Психологічні семінари практикуми для вихователів днз: практикум для вихователів «Знай, люби, бережи»

Содержание

«Бути креативним – значить бути творчим!» Частина І – АБЕТКАlandПрочитано:
894

Мета тренінгу: визначення рис творчої особис¬тості та умов, що заважають виявленню творчості; розвиток креативних і комуні¬кативних здібностей учасників заняття; сприяння розвитку творчої уяви, допит¬ливості, сміливості та гнучкості мислення.

 • Автор: Кузнецова Тетяна Миколаївна
 • Заклад: ЗДО № 14 міста Коростеня, практичний психолог
 • Тема: Семінар-практикум для вихователів: «Бути креативним – значить бути творчим!» Частина І
 • Спрямування: дошкільники

Психолог. Рада вітати всіх на сьогоднішньому занятті. Ми будемо намагатися глибше розкрити в собі творчі вміння та схильності, активізувати їх і дати змогу працювати нашому творчому розуму, а за одно й навчимося за допомогою наших вправ зцілювати емоції і знаходити натхнення у звичайних речах, адже кожен митець, творець, винахідник повинен бути цілісною, гармонійною особистістю.

Тож я, пропоную всім розслабитися, закрити очі і подумати про щось приємне, проте, що заставляє вас посміхатися… Лунає «Місячна соната» Бетховена.

Розплющили очі, посміхнулися.

Прийняття правил роботи

Група озвучує та приймає правила ро­боти на тренінговому занятті. Правила

закріплюються на демонстраційному стенді, який добре видно кожному з учасників:

 • діяти за принципом «тут і тепер»;
 • дотримуватися принципу добровільної активності;
 • позитивно ставитися до себе та до інших;
 • бути відкритим і відвертим під час спіл­кування;
 • говорити лише від свого імені;
 • дотримуватися принципу толерантності в роботі;
 • діяти за правилом: Я + Ти = Ми;
 • цінувати свій час і кожного;
 • дотримуватися принципу конфіденційності. 

Вправа  «Творчій псевдонім»

 • А тепер, оскільки у нас творча зустріч, і всі присутні в певному розумінні митці, я пропоную вам придумати вигадане ім’я (творчий псевдонім) під яким ви сьогодні будете працювати,  і яким підпишете свої роботи. Перед вами лежать медальйони і олівці. Оформіть медальйон з псевдонімом і надіньте його на шию. Після цього ви представитеся і ми почнемо роботу під новими творчими іменами. Приступайте.

Учасникам розкладаються картонні медальйони на ниточці,  і кольорові олівці. Треба зобразити на медальйоні свій псевдонім. Після виготовлення медальйонів учасники представляються, надівають медальйон.

Вправа «Очікування»

Мета – налаштування на роботу, усвідомлення цілей діяльності на занятті та актуальних питань.

Опис. Кожен учасник на стікері пише свої очікування від заняття, презентує їх і вішає на лист очікувань. 

Інформаційне повідомлення

Психолог.

Креативність (від лат. creatio – створення) – творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактору. На думку П. Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до визначення цих проблем, до дефіциту або протиріч знань, дій з визначення цих проблем, до пошуку їх рішень на основі висунення гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення. Для визначення креативності використовуються різноманітні тести дивергентного мислення, особистісні опитувальники, аналіз результативності діяльності. З метою поліпшення розвитку творчого мислення можуть використовуватись навчальні ситуації, котрі характеризуються незавершеністю або відкритістю для інтеграції нових елементів, при цьому дітей заохочують до формулювання великої кількості питань. Отже, креативність – це творчі здібності індивіда, здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятись від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.

У свою чергу принцип креативності у роботі педагога та в навчально-виховному процесі полягає у максимальній орієнтації на творче начало у навчальній діяльності, засвоєнні власного досвіду творчої діяльності. Тут мова йде не просто про просте «видумування» завдань по аналогії, а передусім мається на увазі формування в учнів здатності самостійно знаходити рішення завдань, які не зустрічались раніше, самостійне «відкриття» нами нових способів дій.

Поняття творчої особистості можна трактувати двома шляхами. Відповідно першому, креативність або творча здібність у тому чи іншому змісті властива кожній людині. вона також невід’ємна від людини як здатність мислити, розмовляти, відчувати. Більше того, реалізація творчого потенціалу, незалежно від його масштабів, роблять людину психічно повноцінною. Позбавити людину такої можливості – означає викликати в неї невротичний стан.

Погляд на креативність як універсальну рису особистості людини, зокрема, майбутнього педагога, завданням якого є активізація творчого потенціалу вихованців, передбачає визначення розуміння творчості. Творчість розуміється нами як процес створення чогось нового, при чому процес не запрограмований, непередбачуваний і раптовий. При цьому до уваги не береться цінність результату творчого акту і його новизна для великої групи людей, для суспільства або для людства. Головне, щоб результат був новим і значущим для «творця». Самостійне, оригінальне вирішення дитиною задачі, котра вже має відповідь, буде творчим актом, а його самого вже варто оцінювати як творчу особистість.

Згідно другого трактування, не кожну особистість варто вважати творчою особистістю або творцем. Подібна позиція пов’язана з іншим розумінням природи творчості. Тут крім незапрограмованого процесу створення нового, береться до уваги цінність нового результату. Він повинен бути загальнозначущим, хоча його масштаб може бути різним. Важливою рисою творця є сильна і стійка потреба у творчості. Творча особистість не може жити без творчості, вона бачить у ній головну мету і основний зміст свого життя.

Багатьом людям, навіть творчо обдарованим, не вистачає творчої компетентності. Можна виділити три аспекти такої компетентності.

По-перше, на скільки людина готова до творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури.

По-друге, наскільки вона володіє специфічними «мовами» різних видів творчої діяльності, набором кодів, котрі дозволяють їй дешифрувати інформацію з різних галузей і перекласти «мовою» своєї творчості.

Третій аспект творчої компетентності являє собою ступінь оволодіння особистісною системою «технічних» навичок та умінь, від якої залежить здатність здійснити задумані та «придумані» ідеї.

Саме креативна здатність ґрунтується на творчій фантазії, яка є синтезом уяви та емпатії (перевтілення).

Завданням педагога і є активізація цієї творчої фантазії, яка в свою чергу активізує креативність та розвиває вроджені творчі здібності.

Можна зауважити, що головним завданням є активізація усіх своїх креативних здібностей і вироблення мотивації до здійснення навчально-виховного процесу засобами творчості, тобто пошуку креативних шляхів до розвитку власного творчого потенціалу та креативності вихованців.

Гра «Хто ти?»

Учасники сидять по колу.

Інструкція: «Я даю вам картки, на яких написана назва тварини. Назва повторюється на двох картках. Наприклад, якщо ви отримуєте картку, на якій написано «слон», то знайте, що хтось має ще одну картку, на якій написано «слон». Тренер роздає картки  (якщо непарна кількість учасників, тренер також бере участь у грі). «Будь ласка, прочитайте те, що написано на вашій картці. Зробіть це так, що тільки ви бачили напис. Тепер ви можете покласти картку.  Завдання кожного –  знайти свою  пару. Ви можете використовувати будь-який  виразний спосіб, але не можна нічого говорити і видавати конкретні звуки «тварин». Іншими словами, все, що ми будемо робити, ми будемо робити мовчки. Коли ви знайдете свою пару, сідайте поряд, але мовчіть, не pозмовляйте. Тільки тоді, коли всі пари будуть сформовані, ми перевіримо, що у нас вийшло.

Вправа «Композиція із предметів».

Мета: розвиток творчої фантазії.

Складіть композицію на вільну тему  з предметів, які знаходяться на вашому  робочому столі. Після того, як ви її зробите, підготуйте для неї назву. Композиція може бути представлена загадкою. Інші учасники висунуть  припущення про сюжет.  На виконання завдання дається 5 хвилин.

 Брейн – ринг.

Опис: учасники діляться на 3 команди. Кожній команді по черзі пропонується відповісти на  запитання.

Задачі – жарти. Це цікаві ігрові задачі з математичним змістом. Для їх розв’язання потрібно більше винахідливості, кмітливості, почуття гумору, ніж вміння виконувати обчислювальні дії (тобто певні знання математики), Суть задачі, тобто ос­новне, завдяки чому можна здогадатися про розв’язок, дати відповідь, замасковано зовнішніми, другорядними умовами. Для правильного їх розв’язання не вимагається виконати арифметичні дії, вони базу­ються на здогадці, кмітливості. Вони є корисним засобом розвитку у дітей логічного мислення, вміння проводити аналіз і синтез, узагальнюва­ти, абстрагувати, порівнювати, зіставляти і конкретизувати, розкри­ваючи зв’язки, що існують між явищами.   Це питання нерозривно пов’язане з розвитком пізнавальних здіб­ностей та інтересів, з певним емоційним ставленням до пізнаваного об’єкту, явища.

 1. 5 століть зберігалася пам’ятка. Скільки років пам’ятці?
 2. Два хлопчики разом йшли до школи і по дорозі знайшли 10 копійок. Скільки грошей знайдуть 4 хлопчики?(10 к.)
 3. Двоє хлопчиків грали в шахи 1 год 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із суперників?(1 год 20 хв)
 4. Коли гусак стоїть на двох лапках, його маса 4 кг. Яка маса гусака, якщо він стане на одну лапку?(4 кг)
 5. Коли закінчується весна?
 6. Назвати п’ять днів тижня не користуючись назвами днів тижня.
 7. Назви яких дерев походять від назв місяців?
 8. Одна сторона квадрата 5 см, а друга – на 2 см більша. Обчислити площу квадрата.(У квадрата всі сторони рівні)
 9. Пара коней пробігла 20 км. Скільки км пробіг один кінь?(20 км)
 10. Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він витратить, якщо піде разом з другом? (10 хв)
 11. Сестра старша за брата на 5 років. На скільки вона буде старшою від нього через 6 років?
 12. Скільки місяців триває зима і яку це становить частину від року?
 13. Термометр показує 15 градусів. Яку температуру покажуть два таких термометри? (15 градусів)
 14. Ціна книжки 31 грн. Книжка дорожча за обкладинку на 11 грн. Визначити ціну книжки.(31 грн)
 15. Що важче: кілограм борошна чи кілограм заліза?
 16. Щоб зварити 1 кілограм м’яса, потрібна 1 година. За який час звариться півкілограма м’яса?(за 1 год)
 17. Яка пора року найкоротша і скільки місяців вона триває?
 18. Який рік тягнеться один день? (Новий рік)
 19. Яку частину року становлять літні канікули?
 20. Якщо до трьох годин додамо 60 хвилин, що одержимо?

Вправа  «Малюнок  творчості».

Вправу пропонують на окремому аркуші паперу для кожного учасника. Домалюй лінії і фігури так, щоб вийшов чарівний казковий ліс, разом з його мешканцями і розкажіть про нього історію. 

Вправа «Складаємо вірші»

Учасникам тренінгу роздаються на листочках початі віршів, завдання – треба  їх закінчити.

 1. Сумно хом´яку самому
  ягідки збирати.
 2. Йшов їжак, кошик ніс,
  в кошику малина.
 3. Є у лісі ведмедик,
  дуже ласий до меду
 4. «Кап-кап-кап!» – співає дощик

На деревах і будинках.

 1. Намалюю хатку я,

Де живе моя сім’я,

 1. Вечір вже пізній і сонце сідає,

для відпочинку час наступає,

 1. Чом Галинко ти невмита,

Нерозчесана, сердита,

 1. Я по сходинках скакав –

По порядку рахував:

 1. Мене за довгий язичок
  Батьки поставили в куток.

Вправа «Монотипія».

Кожен учасник отримує аркуш паперу зігнутий навпіл, на одній половині створює певний малюнок або малює хаотично, потім накладає на верх іншу половину аркушу і отримує певне зображення. Презентація малюнків.

   

Притча

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка, хто краще грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен із них, тим не зрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з`явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, й ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім дедалі краще залунала мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки і величність контрабаса.

Інструменти грали, із замилуванням стежачи за чарівними помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

 Що важливо для гармонії?

Як  важливо, щоб оркестром диригувала вміла людина. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об`єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Такими майстрами, шановні вихователі,  є ви, а інструментами – наші діти!

Рефлексія заняття

На окремих аркушах пишемо ваші побажання, рекомендації тренеру, кладемо в коробочку бажань.

Підходимо до листка побажань, якщо очікування збулися перевішуємо стікер.

       Заключна вправа.

Кожен учасник отримує пам’ятку «29 шляхів залишатися креативним»

 • Робіть списки.
 • Носіть із собою записник.
 • Пробуйте писати.
 • Забирайтесь від комп’ютера.
 • Припиніть себе карати.
 • Робіть перерви.
 • Співайте в душі.
 • Випийте кави.
 • Слухайте нову музику.
 • Будьте відкритими.
 • Оточуйте себе креативними людьми.
 • Тримайте зворотній зв’язок.
 • Співпрацюйте.
 • Не здавайтесь.
 • Практика, практика, практика.
 • Дозвольте собі робити помилки.
 • Відвідайте якесь нове місце.
 • Рахуйте свої побажання.
 • Багато відпочивайте.
 • Ризикуйте.
 • Ламайте правила.
 • Не поспішайте.
 • Прочитайте сторінку зі словника.
 • Не намагайтесь бути чиїмось ідеалом.
 • З’явилася ідея? Запишіть її.
 • Приберіть своє робоче місце.
 • Розважайтесь.
 • Завершіть що-небудь.

Авторськими правами на розміщений матеріал володіє автор, що підтверджено сертифікатом про публікацію №18-1977 від 12.02.2019року.Відповідальність за достовірність та якість викладеного матеріалу також несе автор матеріалу.

Семінар-практикум для вихователів «Експериментально-дослідницька діяльність «

Розкажи – і я забуду,

Покажи – і я запам’ятаю,

Дай спробувати — і я зрозумію.

Китайська мудрість

Семінар-практикум для педагогів

Мета: Поширювати передовий педагогічний досвід у провадження інноваційної методики О. Савенкова з ознайомленням дошкільнят зі специфікою навчальних досліджень. Розширювати теоретичні знання та практичні навички роботи педагогів за цією методикою. Вправляти в умінні ставити запитання. Ставити гіпотези та давати визначення поняття. Активізувати творчий потенціал педагогів через обмін думками та досвідом.

Матеріал: Проектор, Мультимедійна дошка , комп’ютер, мультимедійна презентація. Смужки паперу з написаними на них етапами дитячого дослідження, сюжетні картинки явищ природи, загадки, стакани, вода, фарба, пензлі, соломинка.

Тривалість: 1 год. 20 хвилин.

Хід семінару практикуму:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Міні лекція «Дитячі дослідження» (у супроводі мультимедійної презентації).

Науковці стверджують, що для психічного розвитку дошкільників надзвичайно важливе значення має експериментально-дослідницька діяльність. Це пов’язано з тим, що засвоюють знання набагато міцніше, коли спостерігають за певними явищами та об’єктами, досліджують їх, здобуваючи інформацію самостійно, і роблять певні висновки. Дитина народжується дослідником, вона залучена до пошукової діяльності практично постійно. Це її природна потреба: рвати папір, скручувати та розкручувати мотузок, спостерігати за рибками та пташками, обстежувати різні предмети, розбирати іграшки, вивчаючи їхню будову.

Жага нових вражень, допитливість, прагнення спостерігати та експериментувати, самостійно шукати нові відомості про навколишній світ, потреба відчувати себе дослідником виникає у ранньому дитинстві та триває продовж всього життя. Найбільш значимою експериментально-дослідницька діяльність є у період від трьох до десяти років. Коли дитина інтенсивно освоює довкілля та набуває життєвої компетентності. З огляду на це дорослі повинні всіляко підтримувати і стимулювати пізнавальну активність дітей, створюючи всі умови для експериментування дітей в природі. Пошукова й експериментально-дослідницька діяльність сприяє різнобічному розвитку дітей, згуртовує їх, навчає діяти спільно.

Розвиток експериментально-дослідницької діяльності у дітей проходить у декілька етапів:

· Перший – маніпулятивно-експериментальна діяльність: характерна ознака: безсистемність, ситуативність, залежність від матеріалу та наявних способів пізнання; значення: розвиток відчуттів, емпіричне пізнання загальних зовнішніх властивостей об’єктів природи.

· Другий – цілеспрямоване експериментування: характерна ознака: Цілеспрямованість у пізнанні, прагнення до перетворення об’єкта різними способами; значення: розвиток мислитель них процесів, розширення обсягу знань про навколишній світ, поглиблене пізнання властивостей об’єктів природи.

· Третій власне дослідницька діяльність: характерна ознака: дитина має усвідомити власну мету й гіпотезу (власне припущення), дослід є засобом уточнення та розширення раніше засвоєної інформації., діяльність потребує спеціальних умов та обладнання; значення: структурування знань у систему, розвиток пізнавальних процесів – мислення, уяви, уваги, пам’яті.

У педагогічній та психологічній науці є спеціальний термін – дослідницьке навчання, що позначає підхід до освітнього процесу. Побудований на основі природньої потреби малюка до самостійного вивчення навколишнього процесу. Методику організації дитячих досліджень запропонував російський учений Олександр Савенков.

Головна мета дослідницького навчання – формувати здатність дитини самостійно, творчо освоювати нові способи діяльності й використовувати в будь-якій сфері життя.

Рівні реалізації дослідницького навчання:

· Дорослий висуває проблему, сам намічає стратегію і тактику її розв’язання. Дитина самостійно шукає розв’язок.

· Дорослий висуває проблему, але метод її розв’язання дитина визначає самостійно. Найчастіше це колективний пошук.

· Дитина самостійно здійснює постановку проблеми, пошук методів її дослідження.

Основна мета пізнавального розвитку дітей на цьому етапі – підібрати доступну дитині інформацію, яка могла б здивувати її, бо саме здивування веде до зацікавленості, концентрує увагу на об’єкті дослідження, спрямовує процес пізнання. Сучасна дидактика ґрунтується на засадах активізації діяльності дітей в умовах дошкільного закладу. І саме тому я пропоную присутнім перейти до практичної частини нашого семінару.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Вправа «Методичний конструктор»

Ведуча роздає смужки з написаними етапами дитячого дослідження. Учасники розміщують їх у правильній послідовності. Правильність виконання перевіряють. Переглядаючи відповідний слайд презентації.

Слайд 1: Структура досвіду має багато спільного з структурою спостереження та передбачає чотири етапи:

· Підготовка дітей до пошукової діяльності в природі сприятимуть доречно поставлені запитання, цікава розповідь дорослого чи читання художнього твору.

· Початок досвіду: визначення та постановка проблеми, вироблення гіпотези.

· Перебіг досвіду: пошук та пропозиція можливих варіантів розв’язання, збирання матеріалу, експериментування.

· Заключний: обговорення результату при цьому важливо обговорення початкового припущення його підтвердження або скасування.

Слайд 2: Вміння і навички необхідні для дослідницького пошуку:

· Спостерігати

· Бачити проблему

· Ставити запитання

· Висувати гіпотезу

· Давати визначення поняттям

· Класифікувати

· Експериментувати

· Робити висновки

Для формування і розвитку у вихованців зазначених умінь і навичок Вам пропонується виконати «Дослідницькі вправи»

2. Вправа — Гра «Червоне — чорне» (розвиток спостережливості)

Покажіть по 5 зображень предметів з червоними та чорними фрагментами, приберіть та попросіть записати назви предметів у 2 стовпчики. Попередньо проведіть над першим стовпчиком червону межу, над другим — чорну (стовпчики годі й надписувати). Слова (іменники) в стовпчиках можуть бути будь-якого роду — чоловічого, жіночого або середнього.

3. Вправа «Подивись на світ чужими очима» (розвиток вміння бачити проблему)

Ведуча починає початок розповіді: «Настала зима. Нарешті випало багато снігу. Він укрив пухнастою білою ковдрою все навкруги: газони, дерева, будинки, тротуари, дороги».

Завдання: придумати продовження розповіді. Уявивши що ви – дитина на прогулянці, мама дитини,тато дитини, вихователь, завідувач, двірник, водій що привозить в садок продукти тощо….

Формування вміння ставити питання передбачає декілька етапів. Питання як спосіб здобуття інформації.

4. Вправа «Просте питання»

Поставте три питання, щоб дізнатись щось нове про м*яч, стілець, будь який знайомий предмет…

Звісно ж вам допоможуть прості питання найчастіше, що стосуються опису предмета. Найкраще вам допоможуть схеми та піктограми що спираються на асоціативне мислення.

5. Вправа «Відгадай, що запитали»

Важливий етап – формування вміння здійснювати цілеспрямований пошук за допомогою запитань.

Зміст вправи: одному учаснику пошепки задають запитання. Він голосно відповідає на нього. Всі інші намагаються здогадатись про що запитали.

6. Вправа « Відгадайка» (розвиток вміння давати визначення поняттям)

Учасники в збірці загадок відшукують найбільш влалі на їх думку

Ефективним способом розвитку вміння давати визначення поняттям є загадки. Тож частіше використовуйте їх у спілкування з дітьми.

7. Вправа «Чому так буває» (розвиток вміння висувати гіпотези)

Ведуча демонструє сюжетні картинки і пропонує знайти 4 казкові та 4 правдиві пояснення зображеного явища. Обов’язкова умова – висловлювання повинні починатись із слів – Припустимо; можливо,що; якщо; може бути.

8. Мастер клас фрагмент заняття «Фарбування води»

МЕТА: Знайомити дітей з властивостями води. Закріпити назви основних кольорів та вивчити новий колір — помаранчевий. Навчати чітко дотримуватись послідовності дій. Спонукати до творчості. Розвивати концентрацію уваги, окомір. Виховувати охайність, уважність. Викликати цікавість та позитивні емоції МАТЕРІАЛИ :Три прозорі склянки з водою,фарби (червона, синя, жовта ), пензлик, соломинка.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Загадка від ведучої: Це суміш що розчиняється у воді фарбуючи її у темний колір, придатна для вживання, найкраще смакує з цукром та молоком.

Учасники семінару обмінюються думками під час колективного чаювання.

Кiлькiсть переглядiв: 2365

Семінари, тренінги, круглі столи — Навчально-методичний центр психологічної служби управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Семінао-практикум для практичних психологів ДНЗ «SWOT — аналіз діяльності практичного психолога ДНЗ». Підготували практичні психологи: ДНЗ № 9 Прибульська В.І., ДНЗ № 17 Мокосеєва О.А.

Семінар-практикум для соціальних педагогів «Ефективне спілкування та робота в команді». Підготувала соціальний педагог БЗШ № 4 Цибровська Л.М.

Семінар-практикум для практичних психологів ЗЗСО та ЗПО «Профілактика булінгу в підлітковому середовищі». Підготували: практичний психолог БНВО «Ліцей_МАН» Грабовська Є.Д. та практичний психолог БСШ № 12 Яворська Т.В.

Тренінгове заняття для практичних психологів ЗДО «Особливі діти – звичайні потреби». Підготувала практичний психолог ЗДО № 25 Михайлюк О.В.

Сеіманр-практикум для практичних психологів ЗНЗ «Психологічне супроводження адаптаційного періоду учнів 5 класів». Підготувала практичний психолог БЗШ № 17 Гордієнко О.П.

Семінар-практикум для практичних психологівв ЗНЗ та ПНЗ «Чарівна валіза сучасних здоров’язберігаючих технологій для практичного використання у навчально-виховній діяльності». Підготувала практичний психолог БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК» Тридуб Л.І.

Семінар-практикум для соціальних педагогів «Психічне здоров’я дітей, попередження негативного впливу соціального середовища та соціальних мереж». Підготувала соціальний педагог БСШ № 1 Данільченко Т.А.

Семинар-практикум для психологів ЗНЗ та ПНЗ «Особливості корекційної роботи практичного психолога з гіперактивними дітьми». Підготувала практичний психолог БЗШ № 5 Оверчук О.М.

Майстер-клас для практичних психологів ДНЗ «Happy-art — мистецтво щастя. Позитивна психотерапія». Підготувала практичний психолог ДНЗ № 19 Ракоїд В.М.

Семінар – практикум для соціальних педагогів «Профілактика девіантної поведінки учнів, які схильні до правопорушень». Підготувала соціальний педагог БВЗШ № 1 Ткачук Н.А.

Семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ «Пісочна терапія в роботі з дітьми та дорослими. Класичний та сучасний підходи». Підготувала практичний психолог ДНЗ № 14 Лісовська-Веред С.О.

Семінар-тренінг для практичних психологів ЗНЗ та ПНЗ «Тімбілдинг як складова успішної реалізації концепції «Нова українська школа». Підготувала практичний психолог БЗШ № 18 Олексієнко Н.В.

Семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ «Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру». Підготували практичні психологи: ДНЗ № 30 Коротун Т.А., ДНЗ № 32 Олтаржевська Л.В.

Тренінг для практичних психологів ЗНЗ та ПНЗ «Учимо дитину захищатися». Підготувала практичний психолог ЦТДЮ «Соняшник» Яценко С.М.

Науково-методичне консультування соціальних педагогів «Використання інноваційних технологій з метою формування в учнів здоров’язберігаючих компетенцій». Підготувала соціальний педагог Л.П.Москалець (гімназія № 2)

Семінар-практикум для практичних психологів та соціальних педагогів ЗНЗ «Психологічний супровід дітей які зазнали насильства в сім’ї» Підготували: Духта Ю.В. та Комаха І.В. (БЗШ № 3)

Семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ «РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ». Підготувала Коломiєць С.М. (ДНЗ № 35)

Семінар для практичних психологів ДНЗ «Робота практичного психолога з дітьми із особливостями розвитку емоційно-вольової сфери та поведінки». Підготували Кравченко Н.А. (ДНЗ № 2), Краснонос О.В. (ДНЗ № 6)

Консультування для практичних психологів ЗНЗ «Як знайти працездатну обдарованість». Підготувала Булах М.В. (Колегіум)

Семінар-практикум для практичних психологів ЗНЗ «Емоційні порушення у дітей молодшого шкільного віку». Підготувала Сердюк В.І. (БЗШ № 11)

Семінар-тренінг для практичних психологів ДНЗ «Розвиток емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку». Підготувала Скороход Ю.А. (ДНЗ № 8)

Тренінг для завідувачів ДНЗ «Мотивація педагогічних працівників як фактор підвищення ефективності управління закладом освіти».

Семінар-практикум для соціальних педагогів «Використання елементів тренінгових занять у роботі з дітьми девіантної поведінки». Підготували Коломієць Т.В. (БСШ № 12), Кучер Н.С. (БСШ № 9).

Предметно-методичний сервіс «Психолого-педагогічна та соціальна допомога сім’ям і дітям, які опинились у складних життєвих обставинах». Підготувала Глазкова Ж.С. (ДНЗ № 10)

Семінар для практичних психологів ЗНЗ «Особливості превентивного виховання учнів вечірньої школи». Підготувала Василівська Т.М. (БВЗШ № 1), Гаркавенко Ю.О. (БЗШ № 23)

Семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ «Інноваційні технології в роботі психолога ДНЗ з педагогічним колективом». Підготувала Кеба Т.А. (ДНЗ № 22)

«Круглий стіл» для практичних психологів ДНЗ «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах дошкільного закладу». Підготувала Чурюкіна Ю.К. (ДНЗ № 23)

Предметно-методичний сервіс для соціальних педагогів на тему: «Організація роботи соціального педагога з дітьми з девіантною поведінкою, права дитини». Підготувала Джаран Н.С.( БЗШ № 6)

Тренінгове заняття для практичних психологів ЗНЗ «Стресменеджмент для педагогів». Підготувала Горбатенко О.З. (БЗШ № 20)

Семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ «Корекція поведінки дітей дошкільного віку засобами арт-терапії». Підготувала Куртішова І.Б. (ДНЗ № 15)

Семінар для практичних психологів ДНЗ «Розвиток емоційно-особистісної сфери дошкільнят засобами психогімнастики». Підготувала Сулига Н. (ДНЗ № 33)

Майстер-клас для практичних психологів ДНЗ «Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення та інтелектуально-творчий потенціал дітей дошкільного віку». Підготували: Слободяник Г.І. (ДНЗ № 13), Шелест Л.В. (ДНЗ № 11)

Кiлькiсть переглядiв: 8793

Семінар-практикум для вихователів «Як працювати з дитячою агресією»

Семінар-практикум для вихователів «Як працювати з дитячою агресією»

Теоретична частина

Підвищена агресивність дітей є однією з найгостріших проблем сьогодення. Агресивна поведінка трапляється в багатьох дітей дошкільного віку як відображення безпосередності та імпульсивності. 
У певній категорії дітей агресія як стійка форма поведінки не лише зберігається, а й розвивається, трансформуючись у стійку рису особистості. Як наслідок знижується продуктивний потенціал дитини, звужуються можливості повноцінної комунікації, деформується її особистісний розвиток. Агресивна поведінка завдає клопоту не лише оточенню, а й собі.
Агресивність зазвичай розуміють як прагнення завдати шкоди іншому об’єкту, причому її ознаки можуть бути як фізичними, так і вербальними, як безпосередніми, так і опосередкованими.

                                                      
Як відомо, до п’яти – шестирічного віку агресивність у поведінці дітей не є порушенням. Але у старшому дошкільному віці за наявності певних факторів( приниження, образ, формування почуття незахищеності перед ворожим світом, виявлення батьками нелюбові до дитини їхня постійна агресивна поведінка) вона може закріплюватися і переходити зі специфічної форми поведінки в її порушення.
Агресивність – один з факторів, який негативно впливає на адаптацію дитини в шкільному колективі. 

Агресія – поведінка, орієнтована на завдання шкоди об’єктам, в якості яких можуть виступати живі істоти або неживі предмети. Отже, агресія – це поведінка, тобто це форма реагування на певні обставини, але це не почуття і не стан. До агресії спонукають такі почуття, як гнів і злість.

                              

Погана поведінка дитини — привід для роздумів. Будь-який прояв дитячої агресії — це сигнал внутрішнього дискомфорту. Основне завдання — з’ясувати причини, проаналізувати їх і подумати над тим, що хоче сказати дитина своєю поведінкою.

Ознаки агресивності :

Впертість, дратівливість, напади гніву,  вибух злості, обурення, намагання образити іншу людину, принизити гідність, наполягання на своєму, егоцентризм (нерозуміння інтересів інших людей), самовпевненість, завищена самооцінка.

Причини :

Реакція на приниження гідності дитини, осміювання, знущання

Наслідок обмеження самостійності людини, надмірна опіка

Прояв суперництва між дітьми у сім’ї (особливо багатодітних)

Результат гнітючого переживання невдач

Яскраво виражена екстровертованість

Взаємостосунки в сім між батьками

Результат “едіпового”  комплексу (агресивність до однієї статі – дівчата до жіночого, хлопці – до чоловічого)

 

Класифікація видів агресії

Поділ за спрямованістю на об’єкт

Гетероагрессия — спрямованість на оточуючих: вбивства, згвалтування, нанесення побоїв, загрози, образи, ненормативна лексика і т. д.

Аутоагресія — спрямованість на себе: самоприниження аж до самогубства, саморуйнуюча поведінка, психосоматичні захворювання.

Поділ за причини появи

Реактивна агресія — являє собою реакцію на якийсь зовнішній подразник (сварка, конфлікт тощо).

Спонтанна агресія — з’являється без видимої причини, під впливом якихось внутрішніх імпульсів (накопичення негативних емоцій, неспровокована агресія при психічних захворюваннях).

Поділ за цілеспрямованістю

Інструментальна агресія — здійснюється як засіб досягнення результату: спортсмен, домагається перемоги; стоматолог, видаляє хворий зуб; дитина, голосно вимагає від матері, щоб вона купила йому іграшку тощо

Цільова (мотиваційна) агресія — виступає як заздалегідь спланована дія, мета якого — нанесення шкоди або збитку об’єкту: школяр, який образився на однокласника і побив його; чоловік, спеціально нецензурно бранящий дружину та ін.

Поділ за відкритості проявів

Пряма агресія — спрямовується безпосередньо на об’єкт, що викликає роздратування, тривогу або збудження: відкрите хамство, застосування фізичної сили або погрози розправи та ін.

Непряма агресія — звертається на об’єкти, безпосередньо не викликають збудження і роздратування, але більш зручні для прояву агресії (вони доступні і прояв агресії в їх адресу безпечно): батько, прийшовши з роботи не в дусі, зриває злість на всій родині, незрозуміло за що; мати після конфлікту з сусідкою починає практично без приводу кричати на дитину і пр.

Поділ за формою проявів

Вербальна — виражена у словесній формі: загрози, образи, зміст яких прямо говорить про наявність негативних емоцій і можливості нанесення моральної та матеріальної шкоди противнику.

Експресивна — проявляється невербальними засобами-жестами, мімікою, інтонацією голосу тощо У таких випадках людина робить загрозливу гримасу, махає кулаком або загрожує пальцем в бік противника, голосно вивергає ненормативну лексику.

Фізична — пряме застосування сили для нанесення моральної та фізичної шкоди противнику.

 

Практична частина

 

            «Горобині бої»

Гра на зняття фізичної агресії.

Діти обирають собі пару і на деякий час перетворюються на  «войовничих горобців». Вони присідають, обхопивши руками коліна, боком стрибають один до одного і легенько штовхаються. Якщо хтось із дітей прибере руки з колін, він вибуває з гри. «Бої» починаються і закінчуються по сигналу дорослого.

           «Хвилина баловства»

Психологічне розвантаження.

Ведучий по сигналу пропонує дітям балуватись: кожен робить, що йому хочеться: стрибає, бігає та інше. Повторный сигнал через 1-3 хв. говорить про завершення.

           «Злі-добрі коти»

Гра на зняття загальної агресії.

Дітям пропонується утворити велике коло, в центрі якого лежить великий гімнастичний обруч. Це «чарівне коло», у якому будуть відбуватися чарівні перетворення. Дитина заходить до чарівного кола і за сигналом ведучого перетворюється в злого кота, який шипить і дряпається(при цьому із «чарівного кола» виходити не можна). Потім за сигналом діти перетворюються в добрих котів, які демонструють гарне ставлення до оточуючих і муркочуть.

         «Капризна подушка»

         Гра на зняття негативізму, дитячих капризів, загальної агресії.

         Дорослий готує «чарівну капризну подушку» і вводить дитину в роль казки: «Чарівна фея подарувала нам подушку. Вона не проста, а чарівна. В ній живуть дитячі «капризики». Це вони заставляють вас балуватися. Давайте проженемо їх».Дитина б’є подушку з усіх сил. Після цього дітям пропонують послухати «капризики» в подушці. Чи усі втекли? Дитина слухає, говорить свою думку. «Їх тут більше не має» (цей прийом заспокоює дітей після вправи).

         «Клоуни лаються»

         Гра на зняття вербальної агресії.

Клоуни демонструють дітям виставу, веселять їх, а потім починають лаятися, використовуючи назви овочів та фруктів. Продовжуючи гру, клоуни вчать ласкаво називати один одного квітами.

         «Ні-Так!»

         Гра на зняття опосередкованої агресії.

         Діти вільно бігають по приміщенню. Зустрічаючись, вони заглядають в очі один до одного та голосно кричать: «Ні! Ні! Потім за сигналом ведучого зупиняються і знову починають бігати, але кричать вже «Так! Так!», заглядаючи один одному в очі.

         Вправи на зняття агресії.

         «Лимон» Ведучий говорить дітям: «Уявіть, що у вас в руках лимон. Видавіть з нього сік».

          «Візьміть себе в руки»

Дитині кажуть: «Як тільки ти відчуєш, що хвилюєшся, що тобі хочеться когось ударити, щось кинути на підлогу, доведи свою силу: обхопи свої лікті та сильно притисни до грудей». (це поза витриманої людини).

          «Ти-Лев!»

Дитині кажуть: «Заплющ очі, уяви лева – сильного, впевненого царя звірів, спокійного і мудрого. Він красивий, сильний і мудрий. Цього лева звуть так само як і тебе – у нього твоє  ім’я, твої очі, твої руки, ноги, тіло. Лев – це ти!»  

 

Переглядів: 933
Дата публікації: 15:08 01.02.2018

«Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»

Семінар – тренінг для педагогів:

«Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»

Мета: Створювати умови для розвитку комунікативної культури педагогів. Ознайомлювати з базовими положеннями теорії спілкування. Формувати навички ефективної взаємодії. Розвивати комунікативні вміння за допомогою ігрових методів навчання. Підсилювати професійну мотивацію. Мистецтво спілкування з дітьми дошкільного віку.

Добрий день усім, хто в залі,
Радо вас вітаємо!
Взяти участь в семінарі
Колег я попрохаю.

План семінару

 1. Притча «Рій і Пекло»

 2. Вправа «Знайомство»

 3. Чинники, що забезпечують ефективність спілкування з дошкільниками

 4. Вправа «Майстер інтонації»

 5. Вправа «Перше враження»

 6. Майстерність психологічного спілкування

 7. «Волоський горіх»

 8. Три кольори особистості»

 9. «Я вчуся у тебе»

 10. Інформаційне повідомлення: «Теоретичне обґрунтування конфліктів у системі «педагог – батьки та стратегії їх  розв’язання»

 11. Вправа «Яблуко і черв’ячок»

 12. Вправа-демонстрація «Вплив слова на людину»

 13. «Чарівний глечик»

Хід семінару-тренінгу

Повідомлення теми, плану та правил роботи
Звісно, у кожного з вас є певні очікування щодо нашого семінару-тренінгу. Можливо, хтось хоче отримати нову інформацію, ознайомитися з новими термінами, дізнатися про досвід своїх колег.

Тому запишіть свої очікування ось на цих промінчиках прікріпимо їх до нашого сонечка (Звучить музика).
Свої очікування учасники пишуть на запропонованих промінчиках, які ведучі прикріплюють до сонечка

Притча «Про рай і пекло»
Одного разу мудрець попросив Господа показати йому рай і пекло. Господь відвів мудреця до приміщення, де нестерпно страждали голодні люди.

Посеред кімнати стояв великий казан зі смачною кашею. Люди мали ложки, але вони були довші за руки, і жоден не міг втрапити ложкою до рота. «Так, це справжнє пекло!» — подумав мудрець.
Потім вони зайшли до іншого приміщення, де всі були ситі й веселі, хоча там стояв такий самий казан, а люди мали такі самі довгі ложки. Що ж робило життя цих людей райським? Придивившись, мудрець побачив — вони годували одне одного!
Ці люди вміли взаємодіяти. Перевіримо, чи вмієте взаємодіяти ви.

Вправа «Знайомство» Кожен називає своє ім’я і називає чому він обрав професію педагога.
Чинники, що забезпечують ефективність спілкування з дошкільниками

Загальновідомо, що людина, якій притаманна висока комунікативна культура, зазвичай має широке коло спілкування з різними людьми, легко налагоджує дружні стосунки як з дорослими, так і з дітьми, адже вона приємна в спілкуванні і викликає у співрозмовника симпатію.

Така людина впевнено крокує по життю, легко переборюючи труднощі, з якими стикається.
Педагогу, з огляду на специфіку його діяльності, просто необхідно не лише вміти спілкуватися самому, а й навчити цього дітей. Від того, як вихователь спілкується з дітьми, залежить ступінь їх пізнавального інтересу й мотивації до діяльності.
Основою формування комунікативної культури педагога є його особистісні якості – товариськість, відкритість,емпатійність, а також комунікативні вміння та здібності – чітка дикція, виразність мовлення, уміння слухати і чути співрозмовника.
Товариськість – це стійке прагнення до контактів з людьми, вміння швидко встановити контакти.

Ця властивість особистості містить такі складові, як:
комунікабельність – здатність відчувати задоволення від процесу спілкування;
соціальна налаштованість – бажання перебувати в товаристві, серед інших людей;
альтруїстичність – емпатія як здатність до співчуття, співпереживання, уміння уявити себе у світі іншої людини.

Педагогічне спілкування – це процес взаємодії педагогів і вихованців, змістом якого є обмін інформацією, пізнання особистості партнера по педагогічному спілкуванню, а також організація спільної діяльності. При цьому інформація передається як вербальними, так і невербальними засобами.
Розглянемо основні засоби мовленнєвої виразності.
Жестикулярна виразність є одним з найяскравіших засобів вираження ставлення до дітей. Відзначимо наступний парадокс: ті жести й рухи, які нам найбільш притаманні, нам відомі найменше.

Укорінена звичка жестикулювати певним чином є елементом автоматизованої поведінки насамперед впадає в очі. А перше враження є основою для формування думки про людину.
Мімічна виразність. Має високий інформаційно-виражальний рівень і ступінь впливу. Адже міміка найтісніше пов’язана з мовленням, хоча може бути використана педагогом і в « чистому» вигляді без словесного супроводу.
Інтонація. За ступенем впливу перевершує інші поведінкові показники. Те саме звернення педагога, сказане з різною інтонацією, дошкільники можуть сприймати по різному.

Вправа «Майстер інтонації»
Учасники по черзі промовляють фразу «йди сюди» , а інші визначають, із якою інтонацією вона вимовлена: наказ, прохання пропозиція тощо.

Отже, ми з’ясували, що доповнюють мовлення, емоційно впливають на вихованців, передають почуття і переживання педагога невербальні засоби: погляд, міміка, рухи рук.
Уміння користуватися словом, емоційно висловлювати свої думки – важлива сторона комунікації.
Але для вихователя не менш значуща й інша сторона спілкування – вміння слухати. Ця функція спілкування дає йому змогу не лише розуміти дитину, а й відчувати її стан, настрій, ставлення до освітнього завдання чи виконуваної діяльності.

Вправа «Перше враження»
Ведучий пропонує учасникам сформувати дві групи. Кожний з груп за фотографією дитини має скласти про неї перше враження. Кожен на окремій картці має написати ті риси, які на його думку, притаманні цій дитині.

Інструкція для першої групи :

«Перед вами фотографія дитини з багатодітної малозабезпеченої сім’ї»
Інструкція для другої групи :

«Перед вами фотографія єдиної в сім’ї дитини. Її батьки – забезпечені люди».
Ведучий просить представників груп зачитати складені характеристики, а відтак демонструє фотографії. Усі учасники бачать, що на обох фотографіях та сама дитина.

Майстерність психологічного спілкування є необхідним інструментом гуманізації освіти. Запорукою ефективності навчально-виховного процесу є психологічна компетентність педагога, що розширює можливості освітян самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти, що виникають у професійній діяльності та особистому житті.

Зберегти своє психологічне здоров’я, не доводити себе до агресивного стану, стресу може той педагог, який уміє налагодити стосунки з колегами, вихованцями, батьками, якому притаманні вміння зрозуміти своїх партнерів, уникати конфліктів, суперечок, дотримуватись стандартів культурної поведінки.

Досконале спілкування педагога ґрунтується на доброму знанні людей, із якими він спілкується. Саме середовище вимагає від нього гнучкості, мобільності, адекватної до ситуації.

Знання своїх психологічних та фізіологічних особливостей допомагає педагогові долати бар’єри у спілкуванні, зберігати своє здоров’я, підтримувати свій робочий настрій, а отже, позитивний робочий стан дитячого колективу, з яким він працює.

З тим, що ніякі новаторські технології не замінять живого слова педагога, що саме особистість педагога- головний інструмент виховання, погодяться всі. Але нескінченні міркування про гуманне виховання та роль педагога мало що додають до їх майстерності.

Щоб особистість педагога стала «інструментом» професійної діяльності, необхідно осмислити свій особистісний ресурс і навчитися його застосовувати.

«Волоський горіх»

Я пропоную вам обрати один горішок  з тих , що я висипала  в центр кола . Уважно роздивіться свій горішок, вивчить його особливості. Потім горіхи складемо назад в мішечок, перемішаємо і знову висипаємо в центр кола. Завдання кожного учасника – знайти свій горіх. Як правило, «свій» горішок впізнається з першого погляду.

Після того, як всі горіхи знайшли своїх власників,  приступаємо до обговорення. Цікаво дізнатися, хто як свій горіх запам`ятовував, якою стратегією користувався, щоб потім його знайти (запам`ятовував його особливості, або просто чекав, поки всі розберуть свої горіхи, а в кінці залишиться потрібний). На перший погляд здається, що всі горіхи дуже схожі, але якщо витратити час, щоб придивитися уважніше, то можна помітити, що вони дуже різні і майже неможливо переплутати свій горіх з іншими.

Так і люди: всі дуже різні, але запам`ятовуються, у кожного свої індивідуальні рисочки, «нерівності», своя краса, привабливість. Треба її тільки відчути і  зрозуміти.

«Три кольори особистості»

Я запрошую кожного учасник взяти три пелюстки різного кольору. Синя – «як усі», жовта – «як деякі», червона – «як ніхто більше».

Колеги, на пелюстках відповідного кольору зробіть запис про себе, про власні властивості і риси. При цьому на пелюстках «як усі» має бути записано якість, реально притаманна вам   та іншими учасниками групи.

На пелюстці «як деякі» – якість, властивість характеру або особливість поведінки,стилю життя,  яка ріднить вас з деякими, але не з усіма учасниками.

На пелюстках «як ніхто більше» вкажіть ваші унікальні риси, які або взагалі не властиві іншим, або виражені у вас значно сильніше.

Коли записи зроблено, повернемося до пелюстки, на якій записані риси «як усі» – з`ясуємо, чи дійсно ви володієте такою  особливістю.

  Таким же способом   обговорюємо зміст пелюсток «як деякі».

  Кожен повинен переконатися в тому, що в групі є люди, що володіють подібними особливостями, з одного боку і що ці властивості притаманні не всім – з іншого. Пелюстки «як ніхто більше» обговорюємо безпосередньо в колі: кожен учасник озвучує якість, яку він вважає своєю, неповторною в даній групі. Група або погоджується з ним, або допомагає знайти іншу, дійсно унікальну якість.

Ця вправа дозволяє нам побачити себе як «єдність несхожих», допомагає кожному знайти підтримку і в той же час підкреслити свою індивідуальність.

«Я вчуся у тебе»

Колеги, зараз ми будемо  кидати один одному, в довільному порядку м`ячик зі словами: «Я вчуся у тебе…» (треба назвати професійну чи особисту якість колеги, яка дійсно є цінністю, привабливістю). Завдання – прийняв м`яч, перш за все, підтверди висловлену думку: «Так, у мене можна навчитися…» або «Так, я можу навчити…». Потім  кидаєте м`яч іншому учаснику.

 В роботі педагога неможливо розмежувати приватне та професійне. У тому, що і як ми говоримо дітям, як реагуємо на різні ситуації, які вчинки здійснюємо – багато професіоналізму  і не менше – особистісних особливостей, цінностей. Вивчення своєї особистості, прагнення до її самовдосконалення – потужний ресурс професійного розвитку. Це реальна допомога в побудові своєї діяльності –  навчанні використанню своїх особистих достоїнств та нівелювання недоліків.

Інформаційне повідомлення: «Теоретичне обґрунтування конфліктів у системі «педагог – батьки та стратегії їх  розв’язання»

Останнім часом ми все більше уваги приділяємо організації взаємодії з батьками, адже досягти вагомих результатів у розвитку дитини можна тільки спільними зусиллями сім’ї і дошкільного закладу. Та, на жаль, нерідко педагоги і батьки мають різні погляди на те, що потрібно дитині, якою має бути її освіта тощо. Тож конфліктні ситуації з батьками можуть виникати навіть у роботі високо професійних, досвідчених вихователів, а в результаті страждає дитина.

Слово «конфлікт» у перекладі з латині означає «зіткнення». Визнаючи конфлікт нормою громадського життя, психологи наголошують на необхідності застосування механізмів психологічного регулювання й розв’язання конфліктних ситуацій. Оскільки під час професійного спілкування в системі «педагог — батьки» можливі такі ситуації, для вихователя є дуже важливим уміння грамотно обрати стратегію поводження в них.

Конфлікт «педагог — батьки» здебільшого розгортався за типом «керівник — підлеглий», а вихователь у цій ситуації поводився зазвичай як обвинувач. Якщо раніше таке становище влаштовувало обидві сторони, то тепер батьки, маючи певний досвід і знання з психології, прагнуть не допустити тиску на себе з боку працівників дошкільного закладу.

Крім того, таке поводження вихователя може спричинити агресивну реакцію навіть у спокійних батьків. Тому, щоб уникнути поглиблення конфліктної ситуації, слід дотримуватися форми спілкування «на рівних», що передбачає партнерську взаємодію.

Описуючи стратегії розв’язання конфліктів, американський психолог Кеннет Томас застосовував показники уваги до інтересів партнера і своїх власних:

• конкуренція — зосередження уваги лише на своїх інтересах і повне ігнорування інтересів партнера;

• ухиляння — брак уваги як до своїх інтересів, так і до інтересів партнера;

• компроміс — досягнення часткової вигоди кожної сторони;

• пристосування — підвищена увага до інтересів іншої людини на шкоду власним;

• співпраця — стратегія, що дає змогу врахувати інтереси обох сторін.

Зараз я  роздам вам роздруковані таблиці, де описано стратегії розв’язання конфліктів.

Ви ознайомитеся з основними стратегіями розв’язання конфліктів. У педагогічній практиці існує думка, що найефективнішими стратегіями виходу з конфліктної ситуації є компроміс і співпраця. Однак кожна зі стратегій може виявитися ефективною в певних умовах, оскільки у кожної є свої переваги і недоліки.

А тепер, коли вам відомі способи виходу з конфліктної ситуації, змоделюємо уявну ситуацію і спробуємо розв’язати конфлікт.

Вправа «Яблуко і черв’ячок»

Сядьте зручніше, заплющить очі й уявіть на хвилину, начебто ви — яблуко. Спіле, соковите, гарне, ароматне, наливне яблуко, яке мальовничо висить на гілочці. Усі милуються вами, захоплюються. Раптом, де й узявся, черв’як і каже: «Зараз я тебе їстиму!». Що ви відповісте черв’якові? Розплющить очі й запишіть свою відповідь. А тепер по черзі зачитайте її.

Стратегії розв’язання конфліктів

Страте

гія

Сутність стратегії

Умови застосування

Недоліки

Конкурен

ція

Прагнення домогтися свого на шкоду іншому

Зацікавленість у перемозі.

Одна зі сторін має певну владу над іншою.

Необхідність терміново розв’язати конфлікт

Переживання почуття невдоволення при поразці та провини — при перемозі. Значна ймовірність зіпсувати відносини

Ухиляння

Уникнення відповідальності за прийняття рішень

Результат не дуже важливий. Жодна зі сторін не має влади над іншою. Бажання виграти час

Значна ймовірність переходу конфлікту в приховану форму

 

Пристосу

вання

Згладжування гострих кутів за рахунок обмеження власних інтересів

Предмет суперечки важливіший для іншого учасника конфлікту.

Бажання зберегти мир.

Усвідомлення власної неправоти. Жодна зі сторін не має влади над іншою

Нерозв’язаність конфлікту

 

Компроміс

Пошук рішень за рахунок взаємних поступок

Жодна зі сторін не має влади над іншою Наявність несумісних інтересів.

 Необхідність терміново розв’язати конфлікт.

Неефективність інших стилів

Одержання тільки половини очікуваного.

Лише часткове усунення причин конфлікту

 

Співпраця

Пошук рішення, що задовольняє всіх учасників

Наявність часу для розв’язання конфлікту.

Зацікавленість обох сторін.

Чітке розуміння точки зору опонента. Бажання обох сторін зберегти відносини

Часові й енергетичні витрати. Негарантованість успіху

 

Приклади відповідей

Конкуренція: Зараз як упаду на тебе й розчавлю!

Ухиляння: Геть! Подивися, яка там симпатична груша!

Компроміс: Ну, добре, відкуси трохи, а решту залиш моїм улюбленим господарям!

Пристосування: Така, здається, в мене доля тяжка!

Співпраця: Подивися, на землю вже впали стиглі яблука. Ти їх їж. Вони дуже смачні!

Психолог:

Бути толерантним нині актуально. Кожна людина зацікавлена в тому, щоб зберегти своє здоров’я. В соціумі, де особистість перебуває у безпосередній взаємодії з оточенням, отримуються різні позитивні й негативні емоції. Щоб уберегтися від негативних емоцій, потрібно бути толерантним і незалежно від ситуації, відповідно до норм етикету, відповідати вчинкам і словам оточення.

Варава «Розшируй рису характеру»

Відомо що всі люди різні. Скільки людей стільки рисів характеру. Але ті риси характеру ща заважають бути гарним співрозмовником.Відгадаємо рису характеру

В одне вухо входить в інше виходить (Неуважність)

Моя хата краю нічого незнаю (Байдужість)

Наговорив сім міхі горіхів гречаної вовни та всі невовні (Брехливість)

Бачить чуже під лісом, а свого не бачить під носом (Заздрощі)

І риби наловить і ніг не намочить (хитрощі)

Якби мін, то у ложці води втопився (злість)

Нійшла коса на камінь: коса не втне, камінь не подасться (Впертість)

Задер носа, кочергою не дістанеш (Хвалькуватість)

Заліз у чужу олому та ще шелестить (Зухвалість)

Отже ми назвали ті риси які нам заважають бути гарними співрозмовниками. Тож давайте ці риси викинимо …

Вправа-демонстрація «Вплив слова на людину»

Матеріали: склянка з чистою водою, сіль, перець, грудка землі.

Психолог. Візьмемо склянку води. Уявімо, що це людська душа – чиста, проста, наївна, здатна вбирати в себе все і хороше, і погане.

Сіль      –  грубі, солоні слова;

Перець     –  пекучі, образливі слова;

Грудка землі  – неуважність, байдужість, ігнорування.

Коли ми це все змішаємо – отримаємо стан людини. Скільки пройде часу, доки все осяде, забудеться? А варто лише легенько збовтати – і все підніметься на поверхню. А це стреси, неврози.

Обговорення

–  Які почуття у вас виникли під час цієї вправи-демонстрації?

Висновок. Коли ми з кимось сваримося і кажемо щось неприємне, ми залишаємо в душі людини ось такі сліди. І не має значення, скільки разів ми потім попросимо пробачення. Словесні рани заподіють такий самий біль, як і фізичні. Тому свою терпимість, розуміння ми можемо виявляти по-різному: спокійно, витримано, доброзичливо, тобто толерантно.

«Чарівна скринька»

Колеги я пропоную дістати папірець з чарівного глечика, який підкаже що вас чекає сьогодні або що вам потрібно зробити найблищим часом

 • Тобі сьогодні обов’язково пощастить

 • Життя готує тобі приємний сюрприз

 • Усе складеться для тебе найкращим чином

 • Сьогодні твій день, щасти тобі

 • Пам’ятай ти народилась щоб бути щасливою

 • Сьогодні очікуй прибутку

 • Люби себе такою яка ти є – неповторною

 • Потурбуйся про здоров’я свого тіла

 • Зроби собі подарунок ти на це заслуговуєш

 • Вищі сили оберігають тебе

 • У тебе є все щоб насолоджуватись життям

 • У тебе є все щоб насолоджуватись життям

 • Хай завжди крізь і всюди тобі посміхаються люди

 • Нехай у тебе завжди панує весна

Інтервізія. Семінар-практикум для вихователів | Передплатна агенція «Основа»


 


І. В. Данченко, спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист, ДНЗ ім. Щорса, м. Мена, Чернігівська обл.


 


Мета: обговорити проблему використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дошкільників; створити проект «Мовленнєва гармонія».


 


Хід заходу


 


До зали заходять ведучі та вітаються з присутніми у різні способи.


 


I. Привітання


 


1-ша ведуча


Добрий день усім, хто в залі,


Радо вас вітаємо!


Взяти участь в семінарі


Колег ми попрохаємо.


 


2-га ведуча вітається з присутніми з допомогою невербальних засобів (показує, як вітаються в інших країнах і пропонує привітатися у такий спосіб одне з одним).


 


3-тя ведуча показує пальчикову гімнастику «Добрий день».


 


4-та ведуча (привітання в офіційному стилі).


 


1-ша ведуча . Звісно, у кожного з вас є певні очікування щодо нашого семінарутренінгу. Можливо, хтось хоче отримати нову інформацію, ознайомитися з новими термінами, дізнатися про досвід своїх колег. Тому запишіть свої очікування ось на цих квіточках. Прикріпіть їх на нашому дереві очікувань. (Звучить музика.)


 


Свої очікування учасники пишуть на запропонованих квіточках, які ведучі прикріплюють на «дерево очікувань».


 


II. Вправа «Асоціації» (об’єднання у команди)


 


2-га ведуча . А зараз погляньте на спинки своїх стільчиків! У декого з вас на них є позначки. Вам випала щаслива нагода взяти участь у нашому семінарі. З яким видом транспорту ви себе асоціюєте? Зробіть вибір і об’єднайтеся в групи. Представтеся в групі, поясніть свій вибір та презентуйте роботу групи.


 


3-тя ведуча. Справжнім багатством за своєю суттю і навчальною цінністю є приказки і прислів’я. У лаконічних висловлюваннях приховані глибина і гострота розуму українського народу. Спілкування з дошкільниками, що виникає під час обговорення, тлумачення цих «перлинок» мають велике значення для розвитку у дітей мовлення і пізнання ними світу, усвідомлення одвічних загальнолюдських цінностей. Ми використовуємо приказки та прислів’я у своїй роботі, добираючи їх до різних тем. Наприклад, «перлинки» народної мудрості про слово та мову, які я пропоную вам продовжити, поки учасники команд готуються до презентації.


 


Мовленнєві «перлинки»


 • Без мови не підійдеш і до корови.

 • Щебече як соловейко, а кусає, як гадюка.

 • Язик свербить сказати, та треба мовчати.

 • Янгольський голосок — та чортова думка!

 • Лихо говірливому, та не добре й мовчазливому.

 • На його слові можна мур мурувати.

 • На ласкаве слово не кидайся, а за грубе не гнівайся.

 • Не бачила оком — не плещи язиком.

 • Слова ласкаві, та думки лукаві.

 • Стережися чоловіка, який не говорить, і собаки, що не гавкає.


 


III. «Презентація команд»


 


4-та ведуча . Настав час познайомитися з учасниками команд. Учасники першої команди мають відрекомендуватися, називаючи ім’я та прикметник до нього (я — творча Ірина). Учасники другої команди відрекомендовуються, використовуючи префікс най- (найстрункіша Ірина). А учасники третьої команди скажуть, як їх лагідно називають у сім’ї.


Учасники семінару презентують свої команди.


 


1-ша ведуч а . Для підвищення ефективності роботи з педагогічними кадрами ми використовуємо сучасні інтерактивні технології, що дають змогу забезпечити активність усіх учасників заходу та задіяти внутрішній потенціал кожного педагогічного працівника. Сьогодні ми проведемо інтервізію. Інтервізія (дослівно — це «погляд усередину, проникнення в суті»). Інтервізію можна присвятити як конкретній темі, наприклад, використанню нетрадиційних технік малювання, так і рганізації освітнього процесу в дошкільному закладі.


 


Відповідно до змісту Базового компонента дошкільної освіти мовлення є засобом і способом реалізації всіх сфер життєдіяльності дитини дошкільного віку в основних лініях розвитку. Отже, тема сьогоднішньої інтервізії — «Розвиток мовлення дошкільників».


 


IV. Інтервізія


Ведуча нагадує учасникам правила проведення інтервізії.


 


План проведення


1. Вибір учасників (5–6).


2. Обирання модератора (шляхом голосування).


Введення правил, яких мають дотримуватися всі учасники.


 • Учасники пропонують правила, а ведуча записує їх на ватмані (щоб бачили всі учасники).

 • Ураховувати кожну точку зору.

 • Не заважати одне одному.

 • Не перебивати одне одного.

 • Не критикувати уважно слухати.

 • Запитувати і висловлювати свою думку.

 • Чекати, коли модератор надасть можливість висловитися.

 • Дотримуватися регламенту.


3. Озвучування проблем


 


2 — га ведуча. А зараз кожен учасник розповість про свою проблему. Питання потрібно формулювати чітко, одним реченням. Учасники інтервізії озвучують свої проблеми, що виникають у них за темою.


 


4. Обирання однієї проблеми


 


3 — тя ведуча . Шляхом головування обирають одну проблему для обговорення.


Обрана тема: «Складність використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку».


 


5. Аналіз проблеми


Педагог, проблему якого обрали для обговорення, детальніше розповідає про труднощі, що у нього виникають під час роботи з теми.


 


6. Відповіді на запитання


Кожен з учасників має право поставити уточнювальні запитання.


 


7. Варіанти розв’язання проблеми


Учасники по черзі пропонують свої варіанти розв’язання окресленої проблеми, навіть незвичайні (регламент — 1 хв).


 


8. Підбиття підсумків


 


V. «Мовленнєва гармонія»


 


Завдання для команд: побудувати дім із запропонованих цеглинок, на яких написано методи і прийоми роботи з дітьми з розвитку мовлення, аргументувавши свій вибір.


Презентація командами свого проекту «Мовленнєва гармонія».


 


VI. Психологічна пауза


 


4-та ведуча . З учасниками семінару, які не задіяні в командах, працює психолог. Вона проведе психологічний етюд, кий ви можете використати у своїй роботі з дітьми.


 


VII. Музична пауза


 


1-ша ведуча . Зараз свою роботу презентує музично-театральна студія «Джерельце». Ви побачите розвагу «Дзвени піснями, Україно!».


 


VIII. Підсумки роботи семінару


 


Дерево побажань 


 


— Я впевнена, що кожен із вас отримав позитивні враження від нашого семінару-практикуму, дехто отримані знання використає на практиці, у декого виникли якісь запитання, а хтось, можливо, хоче дати пораду. Будь ласка, запишіть свої враження і побажання на цих яблучках. І нехай наше дерево побажань дасть свій урожай!


 


3 — тя ведуча . Нашу зустріч завершено. Сьогодні ми ділилися досвідом, дивувалися, сміялися, працювали, висловлювали свої думки. Дякуємо, колеги, за вашу активну участь у семінарі!


 


Література


 


1. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят. Навчально-методичний посібник.— К. : Видавничий дім «Шкільний світ», 2006.


 


2. Крутій К. Л., Маковецька Н. В. Вчимося мови та розмови, або Читаємо разом.— Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. 


 


3. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника.— Тернопіль: Мандрівець, 2010.


 


4. Фесюкова Л. Б. Розвиток уяви та мовлення у дітей 4–7 років.— Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2007.


 

Семінари — kolobokpokrovka

Майстер-клас для музичних керівників та
в
ихователів ДНЗ району на тему: «Нетрадиційні методи і прийоми розвитку творчих здібностей в процесі музичного виховання
дошкільників»

2018/2019 н.р

27 березня 2019 року на базі Новопокровського ДНЗ (ясла —
садок) «Колобок » Новопокровської селищної ради для музичних керівників і вихователів дошкільних навчальних закладів Чугуївського району відбувся майстер – клас.

 

 

Мета: Познайомити педагогів з нетрадиційними методами і
прийомами розвитку творчих здібностей в процесі музичного виховання. Сприяти розвитку професійно – творчої активності, уяви, логічного мислення,
розкриття внутрішнього потенціалу кожного педагога. Стимулювати впровадження в педагогічний процес кращих результатів педагогічної практики. Виховувати бажання використовувати інновації у своїй роботі. 

Майстер-клас для вихователів ДНЗ району на тему: «Казкотерапія як основа розвитку дитини»

2015/2016 н.р.

22 квітня 2016 року на базі Новопокровського ДНЗ (ясла — садок) «Колобок »
Новопокровської селищної ради для вихователів дошкільних навчальних закладів Чугуївського району відбувся майстер – клас на тему: «Казкотерапія як основа розвитку дитини».

 

Мета: 

Познайомити педагогів з інноваційною технологією —
казкотерапія. Розглянути її завдання, види казок та методику їх проведення. Сприяти
розвитку професійно – творчої активності, уяви, логічного мислення, розкриття внутрішнього потенціалу кожного педагога. Формувати практичні вміння та навички
застосування  казки у своїй педагогічній практиці. Виховувати бажання використовувати інновації у своїй
роботі.

 

У ході семінару було переглянуто:

—        
 фрагмент заняття з логіко – математичного розвитку в  середній групі, вихователь
Головач М.Ю.;

—        
заняття з художньо – продуктивної діяльності в молодшій групі, вихователь Максименко Ю
С.;

—        
театральну виставу за казкою «Ріпка», за участі дітей середньої групи, вихователі  Максименко
Л.А., Пузікова Н.М.

Під час презентації матеріалів з власного досвіду вихователя Головач М.Ю.
педагоги мали змогу отримати рекомендації щодо практичного застосування у свої
роботі з дітьми інноваційної технології  «казкотерапія».

 

Вихователь – методист Борець Т.В. ознайомила педагогів з варіантами
використання методів казкотерапії у роботі з дітьми ,що сприяють розвитку дитячої особистості, презентація видів казок супроводжувалась художніми текстами, практичний матеріал вихователі отримали
для використання в роботі. Ознайомила  з медитативними  казками, умовами їх проведення.

До уваги педагогів, пропонувала деякі варіанти використання методу казкотерапії у роботі з дітьми, що сприятимуть розвитку дитячої особистості.

 Музичний керівник Степанова О.І. запропонувала подивитися, послухати і увійти в прекрасну музику танцю.

 Танець ангелов. (виконали діти старшої
групи)

 Для активізації  учасників, створення позитивної атмосфери були проведенні ігри
– розминки «Ріпка» « Гуффі».

Для використання у практичній роботі педагоги отримали пам’ятки та інформаційні буклети.

Спеціаліст відділу освіти Шарко В.І. побажала вихователям використовувати інновації у своїй
роботі.

 

Семінар вихователів середніх груп дошкільних навчальних закладів району на
тему
: «Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі»

2014/2015 н.р.

19 березня 2015 року на базі Новопокровського дошкільного навчального закладу (ясла- садок)
«Колобок» Новопокровської селищної ради для вихователів дошкільних навчальних закладів
району відбувся проблемний семінар на тему «Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі».

У семінарі взяли участь 24 вихователя району,
головний спеціаліст відділу освіти Чумак Л.О.

 

У ході семінару було переглянуто: інтегроване заняття з
логіко-математичного розвитку з дітьми середнього дошкільного віку (5 рік життя) за темою: «П’ять ключів», вихователь Смик Л.І.

 

Педагоги мали змогу здійснити самоаналіз та аналіз
відвіданого заняття.

 

Вихователь – методист закладу Борець Т.В.
виступила з презентацією на тему «Сучасне заняття в дошкільному закладі»: змістовні та структурні ознаки, під час якої ознайомила присутніх з теоретичними питаннями з даної проблеми.
Також звернула увагу присутніх на те, що організація занять в сучасному дошкільному закладі залежить від уміння вихователя підготовити заняття, орієнтуватися у великому обсязі методичної
літератури, вибирати з усіх представлених технологій найефективніші для реальних умов конкретного дошкільного навчального закладу, групи дітей. Під час презентації були обговорені пріоритетні
напрями розвитку дошкільної освіти, розглянуті особливості організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з вимогами программ «Українське дошкілля», «Дитина» , «Впевнений старт». Висвітлені основні аспекти створення розвиваючого середовища у дошкільному навчальному закладі.

 

Педагоги району мали змогу отримати рекомендації практичного психолога Рало Юії  Вікторівни щодо розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку.

 

Головний спеціаліст відділу освіти Чумак Л.О. провела
фахове анкетування вихователів. Завідувач ДНЗ  Маслова С.В. ознайомила  учасників семінару із
предметно-ігровим середовищем закладу, нестандартним ігровим обладнанням, роздаточним та демонстраційним матеріалом та способами його використання у практичній роботі з вихованцями. Для
використання у практичній роботі педагоги отримали пам’ятки та інформаційні буклети.

 

Семінар вихователів середніх
груп

 

дошкільних навчальних закладів Чугуївського
району

 

2013/2014н.р.

 

ТЕМА: «Розвиток пізнавальної активності дітей

 

шляхом використання прийомів пошукової діяльності»

 

Місце проведення: Новопокровський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Колобок» Новопокровської
селищної ради

Дата проведення: 11.02.2014.

Дитинство — це коли все дивно і ніщо не викликає здивування.

А. Ривароль

Мета:

−       формувати
уміння пізнавати навколишній світ у процесі дослідницької діяльності;

 

−       розвивати
елементи самостійного творчого мислення, радість відкриттів і інтересу до природи;

 

−       виховання
дбайливого ставлення до речей,що оточують, до природи з використанням позитивних прикладів поведінки дорослих і малюків.

План роботи семінару

1.     Організаційний блок.

1.1.Зустріч учасників семінару.

Завідувач ДНЗ Маслова С.В.

1.2.         Реєстрація.

1.3.         Відкриття семінару, ознайомлення з планом роботи.

Головний спеціаліст відділу освіти Чумак Л.О.

2.     Практичний блок.

2.1. Перегляд заняття з використанням пошуково – дослідницької діяльності з
дітьми в середній групі «Капітошка в гостях у діточок»

Вихователь Древаль О.М.

3.     Теоретичний блок.

3.1. Консультація для педагогів «Організація пошуково – дослідницької діяльності
з дітьми дошкільного віку»

Вихователь – методист Борець Т.В.

3.2.Лекція практичного психолога «На шляху до самопізнання»

3.3. Рефлексійні тренінги для педагогів.

3.4.Анкетування професійної компетентності.

3.5.Обмін досвідом роботи.

3.6. Підведення підсумків роботи.

Виступ головного спеціаліста відділу освіти Чумак Л.О.

                           
Семінар
2013

Людина родиться для радості

В безмежнім світлі
доброти,              

Щоб вогнеликі диво-райдуги

Над нею зводили мости.

                       
             А. Малишко

   Мета:

—         пропагування сучасних ефективних педагогічних технологій;

—         стимулювання впровадження в педагогічний процес кращих результатів педагогічної практики;

—         формування творчості педагога.

План роботи семінару.

1.Організаційний блок.

  1.1.Зустріч учасників семінару.

        Завідувач
ДНЗ,  Маслова С.В.

  1.2. Реєстрація.

  1.3.Відкриття семінару, ознайомлення з планом роботи.

        Головний спеціаліст
відділу освіти, Чумак Л.О.

2.Практичний блок.

   2.1.Перегляд фрагменту тематичного дня по темі
«Мандрівка в пісочну країну»

        Гра – заняття «Подорож до
пісочної країни»

       Молодша група, вихователь
Торохтій З.В.

3.Теоретичний блок.

   3.1.Консультація – лекція «Психотерапевтичний вплив
ігор з піском  на емоційний стан дитини.»

        Практичний психолог,
Амосова Т.Є.

  3.2.Презентація «Сендплей- як розвиток творчості і навчання
дітей»

        Вихователь- методист –
Борець Т.В.

 3.3.Тест на визначення ступеня
сформованості  творчих здібностей  педагога.

      Вихователь-методист, Борець
Т.В.

3.4.Тренінг «Розвиток емоційної готовності педагога до інноваційної
діяльності»

     Практичний психолог , Амосова Т.Є.

3.5.Обмін досвідом роботи.

      В процесі перегляд виставки робіт
виконаних нетрадиційними техніками зображення.

3.6. Підведення підсумків роботи.

      Виступ головного спеціаліста відділу
освіти, Чумак Л.О.

Дополнительное образование для психологов и социальных работников

Области психологии, социальной работы, брачно-семейной терапии и психиатрической практики постоянно меняются. Для квалифицированных специалистов в области психического здоровья важно быть в курсе последних исследований и инноваций в практике. Это позволяет практикующим психиатрам эффективно обслуживать своих клиентов. Один из способов оставаться в курсе изменений в области психического здоровья — это продолжать обучение на курсах обучения, которые объединяют теорию, исследования и практику.Это то, к чему мы стремимся на семинарах профессиональных психологов.

Взять классы непрерывного образования

Курсы непрерывного образования (CE или CEU) теперь обязательны в большинстве государств для продления вашей лицензии на психическое здоровье, будь то психолог, лицензированный клинический социальный работник (LCSW или LICSW), семейный и семейный терапевт (MFT или LMFT), медсестра или лицензированный профессиональный консультант (LPC или LPCC). Есть преимущества непрерывного образования, часто упоминаемого в CE или CEU, помимо простого удовлетворения этого требования.Посещение интерактивных классов, таких как семинары по непрерывному обучению MFT, позволяет вам общаться с коллегами и устанавливать новые связи с другими людьми в вашей или родственной области.

Ваш лучший выбор — профессиональные психологические семинары (PPS)

Psychsem.com — лучший выбор, чтобы помочь специалистам в области психического здоровья быть в курсе постоянно меняющихся событий в области психического здоровья. PPS предлагает специалистам в области психического здоровья возможность пройти курсы повышения квалификации, которые соответствуют требованиям государственного лицензирования для непрерывного образования, а также предоставить им информацию, которую преподают многие ведущие эксперты в этой области.Мы являемся местом непрерывного образования психологов, непрерывного образования MFT и непрерывного образования LCSW.

Живые классы и классы по запросу

Professional Psych Seminars (PPS) предлагает занятия по запросу, а также вебинары в реальном времени. Это позволяет специалисту в области психического здоровья выбрать тип непрерывного профессионального образования, который наилучшим образом соответствует их потребностям. Некоторые могут обнаружить, что они учатся намного лучше на веб-семинаре в прямом эфире, работая напрямую с инструктором и одноклассниками.Другой специалист в области психического здоровья может предпочесть обучение в Интернете дома или в офисе, следуя своему собственному темпу обучения.

Мы предлагаем множество услуг специалистам в области психического здоровья. К ним относятся гарантия отсутствия риска для наших занятий по запросу, скидки на веб-семинары в реальном времени, программа вознаграждений Platinum Club для веб-семинаров в режиме реального времени, бесплатные отчеты о занятиях, которые вы прошли у нас, и превосходное обслуживание клиентов. Вы сможете разговаривать с реальным человеком, а не с автоответчиком, если позвоните нам в наши обычные рабочие часы.

Свяжитесь с нами сегодня по всем вопросам, связанным с дополнительным образованием, по адресу info @ Psychosem или по бесплатному телефону 877-777-0668.

.

Супервайзерский тренинг для психологов | Дикин

Психологи, имеющие статус супервизоров, имеют право записаться на мастер-классы.

Эти полнодневные семинары проводят сотрудники Deakin University, которые являются опытными тренерами. На семинаре будут рассмотрены семь компетенций супервизора, определенных правлением, с упором на передовую практику, направленную на развитие и повышение квалификации в определенных областях, таких как оценка компетентностей супервизируемых, решение этических вопросов в супервизии и самопомощь.

В зависимости от спроса последующие мастер-классы могут быть посвящены областям поддержки (клиническая, медицинская, судебно-медицинская и организационная). Будут предоставлены напитки и легкий обед. Мастер-класс будет проводиться каждые шесть месяцев при наличии достаточного количества.

Одна из ключевых ролей супервизирующего психолога — создать среду, которая помогает супервизируемому приобретать, поддерживать и совершенствовать психологические компетенции, необходимые практикующему психологу. Этот мастер-класс предоставит супервизорам ряд практических навыков по оценке психологических компетенций супервизируемых, а также как обеспечить как положительную, так и корректирующую обратную связь супервизируемым.

Семинар будет включать:

 • понимание супервизии на основе компетенций
 • теоретическое и практическое понимание методов оценки, включая соответствующие меры
 • облегчение рефлексии
 • процессы и методы предоставления обратной связи, в том числе способы эффективного предоставления отрицательной обратной связи.

Для улучшения обучения на семинаре используется ряд экспериментальных методов, таких как групповые и парные упражнения, видеоанализ и ролевые игры.Мастер-класс также будет включать в себя оценку компетенций супервизора с помощью коротких ответов на вопросы, оценку навыков коллегами во время упражнений и самооценку участников до и после дня.

Очки непрерывного профессионального развития (CPD) доступны для полной программы обучения и мастер-классов.

.

NUS Кафедра психологии — Центр клинического здоровья и психологии


Многие люди находят облегчение от депрессии, беспокойства и других эмоциональных проблем, обращаясь к клиническому психологу.
Клинический психолог — это специалист в области психического здоровья, который обучен помогать людям понимать их чувства и помогать им изменить свое поведение (APA, 2010). Это достигается с помощью психотерапии и консультирования.

Исследования все больше подтверждают идею о том, что эмоциональное и физическое здоровье очень тесно связаны и что психотерапия / консультирование могут улучшить общее самочувствие и функционирование человека (APA 2010).

Психотерапия / консультирование наиболее эффективны, когда люди посещают регулярные сеансы. Одно крупное исследование показало, что у 50 процентов пациентов заметное улучшение после восьми сеансов, в то время как у 75 процентов людей, проходящих терапию, улучшилось состояние к концу шести месяцев. Психотерапия с детьми аналогична по эффективности терапии со взрослыми (APA 2010).

Некоторые общие проблемы, с которыми мы можем помочь, включают:

 • Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
 • Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — распространенное и инвалидизирующее состояние, которое состоит из навязчивых идей и компульсий, которые занимают много времени, вызывают беспокойство и мешают выполнять важные дела, такие как поход на работу или учебу.Щелкните ссылку выше, чтобы узнать больше о ОКР.

 • Дисморфическое расстройство тела (BDD)
 • Большинство людей время от времени беспокоятся о некоторых аспектах своей внешности, но для людей с дисморфическим расстройством тела (BDD) эти проблемы берут верх. BDD — это отвлекающая озабоченность кажущимися недостатками внешнего вида, которые незаметны или незначительны для других. Люди с BDD чрезвычайно застенчивы и часто идут на все, чтобы скрыть / исправить замеченный недостаток.BDD вызывает изнурительный стресс и мешает социальной, семейной и / или рабочей жизни. BDD — это признанное клиническое состояние, которое поддается лечению. Щелкните ссылку выше, чтобы узнать больше о BDD.

 • Беспокойство
 • Депрессия
 • Трудности адаптации (например, горе, переходный период, хронические проблемы со здоровьем, потеря памяти)
 • Рабочие задачи
 • Семейные трудности
 • Проблемы в браке / отношениях
 • Проблемы академического обучения
 • Поведенческие трудности (e.грамм. невнимательность, гиперактивность, социальная изоляция)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *