Фактори соціалізації: Фактори соціалізації і формування особистості. Микрофакторы, як зазначають соціологи, впливають на розвиток людини через так званих агентів соціалізації

Содержание

Фактори соціалізації

1.»Фактори соціалізації». Види механізмів соціалізації.Мегафактори та їх вплив на процес соціалізації особистості.

Фактори
соціалізації

— це обставини, які спонукають людину
до активної дії. Чинників соціалізації
всього три — це макрофактори (космос,
планета, країна, суспільство, держава),
мезофактори (етнос, тип поселення, ЗМІ)
і мікрофактори (сім’я, групи однолітків,
організації). Давайте розглянемо кожен
з них по докладніше.

Розрізняють
два види механізмів соціалізації:
психологічні
та соціально-психологічні;
соціально-педагогічні.

Механізми
соціалізації психологічні
:
1.Імпрінтінг — відкладення людиною на
рівні підсвідомості і рецепторів образів
, об’єктів , відчуттів , що мають для нього
життєву важливість . Найчастіше
запечатання відбувається ще в дитинстві
, хоча не обов’язково , імпринтинг можливий
і в більш пізньому віці. 2.Екзистенційний
натиск — вплив на оволодіння мовами (
рідною і нерідною ) умов життя людини ,
а також підсвідоме засвоєння людиною
соціальних норм життя. 3.Наслідування
— прикладів з реального життя або тим ,
які пропонують засоби масової інформації.

4.
Ідентифікація — у взаємодії з впливовими
особами або групами осіб ототожнює їх
модель поведінки , норми , цінності зі
своєю моделлю .5. Рефлексія — ведення
людиною внутрішнього діалогу , в якому
він щось аналізує , заперечує або
погоджується. Діалог може вестися з
іншими особами , реальними чи уявними
, або ж з різними « Я » людини.

Соціально-
психологічні

механізми соціалізації існують наступні:

1.Традиційний
механізм соціалізації — засвоєння
особистістю зразків поведінки , норм ,
поглядів традиційних для його самого
близького оточення (сім’я , сусіди ,
приятелі ) . Звичаї , традиції , стереотипи
поведінки , прийняті в цьому оточенні
, можуть носити як соціальний , так і
асоціальний характер. Засвоюються вони
на рівні підсвідомості , коли основні
стереотипи сприймаються без найменшої
критики , людина запам’ятовує їх ,
використовуючи всі перераховані вище
психологічні механізми соціалізації
, крім рефлексії.

2.Інституційний
механізм соціалізації включається ,
коли людина взаємодіє з різними
інститутами суспільства та організаціями
, накопичуючи , в результаті , потрібні
знання і досвід , які допомагають йому
або вести себе так , щоб його соціальну
поведінку мало схвалення , або уникати
дотримання норм соціуму без будь-яких
проблем і наслідків для себе. Телебачення
, радіо , друк , кіно , будучи соціальним
інститутом , також впливають на
соціалізацію людини і не тільки за
допомогою передачі інформації , а і за
допомогою підношення норм поведінки
через образи яскравих позитивних і
негативних героїв фільмів , книг. В
результаті люди ототожнюють себе з тими
чи іншими персонажами , приміряючи на
себе їх спосіб життя , їх шаблон поведінки
.

3.Механізм
соціалізації стилізований працює тільки
в рамках тієї субкультури , до якої
належить людина і рівно настільки ,
наскільки ця субкультура і її члени
значимі для людини. Під субкультурою
розуміється з’єднання психологічних ,
моральних ознак , специфічної поведінки
, характерного для людей конкретної
професії , культури , віку . В результаті
даного з’єднання виникає особливий
стиль життя, спосіб мислення в групі (
вікової, соціальної , релігійної ,
професійної , етнографічної і т.д.).

4.
Міжособистісний механізм соціалізації
працює в процесі відносини людини з
особами , які мають для нього велике
значення (батьки , друг, просто дорослий
шанована людина ) . Само собою зрозуміло
, що ці впливові особи належать до якоїсь
організації , групі , субкультурі , але
вони не обов’язково роблять на людину
такий же вплив , як сама група , організація
або субкультура .

Співвідношення
впливу на соціалізацію людини тих чи
інших механізмів залежить від її статі
, віку , приналежності до тієї чи іншої
культури . Кожен з механізмів соціалізації
грає свою роль у певній сфері соціалізації
.

До
соціально — педагогічних механізмам
соціалізації можна віднести наступні:

Традиційний
механізм

соціалізації ( стихійної ) являє собою
засвоєння людиною норм , еталонів
поведінки , поглядів , стереотипів , які
характерні для його родини і найближчого
оточення ( сусідського , приятельського
та ін.) Це засвоєння відбувається , як
правило , на неусвідомленому рівні за
допомогою фіксації, некритичного
сприйняття панівних стереотипів.
Ефективність традиційного механізму
дуже рельєфно проявляється тоді , коли
людина знає , «як треба» , » що
треба» , але це його знання суперечить
традиціям найближчого оточення. Крім
того , ефективність традиційного
механізму проявляється в тому , що ті
чи інші елементи соціального досвіду
, засвоєні , наприклад , в дитинстві , але
згодом незатребуваність або блокування
в силу змінених умов життя (наприклад
, переїзд з села у велике місто ) , можуть
» спливти » в поведінці людини при
черговій зміні життєвих умов або на
подальших вікових етапах .

Інституційний
механізм

соціалізації функціонує в процесі
взаємодії людини з інститутами суспільства
і різними організаціями , як спеціально
створеними для його соціалізації , так
і реалізують социализирующие функції
попутно , паралельно зі своїми основними
функціями ( виробничі , громадські ,
клубні та інші структури , а також засоби
масової комунікації ) . У процесі взаємодії
людини з різними інститутами і
організаціями відбувається наростаюче
нагромадження їм відповідних знань і
досвіду соціально схвалюваної поведінки
, а також досвіду імітації соціально
схвалюваної поведінки і конфліктного
чи безконфліктного уникнення виконання
соціальних норм .

Треба
мати на увазі , що засоби масової
комунікації як соціальний інститут (
преса, радіо , кіно , телебачення) впливають
на соціалізацію людини не тільки за
допомогою трансляції певної інформації
, але й через подання певних зразків
поведінки героїв книг , кінофільмів ,
телепередач. Люди відповідно до вікових
та індивідуальними особливостями
схильні ідентифікувати себе з тими чи
іншими героями , сприймаючи при цьому
властиві їм зразки поведінки , стиль
життя і т.д.

Стилізований
механізм

соціалізації діє в рамках певної
субкультури. Під субкультурою у загальному
вигляді розуміється комплекс морально
— психологічних рис і поведінкових
проявів , типових для людей певного віку
або певного професійного чи культурного
шару , який в цілому створює певний стиль
життя і мислення тієї чи іншої вікової
, професійної або соціальної групи

Міжособистісний
механізм

соціалізації функціонує в процесі
взаємодії людини з суб’єктивно значущими
для нього особами . У його основі лежить
психологічний механізм міжособистісного
перенесення завдяки емпатії , ідентифікації
і т.д. Значущими особами можуть бути
батьки ( в будь-якому віці) , будь шановний
дорослий , друг- одноліток свого або
протилежної статі та ін Природно , що
значущі особи можуть бути членами тих
чи інших організацій і груп , з якими
людина взаємодіє , а якщо це однолітки
, то вони можуть бути і носіями вікової
субкультури. Але нерідкі випадки , коли
спілкування із значущими особами в
групах і організаціях може робити на
людину вплив , що не ідентичне тому, яке
робить на нього сама група або організація
. Тому доцільно виділяти міжособистісний
механізм соціалізації як специфічний
.

Рефлексивний
механізм

соціалізації здійснюється через
індивідуальне переживання і усвідомлення
, внутрішній діалог , в якому людина
розглядає , оцінює , приймає або відкидає
ті чи інші цінності , властиві різним
інститутам суспільства , сім’ї, суспільства
однолітків і т. д.

Соціалізація
людини , а особливо дітей , підлітків ,
юнаків , відбувається за допомогою всіх
названих вище механізмів . Однак у різних
статевовікових і соціально-культурних
груп , у конкретних людей співвідношення
ролі механізмів соціалізації різне, і
часом ця відмінність дуже істотно . Так
, в умовах села , малого міста , селища ,
а також у малоосвічених сім’ях у великих
містах суттєву роль може грати традиційний
механізм . В умовах великого міста
особливо явно діють інституціональний
і стилізований механізми . Ті чи інші
механізми відіграють різну роль у тих
чи інших аспектах соціалізації . Так ,
якщо мова йде про сферу дозвілля , про
прямування моді , то провідним часто є
стилізований механізм , а стиль життя
нерідко формується за допомогою
традиційного механізму .

Мегафактори
та їх вплив на процес соціалізації.
Космос
(або Всесвіт ) і проблема його впливу на
життя людей на планеті Земля привертали
увагу вже мислителів давнини . І хоча
донині велика частина представників
природничих наук скептично ставиться
до ідеї про залежність людського життя
від космічних впливів , впродовж історії
постійно виникали різні вчення і теорії,
автори і послідовники яких вбачали в
космосі джерело потужного впливу на
життя людського суспільства і окремої
людини.

Так , у
першій третині XX в . видатні російські
вчені психіатр В. М. Бехтерєв , геофізик
П. П.Лазарев , біофізик А. Л. Чижевський
відзначали залежність відносин у
соціальному середовищі від кількості
притікає до нас світової енергії і
припускали , що «вивчення явищ громадських
у зв’язку з явищами геофізичними і
космічними повинно … дати можливість
наукового обгрунтування вивчення
законів людського суспільства »( Лазарєв
) . А. Л. Чижевський виявив , що епохи
концентрацій історичних подій (таких
, як відкриття Америки , революцій в
Англії , Франції та Росії та ін ) збігаються
з епохами максимумів солнцедеятельності
. Настільки ж явну залежність він виявив
і в житті видатних історичних діячів.

Видається
цілком ймовірним , що накопичення нових
знань дозволить змістовно охарактеризувати
космос як мегафактор соціалізації .
Можливо , що у віддаленій перспективі
виявляться залежності характеру і
життєвого шляху людини від якихось
космічних впливів , що може стати однією
з природних основ індивідуального
підходу у вихованні людини.

Планета
— поняття астрономічне , що позначає
небесне тіло , за формою близьке до кулі
, яка отримує світло і тепло від Сонця
і обертається навколо нього по еліптичній
орбіті. На одній з великих планет — Землі
-в процесі історичного розвитку утворилися
різні форми соціального життя населяють
її людей. Світ — поняття в даному випадку
соціолого — політологічне , що позначає
сукупне людське співтовариство , що
існує на нашій планеті.

Планета
і світ органічно взаємопов’язані і
взаємозалежні. Світ виник і розвивався
в природно- кліматичних умовах , що
відрізняють планету Земля від інших
планет. У
процесі свого розвитку світ робив вплив
на стан планети . Це вплив став найбільш
очевидним в XX сторіччі , породивши так
звані глобальні планетарно- світові
процеси і проблеми:

екологічні
(забруднення навколишнього середовища
тощо) , економічні (збільшення розриву
в рівні розвитку країн і континентів )
, демографічні ( неконтрольоване зростання
населення в одних країнах і зменшення
його чисельності в інших ) , військово-
політичні (зростання числа і небезпеки
регіональних конфліктів , поширення
ядерної зброї , політична нестабільність
) .

Всі ці
та інші проблеми і процеси прямо і
опосередковано впливають на соціалізацію
підростаючих поколінь.

Так ,
усвідомлення людством в 50 -і рр. . XX в .
як глобальної проблеми атомної загрози
життю на Землі — приклад прямого впливу
глобальних проблем на соціалізацію .
Це усвідомлення зіграло велику роль в
тому , що значна частина підлітків і
юнаків у розвинених країнах стала
орієнтуватися не на життєві перспективи
, а виключно на нагальні потреби , бажання,
прагнення , на цінність життя «тут і
тепер» ( сама по собі така орієнтація
природна ; турбувати вона повинна в тому
випадку , якщо стає єдиною) . Аналогічне
вплив зробили і екологічні проблеми на
покоління 80 — 90 -х рр.

Опосередкований
вплив глобальних процесів і проблем на
соціалізацію підростаючих поколінь
виявляється в різних аспектах. Господарська
діяльність, яка веде до забруднення
навколишнього середовища , позначається
на умовах життя (і , отже , соціалізації)
усього населення земної кулі (природно
, в одних його частинах більше , в інших
— менше) . Глобальні економічні та
політичні процеси визначають умови
життя людей в тій чи іншій країні ,
впливаючи на розподіл валового
національного продукту тієї чи іншої
країни між сферами оборони , виробництва
, соціальних інвестицій , споживання і
накопичення.Розвиток засобів масової
комунікації призвело до того , що планета
і світ можуть прямо впливати на процес
соціалізації , бо СМК дозволяють людині
« не сходячи з місця » бачити , як живуть
люди в будь-якій точці земної кулі. Тим
самим « розсунулися » межі дійсності.
Природно , що наслідком цього з’явилися
зміни в сприйнятті життя . Плани , мрії
дітей , підлітків , юнаків у модернізованих
суспільствах стали формуватися ,
орієнтуючись не тільки на норми , цінності
, характерні для їх безпосереднього
оточення , а й на ті зразки , які ваблять
до себе , навіть залишаючись недоступними
.

Наявність
і роль мегафакторов соціалізації
необхідно мати на увазі і враховувати
, визначаючи завдання , цілі і зміст
виховання. Тому велике значення набуває
реалізація принципу природосообразности
виховання.

1.2. Фактори соціалізації.

Соціалізація
здіїйснюється у взаємодії дітей,
підлітків, юнаків з великою кількістю
різних умов, які більш або менш активно
впливають на їхній розвиток. Саме ці
діючі на людину умови й прийнято назвати
факторами.

У наші дні найбільш
повно вивчені умови або фактори
соціалізації умовно об’єднують в чотири
групи. Перша — мегафактори (мега — дуже
великий, загальний) -космос, планета,
світ, які в тій або іншій мірі впливають
на соціалізацію усіх жителів Землі.

Друга група факторів
-макрофактори (макро — великий) — країна,
етнос, суспільство, держава, які впливають
на соціалізацію усіх проживаючих у
певних країнах.

Третя група факторів
— мезофаквори (мезо — середній, проміжний)
умови соціалізації великих груп людей,
які характеризуються за місцем і типом
поселення (регіон, село, місто), за
приналежністю до тих або інших засобів
масової комунікації (радіо, телебачення
та ін.,) за приналежністю до тих або інших
субкультур.

Мезофактори як
прямо, так і опосередковано впливають
на четверту групу факторів — мікрофактори.
До них відносяться фактори, які
без­посередньо впливають на конкретних
людей — сім’я, домашнє обійстя, сусідство,
групи ровесників, виховні організації,
різні громадські релігійні, приватні
та інші організації, мікросоціум.

1.3. Засоби та механізми соціалізації.

Соціалізація
людини здійснюється широким набором
універсальних засобів у зміст яких
специфічний для того чи іншого суспільства,
тієї або іншої верстви населення. того
або іншого віку людини. Кожне суспільство,
кожна держава, кожна соціальна група
(велика чи мала) створюють у своїй історії
набір позитивних і негативних формальних
і неформальні санкцій — способів
навіювання та переконання, розпоряджень
і заборон засобів примусу і тиску аж до
застосування фізичного насилля, спосо­бів
визнання, відзначення, нагород. Саме за
допомогою цих способів поведінка людини
й, певна річ, цілих груп людей приводиться
у відпо­відність з прийнятними в даній
культурі зразками, нормами, цінностями.

До психологічних
та соціально-психологічних механізмів
соціалізації відносять такі:

Імпрінтінг
-(збереженая в пам’яті) — фіксування
людиною на рецепторному та підсвідомому
рівнях особливостей впливу на неї певних
життєво важливих об’єктів. Імпрінтінг
відбувається головним чином у малечому
віці. Однак і на більш пізніх вікових
етапах можливо зберегти в пам’яті
будь-які образи, відчуття.

Екзистенціальний
натиск — оволодіння мовою і неусвідомлене
засвоєння норм соціальної поведінки
обов’язкових в процесі взаємодії із
значимими особами.

Наслідування —
наслідування якого-небудь прикладу,
зразка поведінки, Ідентифікація
(ототожнення) — процес неусвідомленого
ототожнення людиною себе з іншою людиною,
групою, зразком.

Рефлексія —
внутрішній діалог, в якому людина
розглядає, оцінює, приймає чи відкидає
ті або інші цінності, які властиві тим
або іншим інститутам суспільства, сім’ї,
суспільству ровесників, значимим осо­бам
та ін. Рефлексія може являти собою
внутрішній діалог кількох видів: між
різними Я людини, з реальними чи вигадами
особами та ін., За допомогою рефлексії
людина може формуватися та змінюватися
в нас­лідок усвідомлення та переживання
нею тієї реальності, в якій вона живе,
свого місця в цій реальності і себе
самої.

До соціально-педагогічних
механізмів соціалізації насамперед
від­носять традиційний механізм
(стихійний), який являє собою засвоєння
людиною норм, еталонів поведінки,
поглядів, стереотипів, які характерні
для її сім’ї та найближчого оточення.
Це засвоєння відбувається, як правило,
на неусвідомленому рівні за допомогою
збереження в пам’яті, некритичного
сприймання пануючих стереотипів.
Ефективність традиційного механізму
цілком рельєфно проявляється тоді, коли
людина знав, «як потрібно», «що
потрібно», але це її знання суперечить
традиціям найближчого оточення.

До механізмів
соціально-педагогічної соціалізації
відносять також інституційний механізм,
який, як свідчить сама назва, функціонує
в процесі взаємодії людини з інститутами
суспільства та різними організаціями,
як спеціально створеними для її
соціалізації, так і такими, які виконують
соціолізуючі функції попутно, паралельно
з своїми основними функціями.

Є ще й стилізований
механізм соціалізації, який функціонує
в рамках певної субкультури. Під
субкультурою в даному випадку розуміється
комплекс морально-психологічних рис
та поведінських проявів, типових для
людей певного віку чи професійної або
культурної верстви населення, яке в
цілому створює певний стиль життя тієї
або іншої соціальної групи.

Міжособовий
механізм соціалізації функціонує в
процесі взаємодії людини з суб’єктивно
значимими для неї особами. В його основі
лежить меха­нізм безособового переносу
завдяки емпатії, ідентифікації і т.п.

Певна річ, що
співвідношення вище перерахованих
механізмів соціалізації в різних
соціально-культурних груп різне.

Соціалізація. Поняття та етапи соціалізації особистості

Поняття соціалізації.

Поняття соціалізації має на увазі під собою процес засвоєння людиною правил поведінки, соціальних норм, моральних цінностей, вмінь, навичок, знань та психологічних установок, які дають йому можливість нормально взаємодіяти з іншими людьми. Якщо у тварин всі відносини обумовлені біологічними мотивами, то у людини як біосоціальних істоти важливий процес розвитку соціальних навичок. Люди постійно народжуються і вмирають, і процес оновлення суспільства йде постійно. Нові члени суспільства спочатку не знають ні норм, ні правил поведінки в ньому. Ось тут і починається процес соціалізації.

Фактори соціалізації.

Фактори соціалізації – це механізми, з допомогою яких і відбувається процес соціалізації. Основних факторів, виділених соціальним педагогом А. В. Мудриком, три:

 • Макрочинники – глобальні механізми, що впливають на соціальний розвиток особистості (планета, космос, держава, країна, суспільство, уряд).
 • Мезочинники – умови, що впливають на соціалізацію, в основному, за територіальною або етнічною ознакою (місце і тип поселення, регіон, селище, місто, народ, етнічна приналежність).
 • Мікрочинники – чинники, які надають безпосередній вплив на соціалізацію людини (сім’я, однолітки, школа, місце навчання та роботи).

У кожному факторі є діючий елемент, завдяки якому і відбувається соціалізація. Наприклад, в сім’ї – це батьки, брати, сестри, в школі – вчителі, однокласники. Ці елементи називаються агентами соціалізації.

Види і етапи соціалізації.

Види соціалізації, як правило, класифікуються по тимчасовому періоду, тому їх називають етапами соціалізації.

Первинна соціалізація. Період від народження до формування дорослої людини. Цей етап дуже важливий для соціалізації дитини. Перші знання про суспільство він отримує зазвичай від батьків.

Вторинна соціалізація (або ресоціалізація). Процес заміщення раніше сформованих методів поведінки на нові, характерні для дорослої людини. Вторинний етап часто означає розрив старих шаблонів, і засвоєння нових. Пам’ятаєте, як в університеті вам говорили: «Забудьте все, що ви вчили в школі»? Вторинний етап триває все життя людини.

Інші види соціалізації:

 • Групова соціалізація. Соціалізація всередині якоїсь конкретної соціальної групи. Тобто, в якому середовищі дитина проводить більше часу (батьки, вчителі або друзі), правила і норми тієї середовища він і засвоює в першу чергу.
 • Гендерна соціалізація. Соціалізація за статевою ознакою. Хлопчики засвоюють те, як повинні поводитися хлопчики, а дівчатка, відповідно, вчаться бути дівчатками.
 • Організаційна соціалізація. Процес соціалізації під час трудової діяльності (як вести себе з колегами, керівництвом, підлеглими, як ставиться до праці, добре спізнюватися на роботу тощо).
 • Дострокова соціалізація. Вид соціалізації, який представляє з себе своєрідну репетицію майбутньої діяльності, приступати до якої ще рано (гра дівчаток в дочки-матері).

Основними інститутами соціалізації є:

 • родина;
 • однолітки;
 • освітні установи;
 • релігія;
 • правова система;
 • засоби масової інформації.

В соціології існує також таке поняття, як десоціалізація. Десоціалізація – це втрата людиною якого-небудь соціального досвіду. Десоціалізація може бути у вигляді легкої соціальної дезорієнтації внаслідок стресу, або сильною десоціалізації через потрапляння в екстремальні ситуації (війна, концентраційний табір, в’язниця, форс-мажорні обставини з вини стихійних лих). Таким рівнем десоціалізації вже не займаються психологи, а психіатри.

« Свідомість людини
Соціальна спільність: поняття, ознаки і види »

6. Фактори, механізми та агенти соціалізації.

Складний
і тривалий процес включення індивіда
до системи соціальних зв’язків та
відносин, його активної взаємодії з
оточенням, у результаті якої він засвоює
зразки поведінки, соціальні норми і
цінності, необхідні для його успішної
життєдіяльності у даному суспільстві,
називається соціалізацією.

Будь-яке
суспільство висуває певні вимоги до
розвитку особистості, створює систему
сприяння формуванню соціально бажаних
властивостей людини, тих властивостей,
що схвалюються оточенням. Разом з цим,
у суспільстві існує система покарань
за відхилення поведінки людини від
соціальних норм, суспільних вимог.
Соціалізація є основним механізмом
взаємодії суспільства і особистості.
В процесі соціалізації формуються
основні властивості особистості, які
забезпечують її життєдіяльність у
суспільстві.

Агенти
соціалізації
— це люди та установи,
діючі соціальні суб’єкти, за допомогою
яких людина соціалізується завдяки
процесам навчання, комунікації, прилучення
до культури.

На
певних стадіях життя людини роль агентів
соціалізації виконують:

•      
дошкільні
установи,

•      
неформальні
організації,

•      
навчальні
заклади,

•       армія,

•      
трудовий
колектив.

Деякі
інститути соціалізації здійснюють
вплив на формування особистості протягом
усього життя. Це — засоби масової
інформації, громадська думка.
Схвалення
оточення, референтної групи необхідне
людині для успішної соціалізації.

Соціальна
адаптація
— це процес пристосування
індивіда до умов життєдіяльності, до
рольових функцій та норм поведінки, до
форм соціальної взаємодії, що склалися
у спільноті, до якої інтегрується
індивід.

Інтеріоризація
— процес включення соціальних норм
і цінностей до внутрішнього світу
людини,  тобто заміни зовнішніх
санкцій самоконтролем. Можна вважати,
що на цьому етапі кількісне накопичення
прийнятих індивідом норм, засвоєних
ним цінностей переходить у нову якість,
що виявляється у зміні поведінки людини
під впливом змін у структурі
особистості.РІВНІ

 • об
  ‘єктивну
  (соціально-економічну), в
  результаті якої людина обіймає певну
  позицію, положення в структурі спільноти;

 • функціональну,
  що обумовлює виконання людиною певних
  функцій, ролей;

 • нормативну,
  що визначає готовність людини діяти
  певним чином для досягнення власних
  цілей, узгоджених з цілями діяльності
  спільноти;

 • міжособистісну,
  що визначає ставлення оточення до
  індивіда, оцінку його взаємодії з ним

7. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

Складний
і тривалий процес включення індивіда
до системи соціальних зв’язків та
відносин, його активної взаємодії з
оточенням, у результаті якої він засвоює
зразки поведінки, соціальні норми і
цінності, необхідні для його успішної
життєдіяльності у даному суспільстві,
називається соціалізацією

Соціалізація
особи
— це загальний багатогранний
процес впливу соціальних умов на
життєдіяльність індивіда з метою
включення його як дієздатного суб’єкта
в систему суспільних відносин. На цей
процес впливають різноманітні чинники,
основними з яких є такі: сукупність
ролей, елементи соціального середовища
конкретні події, явища і процеси.

Осн.
чинники :

 • Сукупність
  ролей і статусів, що їх пропонує
  суспільство людині

 • Сукупність
  соціальних інститутів, суспільних
  організацій, соціальнихспільностей,
  у межах яких індивід виконує свої ролі

 • Сукупність
  соціальних цінностей, норм, знань,
  звичок, навиків, якостей,котрі людина
  набуває, щоб реалізувати свої ролі

 • Соціальне
  середовище, яке включає соціальні
  інститути і технології виробництва,
  відтворення і передачі культурних
  зв’язків

 • Конкретні
  події, соціальні явища і процеси, якими
  зв’язана   конкретналюдина

Агенти
соціалізації
— це люди та установи,
діючі соціальні суб’єкти, за допомогою
яких людина соціалізується завдяки
процесам навчання, комунікації, прилучення
до культури.

На
певних стадіях життя людини роль агентів
соціалізації виконують:

•      
дошкільні
установи,

•      
неформальні
організації,

•      
навчальні
заклади,

•       армія,

•      
трудовий
колектив.

Деякі
інститути соціалізації здійснюють
вплив на формування особистості протягом
усього життя. Це — засоби масової
інформації, громадська думка.
Схвалення
оточення, референтної групи необхідне
людині для успішної соціалізації.

7. Фактори, ефекти, механізми та засоби соціалізації.

Фактори соціалізації.

Макрофактори
це соціальні
і природні детермінанти соціалізації
та розвитку особистості, зумовлені її
проживанням в складі великих соціальних
спільнот.

Країна,
держава

(в повсякденному розумінні — синоніми)
– поняття, прийняті для виділення людей,
що проживають в певних
територіально-адміністративних межах
і об’єднані між собою в зв’язку з
історичними, соціально-економічними,
політичними і психологічними причинами.
Специфіка розвитку країни, держави
визначає важливі особливості соціалізації
населення, особливо молоді.

Поняття
суспільство
(в повсякденному
розумінні синонім держави) – в педагогіці
та інших науках використовується для
характеристики соціальних умов формування
і розвитку особистості.

Культура
– система духовних форм забезпечення
діяльності та соціалізації людей. Вона
охоплює всі аспекти життя людини –
біологічний (їжа, сон, відпочинок, статеві
акти, природне задоволення потреб у
будь-чому), виробничий (створення засобів
матеріального життєзабезпечення –
знаряддя праці, їжі, одягу, житла),
духовний (мова, мовна діяльність,
світогляд, естетична діяльність та
інше), соціальний (комунікації, соціальні
відносини).

Мезофактори
– це
детермінанти соціалізації особистості,
спричинені її проживанням у складі
спільнот середньої величини.

Етнос
– (нація) –
історично утворена на відповідній
території стійка сукупність людей, які
володіють єдиною мовою, спільними
відносно стабільними особливостями
культури і психіки, а також спільною
самосвідомістю (свідомістю своєї єдності
та відмінності від інших подібних
утворень, що є зафіксованим у
самосвідомості).

Регіональні
умови

умови, характерні для соціалізації
людей, які проживають в тій чи іншій
частині країни, держави, що має свої
відмінні особливості (єдину
соціально-економічну систему, спільне
історичне минуле, культурно-соціальну
своєрідність).

Тип
поселення

– село, містечко, місто, область в зв’язку
з певними причинами надає своєрідності
соціалізації людей, які в них проживають.

Засоби
масової комунікації

– технічні засоби (друк, радіо,
кінематограф, телебачення), за допомогою
яких здійснюється поширення інформації
(знань, духовних цінностей, моральних
і правових норм і т.ін) на великі аудиторії.
Засоби масової комунікації широко
використовуються державою, суспільством
у процесі виховання людей.

Мікрофактори детермінанти
соціалізації особистості, що стосуються
виховання і навчання людей в малих
групах (сім’ї, трудовому колективі,
релігійній організації чи в навчальному
закладі).

Особистість в процесі соціалізації
проходить шість фаз. Найпершою фазою є
виховання у сім’ї. Тут дитина освоює
речовий світ, веде спілкування з
найближчими людьми, оволодіває мовою,
запам’ятовує норми поведінки і стосунків,
проявляє себе, формує характер.

На
другій фазі дитина встановлює початкові
соціальні зв’язки поза межами сім’ї,
усвідомлює протиріччя соціальної
взаємодії (наприклад, характер відносин
з батьками і ровесниками), виробляє
спосіб поведінки у колі ровесників, зі
старшими й меншими за себе. Соціалізація
дитини на цій фазі відбувається в ігровій
діяльності, у сфері елементарних
індивідуальних обов’язків тощо.

Третя
фаза соціалізації – оволодіння основами
знань і суспільним досвідом. Цей процес
проходить насамперед у навчальному
закладі, якими є середня школа і середній
професійній заклад. На кінець цієї фази
припадає настання фізіологічної та
психічної зрілості, яка засвідчує
відповідальність особи перед суспільством.

Четверта фаза соціалізації молодих
людей (випускників школи та середніх
спеціальних закладів) специфічна. Одна
частина молоді продовжує навчання, інша
включена у виробництво або проходить
службу в армії. На цій фазі виявляється
рівень самостійності молодих людей, їх
готовність нести моральну, правову та
матеріальну відповідальність у своїй
життєдіяльності. Виявлена закономірність:
чим більше активності у переборенні
завад на своєму життєвому шляху індивід
проявляв у попередніх трьох фазах, тим
він самостійніший та працьовитіший в
майбутньому.

П’ята
фаза соціалізації розпочинається,
власне, у професійній діяльності. У
значної частини людей вона збігається
з професійним навчанням або з вузівською
підготовкою. Період самостійної і
відповідальної роботи є найтривалішим
у житті людини; особистість тут може
досягти найвищого рівня соціалізації,
створюючи щось суспільно цінне і значуще.

Шоста
(остання) фаза соціалізації характеризується
інволюційними процесами в організмі,
послабленням соціальних зв’язків
особистості.

Механізми
і засоби соціалізації.

Соціалізація
особистості здійснюється за допомогою
таких механізмів

(додаток
Д):

Традиційний механізм соціалізації –
це засвоєння людиною норм, еталонів
поведінки, поглядів, які характерні для
її сім’ї та близького оточення (сусідського,
приятельського, професійного). Таке
засвоєння відбувається, як правило, на
підсвідомому рівні за допомогою
збереження, некритичного сприйняття
пануючих стереотипів.

Інституціональний
механізм

соціалізації

діє в процесі взаємодії людини з
інститутами суспільства, з різноманітними
організаціями, які спеціально створені
для соціалізації і які, реалізують
соціалізуючі
функції паралельно зі своїми основними
функціями (виробничі, суспільні, клубні
та ін. структури, а також засоби масової
комунікації).

Стилізований
механізм

соціалізації

діє в рамках субкультури. Під субкультурою
в загальному вигляді розуміють той
комплекс цінностей, норм, морально-психологічних
рис та поведінкових проявів, які є
типовими для людей певного віку і
конкретного професійно-культурного
прошарку, який в цілому створює конкретний
стиль життя тієї чи іншої вікової,
професійної чи соціальної групи.

Міжособистісний
механізм соціалізації

функціонує в процесі взаємодії людини
з суб’єктивно значущими для неї особами
і становить психологічний механізм
міжособистісного перенесення завдяки
емпатії та ідентифікації. Значущими
особами можуть бути батьки, улюблений
вчитель, шанована доросла людина,
співробітник, друг – одноліток своєї
чи протилежної статі.

Рефлексивний
механізм соціалізації

пов’язаний із внутрішнім діалогом, в
якому людина розглядає, оцінює, приймає
чи відкидає ті чи інші цінності, властиві
різним інститутам суспільства, сім’ї,
ровесникам, значущим особам і т. ін.

Рефлексія
– механізм
взаєморозуміння, тобто осмислення
людиною того, якими засобами і чому вона
справила те чи інше враження на інших
людей. За допомогою рефлексії людина
може формуватися та змінюватися в
результаті усвідомлення і переживання
нею тієї реальності, в якій вона живе,
свого місця в ній і себе самої.

108. Фактори, механізми та агенти соціалізації.

Фактори соціалізації:

 • сукупність ролей
  і статусів, що їх пропонує суспільство
  людині.

 • Сукупність
  соціальних інститутів суспільних
  організацій соціальних спільностей
  у межах яких індивід виконує свої ролі

 • Сукупність
  соціальних цінностей норм, знань,
  звичок, навиків, якостей, котрі людина
  набуває, щоб реалізувати свої ролі.

 • Соціальне
  середовище, яке включає соціальні
  інститути і технології виробництва,
  відтворення і передачі культурних
  зв’язків

 • Конкретні
  події, соціальні явища і процеси, якими
  зв’язана
  конкретна людина.

Механізм соціалізації
заключається в тому, що людині потрібно
засвоїти певну систему знань, норм і
цінностей необхідних для нормального
життя в соціумі, що оточує її. Процес
соціалізації охоплює все життя,
соціалізація дорослих суттєво
відрізняється від соціалізації дітей.

 • в дорослих
  соціалізація спрямована на зміну
  поведінки в новій ситуації, а у дітей
  — на формуванні ціннісних орієнтацій.

 • Дорослі, що
  спираються на досвід здатні оцінити
  норми і сприймати їх критично, а діти
  в змозі лише їх засвоїти.

 • Дорослі набувають
  навичок, а соціалізація дітей пов’язана
  з мотивацією.

Соціалізація
відбувається як стихійно так і
цілеспрямовано. Соціалізація відбувається
за допомогою таких посередників: трудові
колективи, громадсько-політичні та
культурно просвітні організації,
література, мистецтво, ЗМІ, навчальні
заклади.

Інколи вирішальну
роль в соціалізації відіграють вроджені
якості людини.

Агенти соціалізації
– люди, що відповідають за засвоєння
індивідуальних, конкретних, норм і
цінностей,

 1. батьки, родичі,
  брати і сестри, вчителі, тренери, лікарі,
  друзі.

 2. Представники
  адміністрацій: школи, університету,
  підприємства, держави, церкви, армії,
  міліції, працівники радіо і телебачення.

109. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

У сучасних умовах,
коли поширюються можливості вільного
самовизначення і самоформування
індивіда, його самоорганізації та
самоуправління, роль самосвідомості
і саморегуляції постійно зростає(важлива
характеристика соціалізації на сучасному
етапі), треба приділяти особливу увагу
у формування самосвідомості кожного
громадянина, особливо молодого –
майбутнього України.

Становлення
ринкових відносин формує особливий
тип особистостей – конкурентноздатний
підприємливість, мобільність, раціоналізм,
вигода.

110. Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.

У сучасному,
динамічному суспільстві, що набуває
все яскравіше постіндустріальних рис,
особистість спрямована на інтеграційні
процеси, інтелектуальний та духовний
розвиток. Все більшого значення
набувають культурні та моральні
цінності, посилюється взаємозалежність
та взаємодоповнюваність індивідів.
Збільшується роль інформатизації в
соціумі.

108. Фактори, механізми та агенти соціалізації.

Фактори соціалізації:

 • сукупність ролей
  і статусів, що їх пропонує суспільство
  людині.

 • Сукупність
  соціальних інститутів суспільних
  організацій соціальних спільностей у
  межах яких індивід виконує свої ролі

 • Сукупність
  соціальних цінностей норм, знань,
  звичок, навиків, якостей, котрі людина
  набуває, щоб реалізувати свої ролі.

 • Соціальне середовище,
  яке включає соціальні інститути і
  технології виробництва, відтворення
  і передачі культурних зв’язків

 • Конкретні
  події, соціальні явища і процеси, якими
  зв’язана
  конкретна людина.

Механізм соціалізації
заключається в тому, що людині потрібно
засвоїти певну систему знань, норм і
цінностей необхідних для нормального
життя в соціумі, що оточує її. Процес
соціалізації охоплює все життя,
соціалізація дорослих суттєво
відрізняється від соціалізації дітей.

 • в дорослих
  соціалізація спрямована на зміну
  поведінки в новій ситуації, а у дітей
  — на формуванні ціннісних орієнтацій.

 • Дорослі, що
  спираються на досвід здатні оцінити
  норми і сприймати їх критично, а діти
  в змозі лише їх засвоїти.

 • Дорослі набувають
  навичок, а соціалізація дітей пов’язана
  з мотивацією.

Соціалізація
відбувається як стихійно так і
цілеспрямовано. Соціалізація відбувається
за допомогою таких посередників: трудові
колективи, громадсько-політичні та
культурно просвітні організації,
література, мистецтво, ЗМІ, навчальні
заклади.

Інколи вирішальну
роль в соціалізації відіграють вроджені
якості людини.

Агенти соціалізації
– люди, що відповідають за засвоєння
індивідуальних, конкретних, норм і
цінностей,

 1. батьки, родичі,
  брати і сестри, вчителі, тренери, лікарі,
  друзі.

 2. Представники
  адміністрацій: школи, університету,
  підприємства, держави, церкви, армії,
  міліції, працівники радіо і телебачення.

109. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

У сучасних умовах,
коли поширюються можливості вільного
самовизначення і самоформування
індивіда, його самоорганізації та
самоуправління, роль самосвідомості і
саморегуляції постійно зростає(важлива
характеристика соціалізації на сучасному
етапі), треба приділяти особливу увагу
у формування самосвідомості кожного
громадянина, особливо молодого –
майбутнього України.

Становлення
ринкових відносин формує особливий тип
особистостей – конкурентноздатний
підприємливість, мобільність, раціоналізм,
вигода.

110. Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.

У сучасному,
динамічному суспільстві, що набуває
все яскравіше постіндустріальних рис,
особистість спрямована на інтеграційні
процеси, інтелектуальний та духовний
розвиток. Все більшого значення набувають
культурні та моральні цінності,
посилюється взаємозалежність та
взаємодоповнюваність індивідів.
Збільшується роль інформатизації в
соціумі.

111. Соціологічний зміст понять “де соціалізація” та “ре соціалізація”

де
соціалізація-
відчуження
від старих ролей та правил поведінки.

ре
соціалізація –
оволодіння
новими ролями та правилами поведінки.

В більшості випадків
де соціалізація та ре соціалізація
характерна для дорослого життя.

12 основных факторов, влияющих на процесс социализации ребенка

На социализацию ребенка влияет ряд факторов. В дальнейшем мы поймем эти факторы.

Источник изображения: cdn.yourarticlelibrary.com

1. Семья:

Семья играет очень важную роль в социализации ребенка. Вначале родители являются семьей для ребенка, потому что он зависит от них во многих вещах. После родителей могут быть упомянуты сестры, братья, дядя, тетя, бабушка и дедушка, слуги и т. Д.

Ребенок узнает от них много вещей, касающихся социального поведения. Взрослые члены семьи должны следить за тем, чтобы их поведение находилось под разумным контролем, чтобы дети не научились чему-либо нежелательному, подражая им.

Родители несут особую ответственность в этом отношении, потому что социализация ребенка начинается в первую очередь на основе поведения родителей. Многим своим привычкам ребенок учится у родителей. Если ребенок стал проблемным, ответственность определенно лежит на родителях, у которых он скопировал определенные модели поведения.

Вот почему говорят, что проблема не в детях. На самом деле проблематичными являются родители. Своим поведением ребенок представляет личность своих родителей. Поэтому родители должны показывать детям хорошие примеры.

Родители должны проявлять контроль, стабильность и уместность в своем поведении. Родители должны следить за тем, чтобы их поведение по отношению к детям соответствовало ситуации. Слишком много баловства испортит их, и они уйдут от реалий жизни.Эта ситуация отрицательно скажется на их социализации.

2. Взаимоотношения между родителями:

Существует тесная связь между развитием ребенка и взаимоотношениями родителей, которые могут быть четырех типов :—( 1) Мать любит отца, но отец не любит ее, (2) отец любит мать, но мать не любит отца, (3) никто из них не любит друг друга, и (4) между ними существует сильная любовь.

Все эти четыре ситуации влияют на социализацию ребенка.Первые три ситуации неблагоприятны для социализации, так как нарушают адаптацию ребенка. Тогда в поведении ребенка нет стабильности и контроля, потому что он не находит того же у родителей. Когда жизнь родителей счастлива, они могут должным образом заботиться о ребенке, и его социализация проходит гладко.

3. Вступление в новую семью:

Некоторым детям приходится переходить из одной семьи в другую. Это может случиться, когда ребенка усыновляют какие-то беспроблемные родители.Некоторые женщины переезжают в новые дома с детьми от предыдущих мужей.

Эта ситуация тоже не способствует хорошей социализации. Когда ребенку всего 2–3 года, он ничего не помнит. Тогда он не столкнется с большими трудностями в адаптации. Но если ему исполнится 7 или 8 лет, он может оказаться в сложной ситуации.

В новой семье его социализация будет зависеть от того, как другие члены семьи будут вести себя с ним. Безразличие или слишком много ласки будут мешать его нормальной социализации.

4. Отношения с другими членами семьи:

После родителей ребенок вступает в контакт с другими членами семьи. Если в семье всего 2 или 3 маленьких ребенка, социализация ребенка будет иметь определенную форму. Если есть старые бабушки, дяди и тети, социализация ребенка будет иного типа.

Ребенок познает добродетели сотрудничества, самопожертвования, любви, сочувствия, религиозности, чувства служения другим, конкуренции, храбрости и других социальных качеств через контакты с другими взрослыми членами семьи, социализацию. ребенка движется очень плавно.Тогда у ребенка могут появиться асоциальные черты характера. Эти несоциальные элементы могут постепенно исчезнуть, когда ребенок начнет ходить в школу.

5. Влияние сестер и братьев:

Сестры и братья оказывают огромное влияние на социализацию ребенка. Именно от сестер и братьев ребенок учится вести себя с детьми и взрослыми. Если ребенок оказывается единственным ребенком в семье, его социализация принимает определенную форму.

Тогда ребенок может развить в себе эгоизм и упрямство.Члены семьи обычно обращают особое внимание на единственного ребенка. Они стараются удовлетворить все его требования. Таким образом, каждое движение ребенка рассматривается как нечто уникальное.

В результате ребенок начинает очень гордиться собой и осознает себя как высший. Это чувство в нем способствует развитию в нем многих несоциальных черт. Следовательно, ему может не хватать таких хороших социальных качеств, как сотрудничество, самопожертвование, сочувствие и чувство собственного достоинства; сервис для других.

Соответственно, нетрудно сделать вывод о многих других чертах единственного ребенка.Однако это не значит, что единственный ребенок обязательно будет испорчен. Многие только дети преуспели в том, чтобы поставить великие жизненные идеалы выше других. Но вначале очень вероятно, что у них могут развиться какие-то плохие социальные качества.

На социализацию влияет также хронологическое положение ребенка среди сестер и братьев. Старшие, средние и самые младшие тесно связаны с определенным типом социализации. Старший становится склонным управлять другими детьми.Обычно он отдает команды младшим сестрам и братьям.

Средний ребенок воспитывает чувство соперничества как со старшим, так и со старшим. Из-за этой позиции социализация старшего, среднего и младшего ребенка

.

3 этапа организационной социализации

Организационная социализация — это процесс, с помощью которого люди узнают и приспосабливаются к знаниям, навыкам, установкам, ожиданиям и поведению, необходимым для новой или меняющейся роли в организации.

Организационная социализация фокусируется на членстве в организации.

Социализация — это термин, используемый социологами, социальными психологами, антропологами, политологами и педагогами для обозначения продолжающегося всю жизнь процесса наследования и распространения норм, обычаев, ценностей и идеологий, обеспечивающего человека навыками и привычками, необходимыми для участия в их собственном обществе.

Таким образом, социализация — это «средство достижения социальной и культурной преемственности. Социализация описывает процесс, который может привести к желаемым результатам, иногда называемый «моральным», в отношении общества, в котором он происходит.

Индивидуальные взгляды на определенные вопросы, например, расы или экономики, находятся под влиянием консенсуса общества и обычно имеют тенденцию к тому, что общество считает приемлемым или «нормальным».

Многие социально-политические теории постулируют, что социализация дает лишь частичное объяснение человеческих убеждений и поведения, утверждая, что агенты не являются чистыми листами, предопределенными их средой; научные исследования свидетельствуют о том, что люди формируются как социальными влияниями, так и генами.

Генетические исследования показали, что окружающая среда человека взаимодействует с его или ее генотипом, чтобы влиять на поведенческие результаты. Социализацию можно концептуализировать как процесс, состоящий из 3 этапов.

3 этапа организационной социализации

3 этапа / этапа процесса социализации в организации;

 1. Этап до прибытия.
 2. Встреча.
 3. Метаморфоза.

Стадия до прибытия

Процесс социализации состоит из трех стадий, которые происходят последовательно.Он начинается с этапа до прибытия, который состоит из всего, что потенциальный член организации узнал об организации до присоединения.

Частью этапа, предшествующего прибытию, является процесс отбора, который используется компанией по найму для найма людей, которые могут адекватно выполнять работу, а также для отбора людей, которые хорошо впишутся в культуру компании. Процесс отбора предоставляет организации информацию о кандидате, но также дает соискателю информацию об организации.

Кандидаты, обнаружившие, что их личные ценности не соответствуют основным ценностям будущей компании, должны на данном этапе исключить себя из процесса отбора.

Подробнее: Культура: определение, функции, характеристики, элементы культуры

Стадия встречи

После того, как кандидат принимает предложение о работе, он входит в стадию встречи.

На этом этапе ожидания нового сотрудника соответствуют реальности работы.Если реальность новой работы отличается от той, которую ожидал новый сотрудник, используются методы социализации, чтобы ориентировать нового сотрудника на существующую культуру и помочь ему понять культуру своей новой организации.

Подробнее: Организационная культура: определение, характеристики, роли, типы

Некоторые из используемых методов социализации включают рассказы, ритуалы, материальные символы и язык.

Следующая диаграмма объясняет процесс социализации в организации:

Metamorphosis

Наконец, новый член должен решить любые проблемы, обнаруженные на этапе встречи.

Это может означать прохождение изменений — поэтому мы называем это этапом метаморфозы. Варианты, представленные на рисунке выше, представляют собой альтернативы, призванные вызвать желаемые метаморфозы.

Обратите внимание, что чем больше руководство полагается на программы социализации, которые являются формальными, коллективными, фиксированными, последовательными и делают упор на разделении активов, тем выше вероятность того, что различия и взгляды новичков будут устранены и заменены стандартизированным и предсказуемым поведением.

Тщательный отбор руководством опыта социализации новичков может — в крайнем случае — создать конформистов, которые не считают священной организационную практику.

Успешная метаморфоза должна оказать положительное влияние на производительность нового сотрудника и его приверженность организации, а также снизить его склонность к увольнению из организации.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.