Індивідуалізація це: Індивідуалізація — Вікіпедія

Содержание

Індивідуалізм — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Індивідуалі́зм (фр. individualisme) — це моральна позиція, політична філософія, ідеологія чи соціальний світогляд, який підкреслює цінність особистості. Індивідуалісти сприяють здійсненню своїх цілей та бажань, цінують незалежність та виступають за те, щоб інтереси індивіда переважали державні чи соціальної групи, вони також проти зовнішнього втручання у інтереси індивіда зі сторін інституцій таких як держава та суспільство. Індивідуалізм часто наводять у контрасті з тоталітаризмом, колективізмом та іншими корпоративними соціальними формами.[1][2]

Політичний спектр

Індивідуалізм фокусується на людині і так починається, «з фундаментальної передумови, що людська індивідуальність має першочергове значення у боротьбі за визволення». [3]Анархізм, екзистенціалізм та лібералізм — приклади політичних напрямків, які передбачають людську індивідуальність як головний предмет аналізу. [4] Індивідуалізм, таким чином, передбачає «право індивіда на свободу та самореалізацію». [5]

Він також використовувався як термін, що позначає «Якість буття індивіда; індивідуальність»[6]. Індивідуалізм, таким чином, також пов’язаний з богемними інтересами та способом життя, де існує тенденція до самореалізації та експериментування на відміну від ортодоксальних масових поглядів та манер поведінки[7].

 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015
 • ІНДИВІДУАЛІ́ЗМ //ЕСУ
 1. ↑ McIntyre-Mills, Janet; Wirawan, Rudolf (2017-10-04). Governing the Anthropocene: Through Balancing Individualism and Collectivism as a Way to Manage Our Ecological Footprint. Balancing Individualism and Collectivism. Cham: Springer International Publishing. с. 75–96. ISBN 978-3-319-58013-5. 
 2. ↑ Hayek, Friedrich A. von (Friedrich August), 1899-1992. (1994). The road to serfdom (вид. 50th anniversary ed. / with a new introduction by Milton Friedman). Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-32059-6. OCLC 30733740. 
 3. ↑ The politics of individualism: liberalism, liberal feminism and anarchism. Choice Reviews Online 32 (05). 1995-01-01. с. 32–2995–32–2995. ISSN 0009-4978. doi:10.5860/choice.32-2995. Процитовано 2020-04-01. 
 4. ↑ The politics of individualism: liberalism, liberal feminism and anarchism. Choice Reviews Online 32 (05). 1995-01-01. с. 32–2995–32–2995. ISSN 0009-4978. doi:10.5860/choice.32-2995. Процитовано 2020-04-01. 
 5. ↑ Wood, Ellen Meiksins. (1972). Mind and politics; an approach to the meaning of liberal and socialist individualism.. Berkeley,: University of California Press. ISBN 0-520-02029-4. OCLC 534335. 
 6. ↑ West, Ellis M. (2019). Constitutional Rights and Ascertaining Their Original Meaning. The Free Exercise of Religion in America. Cham: Springer International Publishing. с. 17–32. ISBN 978-3-030-06051-0. 
 7. ↑ Snyderman, G. S.; Josephs, W. (1939-12-01). Bohemia: The Underworld of Art. Social Forces (en) 18 (2). с. 187–199. ISSN 0037-7732. doi:10.2307/2570771. Процитовано 2020-04-01. 

Індивідуалізованого навчання

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 6Следующая ⇒

Індивідуалізація навчання – це система засобів, яка сприяє усвідомленню учнем своїх сильних і слабких можливостей навчання. Індивідуалізація сприяє розвитку самосвідомості, самостійності й відповідаль­ності. Багато вчених–педагогів почали розробляти проблему індивідуа­лізації навчання в но­вих умовах зміни освітньої парадигми – впровадження суб’єкт–суб’єктних від­носин у процес навчання і виховання, пріоритету особистості учня.

Диференційоване навчання – відомий і ефективний засіб здійснення індивідуального підходу. Його застосування має бути систематичним і гнучким, відповідати змінам, які відбуваються у підготовці учнів. Тому у реалізації всіх форм індивідуаліза­ції на технологічному рівні мають зберігатися головні принципи: цілісності, перспек­тивності і обґрунтованості [33, с. 82].

Для здійснення диференційованого навчання вчителю необхідно: вивчати загальну готовність дітей до навчальної діяльності та сприйняття конкретного матеріалу, зокрема; передбачати труднощі, які можуть виникнути у дітей під час засвоєння матеріалу; застосовувати в системі уроків диференційовані індивідуальні та групові завдання; здійснювати перспективний аналіз: з якою метою плануються завдання, чому їх треба використовувати саме на цьому етапі уроку, як продовжити роботу на наступних уроках.

У реалізації інноваційних форм індивідуалізації навчання як про­цесу слід виділити кілька взаємопов’я­заних етапів [7, с. 15-16].

І етап. Вивчення потреби освітньої установи (школи, ВНЗ) в тих або інших формах індивідуалізації та диференціа­ції навчання и виховання.

II етап. Узагальнення досвіду школи (ВНЗ) з реалізації окремих форм інди­відуалізації та диференціації, вивчення педагогічної літератури з метою вияв­лення специфічних особливостей різ­номанітних форм і рівнів.

III етап. Співвідношення ідеї індиві­дуалізації та диференціації з концепту­альною діяльністю навчальної установи.

IV етап. Урахування перспективи розвитку школи.

V етап. Вивчення складу мікросоціуму школи, виявлення потреб в освітніх послугах, пов’язаних з можли­востями індивідуалізації.VI етап. Вивчення прагнень і мож­ливостей педагогічного колективу, всіх його членів і окремо кожного.

Означені етапи інваріантні за своєю суттю і в сукупності, як і кожний окре­мо взятий, тобто вони можуть і повин­ні доповнюватися, уточнюватися, змі­нюватися і в кількісному, і в якісному відношеннях.

Наступним кроком дослідження проблеми індиві­дуалізації є з’ясування основних типів індивідуалізо­ваного навчання, його форм, а також видів роботи вчителя та учнів у процесі навчання.

Класичною технологією індивідуалізованого навчання можна вважати школу Р.Штейнера (вальдорфська педагогіка), що ґрунтується на іде­ях гуманізму, в основі її вчення про індивідуальність людини, основними складовими якої є тіло, душа, дух. У людському «Я» гармонійно поєднуються, на думку Р.Штейнера, основні галузі цивілізації – пізнання, релігія і моральність. Кожна дитина має осягнути світ шля­хом самопізнання й саморозвитку у партнерстві з учи­телем. Знання міцно засвоюються, якщо вони діють на дитину емоційно, проходять через її почуття й душу [10].

Моделлю індивідуалізованого навчання є також технологія саморозвитку, самоініціативи і самостій­ності дитини М.Монтессорі. Дотримуючись принципу природовідповідності, вона вважала, що навчання й виховання повинні спи­ратися на дані спостережень за дитиною, бути індиві­дуальними, вільними, адже кожна дитина проходить власний шлях розвитку в заданих природою генетич­них межах і на певних етапах. Зокрема, у 3,5–4,5 ро­ки дитині подобається писати, в 4,5–5,5 – читати, отже набуття відповідних вмінь у ці періоди не буде примусовим, бо співпадатиме з бажаннями дитини.

М.Монтессорі відмовилася від єдиних навчальних програм, колективних уроків, що не враховують інди­відуальних здібностей дитини, заважають кожній ди­тині просуватися своїм темпом, реалізувати себе пов­ністю. Тому вона виступала проти класно–урочної системи, парт і кафедри, це, на її думку, накладає ав­торитарність на процес навчання [24].

Типово індивідуалізованим навчанням є технологія повного засвоєння знань, основи якої закладено Дж. Керроллом і Б. Блумом. Найбільш прийнятна вона для репродуктивного навчання і засвоєння обов’язкового мінімуму знань з предмета. Ця технологія домінує над іншими а молодших класах, де абсолютно кожен школяр, незалежно від здібностей, має навчити­ся читати, писати й рахувати. Аналогічно а середніх і старших класах кожен учень повинен засвоїти основні поняття з обов’язкових для вивчення дисциплін [33].
Якщо в традиційному навчанні фіксованими пара­метрами є умови навчання (однакові час, спосіб і темп подання інформації), а нефіксованими – його результати, яким характерне значне різноманіття, то особливістю технології повного засвоєння є обов’язкове досягнення всіма учнями заданих результатів (стала величина) за змінних умов навчання. В цьому випадку розрізняють три категорії учнів: 1) таланови­ті (5%), які можуть засвоювати предмет у високому темпі; 2) звичайні (90%), здібності яких до засвоєння знань відповідають затратам навчального часу; 3) ма­лоздібні (3%–5%), які не можуть досягти відповідно­го рівня знань, навіть затрачаючи чимало часу.

Проте за умови правильної організації навчання, усуненні жорсткого обмеження в часі 95% звичайних учнів можуть повністю засвоїти зміст навчання. Коре­ляція між здібностями учнів і результатами навчання значно знижується, тобто високих результатів досяга­ють учні навіть нижче середніх здібностей. Відмінною рисою технології повного засвоєння є фікса­ція заздалегідь визначених високих навчальних ре­зультатів, що їх мають досягти всі чи майже всі учні. А вихідним моментом є положення: всі учні здатні пов­ністю засвоїти необхідний навчальний матеріал; зав­дання вчителя – правильно організувати навчальний процес, щоб надати учням таку можливість [24].

Реалізація згаданої технології передбачає орієнта­цію учнів на роботу за цією системою, точне визна­чення еталону (критерію) повного засвоєння інфор­мації, уточнення цілей навчання всього курсу, скла­дання переліку очікуваних навчальних результатів і відповідних тестів зі всього матеріалу. Засвоєння має становити 80–90% тезаурусу навчальної інформації, лише в цьому випадку досяга­ються високі навчальні результати, зберігається пози­тивна мотивація до навчання. Зниження критеріального рівня до 75% веде до втрати інтересу до предме­та, погіршення результатів навчання. Далі вчитель має розподілити навчальний матері­ал на окремі розділи–фрагменти (модулі чи навчальні одиниці), згідно з його змістовою цілісністю і триваліс­тю вивчення. З кожного модуля визначаються крите­рії засвоєння. Складаються проміжні тести діагнос­тичного характеру, за результатами яких робляться лише оціночні судження («засвоїв – не засвоїв») без виставлення оцінок [14].

Наступний крок учителя полягає в розробці «корекційних» навчальних матеріалів, розрахованих на таку додаткову переробку незасвоєної інформації, що передбачає інші методи вивчення, альтернативні спо­соби роботи учня. Після виконання учнями тесту з ти­ми з них, хто не повністю засвоїв матеріал, прово­диться допоміжна, корекційна робота.

З метою усу­нення окремих прогалин і утруднень у знаннях засто­совується індивідуальна робота вчителя з учнем, або робота по два–три учні у мікро групах (найчастіше в позаурочний час за рахунок годин шкільного компо­нента проводяться індивідуальні консультації), орга­нізовується взаємонавчання – використовується до­помога учнів, які успішно засвоїли тему. У випадку незасвоєння більшістю учнів певної частини навчального матеріалу проводиться повтор­не його вивчення, проте спосіб викладу змінюється. Перехід класу до нової теми здійснюється лише за умови повного засвоєння попереднього матеріалу на належному рівні майже всіма учнями [3].

Індивідуалізованим навчанням є також технологія О.Паркхерст, що виникла у м. Дальтон (США), і відо­ма в педагогіці як дальтон–план (1924 p.). Класно–уроч­на система замінювалась роботою за планом, вона включала одержання письмових завдань, самостійне вивчення матеріалу, виконання завдань і звіт про ви­конання. Індивідуалізація за такою технологією поши­рювалася в основному на темп роботи. Загальні за­няття проводились лише з другорядних предметів, а основні – учні мали засвоювати самостійно [7].

Подальшого розвитку робота за планом набула у «Віннетка–плані» К.Вашбурна (1925 р.), за яким пер­шу половину дня учні займалися самостійно обов’яз­ковими предметами, а у другій – вибирали собі за­няття в групах за інтересами. За такої технології було індивідуалізовано лише зміст навчання. Навчання за кожним з цих планів було для вчителя організаційно складним процесом і вимагало занадто самостійнос­ті від учнів, тому не набуло широкої і тривалої практи­ки. Дослідження психологів пізніше засвідчили, що лише 7% учнів здатні засвоювати матеріал повністю самостійно [9].

Подальшим розвитком індивідуалізованого нав­чання стала технологія роботи над навчальним про­ектом, що виникла з ідеї вільного виховання. Вона запропонована ще Д.Дьюї і розвинена В. Кілпатриком як «метод проблем». Ця технологія враховує інтерес дитини і вимагає використання академічних і практичних знань та вмінь. Російські послідовники проектного навчання, зокрема С.Шацький, також прагнули запровадити йога. В радянські часи «метод проектів» було включено в навчально–виховний про­цес школи, проте в 1931 році його визнали шкідли­вим. Лише нині почалося часткове відродження дея­ких компонентів цієї технології.

Навчальне проектування вимагає від кожного учня усвідомлення мети діяльності, розуміння сутності розв’язуваної проблеми, її значущості й практичної цінності, володіння методами дослідження, інтегру­вання міжпредметних знань та вмінь, активності й са­мостійності виконання, не дивлячись на спрямування роботи вчителем або науковцем. У процесі роботи за проектною технологією звична для вчителів і учнів предметна форма організації знань поступається проблемній, адже саме вирішення певної проблеми, наприклад, екологічного характеру розвиває інтерес учня до даного питання, вимагає залучення надбаних міжпредметних знань, збагачує індивідуальний досвід проектної діяльності учнів [12].

Завдання вчителя при ви­користанні цієї технології полягає у заохоченні учнів до такої діяльності на основі вільного вибору, ство­ренні умов для розвитку теоретичних, дослідницьких, пошукових, креативних здібностей і широкого поля для розкриття обдарованості учнів. За технологією навчального проекту може працювати як один учень, так і група учнів, але в останньому випадку кожен має свою ділянку роботи, своє завдання і виконує його ін­дивідуально. Ця технологія сприяє розвиткові самос­тійності в роботі й прийнятті рішень, самоорганізації і самореалізації особистості, вчить не лише самостій­но мислити, а й продуктивно діяти [10].

Зразком технологи індивідуалізованого навчання є також сугестивна технологія (технологія навіювання), яка відіграє важливу роль в акселерованому (приско­реному) навчанні. За цією технологією навчання здій­снюється на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам’ятовування. Зас­тосовується ця технологія у процесі вивчення інозем­них слів або спеціальної термінології великого обсягу.

Вчитель повинен мати високий авто­ритет, ерудицію, силу переконання, конгруентність, інфантилізацію (вміти дивитись на світ очима дітей). В свою чергу учень за рахунок резервів психіки шляхом тренування своїх вольових зусиль готує себе до гіпермнезичної діяльності (надзапам’ятовування). Йому належить активна роль в управлінні своїм психічним станом, у саморегулюванні Застосування цієї техно­логії має значні перспективи (95% засвоєння програ­ми), проте вона обмежена нестачею фахівців [23].

Апробація різних педагогічних технологій індивіду­алізованого навчання, засвідчила, що позитивний ефект при цьому досягається за умов: а) поваги до учня як до особистості; б) викорис­тання життєвого досвіду кожного учня та його кореля­ції зі змістом нової інформації, а також перетворення суб’єктного досвіду; в) врахування емоційного впливу навчального матеріалу на особистість учня; г) такої організації навчального процесу, за якої учневі нада­ється можливість вибирати форму виконання зав­дань, спосіб навчальної роботи, а обдарованим уч­ням ще й обсяг виучуваного матеріалу; д) такої оцін­ки уміння, що випливає з суб’єктної діяльності, на що й спрямовано нині весь навчальний процес.Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови

Стр 1 из 5Следующая ⇒

ЛЕКЦІЯ 15


Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови

(2011 н.р.)

ПЛАН


Форми реалізації індивідуального підходу до учнів


Психологічна структура індивідуальності (за К.К.Платоновим)


Методика вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів


Зміст видів індивідуалізації


Прийоми і засоби здійснення індивідуалізації


Місце і час здійснення індивідуалізації навчання ІМ

 

В методиці навчання іноземних мов розроблені різноманітні форми реалізації індивідуального підходу до учнів:

самостійна робота (self-directed learning) під керівництвом учителя;

самостійне оволодіння (autonomous learning) іноземною мовою наодинці чи у групі шляхом широкого використання різноманітних підручників і посібників, але під керівництвом учителя; самостійне оволодіння іноземною мовою шляхом опрацювання навчального посібника допомоги вчителя;

індивідуальна робота (one-to-one teaching) з одним чи кількома вчителями; самостійне оволодіння іноземною мовою у спеціалізованих центрах (self-access centres).

 

 

Процеси

засвоєння мови та

мовлення носять індивідуальний характер.

 

Підіндивідуальним підходом мається на увазі навчання учнів іноземного мовлення у групі /класі за єдиною програмою, але з врахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей.

 

При цьому на перший план ставиться завдання допомогти учням оволодіти базовим рівнем мовлення, вихід за межі якого завжди бажаний.

 

Власнеіндивідуалізація процесу навчання іншомовного мовлення — це цілісна система, яка має охоплювати всі сторони та етапи навчально-виховного процесу з іноземної мови, а також передбачати комплексне врахування і ціле­спрямований розвиток компонентів кожної з підструктур психологічної струк­тури індивідуальності учня, що здійснюють значний вплив на якість оволодіння ним іншомовним мовленням.

До складу цієї системи входять:

 

1 ) цілі індивідуа­лізації процесу навчання;

2) види індивідуалізації та їх зміст;3) прийоми та засоби індивідуалізації.

 

Розглянемо компоненти названої системи.

 

Цілі індивідуалізації процесу навчання іноземної мови поділяються на основні та допоміжні.

До основних відносяться:

 

— заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, що з’являється;

— розвиток інтелектуального кругозору, психічних процесів і якостей осо­бистості учня, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним мовленням;

— формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним мовлен­ням, який охоплює і вміння самостійної роботи.

 

Допоміжні цілі індивідуалізації включають:

— активізацію навчально-виховного процесу з іноземної мови;

— стимулювання навчальної діяльності учнів;

— створення позитивного емоційного фону навчального процесу тощо.

 

Перелічені цілі індивідуалізації можуть бути досягнуті лише за умови реалізації різноманітних видів індивідуалізації процесу навчання іншомовної мовленнєвої діяльності.

 

В сучасній методиці навчання іноземних моввиди індивідуалізації визначаються відповідно до характеру підструктур психологіч­ної структури індивідуальності учня, зважаючи на те, що кожна з них, як підтвердили експерименти, здійснює значний вплив на рівень володіння учнем іноземною мовою.

Картка учня

Прізвище ______ Клас _______ Дата _________

Відтворені слова серії 1.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Кількість правильно відтворених слів:

Відтворені слова серії 2

1. __________________ 6.

2. __________________ 7.

3. ___________________ 8.

4. ___________________ 9.

5. 10.

Кількість правильно відтворених слів:

 

Результат за двома серіями Висновок

 

Шкала оцінок

 

1. Кожне правильно відтворене слово — 10 балів.

2. Визначається сума балів, отриманих учнем у двох серіях. Максимальна кількість балів — 200 (100 балів х 2 = 200).

3. Далі визначається середній бал, отриманий за результатами двох серій. Наприклад, загальна сума балів у двох серіях — 180; середній бал — 90 (1о» балів : 2 = 90 балів).

4. 60-100 балів — достатній рівень розвитку зорової пам’яті; менше 60 балів-недостатній рівень розвитку зорової пам’яті.

Учень, що отримав 60 балів і більше, зараховується в підгрупу з достатні обсягом зорової пам’яті; учень, що отримав менше 60 балів — у підгруп недостатнім обсягом зорової пам’яті.
Результати вивчення індивідуально-психологічних особливостей У4 заносяться вчителем до «Атласу індивідуально-психологічних особливі учнів класу».

 

Умовні позначення

 

Д — достатній рівень сформованості

H — недостатній рівень сформованості

К — комунікативний тип ; H — некомунікативний тип

 

Працюючи з таким атласом, учитель може визначити, якої допомоги потребує учень і як має здійснюватися індивідуалізація процесу навчання.

Так, вищенаведеного атласу видно, що в учня А-ко І. М. недостатньо розвинена навчальна мотивація і в цьому випадку корисною буде мотивуюча індиивідуалізація.

Крім того, рівень володіння цим учнем іншомовною мовленнєвою діяльністю не досягає вимог програми, у зв’язку з чим корисною для нього буде і регулююча індивідуалізація.

Що ж до рівня функціонування в учня психічних процесів, то вчителю слід забезпечити цілеспрямований розвиток у нього фонематичного слуху, слухової пам’яті, безпосереднього обсягу пам’яті та емоційної стійкості, що може бути досягнуто лише за умови реалізації розвиваючої індивідуалізації.

 

І, нарешті, цей учень відноситься до не комунікативного типу оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. Учня необхідно навчити його раціональних прийомів оволодіння розмовним мовленням, тобто реалізувати формуючу індивідуалізацію.

 

ЗМІСТ ВИДІВ МОТИВАЦІЇ

 

Розкриємо детальніше зміст кожного з видів індивідуалізації.

 

Змістом мотивуючої індивідуалізації є, з одного боку, врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іншомовним мовленням, а з другого — цілеспрямоване формування у кожного учня нових, складніших і поки що відсутніх у них видів мотивації.

 

Регулююча індивідуалізація спрямована на врахування вчителем реального рівня володіння учнем іншомовним мовленням на кожному з станів навчального процесу.

 

Вона передбачає,

-з одного боку, можливість тимчасо­вого спрощення і часткового варіювання завдань для менш підготовлених учнів за умови одержання необхідного кінцевого «продукту» згідно з вимогами програми,

-а з другого — розширення та ускладнення програмних вимог для добре підготовлених і зацікавлених іноземною мовою учнів.

 

Розвиваюча індивідуалізація дозволяє,

по-перше, забезпечити в навчаль­ному процесі опору на реальний рівень функціонування психічних процесів,

а по-друге, реалізувати цілеспрямований розвиток слабо функціонуючих психічних процесів за допомогою спеціально підібраних серій завдань на матеріалі іноземної мови.

 

Формуюча індивідуалізація має сприяти формуванню в учнів індивідуаль­ного стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням і в опорі на індивідуальні особливості нервової системи учня та стиль діяльності, який уже склався.

Вищеназвані види індивідуалізації слід реалізувати у навчальному процесі в комплексі, оскільки й індивідуальні особливості людини мають формуватися комплексно.

 

Мотивуюча індивідуалізація

 

ПРИЙОМИ: Основні прийоми реалізації цього виду інди­відуалізації такі:

підбір мовленнєвих партнерів і груп з урахуванням спільності їх інтересів та контексту діяльності;

підбір варіантних мовленнєвих завдань, текстів для аудіювання і читання з урахуванням сфери інтересів, бажань та уподо­бань учнів.

 

Визначення варіативної послідовності опитування учнів під часвиконання ними мовленнєвих завдань залежить від їх життєвого досвіду, контек­сту діяльності та статусу особистості в навчально-мовленнєвому колективі тощо.

 

ЗАСОБИ: Основними засобами реалізації мотивуючої індивідуалізації є

 

тексти для аудіювання, тексти й книжки для читання, комплекси вправ для навчання усного та писемного мовлення, як ті, що відповідають індивідуальним інтересам запитам учнів, так і ті, що сприяють формуванню у них ціннісних орієнтаціїна оволодіння іншомовним мовленням.

 

Наведемо приклад завдання з урахуванням особливостей мотиваційної сфери учнів.

 

Інструкція: У вас три варіанти магнітофонного запису тексту «A Long Wait»:

1) з двома паузами для відпочинку;

2) у нормальному темпі англійського мовлення без пауз для відпочинку;

3) у швидкому темпі англійського мовлення без пауз для відпочинку.

 

Третій варіант запису найскладніший. Визначте, з яким записом тексту ви будете працювати, прослухайте текст один раз і виконайте тестове завдання.

 

Регулююча індивідуалізація

 

ПРИЙОМИ: Основні прийоми цього виду індивідуалізації:

 

-зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих студентам завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю і рівня підготовки до конкретного уроку;

-зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих школярам завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю та індивідуальних труднощів, що виникають під час оволодіння ними певними іншомовними навичками та ріннями;

-визначення оптимальної міри допомоги учням з боку вчителя;

-визначення послідовності опитування учнів з урахуванням їх підготовки до виконання конкретного завдання.

 

ЗАСОБИ: Ефективним засобом реалізації регулюючої індивідуалізації на уроці і під час виконання завдань удома є

 

-підручник та навчальні роздавальні картки,

-на уроках лінгафонному кабінеті — фонограма у комплексі з адаптуючими роздавальними картками, а на позакласних заняттях у лінгафонному кабінеті — фонограма.

 

Наведемо приклади адаптуючих роздавальних карток для навчання діалогічного мовлення. Картки для парної роботи різняться за обсягом зорової опори.

|Картка 1

 

(призначається для учня з високим рівнем володіння іншомовним мовленням ) Завдання’. You’re the shopgirl. Help the customer choose the thing he wants to buy.

Діалог-схема

What can…?

— With ….What colour…? Here….

 

Картка 2

 

(призначається для учня з низьким рівнем володіння іншомовним мовленням) Завдання: You’re the customer. Tell the shopgirl what you want to buy and ask her to help you.

Діалог-схема 1 want to buy a…. Can you help me to…? … (black, brown, grey).

 

Розвиваюча індивідуалізація

 

ПРИЙОМИ: До основних можна винести такі прийоми цього виду індивідуалізації:

 

-підбір раціональних режимів виконання іншомов­них вправ з урахуванням рівня функціонування в учня психічних процесів, які значно впливають на якість оволодіння іншомовним мовленням;

-зміна обсягу запропонованих учням вправ, призначених для розвитку психічних процесів і якостей особистості на матеріалі іноземної мови.

 

ЗАСОБИ: Найбільш ефективним засобом розвиваючої індивідуалізації на уроці є

-адаптуючі роздавальні картки з різноманітними опорами, які забезпечують найповніше сприйняття іншомовної інформації зі слуху окремими категоріями учнів;

 

-на позакласних заняттях у лінгафонному кабінеті — спеціальні комплекси вправ, спрямовані на розвиток особистості учня на матеріалі іноземної мови.

 

Вправа 1.

Мета — розширювати обсяг зорової пам’яті учнів на рівні літер.

Інструкція: Прочитайте літери, запам’ятайте їх і запишіть у дві колонки: в ліву — голосні, а в праву — приголосні.

Літери для запам’ятовування: d, a, c, u. і,

Спосіб виконання: одночасна групова робота під керівництвом учителя або учня.

Спосіб контролю: самоконтроль з допомогою повторного пред’явлення картки з літерами.

 

Вправа 2.

Мета — розширювати обсяг зорової пам’яті учнів на рівні слів.

Інструкція: Прочитайте, запам’ятайте і запишіть слова в будь-якій послідовності.

Table, face, book, pen, room.

Спосіб виконання: одночасна індивідуальна робота з картками.

Спосіб контролю: самоконтроль при повторному читанні слів.

 

Вправа 3.

Мета — розширювати обсяг зорової пам’яті учнів на рівні речень.

Інструкція: Прочитайте, запам’ятайте і запишіть англійське прислів’я. | There is no place like home.

Спосіб виконання: одночасна групова робота під керівництвом учителя. Спосіб контролю: читання прислів’я вголос окремими учнями і самоконтроль

по картці рештою учнів.

 

Пам’ятка — порада

учневі з сильною та інертною нервовою системою для виконання самостійної роботи з читання англійською мовою

Дорогий друже!

Результати вивчення твоїх індивідуальних особливостей дають можливість зробити деякі висновки про твої сильні і слабкі риси.

 

Твої сильні риси:

1. Висока працездатність і працелюбність.

2. Глибина думки, допитливість і кмітливість.

3. Велика наполегливість у досягненні своєї мети.

 

Твої слабкі риси:

— Деяка поверховість у виконанні навчальних завдань.

— Повільність, певні труднощі в переході від однієї вправи до іншої, повільне звикання до виконання нових завдань.

 

Щоб успішно вчитись, говори собі постійно: «Не барись, цінуй кожну хвилину».

Враховуючи сильні і слабкі риси твоїх природних задатків, пропонуємо декілька порад, що допоможуть тобі в оволодінні читанням англійською мовою.

Уважно прочитай їх і намагайся регулярно виконувати ті з них, які для тебе найважливіші.

У міру своїх природних особливостей ти працюєш не дуже швидко, тому виділяй достатньо часу для читання.

Щоденно читай 10-15 хвилин уголос. Готуючись виконувати домашні

завдання з англійської мови, визначай кількість часу для їх виконання, став біля себе годинник і намагайся вкластись у визначений час.

Намагайся частину вправ з читання англійською мовою прочитати дуже

швидко.

При читанні слів старайся не лише їх озвучити, але й зрозуміти, згадати

правила, за якими вони читаються.

Кожне нове слово, речення повтори стільки разів, щоб ти міг прочитати їх легко і швидко, як рідною мовою.

6. Тренуйся в читанні на швидкість. Швидкість читання уголос повинна бути не менше 5-6 рядків за хвилину.

Думаю, що ці поради допоможуть тобі навчитися читати англійською Умовою. Успіхів тобі!

 

ЛЕКЦІЯ 15


Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови

(2011 н.р.)

ПЛАНіндивідуалізація — Викисловарь

Содержание

 • 1 Украинский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

індивідуалізація

Существительное, неодушевлённое, женский род.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить значение-перевод в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Індивідуальність — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Портрет Альберті.

Індивідуальність (лат. individuitas — неподільність) — сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої. Індивідуальність визначає людину як автора власного життя, як творця унікального життєвого шляху, носія багатогранної неповторності, авторського світогляду. Індивідуальність визначається витвореною нею духовно-практичною реальністю, що є сукупним результатом саморефлексії, совісті як особистого морального імперативу добра, віри як засобу поєднання макро- і мікрокосму, що породжує людину духову[1]

Зразком яскравої індивідуальності раннього італійського відродження 15 ст. був Альберті Леон-Баттіста (1404—1472).

 • Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания. Москва-Воронеж. 1996.
 • Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001.
 • Большой психологический словарь/Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. — Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.
 • Краткий психологический словарь/Сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1985.
 • Українська психологічна термінологія: словник-довідник. За ред. М.-Л. А. Чепи. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. — 302 с. ISBN 978-617-571-040-0.
 1. ↑ Чепа М.-Л. А. Шлях від народження до смерті: осмислення сутнісних рівнів людського розвитку \ Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка «Проблеми загальної та педаглгічної психології».- К.: 2001. Т.ІІІ. Ч. 2.

23 Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання.

Під індивідуалізацією
слід розуміти організацію процесу
навчання на основі врахування
індивідуальних особливостей учнів.

Під диференціацією
слід розуміти організацію процесу
навчання за декількома різними навчальними
планами, програмами, завданнями в формі
окремих груп, створених на основі
врахування будь-яких узагальнених
індивідуальних особливостей школярів.

Диференціація
навчання є варіантом індивідуалізації,
способом реалізації індивідуального
підходу до учнів. Відмінність диференціації
від індивідуалізації полягає в тому;
що врахування індивідуальних особливостей
учнів здійснюється в такій формі, де
учні групуються на основі будь-яких
особливостей для окремого навчання в
умовах класу.

Суть принципу
індивідуального підходу заключається
в адаптації (пристосуванні) навчання
до змісту і рівня знань, умінь та навичок
кожного учня або до характерних для
нього особливостей процесу засвоєння,
або навіть до деяких стійких рис його
особистості.

Основним засобом
реалізації даного принципу є індивідуальні
самостійні роботи, котрі виступають як
дидактичний засіб організації і
керівництва самостійною діяльністю
учнів на всіх етапах навчання.

У основній школі
головним видом диференціації є рівнева.

Рівнева диференціація
виражається у тому, що навчаючись в
одному класі, за однією програмою та
підручником, школярі можуть засвоювати
матеріал на різних рівнях. Визначальним
при цьому є рівень обов’язкової
підготовки.

Вимоги до здійснення
рівневої диференціації :

Ø відкрите
пред’явлення рівня обов’язкової
підготовки повинно здійснюватися на
всіх етапах навчання, учням повинні
бути зрозумілі і відомі наочні,
повсякденні, так і підсумкові обов’язкові
вимоги;

Ø рівень, на якому
ведеться викладання, повинен бути вище
обов’язкового рівня засвоєння матеріалу;

Ø всі учні повинні
пройти через етап опорних знань, через
етап роботи над обов’язковими
результатами;

Ø послідовне
просування за рівнями;

Ø облік індивідуального
темпу досягнення обов’язкових
результатів;

Ø відповідність
змісту, контролю і оцінки прийнятому
рівневому підходу;

Ø добровільний
вибір засвоєння і звітності.

24. Доведіть, що дидактичні принципи стосуються всіх компонентів навчання, регулюють їх функціонування.

Дидактичні принципи
(за Г. Ващенком — «принципи навчання»)
— це основоположні ідеї, що пронизують
усі рівні й компоненти освіти та
засвідчують їх системну цілісніть.

Принцип науковості,
визначає як зміст, так і форму навчального
процесу.

Принцип систематичності
органічно пов’язаний з науковістю знань;
їх системність зумовлює цілісність
уявлень, світогляду і навіть гармонію
вдачі.

Принцип виховання
сформульований Й. Гербартом, але ще
раніше запропонований Сократом.
Побудоване згідно з ним навчання сприяє
становленню світогляду і впливає на
поведінку людини.

Принцип зв’язку
навчання з життям. Його обґрунтувала
нова (за часів Г. Ващенка) педагогіка.
Передаючи молодому поколінню досвід
минулого, школа часто відстає від потреб
життя і пропонує те, що вже перевірене
і зафіксоване, а іноді й застаріле.

Принцип природо
відповідності. Як і деякі інші принципи,
він сягає давнини, а у Г. Сковороди має
назву «сродності» («Учи відповідно
до природи»). Розуміння цього принципу
стосується врахування, з одного боку,
особливостей дитини та її віку, а з
іншого, — відповідності навчання законам
природи взагалі.

Принцип
індивідуалізації, очевидно, тісно
пов’язаний з принципом природо
відповідності, бо природа людини —
завжди індивідуальна. Цей принцип
скерований проти шаблонності й
стандартизації навчання.

Принцип активності.
Різні системи освіти — авторитарна і
демократична — по-різному трактують
цей принцип. Бо якщо працює вчитель, то
учні, слухаючи його, можуть бути і
«активними», і «пасивними».
Тут потрібні додаткові зусилля для їх
«активізації». Якщо ж учень на уроці
є суб’єктом діяльності, то самий процес
його діяльності не дозволяє йому бути
«пасивним».

Принцип наочності.
Його формулювання запропонував ще Я.
Коменський. Наочне навчання передбачає,
що у процесі пізнання повинні
застосовуватися різні відчуття, в тому
числі шляхом зорового сприймання.
Сприйняті речі, вважає Г. Ващенко,
залишають у нашій свідомості певні
образи, уявлення.

Компоненти навчання:

Цільовий компонент
навчання являє собою усвідомлення
викладачами і прийняття студентами
мети і завдань навчання.

Операційно-діяльнісний
компонент найбільш безпосередньо
відбиває процесуальну суттєвість
навчання. Він реалізується шляхом певних
методів і форм організації викладання
і вчення

Стимулююче-мотиваційний
компонент припускає, що педагог буде
здійснювати міри по стимулюванню
інтересу, потреби в рішенні поставлених
завдань, щоб породжувати внутрішній
процес виникнення позитивних мотивів
у навчаємих

Контрольно-регулювальний
компонент припускає одночасне здійснення
контролю за ходом вирішення поставлених
завдань навчання з боку викладача і
самоконтролю за правильністю виконання
навчальних операцій студентами, точністю
одержуваних відповідей. Контроль
здійснюється за допомогою усних,
письмових, лабораторних та інших робіт,
шляхом проведення опитувань, заліків,
семінарів та іспитів.

Самоконтроль
протікає у вигляді самоперевірок
студентами ступеня засвоєння матеріалу,
що вивчається, за допомогою тестових,
евристичних завдань. Зворотний зв’язок
викликає необхідність корекції,
регулювання навчального процесу,
внесення змін у форми і методи навчання,
наближення їх до оптимальних для даної
ситуації [].

Оцінно-результативний
компонент навчання припускає оцінювання
педагогами і самооцінку студентами
досягнутих у процесі навчання результатів,
встановлення відповідності їх поставленим
навчально-виховним задачам.

індивідуалізація — Ukrainian-Russian Dictionary — Glosbe

uk Серед його заслуг — запровадження принципів суб’єктивної (винної) відповідальності, індивідуалізації покарання, врахування суспільної небезпеки як ознаки злочину, новаторський підхід до підбурювання й пособництва.

WikiMatrixru Это лаборатория с климат- контролем

uk Ця версія пов’язана з тим, що в обличчях починає з’являтись певна індивідуалізація.

WikiMatrixru Нет, мне чего- то не хватало

uk Кіберсквотер загрожує розмістити на захопленому домені сайт з негативною інформацією або видавати цей сайт за той, що належить правомірному власнику засобу індивідуалізації.

WikiMatrixru Где вас черти носят?

uk Засоби індивідуалізації персонажів, передання їхніх емоційних станів, знайдені в опері, були прийняті й інструментальною музикою: в ранній симфонії одна основна мелодія, здебільшого скрипкова, супроводжувалась відтінювальним акомпанементом.

WikiMatrixru Да, Квинн тоже проходит через сложные времена, знаешь… мы все проходим через сложные времена

uk Перевага технологічного устрою, в порівнянні з попереднім, полягала в індивідуалізації виробництва і споживання, у підвищенні гнучкості виробництва.

WikiMatrixru Он всю жизнь будет знать, что в темноте что- то всегда есть

uk Визнання індивідуального характеру злочинної поведінки конкретної людини і необхідності індивідуалізації покарання.

WikiMatrixru Теперь доволен?

uk Фігури поставлені так, що герцога видно одразу — він виділяється своєю статурою, костюмом, але найбільше — підкресленою індивідуалізацією обличчя, міміки, жестів.

WikiMatrixru Проверь между пальцами

uk Масове споживацтво розвивається разом з розвитком капіталізму, який супроводжується бурхливим економічним і технічним розвитком та такими соціальними змінами, як: ріст доходів, який суттєво змінює структуру споживання, зменшення тривалості робочого дня, розмивання класової структури, індивідуалізація споживання.

WikiMatrixru Я пригласил Кейт в » Метрополитен «, она никогда не была

uk Евріпід у своїх творах обмежив введення хорових партій, зосереджуючи основну увагу на сольних партіях акторів і корифеїв, за зразком, так званого, нового дифірамба, що відрізнявся більшою індивідуалізацією, емоційністю, рухливим, віртуозним характером.

WikiMatrixru Хорошо, давай поедем домой, да?

uk За Ю. Золотовим, Пуссену вдалося зробити ще один крок уперед: від загальної пластичної функції фарби до її індивідуалізації.

WikiMatrixru У папы был гараж.И когда я была маленькой, он купил только раму. Потом он таскал нас по свалкам, мы искали разные запчасти

uk Цей етап є результатом трансформації людської долі в бік її індивідуалізації.

WikiMatrixru Они воспользовались этим

uk Моє бачення — зробити генетичне дослідження природнішим для індивідуалізації технології секвенування генома.

ted2019ru Они перещёлкивались друг с другом

uk Жанр політичної мови — засіб індивідуалізації тексту.

WikiMatrixru Живи, черт побери!

uk Істотний принцип педагогіки: індивідуалізація виховання і навчання.

WikiMatrixru Вы можете выбрать другой

uk В рамках ОІВ виділяються права на об’єкти інтелектуальної промислової власності, об’єкти, що об’єднують РІД, що охороняються та не охороняються, об’єкти авторського права і суміжних прав, а також права на засоби індивідуалізації.

WikiMatrixru Ты симулировал слепоту

uk Твори IV—II століть до н. е. показують зростання елементів конкретизації та індивідуалізації зовнішнього вигляду людей.

WikiMatrixru Тогда там было бы лучше

uk У творчості Моцарта вже спостерігається індивідуалізація кожного конкретного твору.

WikiMatrixru Следующая вещь, которую я знаю, что я- здесь

uk Особливу небезпеку становить для Бональда ліберальна індивідуалізація людини, вичленення його з необхідної суспільної ролі, що веде також до розладу держави.

WikiMatrixru Пора вставать

uk Нарівні із засобами індивідуалізації (товарними знаками, найменуваннями місць походження товарів тощо) згадані результати інтелектуальної діяльності входять в число об’єктів промислової власності.

WikiMatrixru Хорошо, хорошо, гм

uk Шляхом цієї індивідуалізації самого себе всередині себе живий елемент, до того розпорошений і розділений у тьмяному колі сприйнять і дій, уперше перетворився в точковий центр, в якому всі уявлення й досвід пов’язуються і скріплюються в єдине ціле, яке усвідомлює свою організацію» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека.

WikiMatrixru Черт возьми, Док!

uk Завдяки замовленням живописних творів, які демонструвалися в представницьких цілях в будинках, виник абсолютно новий жанр мистецтва — портретний живопис, який приніс в мистецтво елемент індивідуалізації, що цілком відповідало духові часу.

WikiMatrixru Потому что любила меня?

uk В них поєднується індивідуалізація портретної характеристики зі зростаючою героїчною «антикізацією» образу, яка досягає кульмінації в трьох медалях Альфонсо V Арагонського (1449).

WikiMatrixru Ты готова выступить на большом собрании?

uk Розробники відеоігор використовують перки як засіб моделювання персонажів, індивідуалізації їх інтересів, навичок, характерів і життєвих ситуацій, відображення можливих надприродних втручань в їх долі.

WikiMatrixru Почему не передать их в музей?

uk Індивідуалізація осіб за допомогою відтінків мови доведена у нього до високого ступеня досконалості.

WikiMatrixru Конечно, его я тоже люблю

uk Якщо в класичній симфонії відображалось світоглядне ставлення епохи Просвітництва — утвердження «великого, урочистого та піднесеного», і фінал, відповідно, міг бути лише оптимістичним, то в мистецтві романтиків індивідуалізація світосприймання передбачала можливість і трагічного фіналу.

WikiMatrixru Это правда.Завтра я стану совершеннолетней и буду делать что хочу

определение индивидуализации в The Free Dictionary

Направляющие идеи, которые мы предлагаем в качестве основы уголовного права, следующие: принцип законности инкриминирования и наказания; принцип субсидиарности уголовного права; принцип личной уголовной ответственности; принцип индивидуализации; принцип гуманизма уголовного права. Volkswagen AG (Xetra: VW), автопроизводитель из Германии, должен усилить индивидуализацию трех своих массовых рынков, сделав каждый из них более индивидуальным, чтобы уменьшить дублирование и разрядить напряженность внутри автомобильная группа, по словам исполнительного директора.Технические специалисты говорят, что новые эффекты никогда ранее не были доступны для пластмасс и призваны помочь владельцам брендов предложить индивидуальность, а также помочь продуктам выделиться в местах продажи. Подчеркивая эксклюзивность и уникальный характер знаменитой марки Bespoke ультра-роскошной марки Program, модель, разработка которой велась 18 месяцев, уже вызвала большой интерес у местных автомобильных энтузиастов, стремящихся достичь вершины роскоши и индивидуализации. хорошо проработанная книга, расположенная на теоретическом фоне теории «индивидуализации» социолога Ульриха Бека.Уотелет считает, что судьи должны были проверить, соблюдала ли Комиссия принципы недискриминации, соразмерности и индивидуализации наказаний, а также свое обязательство указывать причины, касающиеся суммы штрафа. et d’individualisation. В группах M.societal и о проблемах позднего модерна индивидуализированной социальной ответственности и использовании социальных отношений в решении проблем индивидуализации.Этот четвертый параметр основан на индивидуализации, предлагаемой нынешним семейством линз Anateo. (Стратклайд, Великобритания), «рассматривал концепцию социального капитала как тему для изучения и как ресурс для развития при решении проблемы реформирования профессионализма в контекст усиленной конкуренции и индивидуализации »с упором на образовательные учреждения.
.

индивидуализация — определение — английский

Примеры предложений с «индивидуализацией», память переводов

Giga-fren С более высоким риском существует вероятность того, что через 40 лет многие люди окажутся с меньшим количеством денег, чем им необходимо для выхода на пенсию. UN-2 Два отдельных мнения двух членов Комитета прилагаются к настоящим Соображениям.] Обычное сканирование Физическое лицо имеет право подтвердить, существуют ли его личные данные, даже если они еще не были зарегистрированы, и их передача в доступной форме. Eurlex2018q4 Портал Европейского корпуса солидарности должен постоянно развиваться, чтобы обеспечить легкий доступ к Европейскому корпусу солидарности и предоставить единое окно как для заинтересованных лиц, так и для организаций в том, что касается, среди прочего, регистрации, идентификации и сопоставления профилей и возможности, нетворкинг и виртуальные обмены, онлайн-обучение, языковая поддержка, а также всякая другая поддержка до мероприятия солидарности, после мероприятия солидарности или того и другого, а также другие полезные функции, которые могут возникнуть в будущем. Common crawl (Обычное сканирование) Предлагаются многочисленные возможности для составления вашего плана тренировок: список, структурированный по индивидууму, по группам, по имени, «все вместе», по курсу или по программе обучения. WikiMatrixХотя пытаясь стать просвещенным и дальновидным человеком, рассказчик часто подчеркивает, комментируя действия и ситуацию Смитсона, что его личность прочно укоренилась в традиционной социальной системе. MultiUn Они также возникали в индивидуальных проектных предложениях, в которых Сторона представляла сопутствующую документацию, в которой прогнозировалось ее несоблюдение в будущем. WikiMatrixLarger или меньшие люди должны масштабировать эти количества соответствующим образом. Giga-fren- исследователям может быть предоставлен доступ к конфиденциальной информации об отдельных онкологических больных, практиках или учреждениях при соблюдении следующих условий: (a) научная ценность и этика предлагаемого исследования приемлемы для назначенного агентства, (b ) предлагаемое исследование не может быть разумно проведено без раскрытия запрошенной конфиденциальной информации, и (c) лицо (лица), которому (а) будет раскрыта конфиденциальная информация, должно согласиться соблюдать условия, касающиеся безопасности и конфиденциальности, как предписано назначенным агентство. Giga-fren Ваши собственные сложности и преимущества зависят от многих индивидуальных факторов. UN-2 Процесс консультаций, проведенных Председателем, стал первым шагом на пути к установлению диалога с отдельными государствами-членами по различным аспектам режима сложных санкций. UN-2 Решение 123 далее поручает Исполнительному секретарю выполнять решения, принятые двусторонними комитетами, и производить платежи от имени Кувейта правительствам и другим организациям, подавшим претензии, от имени индивидуальных заявителей в части присужденной компенсации, которой такое лицо истцы имеют право, как это определено двусторонними комитетами. MultiUnS Некоторые считали, что этот неофициальный документ отражает вопросы, поднятые отдельными экспертами Группы по опасным грузам ИКАО, а не самой Группой по опасным грузам Common crawl Заинтересованная общественность: предприниматели, мастера, строители, художники, дизайнеры интерьеров, рестораторы , безработные, лица, участвующие в профессиональном проекте. oj4 Реальные учтенные затраты означают реальные затраты на физические операции, указанные в Приложении V, которые имели место в течение отчетного периода, на основании либо индивидуальных счетов за эти операции, либо контракта, подписанного для их покрытия. EurLex-2 (b ) когда партия состоит из нескольких идентичных продуктов, отнесенных к одному и тому же заголовку Гармонизированной системы, каждый продукт должен приниматься индивидуально при применении положений настоящего Протокола. MultiUn Эти характеристики означают, что ни одно изолированное, корыстное лицо не будет иметь стимула оплачивать эти товары: необходима коллективная покупка Giga-fren • Из налога, подлежащего уплате в соответствии с Законом, может вычитаться налогоплательщик, который физическое или юридическое лицо в течение налогового года в отношении совокупности всех сумм, каждая из которых представляет собой сумму денежного взноса, сделанного налогоплательщиком за год зарегистрированной политической партии, зарегистрированной районной ассоциации или зарегистрированной незарегистрированной -аффилированный кандидат: патентов-wipo Решетки расположены так, чтобы лежать выше отдельных сеток на противоположной стороне сердца, когда куртка прикреплена к сердцу. EurLex-2A можно представить себе ситуацию, когда производство говядины и телятины в отдельном государстве-члене в маркетинговом году, составляющем промежуточный период, составляло только 40% от нормального производства из-за инфекционного заболевания. eurlex-diff-2018-06-20 Таким образом, даже если административная практика Irish Revenue в соответствии с разделом 25 TCA 97 была правильной справочной системой, которую Комиссия оспаривает, способ, которым Irish Revenue реализовал раздел 25 TCA 97 посредством предоставления отдельные налоговые решения показывают, что его дискреционные полномочия не основываются на объективных критериях. Сообщения WikiMatrixMail теперь хранятся в отдельных файлах, а не в одном файле базы данных. springer1) Скорость оборота свободных жирных кислот в плазме и скорость этерификации свободных жирных кислот в плазме до триглицеридов плазмы оценивалась у шести здоровых людей с помощью постоянной инфузии пальмитиновой кислоты-9,10-h4 во время внутривенного вливания глюкозы. (0,5 г / мин) или глюкозы и норэпинефрина (0,25 мкг / мин / кг). Giga-fren Согласно модифицированной модели трудового досуга на Рисунке 1c, снижение стимулов EI / UI приведет к тому, что люди переключатся с неполной занятости и EI / UI на зависимость от SA, хотя характеристики программ SA объясняют их длительную работу. срочная безработица. Giga-fren В течение 17-летней истории Службы отдельные министры часто издали распоряжения по конкретным вопросам по мере их возникновения.

Показаны страницы 1. Найдено 1245572 предложения с фразой индивидуализация.Найдено за 122 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

индивидуализация — англо-итальянский словарь — Glosbe

en Портал Европейского корпуса солидарности должен постоянно развиваться, чтобы обеспечить легкий доступ к Европейскому корпусу солидарности и предоставить единое окно как для заинтересованных лиц, так и для организаций в том, что касается , среди прочего, регистрация, идентификация и сопоставление профилей и возможностей, создание сетей и виртуальный обмен, онлайн-обучение, языковая поддержка, а также вся другая поддержка до мероприятия солидарности, после мероприятия солидарности или того и другого, а также другие полезные функции, которые могут возникнут в будущем.

Eurlex2018q4 it Secondo la Commissione non sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo #, paragrafo #, lettera d), del trattato CE

en Хотя пытается стать просвещенным и дальновидным человеком, рассказчик часто подчеркивает, комментируя действия и ситуацию Смитсона, что его личность глубоко укоренена в традиционной социальной системе.

WikiMatrix it lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato member dell’Unione europea

en Реальные зарегистрированные затраты означают реальные затраты на физические операции, указанные в Приложении V, которое имело место в течение отчетного периода на основании либо отдельных счетов-фактур за эти операции, либо контракта, подписанного для их покрытия

oj4 it Inoltre, le norme pubblicate ai sensi delle direttive # / # / CE, # / # / CE, # / # / CEE e # / # / CEE Возможное использование в соответствии с художественным оформлением #, paragrafo #, lettere a) eb) della direttiva # / # / CE

en (b) если партия состоит из нескольких идентичных продуктов, отнесенных к одному и тому же заголовку Гармонизированной системы, каждый продукт должен приниматься индивидуально при применении положений настоящего Протокола.

EurLex-2 it I dazi doganali all’importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella columnsna a, entro i limiti dei contingenti priceari Annuali indicati nella colna be жирная мазь с конкретным расположением он указывает на колонна с

Можно представить себе ситуацию, когда производство говядины и телятины в отдельном государстве-члене в маркетинговом году, составляющем промежуточный период, составляло только 40% от нормального производства из-за инфекционного заболевания.

EurLex-2 it In application dell’articolo # del regolamento (CE) n. # / #, gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno # giorni in unità di production che devono essere назначают dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica en 9 Таким образом, даже если административная практика Irish Revenue в соответствии с Разделом 25 TCA 97 была правильной справочной системой, что оспаривается Комиссией, способ, которым Irish Revenue реализовал Раздел 25 TCA 97 посредством вынесения индивидуальных налоговых решений, показывает, что использование ею дискреционных полномочий не основан на объективных критериях.

eurlex-diff-2018-06-20 it Dispositivo di frenatura di stazionamento

en Если новые люди прибывают в район или иммигрируют, частота будет меняться.

QED it La tornata di allargamento del 2004-2005 susciterà grande compiacimento in molti paesi кандидат. Gli esclusi però rimarranno delusi.

ru В отношении продажи отдельных билетов поведение финансового директора не ограничивало рынок. поскольку билеты предлагались широкой публике на всей территории ЕЭЗ в разное время каждым из трех каналов распространения;

EurLex-2 it Tenga, non mi resta che ridarglielo indietro

en В их отчете за сентябрь 2003 г. рекомендуется систематическое использование психологических тестов при подборе персонала и в рамках медицинских осмотров после 50 лет, но также и в том случае, если есть какие-либо сомнения относительно способности человека выполнять критически важные для безопасности задачи.

EurLex-2 it Sai cos ’è una’ ’reazione esagerata’ ’?

ru Простое внесение вклада в поддержание общественной безопасности, которое может быть призвано сделать любое лицо, не является исполнением официальных полномочий.

EurLex-2 it Come viene somministrato Tritanrix-HepB

en Они предназначены для выражения информации об отдельных вещах.

WikiMatrix it (DE) Signora Presidente, ho un’altra domanda per il commissario Verheugen.

en Индивидуальный номер должен позволять отследить место их происхождения. — Графа I.28: Возраст: месяцев. — Графа I.28: Пол (М = мужской, Ж = женский, C = кастрированный).]

EurLex-2 it Oggetto: Discriminazione politica negli Stati members

en Тем не менее, в соответствии с некоторыми кодексами или рамками помощи для определенных отраслей или конкретных видов помощи, требуется индивидуальное уведомление обо всех присуждениях помощи или награды, превышающие определенную сумму.

EurLex-2 it Sono внимательное отношение к делу о беспокойстве по созданию, доставке иммобилизованных средств, лицензировании новых машинных материалов или об атрибутах, сжатых и общих информационных программах, onorari di architetti, ingegneri e consitetti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, a norma dell’articolo # del regolamento (CE) n

en Препараты, содержащие по крайней мере одно опасное вещество, которое вызывает такие эффекты в отдельных концентрациях, равных или больше чем:

EurLex-2 it In ogni caso, chiamami quando senti il ​​messaggio, хорошо?

en адекватное знание причин, природы, течения, последствий, диагностики и лечения болезней животных, независимо от того, рассматриваются ли они индивидуально или в группах, включая специальные знания о болезнях, которые могут передаваться человеку

oj4 Это , Синьор Президенте, вы всегда можете найти свое место, чтобы поздравить вас с президентом Регно.

en Годовые расходы, запланированные в рамках схемы, или общая сумма индивидуальной помощи, предоставленной компании: 0,3 миллиона евро

EurLex-2 it Come te, che ti piace «Fever Dog»

en ( б) каждую отдельную упаковку, в остальных случаях.

EurLex-2 it Alfredo Nunzi, Segretariato del consiglio di amministrazione

en Следовательно, невозможно сделать общий вывод о производительности отдельных машин относительно производственной мощности

eurlex it capo di molte aree di produzione

en 70 Таким образом, Сообщество смогло, продолжает Совет, идти в ногу с развитием международной практики, которая заключалась в принятии «разумных санкций», направленных на лиц, которые представляют угроза международной безопасности, а не мирному населению.

EurLex-2 it previa consultazione del Comitato delle regioni

en Имя физического или юридического лица и полный адрес.

Eurlex2019 it Studi di cancinogenicità effettuati con topi e ratti hanno rivelato un потенциальные опухоли типранавира, специфичного для каждого вида, который не является статусом рассмотрения di rilevanza Clinica

прямо применимо к Положения Договора в национальных судах являются лишь минимальной гарантией и сами по себе недостаточны для обеспечения полного и полного выполнения Договора (см. решение по делу 168/85 Комиссия против Италии [1986] ECR 2945, пункт 11) .

EurLex-2 it Un possible obiettivo dell’ingerenza statale è proprio quello di mantenere basso il livello dei costi per sostenere le Industrie locali e renderle конкурентоспособный

en Он также является тренером и строителем команды лошадей и, в свою очередь, каждую лошадь в отдельности.

LDS it Это успешная программа, представленная на будущее.

en Обратите внимание, что для требований об индивидуальном обращении необходимо подать заявку в соответствии со статьей 9 (5) Основного Регламента, а для требований относительно режима с рыночной экономикой необходимо подать заявление согласно статье 2 (7) (b) Основного Регламента.

EurLex-2 it Amarti con i fratelli!

en Для реализации настоящего Регламента и для создания максимальной правовой определенности в рамках Союза имена и другие соответствующие данные о физических и юридических лицах, организациях и организациях, средства и экономические ресурсы которых должны быть заморожены в соответствии с настоящим Регламентом. Регламент должен быть обнародован.Любая обработка персональных данных должна соответствовать Регламенту (ЕС) № 45/2001 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2000 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных Институты и органы Сообщества, а также о свободном перемещении таких данных (6) и Директиве 95/46 / ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободное перемещение таких данных (7).

EurLex-2 it Nel corso dei lavori della Convenzione europea noi, ovvero l’onorevole Katiforis e molti altri, la maggior parte dei socialisti ei Verdi abbiamo cercato di cambiare questo dogma la russia crescita la stessa importanza della stabilità.

ru Телята, как в группах, так и в индивидуальном загоне, должны иметь достаточно места для упражнений, контакта с другим скотом и для нормальных движений в положении стоя или лежа.

EurLex-2 it consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti tecnici, giuridici e organzativi a livello europeo.

индивидуализация — англо-испанский словарь — Glosbe

en К настоящим соображениям прилагаются два индивидуальных мнения двух членов Комитета.]

UN-2 es Es mi día de suerte.- Benjy irá a la Universidad

en Портал Европейского корпуса солидарности должен постоянно развиваться, чтобы обеспечивать легкий доступ к Европейскому корпусу солидарности и предоставлять единое окно как для заинтересованных лиц, так и для организаций, в том числе в отношении регистрации, идентификации и сопоставления профили и возможности, нетворкинг и виртуальный обмен, онлайн-обучение, языковая поддержка, а также любая другая поддержка до мероприятия солидарности, после мероприятия солидарности или того и другого, а также другие полезные функции, которые могут возникнуть в будущем.

Eurlex2018q4 es Ya veo, me estás pidiendo … que me vaya

en Многочисленные возможности предлагаются для составления вашего плана тренировок: список, структурированный индивидуально, по группам, по имени, «в массе» , по курсу или по программе обучения.

Common crawl es Por correo Certificado

en Они также возникли в индивидуальных проектных предложениях, в которых Сторона представила сопутствующую документацию с прогнозом своего будущего несоблюдения

MultiUn es Dile que lo veré más tarde

en Процесс консультаций, проведенных Председателем, стал первым шагом на пути к налаживанию диалога с отдельными государствами-членами по различным аспектам режима сложных санкций.

UN-2 es Ese es un riesgo que asumiremos, con una повестка дня tan ambiciosa

en Решение 123 также поручает Исполнительному секретарю выполнять решения двусторонних комитетов и производить платежи от имени Кувейта правительствам и другие организации, представляющие от имени индивидуальных заявителей часть компенсаций, на которые такие индивидуальные заявители имеют право, как это определено двусторонними комитетами.

UN-2 es No recuerda nada

en Реальные учтенные затраты означают реальные затраты на физические операции, указанные в Приложении V, которые имели место в течение отчетного периода, на основе либо отдельных счетов-фактур за эти операции или контракт, подписанный для их покрытия

oj4 es Si vemos alguien que necesita ayuda, y podemos ayudarlos … pienso que Dios quiere que lo hagamos

en (b) если партия состоит из нескольких идентичных продукты, относящиеся к одному и тому же заголовку Гармонизированной системы, каждый продукт должен приниматься индивидуально при применении положений настоящего Протокола.

EurLex-2 es Sí, es primavera

en Эти характеристики означают, что ни у одного изолированного, корыстолюбивого лица не будет стимула платить за эти товары: необходима коллективная покупка

MultiUn es De modo que por fin me presento frente al juez

en Можно представить себе ситуацию, когда производство говядины и телятины в отдельном государстве-члене в маркетинговый год, составляющий промежуточный период, составляло только 40% от нормального производства из-за инфекционного заболевания.

EurLex-2 es ¿Estás bien?

ru Таким образом, даже если административная практика Irish Revenue в соответствии с разделом 25 TCA 97 была правильной справочной системой, что оспаривается Комиссией, способ, которым Irish Revenue реализовал раздел 25 TCA 97 посредством вынесения индивидуальных налоговых решений, показывает, что право на усмотрение не основано на объективных критериях.

eurlex-diff-2018-06-20 es Del mismo modo, si necesitas algo de mi, dilo

en Более того, причины, лежащие в основе депортации, должны быть тщательно взвешены государством, принявшим меру, чтобы учитывать встречные интересы иностранца (включая его личные права, право не быть разлученным со своей семьей, имуществом и другими возможными связями с государством проживания, а также его законные ожидания).

EurLex-2 es Sam piensa que les tengo una desconfianza profundamente arraigada

en Бедность часто описывается как «проклятие человечества», в результате которого отдельные лица или группы населения изучаются как пассивные объекты

MultiUn es Gracias, Rojo

en · Допускать лицо без постановления о задержании или решения суда или, в случае высылки или экстрадиции, без постановления правительства;

UN-2 es La ayuda se otorgará cuando los productos se ajusten a las normas comunes fijadas por la legalación comunitaria o, en caso de no existir tales normas, las especificaciones contenidas enro 9000 de suminist Что касается продажи отдельных билетов, поведение финансового директора не ограничивало рынок.поскольку билеты предлагались широкой публике на всей территории ЕЭЗ в разное время каждым из трех каналов распространения;

EurLex-2 es Diría que Brenda va a pasar de largo e ir recto hacía Puerto Rico

en В их отчете за сентябрь 2003 г. рекомендуется систематическое использование психологических тестов при отборе персонала и в рамках медицинских осмотров после старения. 50, но также, если есть какие-либо сомнения относительно способности человека выполнять критически важные для безопасности задачи.

EurLex-2 es Ya ha venido al menos # veces por falsos infartos

en Простое внесение вклада в поддержание общественной безопасности, которое может быть призвано сделать любое лицо, не является исполнением служебных обязанностей. власть.

EurLex-2 es Esperaba que la relación no cambiara cuando me hicieran socia.Pero supongo que cambió

en Встречи с Группой Единства (Группа высокого уровня) и отдельными лидерами политических партий

2 es No sea tímida

en Проекты пятого транша, которые были начаты в течение # процента, имели уровень реализации # процентов, что соответствует ожиданиям на первый год работы отдельных проектов

MultiUn es Existe también una clara conciencia de la necesidad de nuevas correas para salvaguardar la viabilidad a largo plazo de los sistemas de Pensiones, que depende de unaconomía pública saneada.

ru Однако важность точного воздействия каждого отдельного канала на экономическую активность трудно отделить (см. Также рамку № в Ежемесячном бюллетене за сентябрь

ECB es Tengo que encontrar un cajero

en Различные элементы концепции являются сложными, и Комитет подчеркивает, что со временем он, вероятно, выпустит более подробные общие комментарии по отдельным элементам, чтобы расширить эту схему.

UN-2 es ¡Nunca lo lograré!

en Ряд групп государств и отдельных государств-членов выразили свое мнение

MultiUn es ¡Cierra los ojos!

en В частности, государство-участник должно прямо запретить депортацию в страны, где есть серьезные основания за то, что полагают, что депортируемые лица могут подвергнуться пыткам, и должны создать независимый орган для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

UN-2 es Habia sangre por todas partes

en Обеспечить широкое распространение информации о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, особенно в областях, связанных с развитием , в том числе за счет прозрачности, подотчетности и участия отдельных лиц и сообществ;

UN-2 es O caramelos, si quieres

en . определенное количество.

EurLex-2 es Los alemanes están enviando refuerzos desde el sur.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *