятием «катарсическая психотерапия». В качестве одного из механизмов лечебного воздействия К. входит в такие методы психотерапии, как психоанализ, аналитическая психология, психодрама, групповая психотерапия и многие другие.

См. также АВТОЛОГОКАТАРСИС АТАНАСОВА, ГИПНОТИЧЕСКАЯ АБРЕАКЦИЯ, ДЕКАПСУЛЯЦИЯ ЧОЛАКОВА, ИСКУССТВЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ АФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ПО КРЕСТНИКОВУ, МЕТОДИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ АСАТИАНИ, ПСИХОКАТАРСИЧЕСКИЙ МЕТОД БРЕЙЕРА, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АБРЕАКЦИЯ.


Источник:
Психотерапевтическая энциклопедия
на Gufo.me


Значения в других словарях

 1. КАТАРСИС —
  КАТАРСИС (от греч. katharsis — очищение) — англ. catharsis; нем. Katharsis. 1. По Аристотелю — очищение души посредством сопереживания героям трагедии. 2.
  Социологический словарь
 2. катарсис —
  [< гр. очищение] – термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии; по Аристотелю, трагедия, вызывая страх, гнев, сострадание и пр., заставляет зрителя переживать эти чувства, тем самым как бы “очищая” его душевное состояние.
  Большой словарь иностранных слов
 3. катарсис —
  КАТАРСИС, КАТАРСИС, -а; м. [греч. katharsis — очищение] Книжн. Духовная разрядка (через испытание страха, жалости, сострадания), испытываемая зрителем, читателем в результате сопереживания героям драмы, трагедии. Испытать к. // Нравственное очищение.
  Толковый словарь Кузнецова
 4. Катарсис —
  (греч. katharsis – очищение, освобождение от чего-либо). Концепция, лежащая в основе некоторых методов психоаналитического лечения.
  Толковый словарь психиатрических терминов
 5. КАТАРСИС —
  КАТАРСИС (греч. katharsis — очищение) — связанные с получением удовольствия, процесс и результат очищающего, облегчающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов, вызывающих соответствующие переживания и эффекты. Понятие…
  Новейший философский словарь
 6. катарсис —
  (др.-греч. καθάρσίς, очищение) У Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) духовное просветление и очищение зрителя трагедии, только что пережившего страх, гнев, сострадание и др. сильные чувства; это же понятие имело многочисленные иные толкования в др.
  Словарь лингвистических терминов Жеребило
 7. Катарсис —
  (греч. kátharsis — очищение) термин древнегреческой философии и эстетики для обозначения сущности эстетического переживания. Восходит к древнему пифагорейству, которое рекомендовало музыку для очищения души.
  Большая советская энциклопедия
 8. катарсис —
  катарсис, катарсис м. 1. Душевная разрядка, испытываемая зрителем в процессе сопереживания при просмотре трагедии (по терминологии Аристотеля). 2. перен.
  Толковый словарь Ефремовой
 9. Катарсис —
  (греч. katharsis очищение, освобождение от чего-либо; син. психокатарсис) применяемое в психоанализе обозначение освобождения от невротических расстройств при аффективной реакции на вызвавшие их психотравмирующие переживания; явление К. используется с целью психотерапии.
  Медицинская энциклопедия
 10. катарсис —
  Катарсис, катарсисы, катарсиса, катарсисов, катарсису, катарсисам, катарсис, катарсисы, катарсисом, катарсисами, катарсисе, катарсисах
  Грамматический словарь Зализняка
 11. КАТАРСИС —
  (от греч. katharsis — очищение) — термин, используемый в эстетике, в психологии искусства, психоанализе. Аристотель в «Поэтике» ввел сам термин «К.
  Большой психологический словарь
 12. КАТАРСИС —
  КАТАРСИС (от греч. κάθαρσις – очищение) – термин древнегреческой философии и эстетики, выражающий синкретический характер этического, эстетического и религиозно-мифологического сознания, а также существенные интенции и свойства эстетического переживания.
  Новая философская энциклопедия
 13. Катарсис —
  КАТАРСИС — «очищение», в греческом религиозном врачевании — освобождение тела от какой-нибудь вредной материи, а «души» от «скверны» и болезненных аффектов. По учению Аристотеля, трагедия «при помощи сострадания и страха производит К. подобных (т.
  Литературная энциклопедия
 14. Катарсис —
  (греч. katharsis – очищение) термин античной эстетики, служащий для обозначения одного из сущностных моментов эстетического воздействия искусства на человека – очищение через сострадание и сопереживание. духовное очищение через сострадание, страх, сопереживание героям трагедии.
  Словарь по культурологии
 15. КАТАРСИС —
  КАТАРСИС (греч. katharsis — очищение) — 1) термин «Поэтики» Аристотеля, очищение духа при помощи «страха и сострадания» как цель трагедии. Понятие катарсиса имело многочисленные толкования. 2) В психоанализе З. Фрейда — один из методов психотерапии.
  Большой энциклопедический словарь
 16. катарсис —
  орф. катарсис, -а
  Орфографический словарь Лопатина
 17. Катарсис —
  (от греч. katharsis — очищение) процесс и результат очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов, вызывающих соответствующие переживания и аффекты. К. связан с получением удовольствия. Традиционное понятие «К.
  Педагогический терминологический словарь
 18. катарсис —
  сущ., кол-во синонимов: 1 очищение 74
  Словарь синонимов русского языка

Катарсис (альбом) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Катарсис.

«Катарсис» — третий сольный альбом российского рэп-исполнителя Кажэ Обойма, вышедший 23 апреля 2012 года[1][2]. В альбом вошло шестнадцать песен.

В поддержку альбома было выпущено несколько видеоклипов: на сингл «Бермудский треугольник» и на вошедшие в альбом «Лёд тронулся»[3], «Интро 2012»[4], «28-я осень»[5], и «Ангел» feat. Баста. Ожидается видеоклип «Л.О.В.И.»

Список композиций

СловаМузыка
1.«Интро 2012»Кажэ ОбоймаTalentSon1:56
2.«Один из двух»Кажэ ОбоймаГротеск Мачета («Мачеты»)3:28
3.«28-я осень»Кажэ ОбоймаIvan Reverse3:17
4.«Л.О.В.И.»Кажэ ОбоймаСмоки Мо3:33
5.«Чёрный табор»Кажэ ОбоймаГротеск Мачета («Мачеты»)3:46
6.«По ступеням» (уч. Караб)Кажэ Обойма, КарабIvan Reverse3:05
7.«Бисер» (уч. Sayaf, Jambazi)Кажэ Обойма, Sayaf, JambaziFD Vadim4:14
8.«Кляп» (уч. Рэккет, Фьюз)Кажэ Обойма, Рэккет, ФьюзJuke Box4:29
9.«Парадигма»Кажэ Обойма4EU32:58
10.«Как было раньше» (уч. Бесс)Кажэ Обойма, БессIl Beatz4:36
11.«Лёд тронулся»Кажэ ОбоймаIl Beatz2:59
12.«Ангел» (уч. Баста)Кажэ Обойма, БастаМарат (Krec)3:22
13.«Лотос»Кажэ ОбоймаIl Beatz3:00
14.«От сердца» (уч. Хатын)Кажэ Обойма, ХатынСмоки Мо4:04
15.«Найти своих» (уч. Оливия)Кажэ Обойма, ОливияAquZe Beatz3:32
16.«Аутро 2012»Кажэ ОбоймаIl Beatz1:39

Участники записи

 • Слова:
  Кажэ Обойма (1-16),
  Караб (6),
  Sayaf (7),
  Jambazi (7),
  Рэккет (8),
  Фьюз (8),
  Бесс (10),
  Баста (12),
  Хатын (14),
  Оливия (15)
 • Музыка:
  TalentSon (1),
  Гротеск Мачета (2, 5),
  Ivan Reverse (3, 6),
  Смоки Мо (4, 14),
  ЭфдиВадим (7),
  Juke Box (8),
  4EU3 (9),
  Il Beatz (10, 11, 13, 16),
  Марат (12),
  AquZe Beatz (15)

Рецензии

«Чтобы не писать много про «Катарсис», можно было бы просто написать одно слово – «качает». Этого слова хватило бы для того, чтобы ответить на вопросы: «как альбом?», «зачем нужно слушать альбом?», «почему тебе нравится Каже?».»
«Такая мифологизация иногда работает во вред: артист склонен сгущать краски и воспринимать все чересчур серьезно; в больших количествах рассказы про «игру», «улицы» и «наших людей» утомляют (хотя есть и совершенно потрясающие высказывания на эту тему вроде «Кляпа» или «Парадигмы»), а вкупе с инфернальным, бьющим в одну точку звуком и вообще создается впечатление, что Санкт-Петербург – как минимум филиал ада на земле.»

Примечания

Ссылки

Катарсис — Википедия, свободная энциклопедия

Catarsis (del griego khátharsis , purificación) es una palabra descrita en la Definición de tragedia en la Poética de Aristóteles como purificación emocional, телесный, психический. Mediante la Experiencia de la piedad y el temor ( eleos y phobos ), los espectadores de la tragedia Experimentarían la purificación del alma de esas pasiones. [1] [2]

En la tragedia Antigua [редактировать]

Según Aristóteles, la catarsis es la facultad de la tragedia de redimir (o «soportar la purificación») al espectador de sus propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra, [3] y al permissionirle ver Эль Кастиго merecido е неизбежные деэстас; Перо грех экспериментального дихо Кастиго él Mismo.Al invucrarse en la trama, la audiencia puede Experimentar dichas pasiones junto con los personajes, pero sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. De modo que, después de presenciar la obra teatral, se entenderá mejor a sí mismo, y no Repetirá la cadena de solutions que llevaron a los personajes su fatídico final.

En las tragedias clásicas, el motivo main del infortunio es casi siempre la hybris , o el orgullo desmedido que hace a los mortales creerse superiores a los dioses, o que no los necesitan ni les deben honores.Dicha hybris — это важно, чтобы мы могли увидеть могилу дефектных, а также основную причину болезней. [4] De este modo la tragedia también alecciona y enseña al espectadorpecto a los valores de la Religion clásica. La catarsis es, pues, el medio por el cual los espectadores pueden evitar caer en la hybris .

En psicoanálisis [editar]

Josef Breuer y Sigmund Freud, iniciadores del psicoanálisis, retomaron este Concepto en sus primeros trabajos, y denominaron método catártico a la expresión de una emoción presente reprimida o recuerdo pasado el quérate la presente presente reprimida o recuerdo pasado elite reprimido duranteo duranteos un «desbloqueo» súbito de dicha emoción o recuerdo, pero con un impacto duradero (y le permissioniría luego al paciente, por ejemplo, entender mejor dicha emoción o evento o incluso hablar ampiamente sobre ello). [5]
La catarsis no podría Experimentarse al Remembermorar una situación. Podría Experimentarse en la sorpresa del comportamiento de sí mismo inmediatamente luego de un acontecimiento.

La catarsis puede Experimentarse en relación a la manifestación de la behavior y lo sucedido a un otro cuando existe una fuerte empatía con ese otro y ambos compare un ambiente vivencial común.

Véase también [редактор]

Ссылки [редактор]

Enlaces externos [редактировать]

 • VALVERDE GARCÍA, Alejandro: Catarsis contra violencia en Electra. ISSN 1988-8848
  • Текст.
   • Electra : película de 1962.

,

Катарсис — Википедия

Page d’aide sur l’homonymie

La catharsis , du grec ancien κάθαρσις, «Purification, separation du bon avec le mauvais» [1] est un rapport à l’égard des passions, un moyen de les convertir, selon la Философия относительного аристотического , à l’esthétique, et à la politique.

De nos jours, en psychanalyse, à la suite de Sigmund Freud, la catharsis est tout autant une remémoration affctive qu’une libération de la parole, elle peut mener à la sublimation des pulsions.En ce sens, elle est l’une des explications données au rapport d’un public à un Spectre, en specific au théâtre.

«L’adjectif katharos associe la propreté matérielle, celle du corps et la pureté de l’âme morale ou религиозный. La katharsis соответствует действию «nettoyer, purifier, purger». Il d’abord le sens Religieux de «purification», et renvoie en specific au rituel d’expulsion pratiqué à Athènes la veille des Thargélies. […] Катарсис лежит в очищении а ля сепарация и а ля чистка, tant dans le domaine Reliefieux, politique que médical [2]

D’un point de vue strictement médical, la katharsis se rapproche beaucoup de l’approche homéopathique de la médecine. On envisage en effet la purgation commun mal nécessaire à la guérison: soigner le mal par le mal. Le principe de la purgation est intimement lié à celui du Pharmakon qui s’applique autant à un remède, une médecine, qu’à un яд [2] .

Ainsi, l’emploi métaphorique qu’en предлагают Aristote ne doit pas être, включающий в себя радикальные инновации.Il s’inscrit dans l’usage linguistique, Assez large, de ce terme. De plus, le mot catharsis n’a pas en grec un sens strictement médical, независимый от коннотаций религий, dans la mesure où pour les Grecs, ces deux champs n’étaient pas clairement. Сынное приложение à la musique (La Politique , livre VIII, ch. VII) et au théâtre ( La Poétique , ch.6) gagne ainsi à être включает aussi bien à partir de la médecine que des pratiques rituelles, mais aussi Политики, антиквариат де ла Грес.La catharsis est par ailleurs un, но неявно исповедь в обряде католической римской религии.

Платон [модификатор | модификатор кода файла]

Chez Platon, elle est le pouvoir de séparer l’âme de son ignorance [3] .

Platon va transposer le concept de catharsis à une pratiquephilisphique, intellectuelle et spirituelle. Термин «катарсис», этот полисемический, философский термин, определяющий сближение с медициной и использованием метафоров.Он представляет собой очищение, которое готовит корпус к исключению человека, очищающего от нечистот. Ainsi, Platon prétend que l’âme ne peut se saisir de nouvelles connaissances sans s’être débarrassée des views et des a priori [4] . В проходе Sophiste , Platon используется медикаментозный метафор для лечения катарсиса с использованием техники для исправления или отклонения идей. Elle se rapproche alors du concept de l’accouchement par la maïeutique.Par cet example, il propose de faire de la catharsis un moyen de compréhension de phénomènes qui sont труднодоступность. Cette utilization médicale du terme permet à Platon d’inventer ce qu’il appelle la médecine de l’âme [5] . Cette purgation de l’esprit permet de rejeter et d’évacuer les idées fallacieuses. N’étant pas réellement une pratique médicale, mais plutôt une purification morale, la catharsis «ne s’adresse pas seulement à des malades ou à des пациентов qu’il faudrait guérir, mais le dit explicitement Platon, […] [elle peut et doit] s’appliquer à tous les hommes » [5] . Cette guérison de l’âme est donc directement liée à un apprentissage mental puisque les idées malsaines sont évacuées pour laisser place à d’autres plus vertueuses.

Platon va également se servir de la catharsis для того, чтобы иметь значение aux rites funéraires qui permettent la separation du corps et de l’âme. Le philosophe applique cette même séparation à la pensée Философия. Il dit que la réflexion épure l’âme, et que celui qui s’éloigne du monde matériel peut aspirer à la connaissance.Pour lui, le corps est un lieu d’impureté qui ne permet pas d’accéder au savoir [6] . Полное очищение требует разделения на весь корпус.

Contrairement à Aristote, Platon ne croit pas que les arts permettent aux êtres humains de se libérer d’émotions telles que la pitié et la terreur puisqu’ils, репрезентативен и тропе большой опасности. Персонажи Театра Жуэй на Сцене с Контре-образцами Верту и Подстрекают Зрителей к усыновителям подобных композиций.Публичный деврайт, который является представителем плези-шоу, представляет собой автомобильный шрифт, полученный с помощью шрифта Croire Aux Apparences.

Аристот [модификатор | модификатор кода файла]

Le terme de catharsis est fréquemment Employé par Aristote, presque toujours au sens physologique, à Propos des «humeurs peccantes» dont l’art ou la nature provoque l’élimination: ce fait montre clairement qu’Aristote est très loin des знаменатели религии и морали qu’on a предложения [7] . Le Terme n’apparaît qu’une seule fois dans le traité sur la Poétique :

«La tragédie (…) est une imitation faite par des personnages en action et non au moyen d’un récit, et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre à pareilles émotions [8] . »

Le terme catharsis (rendu ici par «Purgation») является emprunté au dictionary médical, car il s’agit d’une métaphore qui évoque частное преобразование en plaisir des émotions pénibles que sont la crainte et la pénibles que sont la crainte et la pénibles que sont la crainte. La catharsis est donc seulement la purgation, au sens d’un soulagement, de ces deux passions tragiques qui se produisent durant la représentation artistique.Le héros de tragédie est en effet, selon Aristote, un composé de bon et de mauvais, réunis dans une telle ratio que son malheur n’excite pas notre негодования; c’est un juste frappé par le malheur, et ce Spectre Suscite en nous la pitié et la crainte. Или l’effet propre à la tragédie consiste précisément à soulager les âmes de ces deux sentiments de terreur et de pitié par la force même avec laquelle elle les excite [9] .

La catharsis dans la tragédie — это феномен, аналогичный celui de la catharsis musicale, не Аристот развивает определение в жизни VIII на Politique .Il y évoque les «chants d’enthousiasme» и «chants d’action» qui servent à la catharsis et au délassement. Les «chants d’enthousiasme» (ἐνθουσιαστικὰ μέλη), производящий подобный эффект с Celui, производящий священные песнопения: l’âme n’y est проблема, которая для этого финального апезида, comi elle avait Trou ilé, dit et une catharsis » [7] :

«Nous voyons ces mêmes personnes, quand elles ont eu reses aux mélodies qui transportent l’âme hors d’elle-même, recouvrer leur calme, com si elles avaient pris un remède et une purgation.C’est à ce même traitement, dès lors, que doivent être nécessairement sumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié et ceux qui sont enclins à la terreur, et tous les autres qui, d’une façon générale, sont ’empire d’une émotion quelconque pour autant qu’il ya en chacun d’eux care à de telles émotions, et pour tous il se produit une suree purgation et un soulagement servepagné de plaisir. Или: c’est de la même façon aussi que les mélodies purgatrices procurent à l’homme une joie inoffensive [10]

Помощник в трагедии или отдыхе с «мелодиями, которые несут прозрачную закуску», зрителем, который свободен от эмоций и эмоций, и что это «сопровождает душу», άθαρσινοενθῆς. Ces chants cathartiques donnent aux hommes «une joie sans dommage», en grec χαρὰν ἀβλαβῆ, ils nous permettent d’éprouver les émotions de crainte et de pitié avec plaisir. Telle est la sorte de médication, de traitement ou d’hygiène que la tragédie et les chants produisent sur l’âme humaine selon Aristote [7] .

Интерпретации современные [модификатор | модификатор кода файла]

Le débat sur la catharsis, à partir de la Renaissance, Concerne l’interprétation (мораль, религия, политика, эстетика, и т. Д. ) de cette transformation de la gêne en plaisir, ainsi que l’élément, dans la tragédie, преобразование qui peut être compare à cette [11] . Le sens large que ce terme Possède en grec, et ses connotations Reliefies aussi bien que politiques traceront la voie à son interprétation ultérieure Com une Purification Morale.En s’identifiant à des personnages dont les passions coupables sont punies par le destin, le Spectateur de la tragédie se voit délivré, очищение чувств в доступных для обеспечения безопасности. Le théâtre a dès lors pour les théoriciens du classicisme une valeur morale, une fonction édifiante. Плюс к этому, la catharsis consiste à se délivrer d’un sentiment encore inavoué. Ce sens large a donné lieu à un emploi speulier de ce terme en psychanalyse et plus bigment encore en Psychothérapie.

La question porte en specific sur le mode de purgation вместо этого: s’agit-il d’une purgation morale, ou Aristote at-il simplement dit que le mode de representation fait en sorte que l’on ne ressent pases émotions au premier degré? Entre les deux interprétations, la différence porte sur l’enjeu de la purgation: dans un cas, il s’agit de la morale, dans l’autre de la seule esthétique. D’autre part, sur la cause de la purgation: dans un cas, il s’agit des examples montrés sur la scène, dans l’autre, du seul dispositif de la représentation théâtrale.

Интерпретация морального духа катарсиса [модификатор | модификатор кода файла]

В классическом искусстве катарсиса, есть метод «очищения страстей», эмоциональное очищение, использование очков или трагедий, созвучных комедиям.

Utilisée notamment par le cinéma, le théâtre et la littérature, elle montre le destin tragique de ceux qui ont cédé à ces страсти. En vivant ces destins malheureux par procuration, les Spectateurs или lecteurs sont censés prendre en aversion les passions qui les ont provoquées.Pour que cette catharsis soit possible, il faut que les personnages soient en imitation ( mimêsis ) des passions humaines, le meilleur instance, pour Aristote, étant Œdipe Roi de Sophocle.

Эстетическая интерпретация катарсиса [модификатор | модификатор кода файла]

Определенные критические анализы современников считают, что катарсис представляет собой концепцию, основанную на эстетике и нравственности. [11] , tel que l’entendaient surtout les théoriciens classiques.Эта интерпретация встретилась с акцентом на плезире, который обеспечил трагедию для зрителя: результат представления результатов деятельности страстей, созданной для создания нового произведения искусства. Артистическая презентация, не имеющая аналогов в искусстве, естественная сущность представлений (мимез), настоящая душа, Aristote dans le chapitre 4 de la Poétique : «Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes dans de nous dans de nous de nous dans le chapitre 4 de la Poétique » est pénible dans la réalité, com les formes d’animaux les plus méprisés et des cadavres […] » [12] .

Психанализ, катарсис — это концепция, предназначенная для первой премьеры в 1893 году в «Предварительном общении» в рамках первой главы истории (1895) Йозефа Брейера и Зигмунда Фрейда.

C’est la Prize de Concience Par laquelle un sujet se remémore un événement traumatique passé [13] , le revit puis le dépasse dans le cadre d’une cure Psychanalytique. La catharsis repose sur l’abréaction des impacts liés au traumatisme, c’est-à-dire la décharge émotionnelle, чтобы сопровождать приз совести.La catharsis est ainsi le processus, parfois émotionnellement жестокий, au travers duquel le sujet se libère du refoulement. La catharsis est le premier pas nécessaire d’une mise à distance, ou d’une objectivation du trauma qui peut aboutir à un véritable processus de perlaboration [14] de l’événement, c’est-à-dire son intégration, par les moyens du langage, dans l’histoire du sujet.

Pour Leyens (1979) [15] , «la catharsis se définit d’une maniéré générale com la diminution, voire l ‘extinction, de comportements et de sentiments agressifs, из-за непозволительного выражения агрессии».Это определение используется в кадрах для агрессии. Эта концепция катарсиса селона Лейенса (1979) — это единственный выпуск «Теоретическая экспликация и популярная модель гидравлики» [16] всех этологов тел Конрада Лоренца. Традиционная психология и социальная психология проверки катарсиса, состоящая из раздражающего и сильного раздражения, в поисках истинной цензуры и катарсической активности, и в сравнении с другими людьми. ‘une telle activité.Les différentes types d’activités pretendument cathartiques: la fantasmatisation agressive com le rêve éveillé, le spectle de films violents, l’audition d’humour corrosif, les attaques Physiques et verbales.

Le Modèle Hydraulique Selon Leyens (1979), которая ограничивает модель, соответствующую модели снижения напряжения. Le biais de la notion de la notion de la catharsis vient du fait que «les paradigmes traditionnels de l’agression l’avait considéré Com un fait Individual, объяснимые в общих терминах психологии: активация, энергетическая мотивация, импульсная агрессия и т. Д.».

Или агрессия является существенным элементом социального взаимодействия. Этот тип подхода к взаимодействию между организациями и продолжением их деятельности приближается к экологии, Бейтсон, Ватцлавик (1967), которая рассматривает теорию и терапию. Elle marque l’empreinte de la cybernétique dans les Sciences Humaines.

L’idée de catharsis, telle qu’Aristote la formule dans sa Poétique , fait partie des concept traversant l’histoire du théâtre. Les actions des personnages et leurs выпускают souvent funestes, dans la tragédie, susciteraient la crainte et la pitié et le Spectateur se verrait alors allégé, purgé, des Passions dont il vient de voir la représentation scénique.Cette mécanique cathartique a longuement été discutée, notamment par les dramaturges du XVII e siècle.

Pour Racine, il s’agit d’une вопрос морального духа, награда en charge non plus par la representation mais par la virtuosité de l’écriture. C’est ce qu’il résume dans la preface de Phèdre:

«[…] les moindres fautes y sévèrement punies; la seule pensée du Crime y est related avec autant d’horreur que le Crime même; […] et le Vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité.C’est là proprement le but que tout homme qui travaille pour le public doit se proposer; et c’est ce que les premiers poètes tragiques avaient en vue sur toute selected. »

Corneille, Quant à lui, se montre dubitatif Quant à cette notion et à son mécanisme; c’est ce qu’il exprime dans l’un de ses discours sur la poésie dramatique, en prenant l’exemple de la réception du Cid par le public:

«Cette pitié nous doit donner une crainte de tomber dans un pareil malheur, et purger en nous ce trop d’amour qui cause leur infortune et nous les fait plaindre; mais je ne sais si elle nous la donne, ni si elle le purge, et j’ai bien peur que le raisonnement d’Aristote sur ce point ne soit qu’une belle idée, qui n’ait jamais son effet dans la vérité.»

On retrouve également une mise en cause du fonctionnement cathartique chez Bertolt Brecht, pour qui la catharsis est profondément liée avec l’identification du spectateur au personnage; Идентификация qu’il rejette absolument, au profit d’une mise à distance ( Verfremdung ) du Spectateur. La catharsis n’y est plus alors ni une spécificité de la mimesis ou un trait de l’écriture dramatique: elle y est considérée com une «аффективный опыт» lors de laquelle l’activité intellectuelle du Spectre Serait entièrement entièrement » [17] .

Diverses reinterprétations poétiques de ce mécanisme cathartique continent d’irriguer les dramaturgies contemporaines, que ce soit chez Edward Bond, Heiner Müller, Fabrice Melquiot or Wajdi Mouawad [17] .

 1. ↑ Brisson 2008, p. 294.
 2. a et b Jean-Michel Vives, « La catharsis, d’Aristote à Lacan en passant par Freud », Recherches en psychanalyse , n o 9, , p , 22-35 (lire en ligne, consulté le 10 novembre 2016)
 3. ↑ Platon, Le Sophiste , 231 b.
 4. ↑ « catharsis [grec] », sur robert.bvdep.com (см. От 10 ноября 2016 г.)
 5. a et b Pierre Destrée, « Morale Education et catharsis tragique », Les Études Философские науки , n o 67, , p. 522 (ISSN 0014-2166, lire en ligne)
 6. ↑ Анри Жоли, Le renversement platonicien: logos, épistémè, polis , Vrin, , 405 p. (ISBN 978-2-7116-1210-9, lire en ligne)
 7. a b et c J. Hardy, Introduction à la Poétique d’Aristote, éditions des Belles Lettres, 1985, p. 17-19.
 8. ↑ Aristote, Poétique , 1449 b 27-28.
 9. ↑ Жюль Жирар, Le Sentiment Religieux en Grèce d’Homère à Eschyle: étudié dans son développement moral et dans son caractère dramatique , Hachette, (lire en ligne) , 536-537
 10. La Politique , перевод Жана Трико, Философские библиотеки Ж. Врин, 1995, с. 584 (Ливр VIII, глава VII, 1342 a 7-16)
 11. a et b Michel Magnien, «Introduction», dans Aristote, Poétique , Paris, Le Livre de Poche, колл. Classiques, 1990, 224 с. (ISBN 9782253052418) , стр. 41-42.
 12. ↑ Аристот, Poétique , 1448 b 10.
 13. ↑ Элизабет Рудинеско и Мишель Плон, Dictionnaire de la psychanalyse , Paris, Fayard, coll. «La Pochothèque», ( 1 re изд. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7) , стр. 251: «La réaction du sujet qui subit quelque dommage n’a d’effet réellement» cathartique «que lorsqu’elle est vraiment adéquate Com dans la vengeance. Mais l’être humain Trouve dans le langage un équivalent de l’acte, équivalent grâce auquel l’affect peut être «abréagi» на peu près de la même façon ».
 14. ↑ Mondzain 2003, p. 120-130
 15. ↑ Jacques-Philippe Leyens, « La valeur cathartique de l’agression: un mythe ou une inconnue? », L’Année Psyologique , vol. 77, n o 2, , p. 525–550 (DOI 10.3406 / psy.1977.28213, lire en ligne, consulté le 4 avril 2020)
 16. ↑ Барбара Х. Розенвейн, Мари-Элен Дебиес и Каталина Дежуа, « История движения: методы и подходы, », Cahiers de Civilization Médiévale , vol. 49, n o 193, , p. 33–48 (DOI 10.3406 / ccmed.2006.2929, lire en ligne, consulté le 5 avril 2020)
 17. a et b Catherine Naugrette, « De la catharsis au cathartique: le devenir d’une notion esthétique », Tangence , , p. 88 (ISSN 1189-4563 и 1710-0305, DOI 10.7202 / 029754ar, lire en ligne, consulté le 30 October 2016)

Sur les autres projets Wikimedia:

 • Аристот ( трад. Odette Bellevenue et Séverine Auffret), Poétique , Mille et une nuits, , 95 p. (ISBN 978-2-84205-117-4)
 • Pierre Pellegrin ( реж. ) ( trad. du grec ancien par Pierre Destrée), Aristote: Œuvres complete , Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0) , «Poétique»
 • Пьер Пеллегрен ( реж. ) ( трад. du grec ancien par Pierre Chiron), Aristote: Œuvres Complete , Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0) , «Rhétorique»
 • Pierre Somville, « Katharsis et esthétique chez Aristote », L’antiquité classique , t. 40, n o 2, , p. 607-622 (lire en ligne)
 • Жан Ало, « Catharsis et reflexivité tragiques », GAIA, revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque , n o 6, , p. 201-225 (lire en ligne)
 • Marie-José Mondzain, Le Commerce des regards , Éditions du Seuil, (ISBN 978-2-02-054170-1)
 • Жан-Мишель Вивес, « La catharsis, d’Aristote à Lacan en passant par Freud », Recherches en psychanalyse , Association Recherches en psychanalyse, vol. n ° 9, n o 1, , p. 22-35 (DOI 10.3917 / rep.009.0022)
 • Ален-Бернар Маршан, « Mimèsis et catharsis: de la représentation à la denégation du réel chez Aristote, Artaud et Brecht », Philosophiques , Société de Philosophie du Québec, vol. 15, n o 1, , p. 108-127 (DOI 10.7202 / 027038ar)

,

Катарсис — Википедия

Termenul de catharsis ( Κάθαρσις ) este Derivat din cuvântul grecesc καθαίρειν ( katharein ), care semnifică a curăța, la rânduărănă-iat. Conceptul este utilizat în discursul contemporan в контекстной литературе, религии, медицине i al tradițiilor învățate. [1]

в контексте литературы, catharsis-ul este definit ca eliberare de pasiuni, purificare de emoții, în special de acelea de milă i teamă, în primul rând prin Intermediul artei.Aristotel este cel care использует концепцию acest ca pe o metaforă в lucrarea Poetica , spre a descrie efectele tragediei asupra Spectatorului. Filosoful grec afirmă că scopul tragediei este acela de a trezi catharsis-ul. [2] в lucrarea Poetica , Aristotel utilizează același termen, defindu-l ca sentimentul de a fi posedat de un fel de inspirație în momentul ascultării uni melodii care trezește un fel de excaitare obatare de natur. Успокойся, дай одиторул ар фи супус unui tratament medical de purificare. [3]

n cadrul istoriei Religiilor, comportamentul și regile cathartice se înregistrează в differite medii culturale, purificarea fiind o acțiune de îndepărtare a păcatelor. В традициях Греции Антице, evocarea acțiunilor cathartice este întâlnită в poezia homerică, в стихотворении Луи Гесиода i в культуре мистера дельфий в Элевсине. Ele se Practicau în cadrul unor ritualuri cu scopul izbăvirii de păcate din punct de vedere духовная și etic. [1]

În contextul medical, catharsis are sensul de purgație i este strâns legat de perspectiva Religioasă.Păcatele Religioase i morale erau asociate în antichitate cu boala și pedeapsa. Pedeapsa era считает un tribut survenit ca urmare comportamentelor Individual sau colective ce constituiau o violare a legilor Zeului Naturii. În tragedia lui Sofocle, Oedip Rege , asupra cetății Theba se abate ciuma din cauza incestului săvârșit de Oedip. [1]

Din perspectivă psihanalitică, termenul de catharsis a fost development de către Breuer și Freud, find înțeles ca eliberare de sub o excitare anormală, prin стабильное sau restabilirea asocierii unei emozauui caemeaurea. [4]

,

Катарсис — Википедия

Catharsis ist das neunte Studioalbum der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Machine Head. Es erschien am 26. Januar 2018 über Nuclear Blast und war das letzte Album mit Phil Demmel und Dave McClain.

Nach der Veröffentlichung des Vorgängeralbums Bloodstone & Diamonds spielten Machine Head 283 Konzerte innerhalb von 20 Monaten. Danach gönnten sich die Musiker eine Pause, um mehr Zeit mit ihren Familien verbringen zu können.Erst nach dieser Pause начал с альбома Band mit den Arbeiten an ihrem neuen. [1] Vorab teilte Sänger Robb Flynn den Fans mit, dass sie ihre Erwartungen hinsichtlich der Härte und der Geschwindigkeit zurückschrauben sollten. Wenn The Blackening das thrashigste und aggressivste Album der Bandgeschichte war, dann wäre Catharsis das melodischste und groovigste Album. Auch die Lieder selbst wären kürzer als bisher [2] In einem Interview mit dem Onlinemagazin Loudwire vertrat Flynn die Ansicht, dass der Metal mit diesem Album wirklich den Mainstream infiltrieren könne.Viele Überlegungen gingen darin, die Lieder identifizierbarer für ein größes Publikum zu machen, Ideen und Hooks zu vereinfachen. Dies alles war aber nicht so geplant gewesen. [3]

Die ersten beiden für das neue Album geschriebenen Lieder Screaming at the Sun und Beyond the Pale купленные драгоценности kürzer als vier Minuten und gaben die Marschrichtung vor. Später kamen noch melodische Parts hinzu, die laut Flynn poppig sind und er mit den de Beatles verglich. [4] Das Lied Kaleidoscope Entstand Laut Flynn erst im Studio nach einer Jamsession zwischen ihm und Schlagzeuger Dave McClain. Für Triple Beam benötige die Band nur zwei Tage. Mit Behind the Mask veröffentlichten Machine Head erstmals in ihrer Karriere ein Lied ohne elektrische Gitarre und mit klarem Gesang. [5] Das Lied Beyond the Pale war dagegen das komplette Gegenteil. Laut Flynn war die Musik schnell geschrieben, jedoch brauchte er sieben verschiedene Texte mit verschiedenen Themen.Erst beim letzten Versuch stand der Text. [1]

Aufgenommen wurde das Album in den Sharkbite Studios in Oakland mit dem Produzenten Zach Ohren, der zuvor mit Bands wie Fallujah order All Shall Parish zusammengearbeitet hat. Im Gegensatz zu früher gingen Machine Head nicht mit dem fertigen Album ins Studio, sondern nahmen jedes Lied einzeln direkt nach der Fertigstellung auf. Auf diese Weise fühlten sich die Lieder laut Flynn «immer noch frisch an». [6] Die Band diskutierte lange darüber, ob Volatile или Catharsis das erste Lied des Albums sein sollte.Machine Head entschieden sich für das erstere, da die Musiker nicht wieder ein eineinhalbminütiges Intro haben wollten, sondern laut Flynn „mit einem Kracher loslegen“ wollten. [5]

Фил Деммель, der Ende 2018 die Band verließ, erklärte in einem Interview, dass er das Album hassen würde und das es sich eher um eher um ein Soloalbum von Robb Flynn als ein Album von Machine Head handeln würde. Деммель был минимальным в Entstehungsprozess des Albums Inviert Gewesen. Zudem waren Demmel als auch der zeitgleich ausgestiegene Dave McClain dagegen, dass Lied Bastards auf dem Album zu veröffentlichen.Zudem zeigte sich Demmel verärgert über Flynns Text zu dem Lied California Bleeding , dessen Musik von Demmel geschrieben wurde. [7] [8]

Das Album en der Regären Version на CD. Версия Digipakversion содержит также бонусный DVD на DVD, где собраны Mitschnitt eines Konzerts в Сан-Франциско в 2015 году. Darüber hinaus erschien das Альбом в формате LP-Verschiedenen. Neben dem klassischen schwarzen Vinyl erscheint das Album noch auf rotem, dunkelblauem, zweifarbigem und Splattervinyl sowie als Picture Disc.Exklusiv über den Onlineshop von Nuclear Blast erschien eine Version des Album auf Kassette sowie als limitiertes Boxset. Коробка содержит альбом как Digipak с DVD-диском с LP-версией на прозрачной виниловой пластине. Für das Albumcover verwendete die Band ein Bild des Fotografen Seanan Middleton. Ursprünglich fragte Robb Flynn ihn an, ob er ein neues, ähnliches Foto machen könnte. Миддлтон войны jedoch der Meinung, dass die Band genau dieses vorhandene Bild nehmen sollte. [5]

Einige Mitarbeiter des Plattenlabels Nuclear Blast äußerten zunächst Bedenken an, ein Album mit 15 Liedern zu veröffentlichen, был внутренней группой Band zu Diskussionen führte, ob nicht das eine oder anderesen anderesen.Schließlich setzte sich die Band durch, da sie der Meinung waren, dass Teile der auf dem Album erzählten Geschichte fehlen würden, würde man einige Titel weglassen. [9] Am 17. ноября 2017 г. Stellte die Band das Lied Beyond the Pale als Stream zu Verfügung. Bereits nach kurzer Zeit stellen zahlreiche Hörer fest, das anfangsriff des Liedes sich dem Lied Love von Strapping Young Lad auffällig ähneln würde. Дерен Сэнгер Девин Таунсенд äußerte sich для Twitter zu diesen Plagiatsvorwürfen und stellte fest, dass ihm diese Ähnlichkeit «ziemlich egal sei». [10] Musikvideo wurde für das Titellied Catharsis sowie für Kaleidoscope gedreht.

Titelliste
 1. Неустойчивый — 4:39
 2. Катарсис — 6:11
 3. За гранью — 4:31
 4. Калифорния Кровотечение — 4:12
 5. Тройная балка — 4:41
 6. Калейдоскоп — 4:04
 7. Ублюдки — 5:04
 8. Надежда рождает надежду — 4:30
 9. Крик на солнце — 3:55
 10. За маской — 4:07
 11. Тяжелая корона лежит — 8:49
 12. Психотический — 5:02
 13. Grind You Down — 4:07
 14. Улыбка лезвия бритвы — 4:00
 15. Евлогия -6: 34

Der Albumtitel bezieht sich auf die mentalische Katharsis.Laut Robb Flynn steht die Katharsis für «Läuterung, Reinigung, komplette эмоциональная капитуляция, um sich wieder ganz zu fühlen». Flynns Meinung nach würde die Welt dringend eine Katharsis benötigen. [5] Die Texte von Catharsis beinhalten laut Робб Флинн «Expizite und zeitgemäße Kommentare zu politischen und sozialen Entwicklungen». Volatile beschäftigt sich mit den rechtsextremen Demonstrationen в Шарлоттсвилле в августе 2017 года. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung fuhr ein Teilnehmer vorsätzlich mit seinem Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten und Tötete Druppe.Flynn schrieb den Text noch am selben Tag innerhalb von 20 Minuten. Weitere 20 Minuten später habe er den Gesang aufgenommen. Laut Flynn würde der Hörer einen ziemlichen Ausbruch von Wut, Frustration und Gift hören. [4]

Triple Beam ist ein autobiographisches Lied. Робб Флинн bezieht sich im Text auf die zwei Jahre seines Lebens, in der er mit der Droge Speed ​​gedealt hat. [6] Die Triple Beam ist eine Waage, mit der man Drogen sehr genau wiegen kann.В California Bleeding singt Flynn über seine Hassliebe zu seinem Heimatstaat Kalifornien. Es geht aber auch darum zu feiern, sich zu betrinken und Spaß zu haben, было auch eine Form der Katharsis wäre. California Bleeding ist vom Titel her eine Anspielung auf das Lied California Dreaming von The Mamas and the Papas. Das Lied Bastards handelt von einem Mann, der seinen Kindern versucht zu erklären, warum manchmal schlechte Menschen Wahlen gewinnen.Робб Флинн спрайт dabei aus eigener Erfahrung und bezieht sich auf die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. [11] Корона тяжелая ложь befasst sich mit dem Leben des französischen Königs Ludwig XI., Der auch als «Spinnenkönig» bekannt wurde.

In Behind the Mask und Eulogy geht es um Depressionen. [5] Flynn selbst gab zu, dass er sich bereits seit 20 Jahren in einer Psychotherapie befindet. Der Suizid von Chris Cornell habe ihn tief getroffen, obwohl sich beide nur ein paar Mal begegnet haben. Razorblade Smile ist ein autobiographisches Lied über Robb Flynns Kindheit in einer Wohnwagensiedlung in San Lorenzo [6] Darüber hinaus ist das Lied laut Flynn eine Ode an die ironischen Texte, diehead for the Band 9000 шляпа geschrieben. [9]

Rezensionen [Bearbeiten | Quelltext Bearbeiten]

Für Sebastian Kessler vom deutschen Magazin Metal Hammer vereint Catharsis «die Stärken Aller Band-Phasen mit neuen Tönen».Dabei nimmt die Band в Кауфе, «Fans vor den Kopf zu stoßen, indem sie Experimentieren und polarisieren». Der Band sei es gelungen, sowohl «kompakte Stücke zu schreiben, denen es nicht an glänzenden Momenten mangele», также как «auch ausladendere Nummern, die von vorne bis hinten Sinn ergeben». Das Lied Bastards mit seinem Folkeinschlag wäre «gewagt». Auch wenn das Album «bei den ersten Durchläufen eher das Gefühl vermittele, eher Sampler denn Album zu sein, so wäre es ein verdammt gelungener».Kessler vergab sechs von sieben Punkte. [17] Conny Schiffbauer vom deutschen Magazin Rock Hard bezeichnete Catharsis als «kurzweiliges Wechselspiel aus solidem, современный исполненный Thrash mit zum teil räudigem Antlitz, ultrafetten Grooves, eingängigenrememe. „Thrash-Puristen würden es nicht leicht mit Catharsis haben, aber Fans des typischen Machine-Head-Grooves dürften diese Platte lieben“, wofür Schiffbauer 8,5 von zehn Punkten vergab. [18]

Kritischer zeigte sich Tobias Kreutzer vom Onlinemagazin Metal.de. Zwar sei Catharsis „als Gesamtkunstwerk eine Kampfansage an alles Rückwärtsgewandte“. Zeitgleich wirke das Album «an vielen Stellen wie eine unvollendete Sinnsuche, der es an Orientierung fehle». Mit einer «klareren Vision und etwas mehr Mut zur Kürzung hätte am Ende eine überzeugendere Version des Albums stehen können». [19] Jay H. Gorania vom Onlinemagazin Blabbermouth.net hingegen sei auf Catharsis die «hohe Qualität der Darbietung und die beeindruckenden musikalischen Fähigkeiten der Band unbestritten».Allerdings wäre das Album «eine Sammlung grundverschiedener Lieder, der leider die Richtung fehlt und eine kreative Enttäuschung wäre». Catharsis wäre «ein Marathonlauf, der nur wenige Schlucke trinkbares Wasser bietet». Gorania vergab 5,5 von zehn Punkten. [20] Деннис Drögemüller vom deutschen Magazin Visions bezeichnete Catharsis как «das erste Machine-Head-Album ohne Hitpotential». Die Band würde «die Songschablonen so vituos beherrschen, dass der partielle Rückfall in die Metal-Pubertät nicht großartig stören würde».Drögemüller bewertete das Album mit sechs von zwölf Punkten. [21]

Chartplatzierungen [Bearbeiten | Quelltext Bearbeiten]

Catharsis stieg auf Platz drei der deutschen und österreichischen, auf Platz vier der Schweizer und auf Platz zwölf der britischen Albumcharts ein. In den vier Ländern waren es neue Höchstwerte. Dagegen erreichte das Album in den US-amerikanischen Albumcharts Platz 65, nachdem der Vorgänger Bloodstone & Diamonds mit Platz 21 den Bestwert erreichte.Mit 8.761 Einheiten wurden in der ersten Woche nach der Veröffentlichung weniger als die Hälfte der Einheiten von Bloodstone & Diamonds verkauft. Робб Флинн machte den Onlinehass durch schlechte Kritiken für die niedrigeren Verkaufszahlen verantwortlich. [22]

 1. a b Робб Флинн из MACHINE HEAD рассказывает об альбоме «Catharsis» и заявляет, что группа продолжит давать концерты «Evening With». Blabbermouth.net, abgerufen am 5. ноября 2017 г. (английский).
 2. ↑ Джо ДиВита: Machine Head Go «Beyond the Pale» с новой песней Tectonic, подробный альбом «Catharsis». Loudwire, abgerufen am 18 ноября 2017 г. (englisch).
 3. ↑ wookubus: Робб Флинн из Machine Head в новом альбоме: «Понизьте свои ожидания в отношении тяжести». The PRP, abgerufen am 1. Oktober 2017 (englisch).
 4. a b Christof Leim: Ein Ausbruch von Wut und Harmonie . В: Rocks, Ausgabe 01/2018, Seite 16
 5. a b c d e Андреас Шульц: Schlimmer geht immer .В: Deaf Forever, Nr. 21, стр 14
 6. a b c Маттиас Векманн: Könige der Gosse . В: Metal Hammer, февраль 2018 г., страница 18
 7. ФИЛ ДЕММЕЛЬ говорит, что MACHINE HEAD «стал сольным проектом ROBB FLYNN». Blabbermouth.net, abgerufen am 12. Februar 2019 (englisch).
 8. ↑ Маттиас Векманн: Ich mag Catharsis nicht! . В: Metal Hammer, март 2019 г., стр. 130
 9. a b Ронни Биттнер: Konfrontation im Kaninchenbau .В: Rock Hard, февраль 2018 г., страница 28
 10. ↑ Александра Михельс: Руководитель машины: Девин Таунсенд äußert sich zu Plagiatsvorwürfen. Rock Hard, abgerufen am 20. Декабрь 2017.
 11. ↑ Грэм Хартманн: Робб Флинн из Machine Head: Как Трамп + Шарлоттсвилль повлияли на «катарсис». Loudwire, abgerufen am 14. Dezember 2018 (englisch).
 12. Головка машины. Official Charts Company, abgerufen am 20. ноября 2014 г. (englisch).
 13. Machine Head in den deutschen Charts. GfK Entertainment, abgerufen am 2. февраля 2018.
 14. Machine Head in den österreichischen Charts. Austriancharts.at, abgerufen am 20. ноября 2014 г.
 15. Machine Head in den Schweizer Charts. Hitparade.ch, abgerufen am 20. ноября 2014 г.
 16. Головка машины. Billboard, abgerufen am 20. Ноябрь 2014 г. (englisch).
 17. ↑ Себастьян Кесслер: Голова машины — Катарсис . В: Metal Hammer, февраль 2018 г., страница 94
 18. ↑ Конни Шиффбауэр: Голова машины — Катарсис .В: Rock Hard, февраль 2018 г., страница 97
 19. ↑ Тобиас Крейцер: Голова машины — Катарсис. Metal.de, abgerufen am 26. января 2018.
 20. ↑ Джей Х. Горания: Голова машины — Катарсис. Blabbermouth.net, abgerufen am 24. Januar 2018 (englisch).
 21. ↑ Деннис Дрёгемюллер: Голова машины — Катарсис . В: Visions, Ausgabe 299, Seite 106.
 22. ↑ Грэм Хартманн: Робб Флинн из Machine Head приравнивает низкие продажи альбома «Catharsis» к «ошеломляющему» онлайн-негативу. Loudwire, abgerufen am 8. Februar 2018 (englisch).

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *