Тести з біології для вступу в медичний коледж після 9 класу: Орієнтовні завдання для вступників у коледж

Тести з біології 9 клас

Тести

Експрес – тест 1 « Вода»

 1. Яке забарвлення має вода

а)голуба б) безбарвна в) синя г) зеленкувата

2. Яка вода вважається ідеально чистою

а)джерельна б) дощова в) дистильована г) снігова

3 . При якій температурі вода із рідкого переходить у твердий стан

а) +4◦С б) 0 ◦С в) -4 ◦С г) +100◦С

4. Яка температура води у водоймах під шаром льоду, що є комфортною для живих водних мешканців

а) +4 ◦С б) 0 ◦С в) -1 ◦С г) +1◦С

 1. За температури, нижчої 0◦С , вода перебуває в агрегатному стані

а) рідкому б) твердому в) газуватому г) напіврідкому

 1. За температури, нижчої 100◦С , вода перебуває в агрегатному стані

а) рідкому б) твердому в) газуватому г) напіврідкому

7. Вода – це речовина, яка може

а) набувати форму тіл, в яких вона знаходиться б)мати голубий колір в) мати форму г) не проводити струм

8. Перетворення води на тверду речовину називають

а) конденсацією б) випаровуванням в) замерзанням г) сублімацією

9. Перетворення води на пару називають

а) конденсацією б) випаровуванням в) замерзанням г) сублімацією

10. Здатність речовин розчиняють у воді називають

а) конденсацією б) сублімацією в) розчинником г) розчинністю

11. У воді не розчиняються гідрофільні речовини такі як

а) білки б) жири в) вуглеводи г) мінеральні солі

12. Біологічною функцією води є

а) електропровідність б) транспортна в) теплопровідність г) поверхневий натяг.

Тест 2 « Білки»

 1. Молекули усіх білків є

а) мономерами б) полімерами в) біополімерами г) радикалами

2. Амінокислоти для білкових молекул є

а) мономерами б) йонами в) біополімерами г) радикалами

3. Звязки між амінокислотними залишками в молекулі білків є

а) ковалентними б) йонними в) водневими г) пептидними

4. Амінокислити, які організм не може сам синтезувати називають

а) основними б) замінними в) незамінними г) допоміжними

5. Об’єднання амінокислот у молекули білків відбувається шляхом реакції

а) поліконденсації б) йонізації в) полімеризації г) пептизації

6. Первинною структурою білка називають

а) кількість амінокислот б) послідовність зєднання амінокислот

в) кількість і послідовність зєднання амінокислот г) рухомість

7. Спосіб розташування вторинної структури білка в просторі є

а) первинною б) третинною в) четвертинною г) просторовою

8. Усі білки, що складаються з одного поліпептидного ланцюга мають будову

а) первинну б) третинну в) четвертинну г) вторинну

9 Усі білки мають четвертину будову

а) так б) здебільшого в) ні г) деякі

10.Процес руйнування первинної структури білка є

а) ренатурація б) денатурація в) деструкція г) пептизація

11 Денатураційними чинниками на білки є такі чинники

а) фізичні б) біологічні в) фізичні і хімічні г) екологічні

 1. Якщо денатурований білок відновлює свою біологічну активність, то його первинна структура

а) була порушена частково б) не була порушена в) була порушена г) здебільшого порушена

Тест 3 «Ферменти»

 1. Роль ферментів у організмі

а) будівельні матеріали б) біологічні каталізатори в)біологічні інгібітори г) транспортуючі засоби

 1. За хімічною природою ферменти це

а) глобулярні білки б) вуглеводи в)ліпіди г) неорганічні сполуки

3. Ферменти в організмі діють на реакції як

а) прискорювачі б) сповільнювачі в) тимчасові прискорювачі г) не впливають

4. Ферменти у процесі реакції самі

а) змінюються і не витрачаються б) змінюють склад і витрачаються в)витрачаються і не змінюються г) не змінюються і не витрачаються

5.Ферменти каталізують реакції

а) тільки одну б) кілька в)вибірково певні етапи г) всі реакції в організмі

6. Активність дії ферментів від рН середовища

а) залежить при певних умовах б) не залежить в)частково залежить г) залежить

7. Ферменти із субстратами взаємодіють за допомогою

а) всієї поверхні б) кінцевої ділянки в)активного центру г)певних точок

8. Функція білка міозину є

а) ферментативна б) запасаюча в)рухова г) транспортна

9. Ферменти каталізують перетворення речовин, розміри молекул яких

порівняно з розмірами макромолекул ферменту

а) великі б) різного розміру в) малі г) однокові

10. Ферменти мають дію

а) високоспецифічну б) частково вибіркову в)неспецефічну г) загальну

11. Ферментативна дія залежить від

а) рН середовища і розчинності у воді б) різної температури в) тиску і класу речовин г) рН середовища, тиску і температури.

12. Енергія, необхідна для того, щоб примусити субстрат вступити в реакцію називають енергією

а) каталізації б) активації в) сполучення г) розкладу

Тест 4 «Вуглеводи»

 1. Молекули вуглеводів є

а) полімерами б) мономерами в) моно-і полімерами г) димерами

2. Вуглеводи у живих організмах утворюватися

а) не можуть б) вибірково можуть в) можуть г) тільки поодинокі можуть

3. Глюкоза належить до

а) моносахаридів б) дисахаридів в) полісахаридів г) олігосахаридів

4. Крохмаль і целюлоза утворені із ланок

а) глюкози б) фруктози в) мальтози г) лактози

5. До полісахаридів належить

а) глюкоза б) сахароза в) мальтоза г) целюлоза

6. Сахароза (тростинний або буряковий цукор) складається із

а) залишків глюкоза і галактози б) двох залишків глюкози в) мальтоза і глюкози г) глюкози і фруктози

7. Глікоген – головний енергетичний резерв людини і тварин є

а) полімером глюкози б )полімером глюкози і лактози в) полімером мальтоза г) полімером різних моносахаридів

8. Найпоширенішим вуглеводом на планеті є

а) глюкоза б) сахароза в) мальтоза г) целюлоза

9. До гексоз належить

а) глюкоза б) сахароза в) рибоза г) дезоксирибоза

10. У клітинах рослин переважають

а) вуглеводи б) білки в) жири г) вітаміни

11. У побудові зовнішнього скелета членистоногих беруть участь

а) жири б) білки в) вуглеводи г) целюлоза

12. Вуглеводи беруть участь у синтезі важливих для організму речовин

а) нуклеїнових кислот б) білків в) ферментів г) вітамінів

Тест 5 «Ліпіди»

 1. До ліпідів належать

а) вітаміни б) воски в) сахароза г) хітин

2. Підвищений вміст жирів характерний для

а) молока ссавців б) хрящової тканини в) м’язевої тканини г) хітину

3. Рослинні жири утворені

а) амінокислотами б) насиченими кислотами в) ненасиченими кислотами г) неорганічними кислотами

4. Статеві жіночий і чоловічий гормони належать до

а) вуглеводів б) білків в) ліпідів г) вітамінів

5. При повному окисненні 1г жиру виділяється енергія в кількості

а) 3,8 кДж б) 8,3 кДж в) 138,9 кДж г) 38,9 кДж

6. Тваринні жири при кімнатній температурі тверді, тому що утворені

а) амінокислотами б) насиченими кислотами в) ненасиченими кислотами г) неорганічними кислотами

7. Фосфоліпіди можуть утворювати біліпідний шар, що є основою біологічних мембран, тому що мають володіють властивостями

а) гідрофільними б) гідрофобними в) гідрофільно- гідрофобними г) гідрогенними

8. Ліпіди можуть розчинятися у такому розчиннику

а) воді б) полімерах в) органічних розчинниках г) неорганічних розчинниках

9. Нейтральні жири виконують в організмі функцію

а)запасних поживних речовин б) покривну в) механічну

г) будівельну

10. Холестерин служить в організмі сировиною для синтезу вітаміну

а) А б) Д в) С г) Е

11. Ліпіди, що входять до складу живих організмів переважно є сполуками

а) низькомолекулярними б) високомолекулярними в) полімерними г) біополімерними

12. Визначте відповідність між описом функцій ліпідів та їх назвами

1) Ліпіди є обов’язковим компонентом мембран

2) Жири відкладаються під шкірою організмів, утворюючи інколи величезні скупчення

3) Ліпіди є джерелом енергії в організмах

4) У тілі комах можуть накопичуватися кінцеві продукти обміну речовин

А) видільна Б) запасаюча В) структурна Г) енергетична Д) механічна

Відповідь: 1) В 2) Б 3) Г 4) А

Тест 6 «Нуклеїнові кислоти»

 1. Видів нуклеїнових кислот у природі існує

а) один б) два в) пять г) сім

2 Нуклеїнові кислоти за будовою молекул є

а) полімерами б) мономерами в) димерами г) тримерами

3. До нуклеїнових кислот належать

а) ДНК і АТФ б) АТФ і РНК в) ДНК і РНК г) АТФ, ДНК і РНК

4. Мономерами нуклеїнових кислот є нуклеотиди, що складаються з

а) пятивуглецевого цукру, ортофосфорної кислоти та азотистої основи б) семивуглецевого цукру, моно фосфорної кислоти та азотистої основи в) п’ятивуглецевого цукру, нітратної кислоти та фосфористої основи г) шестивуглецевого цукру, ортофосфорної кислоти та азотистої основи

5. Азотисті основи, які входять до складу нуклеїнових кислот , є похідними гетероциклічних сполук

а) пурину б) пірамідину в) пурину і пірамідину г) аспірину

6. До пуринових сполук належать

а) пурин і аденін б) пірамідин і гуанін в) пурин і гуанін г) гуанін і аденін

7. До пірамідинових сполук належать

а) цитозин, тимін і аденін б) цитозин, урацил і гуанін в) цитозин, урацил і тимін г) гуанін, урацил і цитозин

8. До складу ДНК входять

а) А,Г,Ц,Т б) А, Г, Т,У, в)А, Г, Ц,У г) А,У,Ц,Т

9. До складу РНК входять

а) А,Г,Ц,Т б) А, Г, Т,У, в)А, Г, Ц,У г) А,У,Ц,Т

10 8. До складу ДНК входять

а) А,Г,Ц,Т б) А, Г, Т,У, в)А, Г, Ц,У г) А,У,Ц,Т

11 ДНК бере участь у

а) синтезі білків б) несе генетичну інформацію про порядок розміщення амінокислот у білках в) синтезі білків та ліпідів

г) вказує в молекулах порядок розміщення нуклеотидів

12. Молекули всіх живих організмів

а) нерозгалужені б) розгалужені, в)слаборозгалужені г) лінійні полімери без розгалужень

Екзамен з біології 2018 | КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж»

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів

при складанні вступного екзамену  до Білоцерківського медичного коледжу з біології у 2017  році

 

Вступний екзамен до КВНЗ КОР «Білоцерківський мед коледж» з предмету біологія проходить у вигляді письмового тестування.

 1. Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 60 тестових питань, що складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Абітурієнти повинні:

 • знати особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин та людини;
 • розуміти основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів;
 • застосовувати знання під час поясненні біологічних явищ і процесів;
 • знати принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами та середовищем;
 • вміти виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати і обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах;
 • характеризувати розвиток еволюційного вчення та основні положення синтетичної теорії еволюції;
 • аналізувати і розкривати закономірності живої природи;
 • пояснювати загальні властивості живих систем та перспективи розвитку біосфери;
 • розуміти єдність органічного світу.

 

Тест містить 60 завдань, які розподілені за розділами. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами (у %) наведено у таблиці 1

 

Таблиця 1

Таблиця 1 Розподіл тестових завдань з біології
Назва теми

Розподіл завдань у тесті за темами, %

Вступ. Методи біологічних досліджень

1 – 2 

Молекулярний рівень організації життя

7 – 9

Клітинний рівень організації життя

12 – 15

Організмений рівень організації життя

50 – 55

Надорганізмений рівень організації життя

14 – 17

Історичний розвиток органічного світу

2 – 3

 

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

 

За кожну правильну відповідь на тестове завдання 1 рівня складності абітурієнт одержує 1 бал.

Оцінка знань відбувається за 200 бальною системою, шляхом перевення кількості балів набраних під час виконання тестових завдань

 

Зразки тестових завдань з біології

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Ці завдання складаються із запитання та 4 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. За виконання цього завдання абітурієнт отримує 0 або 1 бал. Завдання вважатиметься виконаними правильно, якщо абітурієнт обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. За це він отримає 1 бал.

Якщо абітурієнт: А)позначив неправильний варіант відповіді; б) позначив дві або більше відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначив жодного варіанта відповіді взагалі, завдання вважатиметься виконаним помилково. У такому випадку абітурієнт одержує 0 балів.

За допомогою цієї форми завдань у абітурієнтів перевіряються біологічні знання та вміння їх застосовувати.

Наприклад:

 1. Визначте клітини, які утворюють антитіла:

А еритроцити;

Б лімфоцити;

В тромбоцити;

Г фагоцити

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді у бланку 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

ІІ Завдання на встановлення відповідності.

У цих завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та літерами. За завдання абітурієнт може одержати 0,1,2,3 або 4 бали. Завдання вважається виконаним правильно або виконаним частково, якщо Ви обрали та позначили літеру, що відповідає правильній відповіді ( від А до Д0 у бланку відповідей напроти цифри ( від 1 до 4). За кожну правильну відповідь абітурієнт одержує 1 бал

Наприклад.

 1. Встановити відповідність між прізвищами вчених та законами або явищами, які вони відкрили.

 


1. закон гомологічних рядів

2. явище фагоцитозу

3. закон одноманітності гібридів першого покоління

4. явище зчепленого успадкування

А І.І. Мечников;

Б Т.Х. Морган;

В І.П.Павлов;

Г Г.Й. Мендель

Д М.І. Вавилов

 

 

Правильна відповідь: 1 – Д; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б

Зразок позначення відповіді в бланку


5

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

Х

2

Х

 

 

 

 

3

 

 

 

Х

 

4

 

Х

 

 

 

 

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

Ці завдання складаються із 4 явищ, процесів, які позначені літерами ( від А до Г). Абітурієнту необхідно явища або процеси розташувати у відповідній логічній послідовності. Відповіді мають бути позначені у бланку відповідей. За дане завдання абітурієнт може одержати 0,1,2 бали.

Наприклад.

 1. Розташуйте у логічні послідовності процеси, які відбуваються під час подвійного запліднення у покритонасінних рослин.

А злиття одного спермія з яйцеклітиною, іншого — центральною клітиною;

Б формування пилкової трубки та пересування по ній двох сперміїв;

В проникнення сперміів до зародкового мішка;

Г потрапляння пилкового зерна на приймачку маточки.

Правильна відповідь: 1 – Г; 2 – Б; 3 – В; 4 — А

Зразок позначення відповіді в бланку


5

А

Б

В

Г

1

 

 

 

Х

2

 

Х

 

 

3

 

 

Х

 

4

Х

 

 

 

 

 

Схема

переведення балів, отриманих за виконання тесту з біології

 у шкалу 100-200 балів

 
Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

0

100

16

130

26

158

36

176

46

189

4

104

17

133

27

160

37

178

47

190

8

106

18

137

28

163

38

179

48

191

9

107

19

140

29

165

39

180

49

192

10

110

20

143

30

166

40

182

50

194

11

113

21

146

31

168

41

183

51

195

12

117

22

148

32

170

42

184

53

197

13

121

23

151

33

172

43

186

58

200

14

124

24

154

34

173

44

187

 

 

15

127

25

156

35

175

45

188

 

 

 

Програми вступних випробувань та критерії оцінювання

Програма вступних випробувань з біології (9 клас) Завантажити

Наказ МОН України «Про затвердження програм для підготовки до ЗНО у 2020 році»Завантажити
Програма вступних випробувань з української мови і літератури (11 клас) Завантажити
Програма вступних випробувань з біології (11 клас) Завантажити

Програма фахового вступного випробування на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Виробництво фармацевтичних препаратів» і «бакалавр», «магістр» освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійна програма «Фармація» Завантажити
Програма підготовки до вступних випробуваннь з української мови та літератури для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр, магістр за іншою спеціальністюЗавантажити
Програма підготовки до вступних випробуваннь з хімії для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр, магістр за іншою спеціальністюЗавантажити
Програма підготовки до вступних випробуваннь з біології для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр, магістр за іншою спеціальністюЗавантажити
Програма підготовки до співбесіди з української мовиЗавантажити

Критерії оцінювання співбесіди з української мовиЗавантажити

Критерії оцінювання знань абітурієнтів з української мови (9 клас)Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з біології (9 клас)Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з хімії(9 клас)Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з української мови та літератури (11 клас)Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з біології (11 клас)Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з хімії(11 клас)Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів з фахового вступного випробування на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Виробництво фармацевтичних препаратів» і «бакалавр», «магістр» освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійна програма «Фармація» Завантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях з хімії у формі тестування на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр, магістр за іншою спеціальністюЗавантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях з біології у формі тестування на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр, магістр за іншою спеціальністюЗавантажити
Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях з української мови та літератури у формі тестування на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти бакалавр, магістр за іншою спеціальністюЗавантажити

ЗНО 2020. Біологія

Пробне ЗНО 2019 з біологіїПробне ЗНО 2019 з біології

23 березня 2019р. відбулось пробне ЗНО з біології. Окрім тестування з біології, випускники мали можливість сьогодні обрати один із інших предметів: математики, історії України, англійської мови, фізики, хімії, географія та французька, іспанська, німецька мови. Оновлено 26.03.19р. Додано офіційні відповіді, чистий тестовий зошит та відеоогляд на тест ЗНО 2019 з біології Ми у  соціальних мережах https://www.facebook.com/dpa.zno або  https://t.me/zno_erudyt Скачати таблицю переведення тестових …

Читати далі

9 класс Подготовка к онлайн-тестам

Онлайн-тесты для учащихся 9-х классов на нашем веб-сайте охватывают все детали экзаменов BISE Board. Учитывая, как мы можем внести свой вклад в пользу студентов, на нашем веб-сайте разработана хорошо продуманная система онлайн-тестов для учащихся 9-го класса человек. Студенты могут провести онлайн-тест по главам, чтобы оценить свой уровень подготовки без сопровождения инструкторов и получить мгновенный результат своей подготовки.Эти тесты составлены в соответствии с схемой экзаменов комиссии, разработанной с помощью профессиональных учителей и экспертов в области образования. Студенты могут достичь совершенства и провести безупречную подготовку перед выпускными экзаменами.

Предметы английского среднего уровня для 9-го класса

Средние предметы урду 9-го класса

Интернет — это чудо тысячелетия, которое принесло как пользу, так и ущерб.В зависимости от того, как мы его используем, Интернет дал доступ к множеству генезиса. Пакистан — одна из тех стран, где максимальное количество пользователей интернета. Студенты могут лучше всего использовать это. Доступ к бесплатных заметок, бесплатных типовых работ, бесплатных онлайн-тестов и бесплатных руководств по обучению на расстоянии одного клика. Эти онлайн-тесты являются чрезвычайно удобной формой самооценки.

Самооценка — эффективный метод обучения. Экзамены — неотъемлемая часть образования, без этого никто бы никогда не оценил их способности. Онлайн-тесты экономят время и позволяют учащимся сразу же оценить свои слабые стороны. В частности, учащиеся 9-х классов как урду, так и среднего уровня, которые, возможно, впервые участвовали в экзаменах совета директоров, не понимают, как будут выглядеть документы. Наши онлайн-тесты дадут им полное представление об экзаменах BISE Board в Пакистане. Онлайн-тесты для 9-го класса на нашем веб-сайте состоят из онлайн-тестов по главам по всем предметам, которые значительно облегчат подготовку к экзаменам Совета.

.

MCQ для вступительных испытаний в медицинские колледжи

Q. 44. Если расстояние между двумя телами, каждое по 1 кг, составляет 1 метр, то сила притяжения между этими двумя телами равна:

 1. 9 x 10 9 N
 2. 3 x 10 -11 N
 3. 6,67 x 10 -11 N
 4. 8,8 x 10 -12 N

Q. 45. Белый свет не сходится в одной точке после прохождения через выпуклость из-за:

 1. Хроматическая аберрация
 2. Сферическая аберрация
 3. Искажения
 4. Сферические и хроматические аберрации

Q.46. ​​ Маятник длины L имеет период T. Если период удвоен, длина маятника будет:

 1. Удвоенный
 2. Разделить пополам
 3. Вчетверо
 4. Увеличен на

Q. 47. если объем заданной массы газа удваивается без изменения его температуры, плотность газа:

 1. Удвоено
 2. Остается без изменений
 3. делится пополам
 4. Уменьшено до 1/4 исходного значения

Q.48. Какое среднее усилие необходимо приложить к автомобилю массой 2500 кг, имеющему скорость 30 м / с, чтобы остановить его за 15 секунд?

 1. 1000 н.
 2. 6000 Н
 3. 5000 N
 4. 8000 н.

Q. 49. Графит используется в ядерных реакторах по определенному назначению:

 1. Поглощение нейтронов
 2. Замедляющие нейтроны
 3. Поглощает альфа-частицы
 4. Замедление высокоскоростного электрона

Q.50. Если скорость 11 x 10 3 м / с необходима для выхода ракеты из-под действия силы тяжести, какая скорость потребуется, чтобы ускользнуть от мяча для крикета?

 1. 11 x 10 6 м / с
 2. 11 x 10 5 м / с
 3. 11 x 10 4 м / с
 4. 11 x 10 3 м / с

Q. 51. Тело проецируется с высокой скоростью под углом 45 o (угол ) с землей, которая падает через 15 секунд, его горизонтальная составляющая скорости во время движения будет:

 1. Увеличение
 2. Уменьшение
 3. Остаться постоянным
 4. Сначала уменьшение, затем увеличение

Q.52. Нейтроны легко проникают в вещество, потому что они:

 1. Занимают не более одной десятой объема электронов
 2. Электрически нейтральны
 3. Занимают не более одной десятой объема протонов
 4. Имеют меньшую массу, чем протоны

Q. 53. Частота секундного маятника:

 1. 2 Гц
 2. 0,5 Герца
 3. 1 Гц
 4. 0.25 герц

Q. 54. Если натяжение струны остается постоянным, но диаметр сидения увеличивается вдвое, как это повлияет на скорость поперечных волн в струне?

 1. Остается неизменным
 2. становится двойным
 3. Стань половиной
 4. Уменьшается в четыре раза

Q. 55. Давление, оказываемое на поверхность с некоторой силой, равно

 1. Прямо пропорционально площади
 2. обратно пропорционально площади поверхности
 3. Прямо пропорционально силе
 4. Ни одного

Q.56. Уравнение закона Ампера:

 1. µ o I = Bπr
 2. µ o I = Bπr 2
 3. µ o I = B2πr
 4. µ o I = Bπ 2 r 2

Q. 57. Скорость изменения углового момента тела эквивалентна:

 1. Импульсная сила
 2. Прилагаемый крутящий момент
 3. Приложенная сила
 4. Момент инерции

Q.58. Что из следующего эквивалентно одному Паскалю давления газа?

 1. 1 кг / м 2 / с 2
 2. 1 кг. М 3 / с 2
 3. 1 кг / м.с 2
 4. 1 Кг.м / с

Q. 59. Когда радиостанция транслирует музыкальную программу, антенна ее передатчика:

 1. Излучает электромагнитные волны AF
 2. Излучает продольные волны
 3. Излучает электромагнитные волны RF
 4. Излучает продольные волны AF

Q.60. Медный стержень имеет сопротивление 40 Ом при 00 ° C и сопротивление 56 Ом при 1000 ° C. Каков температурный коэффициент сопротивления меди?

 1. 2 x 10 -4 K -1
 2. 4 x 10 -3 К -1
 3. 4 x 10 -4 К -1
 4. 8 x 10 -4 К -1

ХИМИЯ

Q. 61. По мере удаления от ядра расстояние между оболочками:

 1. Остается прежним
 2. Увеличивает
 3. Уменьшается
 4. Иногда увеличивается, а иногда уменьшается

Q.62. Какой металл меньше всего склонен к образованию положительных ионов?

 1. Алюминий
 2. Кальций
 3. Утюг
 4. Натрий

Q. 63. Моющие средства:

 1. Натуральные продукты
 2. Синтетические продукты
 3. И A, и B
 4. Ни одно из вышеперечисленных

Q. 64. Какой газ образуется при нагревании хлорида аммония с водным гидроксидом натрия?

 1. Аммиак
 2. Хлор
 3. Водород
 4. Азот

Q.65. Атомный размер атома:

.

 1. Больше положительного иона
 2. Меньше положительного иона
 3. Больше, чем отрицательный ион
 4. Равно ковалентному радиусу

Q. 66. Если лист железа окунуть в раствор хлорида цинка и нагреть, то образуется слой цинка, защищающий железо от ржавчины. Этот процесс называется:

 1. Анодирование
 2. Хромирование
 3. Цинкование
 4. Олово

.

Практический тест (вступительный тест) для поступления в медицинские колледжи

Q. 21. Мухоловки в двух кувшинах «росянка и венера» похожи в том, что оба они

 1. Сапрофит
 2. Ловушки насекомых
 3. Симбиотические
 4. Недостаток хлорофилла

Q. 22. Что из следующего наиболее вероятно является результатом крупномасштабного уничтожения лесов?

 1. Повышение влажности воздуха
 2. Уменьшение паводков
 3. Увеличение эрозии почв
 4. Уменьшение углекислого газа

Q.23. Количество молочной кислоты в мышцах увеличивается, когда их начинает не хватать:

 1. Двуокись углерода
 2. Кислород
 3. Глюкоза
 4. Карбонат водорода

Q.24 Ферменты переваривания панкреатического сока:

 1. Только углеводы и белки
 2. Только углеводы и белки
 3. Только жиры и белки
 4. Углеводы, белки и жиры

Q.25. Какой из следующих наркотических веществ иногда вводят для облегчения сильной боли?

 1. Героин
 2. Спирт
 3. Аспирин
 4. Никотин

Q. 26. Бактериальные клетки и вирусная частица имеют:

 1. Клеточная мембрана
 2. Ядерный материал
 3. Стенка клетки
 4. Слизь

Q.27. Доля членистоногих в общем животном мире:

 1. 85%
 2. 45%
 3. 75%
 4. 60%

Q. 28. Мочевая кислота является основным азотсодержащим отходом, который образуется:

 1. Земляной червь
 2. Кузнечик
 3. Планария
 4. Мужчина

Q. 29. Центр, контролирующий дыхание, сужение и расширение кровеносных сосудов; and heart-beating находится по адресу:

 1. Мозжечок
 2. Понс
 3. продолговатый мозг
 4. Гипоталамус

Q.30. Какой из следующих грибов ядовит?

 1. Морчелла
 2. Мухомор
 3. Агарикус
 4. Ризопус

ФИЗИКА

Q. 31. Страницы образа видны нам, потому что они:

 1. Поглощение света
 2. Излучить свет
 3. Отражение света
 4. Преломляющий свет

Q.32. Если человек бросит камень вертикально вверх, сидя в поезде, движущемся с постоянной скоростью, камень упадет:

 1. В руке
 2. За ним
 3. Перед ним
 4. вне поезда

Q. 33. Нейтральное тело натирается, и его заряд становится положительным. В нем должно быть:

 1. Полученные протоны
 2. Полученных нейтронов
 3. Полученных электронов
 4. Потерянные электроны

Q.34. Угловой момент определяется как:

 1. Скалярное произведение вектора положения и количества движения
 2. Произведение вектора положения и количества движения
 3. Простое произведение вектора положения и количества движения
 4. Произведение расстояния и количества движения

Q. 35. Заряженная частица помещается в электрическое поле E. Если заряд частицы удваивается, сила, действующая на частицу со стороны поля, составляет:

 1. Удвоено
 2. Разделить пополам
 3. Вчетверо
 4. Без изменений

Q.36. Какая длина волны света в миллиметрах?

 1. 5,4 x 10 -3
 2. 5,4 х 10 -5
 3. 5,4 х 10 -4
 4. 5,4 х 10 -10

Q. 37. У слонов большое плоскостопие. Это помогает им, имеющим большой вес, правильно ходить по земле и поддерживать правильную осанку к

.

 1. Снижение трения о грунт ступней
 2. Снижение давления на землю
 3. Увеличение глубины проникновения ног в землю
 4. Ничего из вышеперечисленного

Q.38. Второй закон термодинамики гласит, что:

 1. 100% преобразование механической работы в тепло невозможно
 2. Тепловая машина с КПД 100% невозможна
 3. 100% преобразование тепла в механическую работу невозможно
 4. Ни один из этих

Q. 39. Изменение температуры «20 o C» эквивалентно изменению температуры по шкале Кельвина:

 1. 0.9 К
 2. 20 К
 3. 11 К
 4. 6,7 К

Q. 40. Сила, сдерживающая движение объекта на наклонной плоскости:

 1. Направлен в самолет
 2. Может быть трение
 3. Направлен вбок
 4. Всегда трение

Q. 41. Человек, стоящий в лифте, который поднимается с постоянным восходящим ускорением, толкает пол лифта, величина которого:

 1. Всегда равен своему весу
 2. Всегда меньше его веса
 3. Всегда больше своего веса
 4. Больше, когда его ускорение превышает ‘g’

Q.42. Магнитное поле создают:

 1. Движущиеся протоны
 2. Стационарные протоны
 3. Стационарные электроны
 4. Движущиеся электроны

Q. 43. Небольшие зазоры намеренно оставлены между блоками здания для:

 1. Для слива воды, скопившейся на крыше
 2. Чтобы избежать трещин от температурных воздействий
 3. Для проникновения света внутрь помещения
 4. Ни одного

.

Что я могу делать со степенью биологии?

Биология является фундаментальным предметом для карьеры в сфере науки и здравоохранения, но есть много других путей, которыми вы можете воспользоваться с этой степенью

Варианты работы

Вакансии, непосредственно связанные с вашей степенью, включают:

Рабочие места, где ваша степень будет полезна include:

Помните, что многие работодатели принимают заявки от выпускников с любой степенью, поэтому не ограничивайте свое мышление работами, перечисленными здесь.

Потратьте несколько минут, чтобы ответить на викторину о подборе вакансий и выяснить, какая карьера вам подойдет.

Попробуйте подобрать работу

Опыт работы

Получение опыта работы в интересующей вас области биологии имеет решающее значение. На конкурентном рынке труда соответствующий опыт показывает вашу приверженность карьере и развивает ваши практические навыки, а также дает вам возможность устанавливать профессиональные контакты.

Если вы не уверены, в какую область биологии вы хотите перейти, опыт работы может дать вам полезное представление о том, на что похожа эта работа.

Некоторые курсы биологии включают годичное производственное обучение, и вы можете иметь право на получение стипендии или гранта для поддержки вашего трудоустройства. Некоторые также предлагают стажировки в Великобритании и за рубежом.

В дополнение к стажировкам и стажировкам полезна также соответствующая добровольная или неполная занятость. Ищите возможности с такими организациями, как:

 • заповедники
 • музеи естествознания или науки
 • фармацевтические компании
 • исследовательские и клинические лаборатории
 • школы
 • зоопарки или ветеринарные практики.

Дополнительные советы см. В Королевском биологическом обществе — Студенчество и трудоустройство.

Найдите места для работы и узнайте больше об опыте работы и стажировках.

Типичные работодатели

Работодатели, нанимающие выпускников на рабочие места, связанные с биологией, включают:

 • университетов и клинических исследовательских организаций
 • фармацевтических и биотехнологических компаний
 • частных больниц и трастов Национальной службы здравоохранения
 • национальных и глобальных благотворительных организаций в области здравоохранения, охраны природы и окружающей среды
 • научно-технические консультации
 • школ и колледжей
 • просветительских организаций, таких как музеи, научные центры и вещательные компании.

Многие выпускники биологических специальностей ищут возможности за пределами секторов науки, образования и здравоохранения в таких отраслях, как бизнес, финансы, государственная служба, маркетинг и продажи.

Найдите информацию о работодателях в сфере окружающей среды и сельского хозяйства, здравоохранения, науки и фармацевтики и других сферах занятости.

Навыки для вашего резюме

В дополнение к предметным знаниям о биологических системах и концепциях вы приобретете ряд практических и технических навыков и научитесь использовать специальные методы и техническое оборудование.

Вы также развиваете более общие навыки, которые привлекательны для работодателей во всех секторах. К ним относятся:

 • коммуникация посредством написания отчетов и презентаций
 • командная работа и сотрудничество посредством групповых проектов и семинаров
 • способность работать независимо
 • организация и управление временем, соблюдение сроков курсовой работы
 • математика и математика
 • ИТ и компьютерная грамотность
 • исследования и анализ данных
 • решение проблем и творческое мышление
 • управление проектами
 • самостоятельность, инициативность и осведомленность о бизнесе.

Дальнейшее обучение

Аспирантура — популярный выбор для выпускников биологических факультетов. Возможно, вы захотите расширить свой опыт в определенной области биологии или связанного с ней предмета или перейти к другой карьере, такой как преподаватель, медицина или право.

Возможно, вы обнаружите, что более высокая квалификация дает вам преимущество на конкурентном рынке труда, поскольку это улучшит ваши исследовательские навыки, специальные знания и коммуникативные навыки. Тем не менее, важно тщательно исследовать курсы, чтобы убедиться, что выбранный курс соответствует вашим карьерным целям.Дальнейшее обучение также может помочь в карьерном росте и имеет важное значение для некоторых профессий в области биологии.

Некоторые курсы биологии имеют встроенную степень магистра, что позволяет вам получить степень магистра в течение дополнительного года.

Если вы хотите сделать карьеру ученого-исследователя или преподавателя университета, вам необходимо получить докторскую степень в соответствующей области биологии.

Чтобы получить дополнительную информацию о дальнейшем обучении и найти интересующий вас курс, см. Степени магистра и выполните поиск по курсам последипломного образования по биологии.

Чем занимаются выпускники биологических факультетов?

Чуть менее половины выпускников биологических факультетов работают полный или неполный рабочий день, а каждый десятый становится лаборантом. Третий — для дальнейшего изучения, которое часто требуется для прогресса в этой области.

Место назначения Процент
Занятые 48,8
Дальнейшее обучение 33,4
Работа и учёба 6 1
Безработные 6,0
Прочие 5,6

Направления бакалавриата по биологии

Тип работы Процент124
Техники и прочие специалисты.

Розничная торговля, общественное питание и бар 19,4
Бизнес, управление персоналом и финансы 9,6
Специалисты в области науки 8.5
Другое 43,0

Типы работ, заявленных в Великобритании

Подробную разбивку того, что делают выпускники биологии через шесть месяцев после выпуска, см. В разделе Что делают выпускники?

Данные о направлениях для выпускников из Агентства статистики высшего образования.

AGCAS

Написано редакторами AGCAS

Октябрь 2018

© Copyright AGCAS & Graduate Prospects Ltd · Заявление об ограничении ответственности

Вам также может понравиться…

TPP

работа выпускника

Специалист по развертыванию

Просмотреть вакансию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *